Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léčivé přípravky proti kašli » Léky na odkašlávání, vykašlávání

SOLVOLAN Sirup 100ml/300mg - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15927
Solvolan snižuje přilnavost a vazkost bronchiálního hlenu, usnadňuje vykašlávání.

Více informací

92
Běžná cena: 94 Kč, Ušetříte: 2 % (2 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 16. 1. 2018, předpokládaný termín doručení 17. 1. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Solvolan snižuje přilnavost a vazkost bronchiálního hlenu, usnadňuje vykašlávání.

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Značka: SOLVOLAN
Kód výrobku: 15927
Kód EAN: 3838989503666
Kód SÚKL: 97452
Držitel rozhodnutí: KRKA

Přípravek se užívá k léčbě akutních a chronických nemocí dýchacího ústrojí, doprovázených kašlem a odkašláváním vazkého hlenu. Dále se užívá po vyšetření dýchacích cest k usnadněnému odkašlávání. Sirup mohou užívat dospělí a děti od 1 roku. Tablety jsou určeny pro dospělé a děti od 14 let.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový letáksp.zn.sukls37983/2012

Příbalová informace: informace pro pacienta

Solvolan
3 mg/ml sirup
ambroxoli hydrochloridum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
- Pokud se do 5 dnů, jste-li dospělý, nebo do 3 dnů, jste-li dítě, nebudete cítit lépe nebo pokud se
Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.


Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Solvolan a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Solvolan užívat
3. Jak se přípravek Solvolan užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Solvolan uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Solvolan a k čemu se používá

Solvolan 3 mg/ml sirup (dále v textu jen Solvolan) obsahuje léčivou látku ambroxol. Solvolan snižuje
přilnavost a vazkost bronchiálního hlenu, usnadňuje vykašlávání, ulehčuje dýchání, potlačuje nucení
ke kašlání a zvyšuje odolnost proti infekcím dýchacího ústrojí.

Solvolan je určen k léčbě akutních a chronických onemocnění dýchacího ústrojí, doprovázených
kašlem a zhoršeným vykašláváním viskózního hlenu. Bez porady s lékařem může být přípravek užíván
k usnadnění vykašlávání při akutních onemocněních dýchacích cest, jako jsou akutní zánět průdušnice
a průdušek. Při chronických zánětech průdušnice, průdušek, průduškovém astmatu, rozedmě plic a
bronchiektázii (rozšíření průdušek), a dále k vykašlávání po vyšetření průdušek lze přípravek užívat
pouze na základě lékařského doporučení.2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Solvolan užívat

Neužívejte přípravek Solvolan
- jestliže jste alergický(á) na ambroxol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).

Přípravek se nesmí užívat v případě vzácného dědičného onemocnění, při kterém nemůže být užívána
pomocná látka tohoto přípravku sorbitol (viz Důležité informace o některých složkách přípravku
Solvolan).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Solvolan se nejprve poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní
sestrou, pokud se na Vás vztahuje některý z těchto stavů:

- Jestliže jste v minulosti měl/a kožní reakci přecitlivělosti (např. Stevens-Johnsonův syndrom
nebo toxickou epidermální nekrolýzu). Stevens-Johnsonův syndrom je stav doprovázený
horečkou a odlučováním horní vrstvy kůže či sliznice od spodních vrstev. Jestliže se na kůži
nebo sliznicích objeví nové kožní nebo slizniční poškození, vyhledejte ihned lékařskou péči a
přestaňte tento přípravek užívat.
- Jestliže trpíte onemocněním ledvin nebo jater. V těchto případech užívejte přípravek pouze po
konzultaci s lékařem.

Během léčby přípravkem Solvolan zvyšte příjem tekutin, případně podávejte více tekutin dětem.

Další léčivé přípravky a přípravek Solvolan
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Nežádoucí interakce s jinými léčivými přípravky nejsou
známé. Jestliže máte nějaké otázky o současném užívání léčivého přípravku a přípravku Solvolan,
zeptejte se lékaře nebo lékárníka.

Přípravek Solvolan s jídlem a pitím
Přípravek užívejte nebo podávejte dětem po jídle.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Bezpečnost přípravku během těhotenství nebyla stanovena. Užívání přípravku Solvolan sirup
v těhotenství, obzvláště během prvního trimestru (prvních třech měsíců) těhotenství, se nedoporučuje.
Ambroxol-hydrochlorid je vylučován do mateřského mléka. Solvolan se u kojících matek
nedoporučuje užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nejsou důkazy o ovlivnění schopnosti řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.
Studie vlivu na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Přípravek Solvolan obsahuje sorbitol a ethanol
Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, nesmíte tento přípravek užívat.
5 ml sirupu obsahuje 2 g sorbitolu. S každou dávkou užijete 2-12g sorbitolu. Může mít mírný
projímavý účinek. Energetická hodnota sorbitolu je 10,92 kJ/g (2,6 kcal/g).

Solvolan obsahuje malé množství ethanolu (alkoholu), méně než 100 mg v jedné dávce.


3. Jak se přípravek Solvolan užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci nebo dle
pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem.

Doporučené dávkování přípravku je následující:

Věk Dávkování
Dospělí a děti starší 14 let 2 odměrky 3x denně;
při dlouhodobé léčbě (více než 10 dní) na
doporučení lékaře: 1 odměrka 3x denně
Děti ve věku 5-14 let 1 odměrka 2-3x denně


Děti ve věku 2-5 let 1/2 odměrky 3x denně
Děti ve věku 1-2 roky 1/2 odměrky 2x denně

Používejte odměrku k odměření správné dávky. Jedna odměrka obsahuje 5 ml sirupu, 1/2 odměrky
obsahuje 2,5 ml sirupu.

Užívejte sirup po jídle a zapijte jej dostatečným množstvím tekutiny.

Délka léčby přípravkem Solvolan závisí na indikaci a typu onemocnění. Pokud se při akutním
onemocnění dýchacích cest příznaky během 5 dnů (u dětí během 3 dnů) nezlepší nebo se zhoršují, je
třeba vyhledat lékaře.
Přípravek neužívejte bez porady s lékařem déle než 10 dnů.
Dlouhodobé užívání přípravku Solvolan u chronických onemocnění je možné pouze na doporučení
lékaře.

Pokud máte pocit, že je účinek přípravku příliš silný nebo slabý, konzultujte to se svým lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Solvolan, než jste měl(a)
Pokud jste užil(a) vyšší dávku než jste měl(a), kontaktujte ihned svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Solvolan
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Další dávku užijte
v obvyklém čase. Totéž se týká užívání u dětí.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Velmi časté: může postihovat více než 1 uživatele z 10
Časté: může postihovat 1 až 10 uživatelů ze 100
Méně časté: může postihovat 1 až 10 uživatelů z 1 000
Vzácné: může postihovat 1 až 10 uživatelů z 10 000
Velmi vzácné: může postihovat méně než 1 uživatele z 10 000
Není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit

Časté nežádoucí účinky:
- změny chuti, bolest hlavy
- snížená citlivost v hltanu
- nevolnost, snížená citlivost v ústech.

Méně časté nežádoucí účinky:
- zvracení, průjem, poruchy trávení (dyspepsie), bolest břicha, sucho v ústech.

Vzácné nežádoucí účinky:
- vodnatý výtok z nosu (rinorea)
- zácpa
- vyrážka, kopřivka
- obtížné a bolestivé močení.

Velmi vzácné nežádoucí účinky:
- únava.Není známo:
- reakce přecitlivělosti (včetně anafylaktického šoku) projevující se např. otokem či svěděním
- sucho v krku.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.


5. Jak přípravek Solvolan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za Použitelné do.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Solvolan obsahuje
- Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum.
1 ml sirupu obsahuje 3 mg ambroxoli hydrochloridum, což odpovídá 2,74 mg ambroxolu.
5 ml sirupu (jedna odměrka) obsahuje 15 mg ambroxoli hydrochloridum, což odpovídá 13,68
mg ambroxolu.
- Pomocnými látkami jsou krystalizující sorbitol 70% (E420), natrium benzoát (E211), glycerol
(E422), natrium cyklamát, monohydrát kyseliny citronové, malinové aroma (ethanol), čištěná
voda

Jak přípravek Solvolan vypadá a co obsahuje toto balení
Sirup je bezbarvý až lehce nažloutlý s příjemnou vůní po malinách.
Solvolan je dostupný v krabičce po 100 ml sirupu v lahvičce. Plastová odměrka s označením
odměrky je přiložena.

Klasifikace pro výdej
Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00 Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 7.8.2013

Recenze

Recenze produktu SOLVOLAN Sirup 100ml/300mg

Diskuze

Diskuze k produktu SOLVOLAN Sirup 100ml/300mg

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám