Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léčivé přípravky proti kašli » Léky na odkašlávání, vykašlávání

SOLVOLAN Sirup 100ml/300mg - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15927
Solvolan snižuje přilnavost a vazkost bronchiálního hlenu, usnadňuje vykašlávání.

Více informací

92
Běžná cena: 99 Kč, Ušetříte: 7 % (7 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 22. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Solvolan snižuje přilnavost a vazkost bronchiálního hlenu, usnadňuje vykašlávání.

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Značka: SOLVOLAN
Kód výrobku: 15927
Kód EAN: 3838989503666
Kód SÚKL: 97452
Držitel rozhodnutí: KRKA

Přípravek se užívá k léčbě akutních a chronických nemocí dýchacího ústrojí, doprovázených kašlem a odkašláváním vazkého hlenu. Dále se užívá po vyšetření dýchacích cest k usnadněnému odkašlávání. Sirup mohou užívat dospělí a děti od 1 roku. Tablety jsou určeny pro dospělé a děti od 14 let.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

sp.zn.sukls39842/2016 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Solvolan 

3 mg/ml sirup 

ambroxoli hydrochloridum 

 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v  souladu  s  příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 5 dnů, jste-li dospělý, nebo do 3 dnů, jste-li dítě, nebudete cítit lépe nebo pokud se 
Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Solvolan a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Solvolan užívat 

3. 

Jak se přípravek Solvolan užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Solvolan uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Solvolan a k čemu se používá 

 
Solvolan  3  mg/ml  sirup  (dále  v textu  jen  Solvolan)  obsahuje  léčivou  látku  ambroxol-hydrochlorid. 
Solvolan snižuje přilnavost a vazkost průduškového hlenu, usnadňuje vykašlávání, ulehčuje dýchání, 
potlačuje nucení ke kašlání a zvyšuje odolnost proti infekcím dýchacího ústrojí. 
 
Solvolan  je  určen  k  léčbě  akutních  a  chronických  onemocnění  dýchacího  ústrojí  doprovázených 
kašlem a zhoršeným vykašláváním viskózního hlenu. Bez porady s lékařem může být přípravek užíván 
k usnadnění vykašlávání při akutních onemocněních dýchacích cest, jako jsou akutní zánět průdušnice 
a  průdušek.  Při  chronických  zánětech  průdušnice,  průdušek,  průduškovém  astmatu,  rozedmě  plic  a 
bronchiektázii (rozšíření  průdušek), a  dále  k vykašlávání po  vyšetření  průdušek lze  přípravek  užívat 
pouze na základě lékařského doporučení. 
 
Pokud se do 5 dnů, jste-li dospělý, nebo do 3 dnů, jste-li dítě, nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám 
přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Solvolan užívat 

 
Neužívejte přípravek Solvolan: 

jestliže  jste  alergický(á)  na  ambroxol-hydrochlorid  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 
Přípravek se nesmí užívat v případě vzácného dědičného onemocnění, při kterém nemůže být užívána 
pomocná látka tohoto přípravku sorbitol (viz „Přípravek Solvolan obsahuje sorbitol a ethanol“). 
 

 

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Solvolan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

V  souvislosti  s  podáváním  ambroxol-hydrochloridu  byla  zaznamenána  hlášení  závažných 
kožních  reakcí.  Jestliže  se  u  Vás  vyskytne  kožní  vyrážka  (včetně  poškození  na  sliznici  úst, 
hrdla,  nosu,  očí  nebo  pohlavních  orgánů),  přestaňte  přípravek  Solvolan  užívat  a  ihned 
kontaktujte svého lékaře. 

Jestliže trpíte poruchou funkce ledvin nebo jater. V těchto případech užívejte přípravek pouze 
po konzultaci s lékařem. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Solvolan 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Nežádoucí  interakce  s jinými  léčivými  přípravky  nejsou  známé.  Jestliže  máte  nějaké  otázky 
o současném užívání léčivého přípravku a přípravku Solvolan, zeptejte se lékaře nebo lékárníka. 
 
Přípravek Solvolan s jídlem a pitím 
Přípravek užívejte nebo podávejte dětem po jídle. 
Během léčby přípravkem Solvolan zvyšte příjem tekutin, případně podávejte více tekutin dětem. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Bezpečnost přípravku během těhotenství nebyla stanovena. Užívání přípravku Solvolan v těhotenství, 
obzvláště během prvního trimestru (prvních třech měsíců) těhotenství, se nedoporučuje. 
 
Ambroxol-hydrochlorid je vylučován do mateřského mléka.  Přípravek Solvolan se u kojících matek 
nedoporučuje užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Nejsou důkazy o ovlivnění schopnosti řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. 
Studie vlivu na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje nebyly provedeny. 
 
Přípravek Solvolan obsahuje sorbitol a ethanol 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 5 ml sirupu obsahuje 2 g sorbitolu. S každou dávkou užijete 2-12 g sorbitolu. 
Může mít mírný projímavý účinek. Energetická hodnota sorbitolu je 10,92 kJ/g (2,6 kcal/g). 
 
Solvolan obsahuje malé množství ethanolu (alkoholu), méně než 100 mg v jedné dávce. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Solvolan užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v  souladu  s  příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku je: 
 

Věk 

Dávkování 

Dospělí a dospívající starší 14 let 

2 odměrky 3x denně; 
při  dlouhodobé  léčbě  (více  než  10  dní)  na 
doporučení lékaře: 1 odměrka 3x denně 

Děti ve věku 5-14 let 

1 odměrka 2-3x denně 

Děti ve věku 2-5 let 

1/2 odměrky 3x denně 

Děti ve věku 1-2 roky 

1/2 odměrky 2x denně 

 
Způsob podání 

 

Používejte  odměrku  k odměření  správné  dávky  sirupu.  Jedna  odměrka  obsahuje  5  ml  sirupu,  1/2 
odměrky obsahuje 2,5 ml sirupu. 
Užívejte sirup po jídle a zapijte jej dostatečným množstvím tekutiny. 
 
Délka léčby 
Délka  léčby  přípravkem  Solvolan  závisí  na  typu  onemocnění.  Pokud  se  při  akutním  onemocnění 
dýchacích cest příznaky během 5 dnů (u dětí během 3 dnů) nezlepší nebo se zhoršují, je třeba vyhledat 
lékaře. 
Přípravek neužívejte bez porady s lékařem déle než 10 dnů. 
Dlouhodobé  užívání  přípravku  Solvolan  u  chronických  onemocnění  je  možné  pouze  na  doporučení 
lékaře. 
 
Pokud máte pocit, že je účinek přípravku příliš silný nebo slabý, konzultujte to se svým lékařem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Solvolan, než jste měl(a) 
Pokud  jste  užil(a)  vyšší  dávku  přípravku,  než  jste  měl(a),  kontaktujte  ihned  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Solvolan 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Další  dávku  užijte 
v obvyklém čase. Totéž se týká užívání u dětí. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 osobu z 10): 

změny chuti, bolest hlavy, 

snížená citlivost v hltanu, 

nevolnost, snížená citlivost v ústech. 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 osobu ze 100): 

zvracení, průjem, poruchy trávení (dyspepsie), bolest břicha, sucho v ústech. 

 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 osobu z 1 000): 

reakce z přecitlivělosti, 

vodnatý výtok z nosu (rinorea), 

zácpa, 

vyrážka, kopřivka, 

obtížné a bolestivé močení (dysurie). 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 osobu z 10 000): 

únava. 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit četnost výskytu): 

anafylaktické  reakce  včetně  anafylaktického  šoku  (život  ohrožující  alergická  reakce), 
angioedému  (rychle  se  šířící  otok  kůže,  podkožních,  slizničních  a  podslizničních  tkání)  a 
svědění, 

závažné  nežádoucí  kožní  reakce  (včetně  erythema  multiforme,  Stevens-Johnsonova 
syndromu/toxické epidermální nekrolýzy a akutní generalizované exantematózní pustulózy), 

sucho v krku. 

 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Solvolan uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Solvolan obsahuje 

Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum. 

 

Jeden ml sirupu obsahuje ambroxoli hydrochloridum 3 mg, což odpovídá 2,74 mg ambroxolu. 
5  ml  sirupu  (jedna  odměrka)  obsahuje  ambroxoli  hydrochloridum  15  mg,  což  odpovídá 
13,68 mg ambroxolu. 

Dalšími  složkami  jsou  krystalizující  sorbitol  70%  (E420),  natrium  benzoát  (E211),  glycerol 
(E422),  natrium  cyklamát,  monohydrát  kyseliny  citronové,  malinové  aroma  (ethanol),  čištěná 
voda. 

 
Jak přípravek Solvolan vypadá a co obsahuje toto balení 
Sirup je bezbarvý až lehce nažloutlý s příjemnou vůní po malinách. 
Solvolan  je  dostupný  v krabičce  po  100  ml  sirupu  v  lahvičce.  Plastová  odměrka  s označením  ½ 
odměrky je přiložena. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
KRKA ČR, s.r.o. 
Sokolovská 79 
186 00 Praha 8 
Tel: 221 115 150 
info.cz@krka.biz 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13.4.2016 

Recenze

Recenze produktu SOLVOLAN Sirup 100ml/300mg

Diskuze

Diskuze k produktu SOLVOLAN Sirup 100ml/300mg

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám