Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

SOFTA-MAN 1X100ML Roztok k zev. užití

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 23873

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: B.BRAUN
Kód výrobku: 23873
Kód EAN: 7612449085551
Kód SÚKL: 16015
Držitel rozhodnutí: B.BRAUN
Softa-Man se používá k hygienické a chirurgické dezinfekci rukou.

Příbalový leták

1/4 

sp.zn. sukls202999/2013 

 
 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

 

Softa-Man  

kožní roztok 

Ethanolum 47,9 g / 100 ml a propanolum 18 g/ 100 ml 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Vždy používejte přípravek Softa-Man 
přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka, aby 
Vám co nejvíce prospěl. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků,  sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v tétopříbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek Softa-Man a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Softa-Man používat  

3. 

Jak se přípravek Softa-Man používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Softa-Man uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je přípravek Softa-Man a k čemu se používá 

 
Přípravek Softa-Man je alkoholový dezinfekční prostředek k hygienické a chirurgické 
dezinfekci rukou

 

s baktericidními, fungicidními a tuberkulocidními účinky. Je účinný proti 

lipofilním virům včetně viru hepatitidy (žloutenky) B, virům HIV včetně rotavirů. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Softa-Man používat  

 
Nepoužívejte přípravek Softa-Man  

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ethanol nebo propanol nebo na kteroukoli 
další složku přípravku Softa-Man. 

 
Upozornění a opatření  

nepoužívejte na poraněnou kůži, sliznice a zabraňte styku s očima! Softa-Man je 
dráždivý pro oči a sliznice. 

v případě náhodného kontaktu s očima, okamžitě vyplachujte po dobu několika minut 
otevřené oči a vnitřní stranu víček velikým množstvím vody po dobu několika minut. 
Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte prosím okamžitě pomoc lékaře. 

 
Doporučení k ochraně proti ohni a výbuchu 
Přípravek Softa-Man je hořlavina. Bod vznícení roztoku je 21-22°C. To znamená, že při 
teplotě  21°C a vyšší se může přípravek Softa-Man vznítit od jiskry, hořící cigarety, 
otevřených plamenů a jiných  zdrojů vznícení. Zvláště  věnujte pozornost riziku vznícení při 

2/4 

neúmyslném vylití větších množství roztoku. Nasajte do inertní absorpční látky nebo rozřeďte 
dostatečným množstvím vody. Zajistěte odpovídající větrání a odstraňte zdroje vznícení.

 

Nesmí se stříkat do otevřeného ohně. 
   
 
Další léčivé přípravky a přípravek Softa-Man 
Nebyla zaznamenána žádná zvláštní omezení. 
 
Těhotenství a kojení 
Při používání podle návodu se může přípravek Softa-Man během těhotenství a kojení 
používat k dezinfekci rukou.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Softa-Man neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Softa-Man používá 

 
Vždy  používejte přípravek Softa-Man  přesně podle návodu. Pokud si nejste jistý(á), poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Hygienická dezinfekce rukou 
 

-  Naneste nejméně 3 ml neředěného přípravku Softa-Man na suché ruce a vtírejte do 

kůže. Vtírejte tak dlouho, dokud ruce nebudou suché. Všechny oblasti ruky včetně 
prostor mezi prsty musí být navlhčeny nejméně po dobu 30 s do zaschnutí. 

 
Chirurgická dezinfekce rukou  
 

-  vetřete nejméně 2x5 ml

 

dávek neředěného přípravku Softa-Man na suché ruce a 

předloktí. Kůže musí zůstat zcela navlhčená přípravkem Softa-Man nejméně 3 minuty a 
poté se nechá uschnout.  

 
K profylaxi a ochraně před onemocněním virem hepatitidy (žloutenky ) B se vtírá nejméně 5 
ml roztoku do suchých rukou, které se udržují 5 minut vlhké. Účinnosti proti rotavirům je 
dosaženo po 1 minutě. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Softa-Man, než jste měl(a) 
Nechte přebytek přípravku ztéci z Vašich rukou a pak nechte uschnout. Věnujte pozornost 
možnosti vznícení přípravku Softa-Man (viz bod 2). 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tnto přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Četnost výskytu nežádoucích účinků se stanovuje podle následujících 
zvyklostí: 
 

Velmi časté: 

více než u 1 z 10 pacientů 

Časté:                  méně než u 1 z 10, ale  více než u 1 ze 100 pacientů 

3/4 

Méně časté: 

méně než u 1 ze 100, ale  více než u 1 z 1 000 pacientů 

Vzácné: 

méně než u 1 z 1 000, ale  více než u 1 z 10 000 pacientů 

Velmi vzácné:  méně než u 1 z 10 000 pacientů 

Není známo: 

z dostupných údajů nelze určit 

 
Závažné nežádoucí účinky a příznaky, kterým musíte věnovat pozornost a opatření při 
postižení  
 
-  Velmi vzácné: přecitlivělost (alergie) 
Pokud se u Vás tyto nežádoucí účinky vyskytnou, přerušte používání přípravku Softa-Man a 
okamžitě se poraďte se svým lékařem.  
 
Ostatní nežádoucí účinky 
-  Méně časté: příznaky místního podráždění způsobené alkoholem (např. svědění, zarudnutí, 

zejména po častém použití přípravku Softa-Man). 

 
Příznaky suché kůže jsou méně časté v obdobích nízké vlhkosti vzduchu (zejména v zimě). 
V těchto případech se doporučuje po práci použití ochranného krému na ruce. 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.  
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové  
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucího účinku můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 
 
5. 

Jak přípravek Softa-Man uchovávat   

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí 

Uchovávejte při teplotě do 25 C. 

 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku. Po prvním 
otevření lahve je kvalita příptavku Softa-Man stabilní po dobu 12 měsíců, nesmí ale překročit 
dobu použitelnosti. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Softa-Man obsahuje 
 

4/4 

-  Léčivými látkami jsou ethanolum a propanolum. 100 ml roztoku obsahuje ethanolum 

96% (V/V) 47,9 g a propanolum 18 g. 

 
-  Pomocnými látkami jsou: čištěná voda, diisopropyl-adipát,

 e

thoxylované 

monodiacylglyceroly nasycených kyselin C8-10 (Softigen 767), dexpanthenol, bisabolol, 
Parfeme Oil Flair PH 799 893/731 960, alantoin 

 
Jak přípravek Softa-Man vypadá a co obsahuje toto balení 
Čirý, bezbarvý roztok.  
Velikost balení: 1 x 100 ml, 20 x 100 ml, 1 x 500 ml, 20 x 500 ml, 1 x 1000 ml, 10 x 1000 ml 

a 1 x 5 l 

 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
B. Braun Melsungen AG, 
Carl-Braun-Straße 1, 
34212 Melsungen, Německo 
Telefon:  05661-710 
Fax:   

05661-71 4567 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 

7.11.2013 

Recenze

Recenze produktu SOFTA-MAN 1X100ML Roztok k zev. užití

Diskuze

Diskuze k produktu SOFTA-MAN 1X100ML Roztok k zev. užití

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám