Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

SINGULAIR 5 JUNIOR 28X5MG Žvýkací tablety

Kód výrobku: 15635

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - SINGULAIR 5 JUNIOR 28X5MG Žvýkací tablety

sp.zn. sukls192412/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

SINGULAIR 5 Junior

žvýkací tablety

montelukastum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vy nebo Vaše dítě začnete tento

přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám nebo Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy nebo Vaše dítě.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Singulair a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Singulair užívat
 3. Jak se přípravek Singulair užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Singulair uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Singulair a k čemu se používá

Přípravek Singulair je antagonista leukotrienového receptoru, který blokuje látky zvané leukotrieny. Leukotrieny způsobují zúžení a zduření dýchacích cest v plicích a rovněž vyvolávají příznaky alergie. Blokováním leukotrienů přípravek Singulair zmírňuje příznaky astmatu a pomáhá zvládat astma.

Váš lékař Vám předepsal přípravek Singulair k léčbě astmatu, k prevenci denních a nočních příznaků astmatu.

 • Přípravek Singulair se používá k léčbě pacientů, jimž jejich léky odpovídajícím způsobem nepomáhají a kteří potřebují další léčbu.
 • Přípravek Singulair lze rovněž používat jako alternativní léčbu k inhalačním kortikosteroidům u pacientů ve věku 6 až 14 let, kteří v nedávné době neužívali k léčbě astmatu perorální kortikosteroidy a u nichž se prokázalo, že nejsou schopni užívat inhalační kortikosteroidy.
 • Přípravek Singulair rovněž pomáhá zabránit zúžení dýchacích cest navozenému námahou.

Váš lékař určí, jak přípravek Singulair používat v závislosti na příznacích a závažnosti Vašeho astmatu nebo astmatu Vašeho dítěte.

Co je astma?

Astma je dlouhodobé onemocnění. Astma zahrnuje:

 • potíže s dechem způsobené zúženými dýchacími cestami. Toto zúžení dýchacích cest se zhoršuje a zlepšuje v reakci na různé stavy.
 • citlivé dýchací cesty, které reagují na mnohé podněty, jako je cigaretový kouř, pyl, studený vzduch nebo námaha.
 • otok (zánět) výstelky dýchacích cest. Příznaky astmatu zahrnují: kašel, sípání a tíseň na hrudi.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Singulair užívat

Informujte svého lékaře o veškerých zdravotních potížích nebo alergiích, které máte nyní nebo jste měl(a) v minulosti.

Neužívejte přípravek Singulair

 • jestliže jste Vy nebo Vaše dítě alergický(á)(é) na montelukast nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.

Upozornění a opatření

 • Pokud se Vaše astma nebo dýchání nebo astma nebo dýchání Vašeho dítěte zhorší, ihned se obraťte na svého lékaře.
 • Perorální přípravek Singulair není určen k léčbě akutních astmatických záchvatů. Pokud k záchvatu dojde, postupujte podle pokynů, které Vám nebo pro Vaše dítě dal lékař. Vždy u sebe mějte protiastmatickou inhalační záchrannou medikaci.
 • Je důležité, abyste Vy nebo Vaše dítě užíval(a)(o) všechny antiastmatické léky, které lékař předepsal. Přípravek Singulair se nesmí používat místo jiných antiastmatických léků, které Vám nebo Vašemu dítěti předepsal lékař.
 • Pokud užíváte antiastmatika, mějte na mysli, že pokud se u Vás vyvine kombinace příznaků připomínajících chřipku, mravenčení nebo necitlivost v rukou či nohou, zhoršení plicních příznaků a/nebo vyrážka, musíte se obrátit na svého lékaře.
 • Vy nebo Vaše dítě nesmíte užívat kyselinu acetylsalicylovou (aspirin) ani protizánětlivé léky (rovněž známé jako nesteroidní antirevmatika nebo NSAID), pokud zhoršují astma Vaše nebo Vašeho dítěte.

Děti a dospívající

Pro děti ve věku 2 až 5 let je k dispozici přípravek Singulair 4 Mini, žvýkací tablety a přípravek Singulair 4 mg granule. Pro děti ve věku 6 až 14 let je k dispozici přípravek Singulair 5 Junior, žvýkací tablety.

Další léčivé přípravky a přípravek Singulair

Některé léky mohou ovlivňovat působení přípravku Singulair, případně přípravek Singulair může mít vliv na působení jiných léků, které užíváte.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vy nebo Vaše dítě užíváte nebo které jste v nedávné době užíval(a)(o) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Předtím, než začnete přípravek Singulair užívat, informujte svého lékaře, pokud užíváte následující léky:

 • fenobarbital (používá se k léčbě epilepsie)
 • fenytoin (používá se k léčbě epilepsie)
 • rifampicin (používá se k léčbě tuberkulózy a některých jiných infekcí).

Přípravek Singulair s jídlem a pitím

Přípravek Singulair 5 Junior, žvýkací tablety se nesmí užívat těsně okolo jídla; musí se užívat alespoň 1 hodinu před nebo 2 hodiny po jídle.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Těhotenství

Těhotné ženy nebo ženy plánující těhotenství se musí před zahájením užívání přípravku Singulair obrátit na lékaře. Váš lékař vyhodnotí, zda během této doby můžete přípravek Singulair užívat. Kojení

Není známo, zda se přípravek Singulair vylučuje do mateřského mléka. Jestliže kojíte nebo kojit hodláte, musíte se před užíváním přípravku Singulair obrátit na svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neočekává se, že by přípravek Singulair ovlivňoval Vaši schopnost řídit automobil nebo obsluhovat stroje. Individuální odpovědi na léčbu se však mohou lišit. Jisté nežádoucí účinky (jako je závrať a ospalost), které byly u přípravku Singulair velmi vzácně hlášeny, mohou u některých pacientů ovlivnit jejich schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Singulair obsahuje aspartam

Přípravek Singulair 5 Junior, žvýkací tablety obsahuje aspartam, což je zdroj fenylalaninu. Pokud má Vaše dítě fenylketonurii (vzácná dědičná porucha metabolismu), musíte mít na paměti, že jedna 5mg žvýkací tableta obsahuje fenylalanin (v množství odpovídajícím 0,842 mg fenylalaninu na 5mg žvýkací tabletu).

3. Jak se přípravek Singulair užívá

 • Vy nebo Vaše dítě musíte užívat pouze jednu tabletu přípravku Singulair jednou denně podle předpisu lékaře.
 • Přípravek je nutno užívat i když Vy nebo Vaše dítě nemáte žádné příznaky nebo i když Vy nebo Vaše dítě máte akutní záchvat astmatu.
 • Vždy užívejte přípravek Singulair podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
 • Užívá se ústy.

Děti ve věku 6 až 14 let

Užívá se jedna 5mg žvýkací tableta večer. Přípravek Singulair 5 Junior, žvýkací tablety se nesmí užívat těsně okolo jídla; musí se užívat alespoň 1 hodinu před nebo 2 hodiny po jídle. Tablety je třeba před spolknutím rozžvýkat.

Pokud Vy nebo Vaše dítě užíváte přípravek Singulair, přesvědčte se, že neužíváte žádné jiné přípravky obsahující stejnou účinnou látku, montelukast.

Jestliže jste Vy nebo Vaše dítě užil(a)(o) více přípravku Singulair, než jste měl(a)(o)

Ihned se obraťte na svého lékaře se žádostí o radu. Většina hlášení o předávkování neobsahuje žádné nežádoucí účinky. Nejčastěji se vyskytující hlášené příznaky při předávkování u dospělých a dětí zahrnovaly bolest břicha, ospalost, žízeň, bolest hlavy, zvracení a hyperaktivitu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Singulair nebo jej podat svému dítěti

Snažte se přípravek Singulair podávat podle předpisu. Pokud Vy nebo Vaše dítě dávku vynecháte, prostě pokračujte podle obvyklého schématu jednu tabletu jednou denně. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže Vy nebo Vaše dítě přestanete přípravek Singulair užívat

Přípravek Singulair může léčit astma, pouze pokud jej Vy nebo Vaše dítě užíváte trvale. Je důležité, abyste Vy nebo Vaše dítě přípravek Singulair užíval(a)(o) tak dlouho, jak jej Váš lékař bude předepisovat. To pomůže Vám nebo Vašemu dítěti při zvládání astmatu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

V klinických studiích s přípravkem Singulair 5 Junior, žvýkací tablety byly nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky (objevující se u alespoň 1 ze 100 pacientů a u méně než 1 z 10 pediatrických pacientů), u nichž se mělo za to, že souvisí s přípravkem Singulair, následující:

 • bolest hlavy Navíc byl v klinických studiích s přípravkem Singulair 10, potahované tablety hlášen následující nežádoucí účinek:
 • bolest břicha

Tyto nežádoucí účinky byly obvykle mírné a vyskytovaly se častěji u pacientů léčených přípravkem Singulair, než u pacientů léčených placebem (pilulka bez léčivé látky).

Četnost nežádoucích účinků uvedených níže je definována takto: Velmi časté (vyskytuje se u více než 1 uživatele z 10) Časté (vyskytuje se u 1 až 10 uživatelů ze 100) Méně časté (vyskytuje se u 1 až 10 uživatelů z 1 000) Vzácné (vyskytuje se u 1 až 10 uživatelů z 10 000) Velmi vzácné (vyskytuje se u méně než 1 uživatele z 10 000)

Navíc po uvedení léku na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

 • infekce horních cest dýchacích (velmi časté)
  • zvýšený sklon ke krvácení (vzácné)
 • alergické reakce zahrnující otok tváře, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou způsobovat potíže s dýcháním nebo polykáním (méně časté)
 • změny chování a nálady [abnormální sny včetně nočních můr, neklidný spánek, náměsíčnost, podrážděnost, pocit úzkosti, neklid, rozrušení včetně agresivního chování nebo nepřátelství, deprese (méně časté) , třes, porucha pozornosti, porucha paměti (vzácné) , halucinace, dezorientace, sebevražedné myšlenky a jednání (velmi vzácné) ];
 • závrať, ospalost, mravenčení/necitlivost, záchvaty křečí (méně časté)
  • bušení srdce (vzácné)
 • krvácení z nosu (méně časté) , otok (zánět) plic (velmi vzácné)
  • průjem, nevolnost, zvracení (časté) , sucho v ústech, poruchy trávení (méně časté)
  • zánět jater (hepatitida) (velmi vzácné)
 • vyrážka (časté) ; tvorba modřin, svědění, kopřivka (méně časté) , jemné červené uzly pod kůží nejčastěji na bércích (erythema nodosum), závažné kožní reakce (erythema multiforme), jež se mohou objevit bez varování (velmi vzácné ) - bolest kloubů nebo svalů, svalové křeče (méně časté)
 • horečka (časté) , slabost/únava, pocit nepohody, otok (méně časté)

U astmatických pacientů léčených montelukastem byly hlášeny velmi vzácné případy kombinace příznaků podobných chřipce, mravenčení nebo necitlivost v pažích a nohou, zhoršení plicních příznaků a/nebo vyrážka (Churgův-Straussové syndrom). Pokud se u Vás vyskytne jeden nebo více z těchto příznaků, musíte o tom bezodkladně informovat svého lékaře.

Požádejte svého lékaře nebo lékárníka o více informací o nežádoucích účincích. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Singulair uchovávat

 • Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
 • Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
 • Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru šesti číslicemi za EXP. První dvě číslice označují měsíc; poslední čtyři číslice označují rok. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
 • Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
 • Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Singulair obsahuje

 • Léčivou látkou je montelukastum. Jedna tableta obsahuje montelukastum natricum odpovídající montelukastum 5 mg.
 • Pomocnými látkami jsou: mannitol (E 421), mikrokrystalická celulóza, hyprolóza (E 463), červený oxid železitý (E 172), sodná sůl kroskarmelózy, třešňové aroma, aspartam (E 951), magnesium-stearát.

Jak přípravek Singulair vypadá a co obsahuje toto balení

5mg žvýkací tablety přípravku Singulair 5 Junior jsou růžové, kulaté, bikonvexní s vyraženým „SINGULAIR“ na jedné straně a s „MSD 275“ na straně druhé.

Blistry v baleních po: 7, 28 a 98 tabletách

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39 2031 BN Haarlem Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18. 10. 2017

Informace o produktu

Výrobce: Merck spol.s r.o.
Kód výrobku: 15635
Kód EAN: 8711141633249
Kód SÚKL: 53076
Držitel rozhodnutí: Merck spol.s r.o.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Proč mi lékař předepsal Singulair? Lékař Vám předepsal Singulair: - v rámci integrované léčby astmatu, především k zabránění projevů astmatu během dne i noci. Singulair působí také preventivně proti zúžení dýchacích cest při tělesném pohybu. - k léčbě sezónních alergií, včetně denních a nočních příznaků, neprůchodnosti nosu, výtoku z nosu, svědění v nose a kýchání; neprůchodnosti nosu při probuzení, potíží při usínání a probouzení se v noci; slzení, svědění, zarudlých a oteklých očí. Singulair je určen pro dospělé a děti od 3 let. Co je to astma? Astma je chronické onemocnění plic. Nemůže být zcela vyléčeno, ale může být léčeno. Pro astma jsou typické: Zúžené dýchací cesty a z toho plynoucí obtížné dýchání. Zlepšení nebo zhoršení závisí na různých okolnostech. Zánět dýchacích cest; jejich výstelka je zduřená. Citlivost dýchacích cest, které reagují na mnoho podnětů, jako je cigaretový kouř, pyl nebo studený vzduch. Příznaky astmatu jsou: Kašel, sípání a pocit sevřenosti na hrudi. Sípání však nemusí být přítomno u všech pacientů s astmatem. Pro některé nemocné může být jediným příznakem kašel. Obtíže se často projevují v noci a po fyzické námaze. Jak zjistím, že mám astma? Váš lékař určí, jestli máte astma na základě Vašich potíží a podle toho, jak jste schopni vydechnout vzduch z plic. Lékař může získat orientaci o funkci Vašich plic pomocí výdechoměru (přístroje, zvaného "peak flow meter") nebo vyšetřit plicní funkce přístrojem tzv. spirometrem. Léčba může zajistit kontrolu nad astmatem. Je důležité léčit i mírné příznaky astmatu. Tím se můžete chránit proti zhoršení. Jak by se mělo astma léčit? Aby se zabránilo astmatickým potížím a zlepšilo se Vaše dýchání, budete muset úzce spolupracovat s lékařem: Sestavit plán, jak vyloučit nebo omezit kontakt s podněty, které mohou vyvolat astmatický záchvat (např. kouření, včetně pasivního kuřáctví, roztoči v domácím prachu, švábi, plísně, pyl, zvířecí chlupy, změny počasí a teploty, infekce horních cest dýchacích, jako je např. rýma). Sestavit plán léčby, který by nejlépe zajišťoval kontrolu nad Vaším astmatem. Jak Singulair léčí astma? Singulair blokuje látky v plicích, zvané leukotrieny, které způsobují zúžení a zánět dýchacích cest. Proč je důležité užívat lék podle předpisu? Užívání léku podle instrukcí lékaře může pomoci zmírnit sílu astmatu a výskyt astmatických záchvatů. Co jsou to sezónní alergie? Sezónní alergie (známé také jako senná rýma nebo sezónní alergická rýma) jsou alergickou odpovědí, často vyvolanou vzduchem neseným pylem stromů, travin a plevelu. Mezi denní a noční příznaky sezónních alergií běžně patří: - ucpaný nos, výtok z nosu, svědění v nose; - kýchání; - vodnaté, oteklé, zarudlé a svědící oči. Co bych měl vědět před a během užívání přípravku Singulair? Pro Vás nebo pro Vaše dítě je důležité užívat Singulair denně podle předpisu lékaře, a to i tehdy, když Vy nebo Vaše dítě nemáte žádné obtíže nebo astmatický záchvat. Jestliže se astmatické obtíže u Vás nebo u Vašeho dítěte zhorší, je třeba neprodleně vyhledat lékaře. Tablety přípravku Singulair pro užití ústy nejsou určeny pro léčbu akutního astmatického záchvatu. Jestliže se objeví akutní záchvat, je třeba se řídit pokyny lékaře, které Vám nebo Vašemu dítěti sdělil pro tento případ.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

SINGULAIR 5 JUNIOR 28X5MG Žvýkací tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu SINGULAIR 5 JUNIOR 28X5MG Žvýkací tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: SINGULAIR 5 JUNIOR 28X5MG Žvýkací tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu SINGULAIR 5 JUNIOR 28X5MG Žvýkací tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SINGULAIR 5 JUNIOR 28X5MG Žvýkací tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám