Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

SOLIAN 200 MG 150X200MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14612

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI-SYNTHELABO LTD, FAWDON, NEWCASTLE UPON TYNE
Kód výrobku: 14612
Kód EAN: 8595116530210
Kód SÚKL: 44324
Držitel rozhodnutí: SANOFI-SYNTHELABO LTD, FAWDON, NEWCASTLE UPON TYNE
Solian se užívá k léčbě schizofrenie, a to jak akutní, tak i chronické formy. Působí velmi dobře jak na pozitivní příznaky (bludy, halucinace, poruchy myšlení, neklid, podezíravost aj.) tak na primárně negativní příznaky (citové oploštění, úzkosti, sociální a emoční stažení, pocity viny atd.) Solian velmi příznivě působí i na sekundárně negativní příznaky, stejně jako na poruchy nálady ve smyslu deprese, které mohou vznikat při schizofrenii produktivního typu (s pozitivními příznaky). Je určen pouze pro dospělé.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls82868/2016 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Solian 200 mg 

tablety 

amisulpridum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
užívat,  protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl 
by jí  ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny  v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Solian a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Solian užívat 

3. 

Jak se přípravek Solian užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Solian uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 

 

1. 

Co je přípravek Solian a k čemu se používá 

 

Přípravek Solian ovlivňuje činnost nervových buněk, která je zprostředkována dopaminem.  Tato 
látka je důležitá pro regulaci nervové činnosti, která je porušena při různých duševních 
onemocněních, např. při schizofrenii. Přípravek Solian jako léčivo působí na dopamin zejména v 
těch  částech mozku, které mají bezprostřední vztah k duševním poruchám. Přípravek Solian 
nepůsobí na  jiné látky regulující činnost mozku, což je výhodou zejména pro nízký výskyt 
nežádoucích účinků. 

 

Přípravek Solian se užívá k léčbě schizofrenie, a to jak akutní, tak chronické formy. Působí velmi 
dobře jak na pozitivní příznaky (bludy, halucinace, poruchy myšlení, neklid, podezíravost aj.), tak 
na  primárně negativní příznaky (citové oploštění, úzkosti, sociální a emoční stažení, pocity viny 
atd.).  Přípravek Solian velmi příznivě působí i na sekundárně negativní příznaky stejně jako na 
poruchy  nálady ve smyslu deprese, které mohou vznikat při schizofrenii produktivního typu (s 
pozitivními  příznaky). 
Je určen pro dospělé. 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Solian 

užívat  Neužívejte přípravek Solian 

Jestliže jste alergický(á) na amisulprid nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku  (uvedenou v bodě 6). 

Pokud máte zvláštní typ nádorového onemocnění, které vede k poruše vylučování 
hormonu  prolaktinu (např. hypofyzární prolaktinom nebo nádorové onemocnění prsu). 

Pokud máte určitý typ nádoru dřeně nadledvin, tzv. feochromocytom. 

Jestliže užíváte levodopu (k léčbě Parkinsonovy choroby). 

Pokud kojíte. 

 

Přípravek Solian nesmí užívat děti do puberty. 

 

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Solian se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Při podávání vyšších dávek přípravku Solian než je doporučeno k léčbě schizofrenie může 
vzácně dojít ke vzniku tzv. neuroleptického maligního syndromu, který je charakterizován 
jinak  nevysvětlitelným zvýšením teploty, svalovou ztuhlostí a poruchou funkce 
autonomního  nervového systému, a který může vést v některých případech k úmrtí. V 
takovém případě je  třeba okamžitě vyhledat lékaře a přerušit podávání přípravku. 

U pacientů s epilepsií může přípravek Solian zvýšit možnost epileptického záchvatu. 

U starších pacientů může nastat pokles krevního tlaku a útlum. 

Pacienty se známým onemocněním srdce a cév bude lékař pravidelně kontrolovat. 

U pacientů s Parkinsonovou nemocí musí být pro užívání přípravku Solian zvlášť 
závažné  důvody, protože může dojít ke zhoršení tohoto onemocnění. 

Poraďte se s lékařem, pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly 
potíže s  krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako 
je přípravek  Solian, je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách. 

U starších pacientů se závažným duševním onemocněním, které má souvislost s demencí, 
je třeba  postupovat s opatrností. 

Při užívání přípravku Solian může dojít ke snížení počtu určitých typů bílých krvinek, 
což se  může projevit nevysvětlitelnými infekcemi nebo horečkami. 

U pacientů s cukrovkou nebo u pacientů s rizikovými faktory pro cukrovku, kteří začínají 
užívat  přípravek Solian, bude lékař kontrolovat hladinu krevního cukru. 

Při ukončení léčby přípravkem Solian je třeba jej vysazovat postupně. Při okamžitém 
ukončení  se mohou vyskytnout příznaky z vysazení (např. mimovolní pohyby). 

Pokud máte nebo někdo v rodině má rakovinu prsu, bude Vás lékař pečlivě sledovat. 

Pokud máte nižší tepovou frekvenci nebo užíváte léky, které mohou způsobit nižší 
tepovou  frekvenci, bude Vás lékař pravidelně kontrolovat. 

Při užívání přípravku Solian se u Vás může vyskytnout nezhoubný nádor podvěsku 
mozkového (hypofýzy) a s tím spojené poruchy zorného pole a bolesti hlavy. 
V takovém případě Vám lékař provede vyšetření hlavy.    

 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Solian 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

 

Přípravek Solian se nesmí užívat v kombinaci s levodopou (lék k léčbě Parkinsonovy choroby). 

 

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí při současném užívání přípravku Solian a látek, které mají 
tlumivý  účinek na centrální nervovou soustavu (narkotika, analgetika, sedativní H

antihistaminika,  barbituráty, benzodiazepiny a ostatní anxiolytika, klonidin a jeho deriváty), dále 
při podávání  přípravku Solian spolu s léčivými přípravky, které snižují krevní tlak nebo 
ovlivňují činnost srdce  (např. antiarytmika třídy Ia a třídy III), s některými léky proti alergiím 
(antihistaminika), s některými  dalšími léky na psychické potíže (antipsychotika) a s některými 
léky proti malárii (antimalarika, např.  meflochin). 

 

Přípravek Solian s alkoholem 
Solian může zesílit účinek alkoholu na centrální nervový systém. 

 

Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

 

 Těhotenství 
U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Solian v posledním trimestru (poslední tři měsíce 
těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, neklid, 

 

problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoliv z 
těchto  příznaků, kontaktujte dětského lékaře. 
Koj ení  
Kojící ženy nesmí přípravek Solian užívat. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Solian může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost a koordinaci 
pohybů (řízení motorových vozidel, obsluha strojů). Tyto činnosti smíte vykonávat pouze po 
poradě  s lékařem. 

 

Přípravek Solian obsahuje laktosu 

Přípravek obsahuje laktosu (mléčný cukr) jako pomocnou látku. Pokud Vám Váš lékař řekl, že 

nesnášíte některé cukry, poraďte  se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek 
užívat. 

 

 

3. 

Jak se přípavek Solian užívá 

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Přípravek Solian může být podáván jednou denně do dávky 400 mg, vyšší dávky by měly být 
rozděleny do dvou dílčích dávek. 
Tabletu polkněte vcelku nerozkousanou a zapijte dostatečným množstvím tekutiny. 
Přesné dávkování i délku léčby vždy určí lékař. Obvyklou dávkou je dávka  400 – 800 mg denně, 
kterou Vám lékař může zvýšit až na 1200 mg/ den. Vyšší dávky nejsou doporučovány.  Dávkování 
má být upraveno podle individuální odpovědi a udržovací léčba má být  nastavena na nejnižší 
účinné dávce. 
U stavů spojených s apatií a tendencí k sociální izolaci jsou doporučovány dávky 50 – 300 mg 
denně.  Dávky  mají  být  přizpůsobeny  individuálně,  pokud  je  ale  třeba  dávka  50  mg,  musí  se 
použít  jiný  přípravek. 
Léčba je obvykle dlouhodobá. 

 

Starší pacienti 
U starších  pacientů je  zapotřebí  zvýšené  opatrnosti  kvůli  možnému  riziku nízkého  krevního 
tlaku a  útlumu. V případě nedostatečné funkce ledvin může lékař dávku snížit. 

 

Děti a dospívající 
Použití  přípravku  Solian  u  dětí  mezi  pubertou  a  18  lety se nedoporučuje,  u  dětí  před 
nástupem  puberty se přípravek nesmí použít, neboť jeho bezpečnost nebyla stanovena. 

 

Pacienti s poruchou funkce ledvin 
Lékař sníží dávkování přípravku Solian podle stupně závažnosti poruchy funkce ledvin. 

 

Pacienti s poruchou funkce jater 
U těchto pacientů není potřeba upravovat dávku přípravku. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Solian, než jste měl(a) 
Zkušenost s případy předávkování je omezená. Zjištěno bylo zesílení účinku přípravku 
zahrnující  ospalost a útlum, případné poruchy vědomí, snížení krevního tlaku, mimovolní 
pohyby a kóma. 
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem je třeba ihned vyhledat lékaře, 
který  zařídí pečlivou kontrolu životních funkcí. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Solian 
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se však již 
blíží čas  na další dávku, zapomenutou dávku vynechejte. Nezdvojnásobujte následující dávku, 

 

abyste  nahradil(a) vynechanou tabletu. 

 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Solian
Nepřestávejte užívat přípravek Solian bez konzultace se svým lékařem. Pokud náhle přestanete 
přípravek užívat, může u Vás dojít k rozvoji příznaků z vysazení s projevy, jako jsou pocit na 
zvracení,  zvracení, pocení, nespavost, extrémní neklid, svalová ztuhlost, abnormální pohyby nebo 
se Váš  původní stav může obnovit. 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
 J estliže se tyto příznaky rozvinou, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc: 

 

Vysoká  teplota,  pocení,  svalová  ztuhlost,  zrychlená  srdeční  činnost,  zrychlené  dýchání  a 
zmatenost, ospalost nebo neklid. Mohou to být příznaky vzácného, ale závažného stavu 
zvaného  neuroleptický maligní syndrom. 

 

Neobvyklý  srdeční  tep,  velmi  rychlý  srdeční  tep  nebo  bolesti  na  hrudi,  které  by  mohly 
vést  k infarktu nebo život ohrožující srdeční poruše. 

 

Krevní  sraženiny  v žilách  zvláště  dolních  končetin  (příznaky  zahrnují  otok,  bolest  a 
zarudnutí  dolní  končetiny),  které  mohou  putovat  žilním  řečištěm  do  plic a  zapříčinit 
bolest  na  hrudi  a  dýchací obtíže. 

Četnost těchto nežádoucích účinků není známa. 
 
Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100)
 
 

Alergické reakce jako kožní vyrážky, svědění nebo otok, obtíže s polykáním nebo 
dýchací  obtíže, otok rtů, tváře, hrdla nebo jazyka. 

 

Křeče (epileptický záchvat). 

 

Byly hlášeny také následující nežádoucí účinky: 
Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10) 

 

Třes, svalová ztuhlost nebo křeče, pomalé pohyby, zvýšené slinění, nebo neschopnost 
vydržet v klidu, u nichž obvykle dojde k ústupu, pokud lékař sníží dávku přípravku 
Solian  nebo přidá ještě jiné léky. 

 

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10) 

 

Obtíže se spaním (nespavost), úzkost, agitovanost (neklid), poruchy orgasmu. 

 

Zácpa, pocit na zvracení, zvracení, sucho v ústech. 

 

Zvýšení tělesné hmotnosti. 

 

Neobvyklá tvorba a výtok mléka z prsů u žen a mužů, bolest prsů. 

 

Zastavení menstruace. 

 

Zvětšení prsů u mužů. 

 

Obtíže s dosažením a udržením erekce nebo ejakulace. 

 

Akutní dystonie (mimovolní stahování svalů). 

 

Spavost. 

 

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100) 

 

Mimovolní pohyby, zejména obličeje nebo jazyka. 

 

Zpomalený srdeční tep. 

 

Zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykemie). 

 

Zvýšené hladiny jaterních enzymů. 

 

Porucha svalového napětí (mimovolní nekontrolovatelné pohyby) zejména rukou nebo 
nohou, u nichž obvykle dojde ke zlepšení, pokud lékař přidá ještě jiné léky. 

 

Snížení nebo zvýšení krevního tlaku.  

 

 

 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

 

Zmatenost. 

 

Otoky, kopřivka. 

 

Nezhoubný nádor podvěsku mozkového (hypofýzy). 

 

Snížená koncentrace sodíku v krvi, zvýšení hladin tuků a cholesterolu v krvi. 

 

Soubor příznaků nazývaný syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického 
hormonu (projevuje se zadržováním vody a otoky). 

 

Častější výskyt infekcí než obvykle. Ty mohou být následkem onemocnění krve 
(agranulocytóza), nebo snížení počtu bílých krvinek (leukopenie, neutropenie). 

 

U novorozenců, jejichž matky užívaly v těhotenství přípravek Solian, se může objevit 
syndrom z náhlého vysazení léčivého přípravku. 

 

Zvýšená hladina cholesteru a triacylglycerolu (tuk, ze kterého tělo při jeho štěpení 

získává energii) v těle. 

 

Osteopenie (prořídnutí kostní tkáně) a osteoporóza (řídnutí kostí). 

 

Zduření nebo překrvení nosní sliznice. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

 

Státní ústav pro kontrolu 
léčiv  Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 

 

5. 

Jak přípravek Solian uchovávat 

 

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za zkratkou 
„EXP“. Doba  použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 

 

 

6. 

Obsah balení a další informace  

Co přípravek Solian obsahuje 

-  Léčivou látkou je amisulpridum. Jedna tablety obsahuje amisulpridum  200 mg. 
-  Pomocnými látkami jsou: sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), monohydrát 

laktózy,  mikrokrystalická celulóza, hypromelóza, magnesium-stearát. 

 

Jak přípravek Solian vypadá a co obsahuje toto balení 

 

Popis přípravku: ploché bílé až téměř bílé tablety se zkosenými hranami, na jedné straně s půlicí 
rýhou, na druhé straně vyraženo „AMI 200“. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 

 

 

Velikost balení: 30, 60 nebo 150 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

 

Držitel rozhodnutí o registraci:  
sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika 
 
Výrobce: 
Delpharm Dijon, Quétigny, Francie   
Sanofi-Synthelabo Ltd., Fawdon, Velká Británie 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována  10.8.2016 

Recenze

Recenze produktu SOLIAN 200 MG 150X200MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SOLIAN 200 MG 150X200MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám