Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na kašel » Léky na vlhký na kašel

SINUPRET 1X500ML Kapky, roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16564
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Informace o produktu

Výrobce: BIONORICA
Značka: SINUPRET
Kód výrobku: 16564
Kód EAN:
Kód SÚKL: 44562
Držitel rozhodnutí: BIONORICA

Při akutních a chronických zánětech vedlejších dutin nosních a dýchacích cest a jako podpůrná léčba při antibakteriální terapii. Přípravek mohou používat dospělí i děti starší než 1 rok a mladiství.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 
sp.zn.sukls299443/2016 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Sinupret 

perorální kapky, roztok 

Herbarum extractum pro Sinupret 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte  svého lékárníka, pokud potřebujete další informaci nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

-   Pokud se do 7 dní nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
:  
 
1. 

Co je Sinupret, perorální kapky, roztok (dále jen Sinupret) a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinupret užívat 

3. 

Jak se Sinupret užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky  

5. 

Jak Sinupret uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

1. CO JE SINUPRET A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
 
Sinupret  je  vodně-alkoholový  extrakt  rostlinných  drog  s  obsahem  hořčin,  saponinů,  flavonoidů, 
hydroxyfenylkarbonových kyselin, esterů a steroidních triterpenů. Sinupret působí sekretolyticky tím, 
že pomáhá zředit a odstranit hlen z dýchacích cest.  
 
Sinupret,  perorální  kapky,  roztok,  se  užívá  při  akutních  a  chronických  zánětech  vedlejších  dutin 
nosních a dýchacích cest a jako podpůrná léčba při  antibiotické léčbě. Jedná se o onemocnění horních 
dýchacích  cest  jako  je  zánět  vedlejších  dutin  nosních  (sinusitida),  který  se  může  vyskytovat  buď 
samostatně  nebo  v kombinaci  se  zánětem  sliznice  dutiny  nosní  (rinosinusitida).  Počínající  příznaky 
těchto  akutních  nekomplikovaných  zánětů  se  projevují  výtokem  z nosu,  následně  ucpaným  nosem, 
překrvením  nosní  sliznice,  bolestí  tváře  nebo  hlavy,  která  se  často  prohlubuje  při  předklonění  nebo 
vyvíjením tlaku palcem na postiženou oblast obličeje, a pocitem tlaku v obličeji, hlavně kolem nosu. 
 
Bez  porady  s lékařem  je  možné  přípravek  používat  pouze  u  akutních  nekomplikovaných  zánětů 
vedlejších dutin nosních. U chronických zánětů přípravek používejte pouze na doporučení lékaře. 
 
Přípravek mohou používat dospělí, dospívající i děti starší než 1 rok. 
 
Pokud se do 7 dní nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SINUPRET UŽÍVAT  

 
Neužívejte Sinupret, perorální kapky, roztok 

jestliže jste alergický(á) na hořcový kořen, prvosenkový květ, květ bezu černého, šťovíkovou nať, 
sporýšovou nať nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 

Upozornění a opatření 
 
Před užitím Sinupretu se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Poraďte se se svým lékařem, jestliže u Vás příznaky přetrvávají déle než 7–14 dní, jestliže se zhorší 
nebo se opakovaně vracejí nebo pokud se u Vás objeví horečka, krvácení či hnisavý výtok z nosu, 
silná bolest, zhoršené vidění, asymetrie střední části obličeje nebo očí či znecitlivění obličeje. 
 
Děti 
Přípravek není určen dětem do 1 roku. 
 
 
Další léčivé přípravky a Sinupret 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
Doposud nejsou známy žádné interakce s jinými léčivými přípravky. 
 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Sinupret se v těhotenství a kojení může podávat pouze na základě výslovného doporučení lékaře.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek obsahuje 19  objemových % alkoholu. K rozkladu alkoholu přijatého v jedné dávce dojde u 
osob se zdravým metabolismem a normální hmotností během několika minut. Přípravek je bezpečný, 
ovlivnění pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů je nepravděpodobné. 
 
Sinupret obsahuje ethanol (alkohol). 
Tento léčivý přípravek obsahuje 19% obj. alkoholu, tj. do 0,45 g alkoholu v 50 kapkách, což odpovídá 
do 11,4 ml piva, 4,75 ml vína. V jedné dávce pro děti od 1 do 5 let je 0,135 g alkoholu, což odpovídá 
3,4 ml piva nebo 1,4 ml vína. 
Je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových 
skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.  
 

3. JAK SE SINUPRET UŽÍVÁ 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Nedoporučí-li Vám Váš lékař jinak, je denní dávkování následující: 
 
Dospívající od 12 let a dospělí 

3krát denně 50 kapek 

Děti 6 - 11 let 

3krát denně 25 kapek 

Děti 1 - 5 let 

3krát denně 15 kapek 

 

 

V případě  potřeby  je  možno  dávku  léku  podávat  až  6  x  denně.  Zvýšení  dávky  je  však  třeba  vždy 
konzultovat s lékařem. 
Dávkování  je  třeba  dodržet.  Přípravek  mohou  zvláště  děti  užívat  s ovocnou  šťávou  nebo  s čajem. 
Dostatečný přívod tekutin působí podpůrně. 
Pro  účinek  Sinupretu  je  podstatné  jeho  pravidelné  užívání  po  dobu  7  –  14  dnů.  Pokud  do  7  dnů 
nedojde ke zlepšení příznaků, navštivte svého lékaře. 
Pokud u Vás příznaky přetrvávají déle než 7-14 dní nebo se opakovaně vracejí, je nutné poradit se s 
lékařem. 
 
 
Při kapání držte lahvičku ve svislé poloze, viz obrázek.  

 

 

 
 
Před použitím dobře protřepat! 
  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Sinupret, než jste měl(a) 
V případě, že jste užil(a) více přípravku Sinupret, než jste měl(a), poraďte se s lékařem.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Sinupret, perorální kapky, roztok 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v léčbě 
přípravkem Sinupret, podle předpisu Vašeho lékaře nebo podle pokynů v této příbalové informaci.  
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následujícím rozdělení frekvence výskytu: 
 

Velmi časté
Více než u 1 z 10 léčených osob 

Časté: 
Méně než u 1 z 10 léčených osob, ale u více než 
u 1 ze 100 léčených osob 

Méně časté
Méně než u 1 ze 100 léčených osob, ale u více 
než u 1 z 1000 léčených osob 

Vzácné: 
Méně než u 1 z 1000 léčených osob, ale u více 
než u 1 z 10 000 léčených osob 

Velmi vzácné
méně než u 1 z 10 000 léčených osob  
 

Není známo:  
z dostupných údajů nelze určit  

 
 
Důležité nežádoucí účinky anebo příznaky, kterým byste měli věnovat pozornost a v případě jejich 
výskytu přijmout opatření.  
 
Ve  velmi  vzácných  případech  se  mohou  vyskytnout  žaludeční  potíže  (mezi  jinými  bolesti  břicha, 
nevolnost),  reakce  z  přecitlivělosti  (vyrážka,  zarudnutí  kůže,  svědění,  otok  vznikající  na  různých 
místech organismu, dušnost, otok obličeje).  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci.  
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
Opatření v případě nežádoucích účinků 
Jestliže zpozorujete nežádoucí účinek nebo příznaky hypersenzitivní reakce (reakce z přecitlivělosti), 
přerušte užívání přípravku Sinupret a ihned informujte svého lékaře tak, aby mohl(a) vyhodnotit 
závažnost příznaků a rozhodnout o nezbytných opatřeních. Pokud se známky hypersenzitivity 
vyskytly, znovu již tento přípravek neužívejte.   
 
 

5. JAK SINUPRET UCHOVÁVAT 

 
Uchovávejte Sinupret mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce nebo štítku za Použitelné do:. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
 
Co Sinupret obsahuje 
 
100 g roztoku obsahuje: 
Herbarum extractum pro Sinupret 29,0 g ex: 
Gentianae radice   

0,2 g; 

Primulae flore 

 

0,6 g;

 

Rumicis herba 

 

0,6 g; 

Sambuci flore  

 

0,6 g; 

Verbenae herba    

0,6 g. 

 

Pomocné látky: ethanol 60% (V/V) (součást herbarum extractum pro Sinupret)., čištěná voda. 
 
1 ml = 0,98 g = 17 kapek.  
1 ml obsahuje 0,15 g alkoholu. 
100 g kapek obsahuje 19 objemových procent alkoholu. 
 
 
Jak Sinupret vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Sinupret je čirá, žlutohnědá tekutina. 
Při skladování se může objevit jemný zákal nebo vyvločkování, což však nemá vliv na účinnost 
přípravku. V menší míře se může v roztoku tvořit usazenina. 
 
Lahvička z hnědého skla, polyethylenová kapací vložka, polypropylenový šroubovací uzávěr 
s polyethylenovým kroužkem garantujícím neporušenost obalu, štítek, krabička.  
Je dodáván v balení po 50, 100, 200 a 500 ml.  
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
 
 
 
 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Bionorica SE 
Kerschensteinerstrasse 11 – 15 
92318 Neumarkt 
Německo 
Tel: +49 9181 231 90 
Fax: +49 9181 231 265 
e-mail: info@bionorica.de  
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Schwabe Czech Republic s.r.o. 
Čestmírova 1 
140 00 Praha 4 
Česká republika 
Tel: +420 241 740 447 
email: info@schwabe.cz 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 14. 12. 2016 
 

Recenze

Recenze produktu SINUPRET 1X500ML Kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu SINUPRET 1X500ML Kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám