Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na kašel » Léky na suchý kašel

SINUPRET 100 Obalené tablety - diskuze

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 16561
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - SINUPRET 100 Obalené tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Stránka 1 z 4
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls152496/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Sinupret
obalené tablety
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Sinupret musíte užívat pečlivě podle
návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informaci nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší po 7 dnech, musíte kontaktovat svého lékaře.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Sinupret a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinupret užívat
3. Jak se Sinupret užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Sinupret uchovávat
6. Další informace
1. CO JE SINUPRET A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Sinupret patří do farmakoterapeutické skupiny: Fytofarmakum otorinolaryngologikum,
sekretolytikum.
Sinupret je léčivý přípravek z rostlinných drog s obsahem hořčin, saponinů, flavonoidů,
hydroxyfenylkarbonových kyselin, esterů a steroidních triterpenů. Zvyšuje tvorbu, rozpouštění a
vykašlávání hlenů a působí protizánětlivě a zčásti i proti virovým a bakteriálním infekcím.
Sinupret se používá při akutních a chronických zánětech vedlejších dutin nosních a dýchacích cest a
jako podpůrná léčba při antibakteriální terapii. Obvykle jsou to onemocnění horních dýchacích cest jako
je zánět vedlejších dutin nosních /sinusitida/ a rinosinusitida. Počínající příznaky těchto zánětů se
projevují výtokem z nosu, následně ucpaným nosem a bolestmi tváře a pocitem tlaku, hlavně kolem
nosu.
V případě chronických respiračních onemocnění:
U chronických stavů se jednotlivé příznaky mohou vyskytnout individuálně v různé intenzitě, případně
vícero příznaků se může vyskytnout současně. Bez porady s lékařem mohou pacienti Sinupret užívat 7
14 dní. Pacienti s chronickými nemocemi dýchacích cest mohou dlouhodobě přípravek užívat po
poradě s lékařem.
Přípravek mohou používat dospělí a mladiství od 6 let.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SINUPRET
UŽÍVAT
Stránka 2 z 4
Neužívejte Sinupret
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kteroukoli složku přípravku.
Zvláštní opatrnosti při použití Sinupretu je zapotřebí
- pro podávání dětem mladším 6 let není dostatek údajů, z tohoto důvodu by se Sinupret neměl
podávat dětem mladším 6 let
- v případě, že příznaky přetrvávají déle než 7 14 dní nebo se opakovaně vracejí, poraďte se
s lékařem
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Doposud nejsou známy žádné interakce s jinými léčivými přípravky.
Prosím, informujte svého lékaře o lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o
lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék
Sinupret se v těhotenství a kojení může podávat pouze na základě výslovného doporučení lékaře.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nejsou potřebná žádná bezpečnostní opatření.
Důležité informace o některých složkách Sinupretu
Sinupret, obalené tablety, obsahují monohydrát laktózy, sacharózu, sorbitol a tekutou glukózu. Pokud
Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. JAK SE SINUPRET UŽÍVÁ
Vždy užívejte Sinupret přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Nedoporučí-li Vám Váš lékař jinak, je denní dávkování následující:
Děti od 12 let a dospělí 3 x denně 2 tablety
Děti 6 - 11 let 3 x denně 1 tabletu
Dávkování je třeba dodržet. Pro účinek Sinupretu je podstatné jeho pravidelné užívání po dobu 7 14
dnů. Dostatečný přívod tekutin působí podpůrně. Tablety se polykají vcelku a zapíjejí se malým
množstvím vody.
Po ústupu potíží se doporučuje dobrat obsah balení.
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Sinupret , než jste měl(a)
V případě , že jste užil více tablet přípravku Sinupret , než jste měl(a), poraďte s lékařem. On rozhodne,
zdali je potřebné přijmout nějaká opatření. Níže uvedené nežádoucí účinky se mohou v takovém
případě zvýraznit.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Sinupret
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v léčbě Sinupretem
podle předpisu svého lékaře nebo podle pokynů v této příbalové informaci.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
Stránka 3 z 4
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Sinupret nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
vždy.
Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následujícím rozdělení frekvence výskytu:
Velmi časté:
Více než u 1 z 10 léčených osob
Časté:
Více než u 1 ze 100 léčených osob
Méně časté:
Více než u 1 z 1000 léčených osob
Vzácné:
Více než u 1 z 10 000 léčených osob
Velmi vzácné:
méně než u 1 z 10 000 léčených osob včetně jednotlivých hlášených případů
Důležité nežádoucí účinky anebo příznaky, kterým byste měli věnovat pozornost a v případě jejich
výskytu přijmout opatření.
Ve velmi vzácných případech se mohou vyskytnout trávicí potíže (mezi jinými bolesti břicha, nevolnost)
reakce z přecitlivělosti (vyrážka, zarudnutí kůže, svědění, otok vznikající na různých místech
organismu, dušnost, otok obličeje).
Opatření v případě nežádoucích účinků
Jestliže zpozorujete nežádoucí účinek nebo příznaky hypersenzitivní reakce (reakce z přecitlivělosti)
přerušte užívání Sinupret a ihned informujte svého lékaře tak, aby mohl(a) vyhodnotit závažnost
příznaků a rozhodnout o nezbytných opatřeních. Pokud se známky hypersenzitivity vyskytly, znovu již
preparát neužívejte.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK SINUPRET UCHOVÁVAT
Uchovávejte Sinupret mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním vnitřním obalu, aby byl chráněn
před vzdušnou vlhkostí..
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce nebo blistru. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Sinupret obsahuje
Léčivou látkou je:
1 tableta obsahuje:
Gentianae radix 6,0 mg
Primulae flos 18,0 mg
Rumicis herba 18,0 mg
Stránka 4 z 4
Sambuci flos 18,0 mg
Verbenae herba 18,0 mg
Pomocné látky: kyselina stearová 95%, koloidní bezvodý oxid křemičitý, monohydrát laktózy,
bramborový škrob, sorbitol, želatina, uhličitan vápenatý, dextrin, methakrylátový kopolymer typ E,
tekutá glukóza, montánní vosk, oxid hořečnatý, kukuřičný škrob, povidon 25, panenský ricinový olej,
sacharóza, šelak, hlinitý lak zeleně S, mastek, oxid titaničitý.
Jak Sinupret vypadá a co obsahuje toto balení
Sinupret jsou obalené tablety balené v blistru. Je dodáván v balení po 50, 100 a 200 obalených tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Bionorica SE
Kerschensteinerstrasse 11 15
92308 Neumarkt
Německo
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Česká republika
Schwabe Czech Republic s.r.o.
Čestmírova 1
140 00 Praha 4
Tel: 241 740 447
email: info@schwabe.cz
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 26.10.2011

Informace o produktu

Výrobce: BIONORICA
Značka: SINUPRET
Kód výrobku: 16561
Kód EAN:
Kód SÚKL: 75745
Držitel rozhodnutí: BIONORICA

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Při akutních a chronických zánětech vedlejších dutin nosních a dýchacích cest a jako podpůrná léčba při antibakteriální terapii. Přípravek mohou používat dospělí, mladiství i děti od 6 let.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze

Recenze produktu SINUPRET 100 Obalené tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SINUPRET 100 Obalené tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám