Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

SORBIFER DURULES 60X100MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 137410

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - SORBIFER DURULES 60X100MG Potahované tablety

sp.zn. sukls194470/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

Sorbifer Durules 320 mg/60 mg potahované tablety

ferrosi sulfas hydricus, acidum ascorbicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje .

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Sorbifer Durules a k čemu se používá.
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sorbifer Durules užívat.
 3. Jak se přípravek Sorbifer Durules užívá.
 4. Možné nežádoucí účinky.
 5. Jak přípravek Sorbifer Durules uchovávat.
 6. Obsah balení a další informace.

1. Co je Sorbifer Durules a k čemu se používá

Přípravek Sorbifer Durules je určen k suplementaci (doplnění) železa při prevenci a léčbě anemie (chudokrevnosti).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sorbifer Durules užívat

Neužívejte přípravek Sorbifer Durules

 • jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže máte stenózu (zúžení) jícnu nebo jiné obstrukční onemocnění trávicí soustavy.
 • jestliže máte onemocnění spojená se zvýšeným ukládáním železa v těle, např. hemochromatózu, hemosiderózu.
 • jestliže jste podstoupil(a) opakovaně krevní transfuze.
 • jestliže máte anemii, která není způsobena nedostatkem železa, s výjimkou stavů, kdy je nedostatek železa rovněž přítomen.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Sorbifer Durules se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek je účinný pouze při nedostatku železa. Před zahájením podávání přípravku musí být potvrzena diagnóza nedostatku železa. Tento lék nemá přínos u jiných druhů anémií, které nejsou způsobené nedostatkem železa (to jsou anémie spojené např. s infekcí nebo s chronickými onemocněními).

Vzhledem k riziku vzniku vředů v ústech a zabarvení zubů se tablety mají polykat celé a zapíjet vodou a nemají se cucat, žvýkat ani zadržovat v ústech. Pokud nemůžete dodržet tyto pokyny nebo máte potíže s polykáním, obraťte se na svého lékaře.

Informujte svého lékaře, pokud trpíte zánětlivým a vředovým onemocněním trávicího ústrojí, protože se mohou zhoršit v průběhu perorální terapie přípravky železa.

Přípravek může způsobit černé zbarvení stolice.

Děti

Sorbifer Durules nesmí být podáván kojencům a malým dětem do 12 let.

Další léčivé přípravky a přípravek

Sorbifer Durules Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Vyvarujte se souběžného užití přípravku Sorbifer Durules a léků obsahujících následující léčivé látky:

 • antibakteriální léky obsahující ofloxacin, norfloxacin, levofloxacin, ciprofloxacin, moxifloxacin,

Pokud se nelze vyvarovat současnému podávání přípravku Sorbifer Durules a léků uvedených níže, má být dodržen co nejdelší možný časový odstup mezi užitím přípravku Sorbifer Durules a dalšího léku. O současném užívání léčivých přípravků se poraďte se svým lékařem.

 • kaptopril (užívaný k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečního selhání),
 • deferoxamin (užívaný k odstranění přebytečného železa z těla),
 • zinek,
 • cimetidin (užívaný při léčbě peptických vředů a pálení žáhy),
 • chloramfenikol, tetracykliny (užívané k léčbě bakteriálních infekcí),
 • levodopa obsažená v lécích k léčbě Parkinsonovy choroby,
 • methyldopa obsažená v lécích k léčbě vysokého krevního tlaku,
 • hormony štítné žlázy a léky je obsahující,
 • penicilamin obsažený v protizánětlivých lécích a lécích podávaných při onemocněních pojivové tkáně a u metabolických poruch (při současném podávání penicilaminu a železa se snižuje absorpce obou těchto léků),
 • uhličitan vápenatý nebo hořečnatý obsažené v doplňcích stravy a hydroxid hlinitý nebo uhličitan vápenatý nebo hořečnatý obsažené v antacidech vytvářejí komplexy se solemi železa, čímž snižují vzájemně vstřebávání,
 • klodronát nebo risedronát obsažené v lécích k léčbě osteoporózy (Sorbifer Durules snižuje vstřebávání těchto přípravků)

Sorbifer

Durules s jídlem a pitím

Vstřebávání železa může být sníženo současným požitím čaje, kávy, vajec, mléčných výrobků, chleba vyrobeného z celozrnné mouky, cereálií a potravin bohatých na rostlinnou vlákninu.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Doporučené léčebné dávky lze užívat v těhotenství i v období kojení (viz bod 3).

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Schopnosti řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje nejsou podáním přípravku ovlivněny. Nejsou známy žádné údaje, které by toto indikovaly.

3. Jak se Sorbifer Durules užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tabletu spolkněte celou a zapijte ji vodou. Necucejte ji, nežvýkejte ani nezadržujte v ústech. Potahované tablety by nikdy neměly být užívány v poloze vleže.

Doporučené dávky jsou: Doporučená dávka u dospělých a dospívajících (nad 12 let věku) je dvakrát denně jedna potahovaná tableta. Je-li třeba, může být dávka z důvodu nežádoucích účinků snížena na polovinu (1 potahovaná tableta denně). Je-li třeba, může být u anemie způsobené nedostatkem železa dávka zvýšena na 3−4 potahované tablety denně, podávané rozděleně ve dvou dávkách (ráno a večer).

V těhotenství je doporučená dávka jedna potahovaná tableta denně během prvních 6 měsíců a dvakrát denně jedna potahovaná tableta v třetím trimestru a v období kojení.

Doba trvání léčby má být stanovena individuálně na základě opakovaných krevních testů.

Použití u dětí (ve věku do 12 let)

Přípravek nesmí být podáván kojencům a malým dětem (ve věku do 12 let).

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Sorbifer Durules, než jste měl(a)

Pokud jste nedopatřením požil(a) větší množství tablet, kontaktujte ihned svého lékaře nebo jděte do nejbližší nemocnice. Předávkování je obzvláště nebezpečné pro malé děti

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Sorbifer Durules Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Sorbifer Durules

Nepřestávejte přípravek užívat bez porady se svým lékařem, i když je již upraven nedostatek železa. Pokračujte v léčbě podle pokynů lékaře, abyste dorovnal(a) zásoby železa v těle (asi 2 měsíce). V případě symptomatického nedostatku železa trvá léčba obvykle 3 až 6 měsíců.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Poraďte se svým lékařem, jestliže se vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků:

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 osob):

 • pocit na zvracení,
 • bolest břicha,
 • průjem,
 • zácpa.

Vzácné

(mohou postihnout až 1 z 1000 osob):

 • vřed jícnu (otevřená rána ve sliznici jícnu),
 • stenóza (zúžení) jícnu.

Není známo

(z dostupných údajů nelze určit):

 • závažná alergická reakce, která způsobuje potíže s dýcháním nebo závratě (anafylaktická reakce). Vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.
 • závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje nebo hrdla (angioedém). Vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.
 • kožní vyrážka.
 • Vředy v ústech (v případě nesprávného používání, pokud se tablety žvýkají, cucají nebo zadržují v ústech) Starší pacienti a pacienti s obtížemi při polykání mohou být rovněž ohroženi vznikem vředů v hrdle, jícnu nebo průduškách, pokud tableta pronikne do dýchacích cest.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Sorbifer Durules uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti (např. změna barvy).

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Sorbifer

Durules obsahuje

Léčivými látkami jsou: jedna potahovaná tableta obsahuje ferrosi sulfas hydricus 320 mg [odpovídá 100 mg Fe2+] a acidum ascorbicum 60 mg.

Pomocnými látkami jsou: jádro tablety: povidon 25, polyethylen, karbomer 934, magnesium-stearát; potahová vrstva: hypromelosa, makrogol 6000, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), tvrdý parafin.

Jak přípravek Sorbifer Durules vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: okrově žlutá, mírně konvexní potahovaná tableta čočkovitého tvaru, charakteristické vůně s nápisem “Z” na jedné straně.

Velikost balení

: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 potahovaných tablet. Držitel rozhodnutí o registraci

EGIS Pharmaceuticals PLC 1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38 Maďarsko Vyrábí se ve spolupráci s AstraZeneca, Švédsko.

Výrobce

EGIS PHARMACEUTICALS PLC 9900 Körmend, Mátyás kir. u. 65 Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16. 8. 2017

Informace o produktu

Značka: SORBIFER
Kód výrobku: 137410
Kód EAN: 5995327128849
Kód SÚKL: 119653

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.


Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

SORBIFER DURULES 60X100MG Potahované tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu SORBIFER DURULES 60X100MG Potahované tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: SORBIFER DURULES 60X100MG Potahované tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu SORBIFER DURULES 60X100MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SORBIFER DURULES 60X100MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám