Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: BEAUFOUR IPSEN
Kód výrobku: 19790
Kód EAN: 5036611000080
Kód SÚKL: 13804
Držitel rozhodnutí: BEAUFOUR IPSEN
Somatuline Autogel je indikován k dlouhodobé léčbě pacientů s akromegalií, kde cirkulující hladiny GH (růstového hormonu) a/nebo IGF-1 (inzulínu podobného růstového faktoru-1) zůstávají abnormální po chirurgické léčbě a/nebo radioterapii a u pacientů vyžadujících medikamentózní léčbu. Cílem léčby u akromegalie je snížit nebo, je-li to možné, normalizovat hodnoty GH a IGF1. Somatuline Autogel je indikován k úlevě od příznaků spojených s akromegalií. Somatuline Autogel je rovněž indikován k léčbě symptomů spojených s neuroendokrinními tumory.

Příbalový leták

1/8
sp.zn.sukls163475/2012; sukls163465/2012; sukls163459/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SOMATULINE AUTOGEL 60 mg, injekční roztok v předplněné stříkačce
SOMATULINE AUTOGEL 90 mg, injekční roztok v předplněné stříkačce
SOMATULINE AUTOGEL 120 mg, injekční roztok v předplněné stříkačce
(lanreotidi acetici)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je SOMATULINE AUTOGEL a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SOMATULINE AUTOGEL používat
3. Jak se přípravek SOMATULINE AUTOGEL používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek SOMATULINE AUTOGEL uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK SOMATULINE AUTOGEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

SOMATULINE AUTOGEL je forma lanreotidu s dlouhodobým působením.

Lanreotid, léčivá látka přípravku, patří do skupiny protirůstových hormonů. Je podobná přirozeně se
vyskytujícímu hormonu zvanému somatostatin. Lanreotid snižuje hladinu některých hormonů v těle, jako je
růstový hormon a IGF-1 (inzulínu podobný růstový faktor 1) a potlačuje uvolnění některých hormonů
zažívacího traktu a střevních sekretů.


SOMATULINE AUTOGEL je indikován

k dlouhodobé léčbě akromegalie (stav, kdy je produkováno příliš mnoho růstového hormonu)

k úlevě od příznaků spojených s akromegalií

k léčbě příznaků spojených s určitými endokrinními tumory zažívacího traktu.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK SOMATULINE
AUTOGEL POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek SOMATULINE AUTOGEL
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku, somatostatin nebo příbuzné léky ze stejné
skupiny (analogy somatostatinu) nebo kteroukoli složku přípravku.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku SOMATULINE AUTOGEL je zapotřebí:
2/8

pokud jste diabetik, protože lanreotid může ovlivnit Vaše krevní hladiny cukru. Váš lékař Vám
může kontrolovat hladinu cukru v krvi a případně upravit dávku Vaší antidiabetické léčby během
léčby přípravkem SOMATULINE AUTOGEL
pokud máte žlučové kameny, protože lanreotid může vést ke vzniku žlučových kamenů. Proto může
být zapotřebí Vás pravidelně sledovat
pokud máte problémy se štítnou žlázou, protože lanreotid může lehce snižovat funkce štítné žlázy
pokud máte srdeční poruchu, protože při léčbě lanreotidem se může objevit sinusová bradykardie
(pomalejší srdeční puls). Je třeba speciální péče, pokud se zahajuje léčba lanreotidem u pacientů s
bradykardií
pokud máte tumor zažívacího traktu, Váš lékař by Vám neměl předepsat lanreotid předtím než
vyloučí přítomnost obstruktivního střevního tumoru.

Pokud se u Vás vyskytuje něco z výše uvedeného, informujte se u svého lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Některé léky ovlivňují účinek jiných léků. Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte
nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Speciální péče je zapotřebí v případě současného podání těchto léků:
cyklosporin (lék snižující obranné reakce např. po transplantaci nebo u autoimunních chorob)
bromokriptin (dopaminový agonista lék používaný v léčbě tumorů podvěsku mozkového nebo
Parkinsonovy nemoci nebo k potlačení tvorby mléka po porodu)
léky navozující bradykardii (léky zpomalující srdeční puls, např. betablokátory)

Úprava dávkování těchto léků může být zvážena Vaším lékařem.


Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Informujte prosím svého lékaře ihned v případě, že jste těhotná, že si myslíte, že byste mohla být těhotná,
nebo v případě, že kojíte. V těchto případech by se měl podat lanreotid jen je-li to jasně potřebné.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Je nepravděpodobné, že by léčba přípravkem SOMATULINE AUTOGEL narušila schopnost pacienta řídit
motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje. Může se ale objevit závrať. V tom případě byste neměl(a) řídit
motorové vozidlo ani obsluhovat stroje.3. JAK SE PŘÍPRAVEK SOMATULINE AUTOGEL POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek SOMATULINE AUTOGEL přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem.


Obvyklá dávka je jedna injekce každých 28 dní. Váš lékař může upravit dávku použitím jedné ze tří
dostupných sil přípravku (60, 90 nebo 120 mg).

Pokud jste při léčbě dobře kompenzovaní, může lékař předepsat injekci přípravku SOMATULINE
AUTOGEL 120 mg každých 42 nebo 56 dní.
3/8
Základní doporučení je uvedeno v následující tabulce:
Síla SOMATULINE AUTOGEL Frekvence injekcí
SOMATULINE AUTOGEL 60 mg každých 28 dní
SOMATULINE AUTOGEL 90 mg každých 28 dní
SOMATULINE AUTOGEL 120 mg Podle rady Vašeho lékaře:
každých 28 dní nebo
každých 42 dní nebo
každých 56 dní
Způsob podání

SOMATULINE AUTOGEL by měl být podán hlubokou podkožní injekcí.
Pokud je injekce podána zdravotnickým profesionálem nebo trénovanou osobou (člen rodiny nebo přítel),
injekce se podá do horního zevního kvadrantu hýždě (viz obr. 5a).

Pokud si dáváte injekce sám(a) po odpovídajícím tréninku, injekce by měla být podána do horní zevní části
stehna (viz obr. 5b).

Rozhodnutí o tom, že si injekce budete aplikovat sám(a) nebo jiná trénovaná osoba, by měl učinit lékař.


Instrukce po podání

Následující instrukce vysvětlí, jak dát injekci přípravku SOMATULINE AUTOGEL.

PROSÍM PŘEČTĚTE SI POZORNĚ INSTRUKCE PŘED ZAHÁJENÍM INJEKCE.

SOMATULINE AUTOGEL je dodáván v předplněné stříkačce připravené k použití s automatickým
ochranným systémem, který se po podání přípravku automaticky uzamyká a pomáhá předejít poranění
píchnutím jehlou po podání injekce.

1. Vyjměte SOMATULINE AUTOGEL z chladničky 30 minut před podáním. Ponechte sáček zatavený až
do doby těsně před injekcí.
Kryt jehly Ochrana pístu

Před použitím
Ochranný kryt jehly

Po použití (jehla v ochranném krytu)
4/8
2. Před otevřením sáčku zkontrolujte, že je neporušený a že nevypršela doba použitelnosti. Doba
použitelnosti je uvedena na vnější krabičce a na sáčku. NEPOUŽÍVEJTE V PŘÍPADĚ, ŽE PŘÍPRAVKU
VYPRŠELA DOBA POUŽITELNOSTI NEBO JESTLIŽE JE LAMINOVANÝ SÁČEK JAKKOLI
POŠKOZEN.

3. Umyjte si ruce mýdlem a ujistěte se, že máte dostatek čistého prostoru pro přípravu.
4. Roztržením otevřete sáček a vyjměte předplněnou stříkačku.

5. Zvolte místo injekce:
5a - horní zevní kvadrant hýždě (v případě injekce podané zdravotnickým profesionálem nebo trénovanou
osobou členem rodiny nebo přítelem) nebo
5b - horní vnější část Vašeho stehna (v případě, že injekci provádíte sám(a).

neboStřídejte místo injekce mezi pravou a levou stranou pokaždé když dostáváte injekci SOMATULINE
AUTOGEL.
6. Očistěte místo injekce a nechte ho oschnout.
7. Točivým pohybem stáhněte kryt pístu a odložte ho.

8. Sejměte kryt jehly a odložte ho.
Zdravotník nebo
trénovaná osoba Samoinjekce
5a. 5b.
Kryt pístu
5/8

9. Podržte kůži okolo místa injekce plochou pomocí Vašeho palce a ukazováku. Aniž byste řasili nebo
mačkali kůži v místě injekce, rychle vpravte jehlu celou svou délkou kolmo ke kůži (hluboká podkožní
injekce, kolmo ke kůži 90o ).


10. Pomalu injikujte lék. Typická potřebná doba je 20 sekund. Injikujte celou dávku až do doby, kdy už
nebude možné píst dále stlačovat. V tomto místě uslyšíte cvaknutí.
Poznámka: udržujte tlak na píst Vaším palcem, abyste zabránili aktivaci automatického ochranného systému.

Kryt
jehly
Injekce zdravotníkem
nebo trénovanou osobou

Injekce pacientem
nebo
6/8


11. Aniž byste uvolnili tlak na píst vytáhněte jehlu z místa injekce.


12. Poté uvolněte tlak na píst. Jehla se automaticky zatáhne do ochranného krytu jehly, kde zůstane nastálo
zablokovaná.


13. Jemně zatlačte na místo injekce suchým tampónem nebo sterilní gázou k zabránění krvácení. Netřete ani
nemasírujte místo injekce po podání.
14. Znehodnoťte použitou stříkačku podle pokynu lékaře nebo poskytovatele zdravotní péče.
NELIKVIDUJTE zařízení spolu s domácím odpadem.


Jestliže jste použil(a) více přípravku SOMATULINE AUTOGEL než jste měl(a)

Pokud jste si podal(a) více přípravku než jste měl(a), informujte ihned svého lékaře.
Větší dávka může způsobit další nebo závažnější nežádoucí účinky (viz oddíl 4. Možné nežádoucí účinky).


Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek SOMATULINE AUTOGEL

V případě, že jste zapomněl(a) podat injekci, informujte ihned svého lékaře, který rozhodne o době další
injekce. Nepodávejte sám další injekci, abyste nahradil(a) zapomenutou injekci.
Nemusíte se ale obávat, jestliže jste zapomněl(a) podat dávku. Při dlouhodobé léčbě přípravkem
SOMATULINE AUTOGEL jedna zapomenutá dávka neovlivní dramaticky úspěch Vaší léčby.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek SOMATULINE AUTOGEL

Přerušení nebo předčasné ukončení léčby může ovlivnit úspěch léčby. Zeptejte se prosím svého lékaře dříve
než ukončíte léčbu.
7/8

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek SOMATULINE AUTOGEL nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Nejčastěji očekávané nežádoucí účinky jsou poruchy zažívacího traktu, problémy se žlučníkem a reakce v
místě injekce. Nežádoucí účinky, které se mohou u SOMATULINE AUTOGEL objevit, jsou uvedeny níže
podle jejich četnosti:

Velmi časté (více než 1 pacient z 10):
Průjem, únik stolice, bolest břicha
Žlučové kameny a problémy se žlučníkem

Časté (1 až 10 pacientů ze 100):
Únava
Reakce v místě injekce
Nausea, zvracení, zácpa, plynatost, rozepjetí břicha, břišní nepohodlí, porucha trávení
Rozšíření žlučových cest
Sinusová bradykardie (zpomalený srdeční puls)
Závrať, bolest hlavy
Alopecie, hypotrichóza (ztráta vlasů nebo snížený vývoj ochlupení na těle)
Hypoglykémie (snížená hladina krevního cukru)
Abnormální laboratorní hodnoty (ALT, AST, bilirubin v krvi, glukóza v krvi, glykosylovaný
hemoglobin)
Snížení hmotnosti

Méně časté (1 až 10 pacientů z 1000):
Návaly horka
Odbarvená stolice
Diabetes mellitus, hyperglykémie (vysoká hladina cukru v krvi)
Astenie (generalizovaná tělesná slabost)
Insomnie (nespavost)
Abnormální laboratorní hodnoty (alkalická fosfatáza v krvi, sodík v krvi)

Byly hlášeny rovněž příležitostné případy zánětu slinivky břišní (pankreatitis).

Jelikož lanreotid může narušit Vaši krevní hladinu cukru, Váš lékař může chtít sledovat hladinu cukru v
krvi, zvláště na začátku léčby.

Podobně, jelikož se s tímto typem léku mohou objevit problémy se žlučníkem, Váš lékař může chtít
sledovat Váš žlučník na začátku léčby a poté čas od času.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Šrobárova
8/8
48, 100 41 Praha 10, internetové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích
účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. JAK PŘÍPRAVEK SOMATULINE AUTOGEL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek SOMATULINE AUTOGEL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě 2 oC - 8 oC (v chladničce) v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
světlem.

Přípravek by měl být použit bezprostředně po otevření laminátového sáčku.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,
jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek SOMATULINE AUTOGEL obsahuje

- Léčivou látkou je lanreotid (60, 90 nebo 120 mg).


- Pomocnými látkami jsou voda na injekci a kyselina octová 99% (pro úpravu pH).

Jak přípravek SOMATULINE AUTOGEL vypadá a co obsahuje toto balení

SOMATULINE AUTOGEL je injekční roztok v předplněné stříkačce připravené k použití, vybavené
automatickým bezpečnostním systémem.
Je to bílý až světle žlutý polotuhý roztok.

Krabička s 0,5 ml stříkačkou s automatickým bezpečnostním systémem a jehlou (1.2 mm x 20 mm).


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
Ipsen Pharma, Boulogne Billancourt, Francie

Výrobce:
Ipsen Pharma Biotech, Signes, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
28.8.2013

Recenze

Recenze produktu SOMATULINE AUTOGEL 120 MG 1X0.5ML/120MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu SOMATULINE AUTOGEL 120 MG 1X0.5ML/120MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze