Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

SOLIAN 200 MG 30X200MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14613

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI-SYNTHELABO LTD, FAWDON, NEWCASTLE UPON TYNE
Kód výrobku: 14613
Kód EAN: 8595116530203
Kód SÚKL: 58172
Držitel rozhodnutí: SANOFI-SYNTHELABO LTD, FAWDON, NEWCASTLE UPON TYNE
Solian se užívá k léčbě schizofrenie, a to jak akutní, tak i chronické formy. Působí velmi dobře jak na pozitivní příznaky (bludy, halucinace, poruchy myšlení, neklid, podezíravost aj.) tak na primárně negativní příznaky (citové oploštění, úzkosti, sociální a emoční stažení, pocity viny atd.) Solian velmi příznivě působí i na sekundárně negativní příznaky, stejně jako na poruchy nálady ve smyslu deprese, které mohou vznikat při schizofrenii produktivního typu (s pozitivními příznaky). Je určen pouze pro dospělé.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 5)
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls100115/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Solian 200 mg
tablety
Amisulpridum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Solian a k čemu se užívá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Solian užívat
3. Jak se Solian užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Solian uchovávat
6. Další informace
1. CO JE SOLIAN A K ČEMU SE UŽÍVÁ
Solian je léčivo ovlivňující činnost nervových buněk, která je zprostředkována dopaminem. Tato látka je
důležitá pro regulaci nervové činnosti, která je porušena při různých duševních onemocněních, např. při
schizofrenii. Solian jako léčivo působí na dopamin zejména v těch částech mozku, které mají
bezprostřední vztah k duševním poruchám. Solian nepůsobí na jiné látky regulující činnost mozku, což
je výhodou zejména pro nízký výskyt nežádoucích účinků.
Solian se užívá k léčbě schizofrenie, a to jak akutní, tak i chronické formy. Působí velmi dobře jak na
pozitivní příznaky (bludy, halucinace, poruchy myšlení, neklid, podezíravost aj.), tak na primárně
negativní příznaky (citové oploštění, úzkosti, sociální a emoční stažení, pocity viny atd.).
Solian velmi příznivě působí i na sekundárně negativní příznaky, stejně jako na poruchy nálady ve
smyslu deprese, které mohou vznikat při schizofrenii produktivního typu (s pozitivními příznaky).
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SOLIAN UŽÍVAT
Neužívejte Solian
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na amisulprid nebo na kteroukoli další složku přípravku
Solian
- pokud máte zvláštní typ nádorového onemocnění, které vede k poruše vylučování prolaktinu
(např. hypofyzární prolaktinom nebo nádorové onemocnění prsu)
- pokud máte nádor dřeně nadledvin
- jestliže užíváte levodopu (lék proti Parkinsonově chorobě)
Strana 2 (celkem 5)
- pokud kojíte
Solian nesmí užívat děti do puberty.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Solian je zapotřebí
- Při podávání vyšších dávek Solianu než je doporučeno pro léčbu schizofrenie může dojít vzácně
ke vzniku tzv. neuroleptického maligního syndromu, který je charakterizován jinak
nevysvětlitelným zvýšením teploty, svalovou ztuhlostí a poruchou funkce autonomního nervového
systému. V takovém případě je třeba okamžitě vyhledat lékaře a přerušit podávání přípravku.
- U pacientů s poruchou funkce ledvin může být zapotřebí snížit dávku přípravku Solian.
- U pacientů s epilepsií může Solian snížit křečový práh.
- U starších pacientů může nastat pokles krevního tlaku a útlum.
- U pacientů s Parkinsonovou nemocí musí být pro užívání přípravku Solian zvlášť závažné
důvody, protože může dojít ke zhoršení tohoto onemocnění.
- U pacientů se známým onemocněním srdce a cév je třeba postupovat se zvýšenou opatrností
a vyvarovat se současného užívání látek ovlivňujících nervový systém (tzv. neuroleptika).
- U starších pacientů s těžkým duševním onemocněním, které má souvislost s demencí, je třeba
postupovat s opatrností.
- Poraďte se s lékařem, pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s
krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž
spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.
- U pacientů s cukrovkou nebo u pacientů s rizikovými faktory pro cukrovku, kteří užívají Solian,
by měla být monitorována hladina krevního cukru.
- Pokud Vám váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete
tento přípravek užívat.
- Při ukončení léčby Solianem je třeba přípravek vysazovat postupně. Při okamžitém ukončení se
mohou vyskytnout abstinenční příznaky (např. mimovolní pohyby).
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Solian a jiných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař má proto být
informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo užívat začnete, ať už na lékařský předpis
nebo bez něj. Pokud Vám bude jiný lékař předepisovat jiný lék, je třeba ho informovat o tom, že
v současné době užíváte Solian.
Solian se nesmí užívat v kombinaci s levodopou (lék proti Parkinsonově chorobě).
Při současném užívání Solianu a léčivých přípravků působících na centrální nervovou soustavu (léky
proti bolesti, na uklidnění, k odstranění úzkosti, na spaní), léčivých přípravků k léčbě vysokého
krevního tlaku a alergií Vás bude lékař pravidelně kontrolovat.
Solian může zesílit účinek alkoholu na centrální nervový systém.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Těhotenství
Bezpečnost podání přípravku nebyla dosud potvrzena, proto neužívejte Solian, pokud Vám lékař
neřekne jinak.
Kojení
Kojící ženy nesmí Solian užívat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Solian může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost a koordinaci pohybů (řízení
motorových vozidel, obsluha strojů). Tyto činnosti smíte vykonávat pouze po poradě s lékařem.
Důležité informace o některých složkách přípravku Solian
Strana 3 (celkem 5)
Přípravek obsahuje laktózu (mléčný cukr) jako pomocnou látku. Pokud je Vám známo, že nesnášíte
některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.
3. JAK SE SOLIAN UŽÍVÁ
Solian může být podáván jednou denně do dávky 400 mg, vyšší dávky by měly být rozděleny do dvou
dílčích dávek.
Tablety se užívají s jídlem nebo bez jídla, polykají se celé, nerozkousané.Vždy užívejte přípravek Solian
přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem.
Přesné dávkování i délku léčby vždy určí lékař. Obvykle se u produktivních stavů doporučuje dávka
400800 mg denně, dávku může lékař zvýšit až na 1200 mg denně. Vyšší dávky nejsou doporučovány.
Dávkování by mělo být upraveno podle individuální odpovědi a udržovací léčba by měla být nastavena
na nejnižší účinné dávce.
U stavů spojených s apatií a tendencí k sociální izolaci jsou doporučovány dávky 50 - 300 mg denně.
Dávky mají být přizpůsobeny individuálně.
Léčba je obvykle dlouhodobá.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Solian
Nepřestávejte užívat přípravek Solian bez konzultace s Vaším lékařem. Pokud náhle přestanete
přípravek užívat, může u Vás dojít k rozvoji příznaků z vysazení s projevy jako je nevolnost, zvracení,
pocení, nespavost, extrémní neklid svalová ztuhlost, abnormální pohyby nebo se Váš původní stav může
obnovit.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Solian, než jste měl(a)
Bylo zjištěno zesílení účinku přípravku zahrnující ospalost a útlum, případné poruchy vědomí, snížení
krevního tlaku, mimovolní pohyby a koma.
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem je třeba ihned vyhledat lékaře, který
zařídí pečlivou kontrolu životních funkcí.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Solian
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Solian nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Solian je obecně velmi dobře snášen. Mohou se objevit nežádoucí účinky obecného charakteru jako
nespavost, úzkost a neklid, vzácněji pak spavost, zažívací obtíže jako zácpa, pocit na zvracení,
zvracení, sucho v ústech. Solian může zvyšovat hladinu hormonu prolaktinu, která se upraví vysazením
přípravku. Důsledkem takto zvýšené hladiny prolaktinu může být vylučování mléka mléčnou žlázou,
poruchy menstruačního cyklu, bolestivé zvětšení prsních žláz, poruchy orgasmu či potence erekce. Při
léčbě Solianem může dojít k vzestupu tělesné hmotnosti.
Může se objevit tzv. akutní dystonie (stažení svalů šíje, obličeje a okohybných svalů), dále
extrapyramidové příznaky: třes, svalová ztuhlost, snížená pohyblivost, zvýšené slinění, neschopnost
vydržet v klidu. Výše zmíněné příznaky jsou přímo závislé na dávce a jsou při optimálním dávkování
buď nepřítomny, nebo přítomny v mírné intenzitě. Potom lze tyto příznaky odstranit současným
podáváním jiných léků (tzv. antiparkinsonik).
Dále se mohou objevit mimovolní pohyby jazyka, svalů obličeje, rukou nebo i dolních končetin a trupu
(tzv. tardivní dyskineze).
Strana 4 (celkem 5)
Méně často se může vyskytnou hyperglykémie (nízká hladina cukru v krvi), proto by u pacientů
s cukrovkou nebo u pacientů s rizikovými faktory pro vznik cukrovky, kteří začínají užívat amisulprid,
měla být monitorována hladina cukru v krvi.
Příležitostně bylo hlášeno snížení krevního tlaku a poruchy srdečního rytmu.
Velmi zřídka se mohou vyskytnout alergické reakce, zvýšení jaterních enzymů a epileptické záchvaty.
Velmi vzácně se objevil neuroleptický maligní syndrom vyznačující se jinak nevysvětlitelnou horečkou,
poruchami vědomí, mimovolními pohyby, třesem, pocením apod. Při výskytu těchto příznaků je třeba
okamžitě vyhledat lékaře.
Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok,bolest a zarudnutí dolní
končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže.
Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. U starších
pacientů s demencí, kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený počet úmrtí ve srovnání s
těmi, kteří antipsychotika neužívali.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK SOLIAN UCHOVÁVAT
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Solian se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Solian obsahuje
- Léčivou látkou je amisulpridum 200 mg v 1 tabletě.
- Pomocnými látkami jsou: sodná sůl karboxymethylškrobu, monohydrát laktózy, mikrokrystalická
celulóza, hypromelóza, magnesium-stearát.
Jak Solian vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: ploché bílé až téměř bílé tablety s půlicí rýhou na jedné straně, na druhé straně
vyraženo AMI 200.
Velikost balení: 30, 60 nebo 150 tablet.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
sanofi-aventis, s.r.o.
Praha, Česká republika
Strana 5 (celkem 5)
Výrobce:
Sanofi Winthrop Industrie, Quétigny, Francie
Sanofi-Synthelabo Ltd., Fawdon, Velká Británie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
20.7.2011

Recenze

Recenze produktu SOLIAN 200 MG 30X200MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SOLIAN 200 MG 30X200MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám