Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o.
Kód výrobku: 17168
Kód EAN: 4013054001790
Kód SÚKL: 56503
Držitel rozhodnutí: Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o.
Přípravek je určen k léčbě nemocných s cukrovkou dospělých (diabetes mellitus II. typu), zejména obézních, u nichž nedojde k úpravě stavu vhodnou dietou a tělesnou aktivitou.

Příbalový leták

1/6
P ř í l oha č . 1 k r ozhodnu t í o změně r eg i s t r a c e s p . z n . s uk l s 111459 /2010
Př íba l ová i n f o rmace : In fo rmace pro už i va t e l e
S i o for 500
potahované tablety
(metformini hydrochloridum)
P ro použ i t í u d ě t í n ad 10 l e t a d o sp ě l ý c h .
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Siofor 500 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Siofor 500 užívat
3. Jak se Siofor 500 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Siofor 500 uchovávat
6. Další informace
1. CO JE SIOFOR 500 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Siofor 500 patří do skupiny léků určených k léčbě non-inzulin dependentního diabetu (diabetes
mellitus II. typu) u dospělých a dětí nad 10 let.
Siofor 500 je lék na snížení příliš vysokých hladin glukózy v krvi u pacientů s cukrovkou (diabetes
mellitus II. typu; zejména pak pacientů s nadváhou, u nichž nebylo dosaženo dostatečné úpravy
hladin glukózy v krvi pouze pomocí diety a cvičení.
Dospělí
Lékař Vám může předepsat Siofor 500 samotný (monoterapie) nebo v kombinaci s jinými léky
snižujícími hladinu glukózy v krvi či s inzulinem.
Děti a mladiství
U dětí nad 10 let a mladistvých může lékař předepsat Siofor 500 samotný (monoterapie) nebo v
kombinaci s inzulínem.
Po selhání dietetických opatření u dospělých pacientů s nadváhou a cukrovkou (diabetes mellitus
II. typu) lze prokázat sníženou četnost komplikací diabetu v případě léčby těchto pacientů
metforminem jako lékem první volby.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SIOFOR 500 UŽÍVAT
Neužívejte Siofor 500:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na metformin hydrochlorid nebo na kteroukoli
další složku přípravku Siofor 500;
- v případě překyselení krve při diabetu (diabetická ketoacidóza) nebo při nebezpečně
vysoké hladině glukózy v krvi jakožto počátečním stádiu diabetického kómatu;
- při selhání ledvin nebo poškození funkcí ledvin
- při přítomnosti (akutní) stavů, které mohou vést ke zhoršení funkcí ledvin, například:
ztráta tekutin v důsledku úporného zvracení nebo těžkého průjmu,
závažné infekce,
2/6
oběhové selhání (šok),
- jestliže máte podstoupit vyšetření spojené s podáním kontrastních látek obsahujících jod
do krevních cév. Siofor 500 má být vysazen 48 hodin před, v průběhu a 48 hodin po
vyšetření;
- při akutním nebo chronickém onemocnění, které může vést k nedostatku kyslíku v
tělesných tkáních (tkáňové hypoxii), například:
srdeční selhání nebo porucha funkce plic,
infarkt myokardu v nedávné době,
oběhové selhání (šok);
- při poruše funkcí jater nebo při akutní otravě alkoholem či alkoholismu;
- jestliže kojíte.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Siofor 500 je zapotřebí:
- jestliže máte porušené funkce jater
- Informujte svého lékaře, jestliže dostanete nějakou bakteriální nebo virovou infekci (např.
chřipku, infekci dýchacích cest, infekci močových cest).
- při stavech, kdy by mohla být zhoršena funkce ledvin (např. na začátku léčby některými léky k
léčbě vysokého krevního tlaku nebo při revmatických onemocněních)
Riziko nežádoucího hromadění a tedy i riziko překyselení krve kyselinou mléčnou (laktátová
acidóza) je dáno především funkčností ledvin, což je také důvod, proč je ověření normální funkce
ledvin jednou z podmínek pro léčbu přípravkem Siofor 500.
Vyhodnocení funkčnosti ledvin na základě stanovení hladiny kreatininu v séru musí být opakováno
minimálně jednou ročně, případně i častěji. Jestliže máte hladinu kreatininu v séru na horní hranici
normálních hodnot, kontrolní vyšetření musí být prováděno minimálně dvakrát až čtyřikrát ročně.
Je třeba poznamenat, že zejména u starších pacientů není stanovení samotné hladiny kreatininu v
séru vždy postačující; v takovém případě může být nezbytné stanovit před zahájením léčby další
parametr hodnocení funkcí ledvin clearance kreatininu.
Při vyšetřeních s podáním kontrastní látky obsahující jod do krevních cév existuje riziko akutního
selhání ledvin. Léčba přípravkem Siofor 500 Vám proto musí být dva dny před provedením
vyšetření vysazena a její obnovení lze doporučit až dva dny po vyšetření, pokud se novým
vyšetřením nejprve prokáže, že funkce ledvin jsou v normě.
Máte-li podstoupit operaci v celkové anestezii nebo spinální anestezii, léčba přípravkem Siofor 500
musí být přerušena dva dny před zákrokem a lze v ní opět pokračovat až dva dny po zákroku,
jestliže jsou funkce ledvin v normě.
Děti a mladiství
Před zahájením léčby přípravkem Siofor 500 u dětí a mladistvých musí být diagnóza cukrovky
(diabetu II.typu) potvrzena lékařem.
V jednoroční kontrolované klinické studii nebyl pozorován žádný vliv metforminu na růst a
pohlavní dospívání, avšak výsledky dlouhodobého sledování nejsou.
Protože do klinických studií bylo zařazeno jen několik dětí ve věku 10 až 12 let, při léčbě dětí v
této věkové kategorii je třeba zvláštní opatrnost.
Starší pacienti
Vzhledem k častému výskytu poruch funkcí ledvin u starších pacientů musí být dávkování
přípravku Siofor 500 přizpůsobeno funkčnosti ledvin. Z tohoto důvodu si nechávejte pravidelně
vyšetřovat funkci ledvin Vaším lékařem.
Zvláštní upozornění
V případě nežádoucího hromadění může metformin vyvolat nebo usnadnit výskyt překyselení krve
(laktátové acidózy), komplikace, která pokud není urychleně léčena může vyústit v život
ohrožující stav (např. kóma). Kromě předávkování může být příčinou překyselení krve kyselinou
3/6
mléčnou ignorování přítomnosti nebo výskytu kontraindikací. Kontraindikace musejí být proto
striktně dodržovány (viz. Neužívejte Siofor 500....").
Příznaky počínajícího překyselení krve kyselinou mléčnou (laktátové acidózy) mohou připomínat
nežádoucí účinky metforminu na zažívací trakt: nevolnost, zvracení, průjem a bolesti břicha. Plně
rozvinutý klinický obraz s bolestí svalů a křečemi, nadměrně zrychleným dýcháním a zastřeným
vědomím s kómatem se může rozvinout během několika hodin a vyžaduje okamžitou intenzivní
léčbu v nemocnici.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Zahájení léčby jiným léčivým přípravkem nebo vysazení jiného léčivého přípravku během
dlouhodobé léčby přípravkem Siofor 500 může mít vliv na úpravu hladiny glukózy v krvi.
Siofor 500 je ovlivňován následovně:
Zesílení účinku až zvýšení rizika nežádoucích účinků
- některé léky k léčbě vysokého krevního tlaku (ACE inhibitory) a rentgen kontrastní látky
obsahující jód nebo léky obsahující alkohol
Oslabení účinku
- léky obsahující kortizon (kortikosteroidy), některé léky k léčbě bronchiálního astmatu (-
sympatomimetika), léky zvyšující vylučování moči (diuretika)
Užívání přípravku Siofor 500 s jídlem a pitím
Během léčby přípravkem Siofor 500 pokračujte ve své dietě a zvláštní pozornost věnujte
rovnoměrnému rozložení příjmu sacharidů v průběhu dne. Jestliže máte nadváhu, měl/a byste
pokračovat pod dohledem lékaře v redukční dietě.
Během léčby přípravkem Siofor 500 byste se měl/a vyhýbat konzumaci alkoholických nápojů a
potravin s obsahem alkoholu, protože příjem velkého množství alkoholu představuje riziko výskytu
nízké hladiny glukózy (hypoglykémie) a závažného nežádoucího účinku přípravku Siofor 500
(laktátové acidózy).
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Těhotenství
Pacientky s cukrovkou (diabetem), které jsou těhotné nebo si přejí otěhotnět, nesmí být přípravkem
Siofor 500 léčeny. V těchto případech je třeba upravit hladinu glukózy v krvi pomocí inzulínu.
Proto informujte svého lékaře, aby Vás mohl převést na léčbu inzulínem.
Kojení
Tento lék nesmíte užívat v období kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Léčba samotným přípravkem Siofor 500 nevede k nízkým hladinám glukózy v krvi
(hypoglykemii), a proto nemá vliv na způsobilost řídit nebo obsluhovat stroje.
Při kombinované léčbě s jinými léky snižujícími hladinu glukózy v krvi (např. deriváty
sulfonylmočoviny, inzulinem) může být Vaše schopnost řídit a obsluhovat stroje nebo pracovat v
místě bez zajištěné opory narušena možnou nízkou hladinou glukózy.
3. JAK SE SIOFOR 500 UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Siofor 500 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování přípravku Siofor 500 musí být stanoveno lékařem individuálně pro každého pacienta na
základě hladin glukózy v krvi a musí být sledováno lékařem při pravidelných kontrolách.
Pro individuální úpravu požadované udržovací dávky jsou k dispozici také potahované tablety s
obsahem léčivé látky 850 mg a dělitelné potahované tablety obsahující 1000 mg metformin
4/6
hydrochloridu.
Obvyklá dávka je:
Dospělí
Věk Jednotlivá dávka Celková denní dávka
Dospělí 12 potahované tablety (což
odpovídá 5001000 mg
metformin hydrochloridu)
23 potahované tablety (což
odpovídá 10001500 mg
metformin hydrochloridu),
maximálně 6 potahovaných
tablet (což odpovídá 3000 mg
metformin hydrochloridu)
Děti nad 10 let a mladiství
Samostatná (monoterapie) nebo kombinovaná léčba s inzulinem
Věk Jednotlivá dávka Celková denní dávka
Děti nad 10 let a mladiství 12 potahované tablety (což
odpovídá 5001000 mg
metformin hydrochloridu)
nejprve 1 potahovaná tableta,
dávkování může být zvýšeno na
maximálně 4 potahované
tablety (což odpovídá 2000 mg
metformin hydrochloridu)
Potahovanou tabletu polkněte celou s jídlem nebo po jídle a zapijte ji dostatečným množstvím
tekutiny (nejlépe sklenicí vody 200 ml).
Při podávání dvou nebo více potahovaných tablet musí být jejich užívání rozloženo během dne,
například jedna potahovaná tableta vždy po snídani a druhá po večeři.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Siofor 500 je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to
svému lékaři.
Jestliže jste užil/a více přípravku Siofor 500, než jste měl/a:
Pokud jste užil/a větší množství přípravku Siofor 500, než jste měl/a, informujte ihned svého
lékaře.
Předávkování přípravkem Siofor 500 nezpůsobuje nízké hladiny glukózy v krvi (hypoglykemii),
avšak nese s sebou riziko překyselení krve kyselinou mléčnou (laktátová acidóza).
Příznaky počínajícího překyselení krve kyselinou mléčnou mohou připomínat přímé nežádoucí
účinky metforminu na trávicí trakt: nevolnost, zvracení, průjem a bolesti břicha. Plně rozvinutý
klinický obraz s bolestí svalů a křečemi, s hlubokým a rychlým dýcháním a se zastřeným vědomím
a kómatem se může vyvinout během několika hodin a vyžaduje okamžitý převoz do nemocnice.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Siofor 500:
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Siofor 500, užijte v čas dalšího podání předepsanou dávku a
v budoucnosti se snažte dodržovat dávkování. Za žádných okolností nenahrazujte vynechanou
dávku tak, že užijete vyšší počet potahovaných tablet najednou.
Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Siofor 500:
Jestliže přerušíte léčbu přípravkem Siofor 500, aniž byste k tomu byl/a vyzván/a lékařem, musíte
očekávat, že dojde k nekontrolovatelnému růstu hladin glukózy v krvi a z dlouhodobého hlediska je
třeba očekávat výskyt pozdních komplikací diabetu, například poškození očí, ledvin a krevních
cév.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Siofor 500 nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
K hodnocení nežádoucích účinků se používají následující četnosti:
Velmi časté: postihují více než 1 z 10 léčených pacientů
5/6
Časté: postihují 1 až 10 pacientů ze 100 léčených pacientů
Méně časté: postihují 1 až 10 pacientů z 1 000 léčených pacientů
Vzácné: postihují 1 až 10 pacientů z 10 000 léčených pacientů
Velmi vzácné: postihují méně než 1 z 10 000 léčených pacientů
Není známo: z dostupných údajů nelze určit četnost výskytu
Důležité nežádoucí účinky nebo příznaky, kterým je třeba věnovat pozornost, a opatření při
jejich výskytu:
Jestliže se u Vás vyskytne některý z níže uvedených nežádoucích účinků, neužívejte již Siofor 500,
a pokud je to možné, okamžitě vyhledejte lékaře.
- Velmi vzácné
Poruchy metabolismu a výživy
Závažný rozvrat metabolismu ve smyslu překyselení krve kyselinou mléčnou (laktátová acidóza).
Jeho příznaky mohou být zvracení a bolesti břicha, které mohou být provázeny i bolestí svalů a
křečemi nebo těžkou celkovou únavou (viz Zvláštní upozornění").
Poruchy kůže a podkoží
Kožní reakce jako zarudnutí kůže, svědění a kopřivka
Poruchy jater a žlučových cest
Abnormální hodnoty jaterních funkčních testů nebo zánět jater (hepatitida), které jsou reverzibilní
po vysazení přípravku Siofor 500
Další možné nežádoucí účinky:
- Velmi časté
Poruchy trávicího traktu
Nevolnost, zvracení a průjem, bolesti břicha, nechutenství. Tyto nežádoucí účinky se zpravidla
objevují na počátku léčby a ve většině případů spontánně vymizí. V rámci prevence těchto obtíží se
doporučuje užívat Siofor 500 ve 2 nebo 3 denních dávkách během jídla nebo po jídle. Jestliže
obtíže přetrvávají po delší dobu, přerušte užívání přípravku Siofor 500 a obraťte se na svého lékaře.
- Časté
Poruchy nervového systému
Změny chuti.
- Velmi vzácné
Poruchy metabolismu a výživy
Snížené vstřebávání vitaminu B12 s poklesem hladiny v séru bylo pozorováno u pacientů léčených
metforminem dlouhodobě. Tuto skutečnost je třeba brát v úvahu jako možnou příčinu u pacientů s
megaloblastickou anémií.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK SIOFOR 500 UCHOVÁVAT
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Siofor 500 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Siofor 500 obsahuje:
Potahované tablety
Léčivou látkou je metformini hydrochloridum.
Jedna potahovaná tableta obsahuje 500 mg metformini hydrochloridum.
6/6
Pomocné látky jsou hypromelosa, povidon, magnesium-stearát, makrogol 6000, oxid titaničitý (E
171).
Jak Siofor 500 vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety v PVC /Al blistru.
Balení: 30, 60, 120 potahovaných tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci/výrobce
Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125
12489 Berlín, Německo
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 12.1.2011

Recenze

Recenze produktu SIOFOR 500 60X500MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SIOFOR 500 60X500MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze