Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

SIRDALUD 2 MG 20X2MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 26441

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 26441
Kód EAN:
Kód SÚKL: 16050
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE
Sirdalud tablety se užívají k léčbě bolestivých (mimovolních) svalových křečí: - při onemocnění páteře, např. bolesti v kříži, ztuhnutí šíje; - dále se užívá v pooperační léčbě, např. při výhřezu meziobratlové ploténky nebo při chronickém zánětlivém onemocnění kyčle. Sirdalud tablety se užívají k léčbě zvýšeného svalového napětí, které je vyvolané neurologickými poruchami, např. roztroušenou sklerózou, chronickou myelopatií, degenerativním onemocněním míchy, cévní mozkovou příhodou, mozkovou obrnou.

Příbalový leták

 

1/6 

 

sp.zn.sukls167323/2016 
 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

SIRDALUD 2 mg 
SIRDALUD 4 mg 

tablety 

Tizanidinum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 

to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.  

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je Sirdalud a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sirdalud užívat 
3.  Jak se Sirdalud užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak Sirdalud uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 

1. 

Co je Sirdalud a k čemu se používá 

 
Přípravek Sirdalud obsahuje léčivou látku tizanidinum, centrálně působící svalové relaxans (lék na uvolnění 
kosterního svalstva), které účinkuje především na míšní úrovni a snižuje nepřiměřené svalové napětí (tonus). 
 
Sirdalud se používá k léčbě bolestivých (mimovolních) svalových stahů (křečí): 

   při onemocnění páteře, např. bolesti v kříži, ztuhnutí šíje, 

  dále  se  užívá  v  pooperační  léčbě,  např.  při  výhřezu  meziobratlové  ploténky  nebo  při  artróze 

(chronickém nezánětlivém onemocnění) kyčle. 

 

Sirdalud se užívá k léčbě zvýšeného svalového napětí, které je vyvolané neurologickými poruchami, např. 
roztroušenou sklerózou (sclerosis multiplex), chronickou myelopatií, degenerativním onemocněním páteře, 
cévní mozkovou příhodou a mozkovou obrnou. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sirdalud užívat 

 
Neužívejte Sirdalud: 

  jestliže  jste  alergický(á)  na  tizanidin  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

  jestliže trpíte závažným onemocněním jater. 

  jestliže užíváte léky obsahující fluvoxamin (užívaný k léčbě deprese). 

  jestliže užíváte léky obsahující ciprofloxacin (antibiotikum k léčbě infekcí). 

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, neužívejte přípravek Sirdalud a oznamte to svému lékaři. 
Pokud se domníváte, že byste mohl(a) být alergický(á), poraďte se s lékařem. 
 

 

2/6 

 

Upozornění a opatření: 

  Před použitím přípravku Sirdalud se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

  Sirdalud může způsobit závažné snížení krevního tlaku (hypotenzi), která se může projevit ztrátou 

vědomí a oběhovým selháním. 

  Neměňte léčbu nebo nepřestávejte lék užívat, aniž byste se dříve poradil(a) se svým lékařem (viz bod 

3. „Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Sirdalud“). 

  Jestliže  máte  nebo  se  u  Vás  objeví  jakékoli  příznaky  poruchy  funkce  jater  (např.  nevysvětlitelná 

nevolnost,  ztráta  chuti  k jídlu  (nechutenství)  nebo  únava),  řekněte  to  svému  lékaři.  Lékař  Vám 
odebere  krev  a  po  provedení  jaterních  testů  rozhodne,  zda  máte  pokračovat  v léčbě  přípravkem 
Sirdalud. Pokud užíváte denní dávky 12 mg nebo vyšší, bude Vám lékař sledovat jaterní funkce. 

  Pokud trpíte onemocněním ledvin, může Vám lékař snížit dávku přípravku Sirdalud. 

Jestliže se Vás cokoli z výše uvedeného týká, řekněte to svému lékaři dříve, než začnete Sirdalud užívat. 
 
Děti a dospívající 
Podávání přípravku Sirdalud dětem a dospívajícím se nedoporučuje. 
 
Starší pacienti 
Při podávání přípravku Sirdalud starším pacientům se doporučuje opatrnost. 
 
Další léčivé přípravky a Sirdalud 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka
 o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
Je zvláště důležité, abyste svému lékaři nebo lékárníkovi řekl(a), že užíváte jakékoli následující léky: 

  Antihypertenziva včetně diuretik (léky k léčbě vysokého krevního tlaku včetně léků na odvodnění). 

  Léky na spaní nebo silné léky proti bolesti, protože jejich sedativní (tlumivý) účinek by mohl být 

zesílen přípravkem Sirdalud. 

  Antiarytmika (léky používané k léčbě nepravidelné srdeční činnosti) a další léky, které mohou mít 

vliv na funkci srdce (tzv. prodloužení intervalu QT). 

  Cimetidin (užívaný k léčbě dvanácterníkových a žaludečních vředů). 

  Fluorochinolony a rifampicin (antibiotika užívaná k léčbě infekce). 

  Rofekoxib (užívaný k tlumení bolesti a zánětu). 

  Perorální kontraceptiva (léky proti početí). 

  Tiklopidin (užívaný ke snížení rizika cévní mozkové příhody). 

  Pokud jste silný kuřák (více než 10 cigaret denně). 

 
Sirdalud s alkoholem 
Protože  alkohol  může  zvyšovat  tlumivý  účinek  přípravku  Sirdalud,  doporučuje  se,  abyste  se  během  léčby 
vyvaroval(a) pití alkoholu. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Sirdalud nemá být podáván během těhotenství. Pokud během léčby přípravkem Sirdalud otěhotníte, řekněte 
to  ošetřujícímu  lékaři.  Váš  lékař  s Vámi  prodiskutuje  možná  rizika  užívání  přípravku  Sirdalud  během 
těhotenství. 

 

3/6 

 

 
Před začátkem užívání přípravku Sirdalud řekněte svému lékaři všechno o Vašem zdravotním stavu, včetně 
stavu, kdy: 

jste těhotná nebo plánujete otěhotnět. Sirdalud může poškodit Vaše nenarozené dítě. 

Před zahájením léčby se doporučuje provést těhotenský test u sexuálně aktivních žen, které jsou schopné 
otěhotnět a používat účinnou antikoncepci během léčby a také po alespoň jeden den po ukončení léčby 
Sirdaludem.  Prodiskutujte  s Vaším  lékařem  metody  kontroly  početí,  které  mohou  být  pro Vás  během 
tohoto období vhodné. 

 
Ženy, které kojí, by přípravek Sirdalud neměly užívat. Váš lékař s Vámi prodiskutuje možná rizika užívání 
přípravku Sirdalud během kojení.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Jestliže u Vás přípravek Sirdalud vyvolává závratě, nebo se u Vás objeví příznaky poklesu krevního tlaku 
(např. studený pot, pocit omámení), neměl(a) byste řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje. 
 
Sirdalud obsahuje laktózu 
Sirdalud obsahuje laktózu (mléčný cukr). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se 
se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Sirdalud 2 mg obsahuje 80 mg laktózy v jedné tabletě. 
Sirdalud 4 mg obsahuje 110 mg laktózy v jedné tabletě. 

3. 

Jak se Sirdalud užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek  přesně podle pokynů svého lékaře. Nikdy neužívejte vyšší dávku než tu, která 
Vám byla doporučena. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Sirdalud 2 mg: 
Tableta obsahuje půlicí rýhu. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Sirdalud 4 mg: 
Tableta obsahuje dělicí kříž. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Jakou dávku budete užívat 
 
Uvolnění bolestivých (mimovolních) svalových křečí (spasmů) 
Třikrát  denně jednu  2 mg  nebo  4 mg  tabletu.  U  těžkých  případů je  možné  přidat  na  noc ještě  jednu  2 mg 
nebo 4 mg tabletu. 
 
Zvýšené svalové napětí u neurologických onemocnění 
Dávka bude upravena podle Vašich individuálních potřeb. 
 
Počáteční  dávka  by  neměla  přesáhnout  6 mg  za  den,  tato  dávka  musí  být  rozdělena  do  3  dávek,  tj.  3krát 
denně jedna 2 mg tableta. Dávka může být zvyšována postupně vždy za 3 až 7 dnů o 2 až 4 mg. 
 
Optimální  léčebný  účinek  je  obvykle  dosažen  s  denní  dávkou  12  až  24 mg,  podávanou  v  pravidelných 
časových  intervalech  a  rovnoměrně  rozdělenou  do  3  nebo  4  dávek.  Denní  dávka  36  mg  nesmí  být 
překročena. 
 
Váš lékař Vám přesně řekne, kolik tablet přípravku Sirdalud budete užívat. 
Podle léčebné odpovědi Vám může lékař navrhnout zvýšení nebo snížení dávky. 
 
Kdy a jak se Sirdalud užívá 

 

4/6 

 

  Tablety  přípravku  Sirdalud  se  užívají  třikrát  denně.  V závažných  případech  Vám  lékař  může 

doporučit užít na noc jednu dávku navíc. 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Sirdalud, než jste měl(a) 
V případě, že jste užil(a) více tablet přípravku Sirdalud, než jste měl(a), řekněte to okamžitě svému lékaři. 
Je možné, že budete potřebovat lékařské ošetření. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Sirdalud 
Pokud jste si v daném čase zapomněl(a) lék vzít, vezměte si ho, jakmile si na to vzpomenete. Pokud do užití 
další dávky zbývají méně než 2 hodiny, dávku již neužívejte. V takovém případě si vezměte další dávku v 
obvyklém  čase.  Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku  přípravku 
Sirdalud. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Sirdalud 
Neměňte léčbu nebo nepřestávejte lék užívat, aniž byste se před tím poradil(a) se svým lékařem. Váš lékař 
Vám  může  chtít  před  ukončením  léčby  dávku  postupně  snižovat.  Toto  může  zabránit  zhoršení  Vašeho 
zdravotního stavu a snížit riziko příznaků z vysazení léčby, jako jsou hypertenze (vysoký krevní tlak, bolest 
hlavy, závratě), tachykardie (rychlý tlukot srdce). 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo 
zdravotní sestry.  

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
Při  nízkých  dávkách  doporučovaných  k  léčbě  bolestivých  mimovolních  svalových  křečí  jsou  nežádoucí 
účinky obvykle mírné a přechodné. Obvykle to je ospalost, únava, závratě, sucho v ústech, pokles krevního 
tlaku, pocit na zvracení, žaludeční potíže a zvýšení jaterních laboratorních hodnot. 
 
Při  vyšších  dávkách  doporučovaných  k léčbě  zvýšeného  svalového  napětí  vyvolaného  neurologickým 
onemocněním, jsou uvedené nežádoucí účinky častější a výraznější, ale jen zřídka natolik závažné, aby vedly 
k přerušení léčby. Kromě již výše zmíněných nežádoucích účinků se navíc mohou objevit stavy zmatenosti, 
svalová slabost, poruchy spánku, nespavost a halucinace, občas se může vyskytnout snížení krevního tlaku a 
zpomalení srdečního tepu. Velmi vzácně byl popsán akutní zánět jater a selhání jater. Pokud se u Vás objeví 
nevysvětlitelná nevolnost (pocit na zvracení), ztráta tělesné hmotnosti, silná únava, řekněte to svému lékaři.  
 
Některé nežádoucí účinky mohou být závažné 

 

zánět jater, selhání jater, hypotenze (snížení krevního tlaku), halucinace, stavy zmatenosti, závažné 
alergické reakce zahrnující obtížné dýchání, závrať (anafylaxe) a otok hlavně obličeje a hrdla 
(angioedém). 

Pokud se u Vás cokoli z výše uvedeného objeví, oznamte to ihned svému lékaři
 
Některé nežádoucí účinky jsou časté 
(mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů ze 100) 

 

ospalost, únava, závratě, hypotenze (snížení krevního tlaku), pomalý srdeční rytmus, sucho v ústech 

 
Některé nežádoucí účinky jsou vzácné 
(mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů z 10 000) 

 

halucinace, nespavost, poruchy spánku, nevolnost (pocit na zvracení), žaludeční potíže, svalová 
slabost, zvýšení sérových transamináz (změny v jaterních testech) 

 
Některé nežádoucí účinky jsou velmi vzácné 
(mohou se vyskytnout u méně než 1 z 10 000 pacientů) 

 

5/6 

 

 

akutní zánět jater, jaterní selhání 

 
Nežádoucí účinky s frekvencí není známo 
(z dostupných údajů nelze určit) 

 

bolest břicha, zvracení, nezřetelná řeč, zánět kůže s vyrážkou (dermatitida), zčervenání kůže (erytém), 
svědění (pruritus) a svědivá vyrážka (vyrážka a kopřivka) 

 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, řekněte to svému lékaři.  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
5. 

Jak Sirdalud uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje 
k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Sirdalud obsahuje 
Léčivou látkou je tizanidinum: Jedna tableta obsahuje tizanidinum 2 mg nebo 4 mg odpovídající tizanidini 
hydrochloridum 2,288 mg nebo 4,576 mg. 
Pomocnými látkami jsou: koloidní bezvodý oxid křemičitý, kyselina stearová, laktóza, mikrokrystalická 
celulosa. 
 
Jak Sirdalud vypadá a co obsahuje toto balení 
Sirdalud je dodáván ve formě tablet. 
Sirdalud 2 mg jsou kulaté, ploché, bílé až téměř bílé tablety se zkosenými hranami, s půlicí rýhou a 
označením OZ na jedné straně. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Sirdalud 4 mg jsou kulaté, ploché, bílé až téměř bílé tablety se zkosenými hranami a dělícím křížem na jedné 
straně a označením RL na druhé straně. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Velikost balení 
Sirdalud 2 mg: 20 nebo 30 tablet. 
Sirdalud 4 mg: 30 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika 

 

6/6 

 

 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  8.2.2017 

Recenze

Recenze produktu SIRDALUD 2 MG 20X2MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SIRDALUD 2 MG 20X2MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám