Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis

SIMVAX 20 30X20MG Potahované tablety - diskuze

Kód výrobku: 19123

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - SIMVAX 20 30X20MG Potahované tablety

sp.zn. sukls52851/2016

a sp.zn. sukls238909/2015

Příbalová informace: Informace pro uživatele

SIMVAX 20

potahované tablety simvastatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Simvax a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Simvax užívat
 3. Jak se přípravek Simvax užívá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Simvax uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK SIMVAX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Simvax obsahuje léčivou látku simvastatin. Přípravek Simvax je lék používaný ke snížení hladin celkového cholesterolu, „špatného“ cholesterolu (LDL cholesterol) a tukových látek nazývaných triglyceridy v krvi. Kromě toho přípravek Simvax zvyšuje hladiny „dobrého“ cholesterolu (HDL cholesterol). Přípravek Simvax je zástupcem třídy léčiv nazývaných statiny.

Cholesterol je jednou z několika tukových látek nacházejících se v krevním řečišti. Celkový cholesterol se skládá zejména z LDL a HDL cholesterolu.

LDL cholesterol se často nazývá „špatný“ cholesterol, protože se může hromadit ve stěnách Vašich tepen, kde vytvoří plát. Takovéto nahromadění v plátu může případně vést k zúžení tepen. Toto zúžení může poté zpomalit nebo zablokovat průtok krve do životně důležitých orgánů, jako je srdce a mozek. Toto zablokování krevního průtoku může vést k srdečnímu infarktu nebo mrtvici.

HDL cholesterol se často nazývá „dobrý“ cholesterol, protože napomáhá bránit špatnému cholesterolu v hromadění se v tepnách a chrání tak proti onemocněním srdce.

Triglyceridy jsou jinou formou tuku v krvi, která může zvyšovat riziko onemocnění srdce.

Během užívání tohoto léčivého přípravku musíte dál dodržovat dietu na snižování hladin cholesterolu.

Přípravek Simvax se používá jako doplněk k cholesterol snižující dietě, pokud trpíte:

 • zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi (primární hypercholesterolemie) nebo zvýšenými hladinami tuků v krvi (smíšená hyperlipidemie)
 • dědičným onemocněním (homozygotní familiární hypercholesterolemií), které zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi. Můžete být také léčeni jiným způsobem.
 • ischemickou chorobou srdeční (ICHS) nebo pokud jste vysoce ohroženi ICHS (protože máte cukrovku nebo máte v anamnéze mrtvici nebo jiné cévní onemocnění). Přípravek Simvax může prodloužit život snížením rizika problémů se srdečním onemocněním, bez ohledu na množství cholesterolu v krvi.

U většiny lidí nejsou pozorovatelné žádné bezprostřední projevy vysokého cholesterolu. Váš lékař Vám může cholesterol změřit jednoduchým krevním testem. Lékaře navštěvujte pravidelně, sledujte svůj cholesterol a své cíle probírejte se svým lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK SIMVAX UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Simvax

 • jestliže jste alergický(á) na simvastatin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže máte v současnosti problémy s játry.
 • jestliže jste těhotná anebo kojíte.
 • jestliže užíváte lék(y) s jednou nebo více z následujících léčivých látek:
 • itrakonazol, ketokonazol, posakonazol nebo vorikonazol (používané k léčbě plísňových infekcí),
 • erythromycin, klarithromycin nebo telithromycin (používané k léčbě infekcí),
 • inhibitory HIVproteázy, jako je indinavir, nelfinavir, ritonavir a sachinavir (inhibitory HIVproteázy se používají k léčbě infekce HIV),
 • boceprevir nebo telaprevir (používané k léčbě infekce virem hepatitidy C),
 • nefazodon (používaný k léčbě depresí),
 • kobicistat
 • gemfibrozil (používaný ke snížení cholesterolu),
 • cyklosporin (používaný u pacientů po transplantaci orgánů),
 • danazol (umělý hormon používaný k léčbě endometriózy, což je stav, kdy sliznice dělohy vyrůstá mimo dělohu).
 • jestliže užíváte nebo jste v posledních 7 dnech užíval(a) nebo Vám byl podáván lék nazývaný kyselina fusidová (používaný k léčbě bakteriálních infekcí). Neužívejte vyšší dávku přípravku Simvax než 40 mg, pokud užíváte lomitapid (používá se k léčbě závažných a vzácných genetických poruch souvisejících s cholesterolem).Pokud si nejste jistý(á), zda lék, který užíváte, je na výše uvedeném seznamu, poraďte se se svým lékařem.

Upozornění a opatření

Informujte svého lékaře:

 • o všech svých zdravotních problémech včetně alergií.
 • jestliže požíváte velká množství alkoholu.
 • jestliže jste někdy v minulosti měl(a) onemocnění jater. Přípravek Simvax pro Vás nemusí být vhodný.
 • pokud se u Vás plánuje operace. Může být potřeba, abyste užívání přípravku Simvax na krátký čas přerušil(a).
 • jestliže užíváte nebo jste v posledních 7 dnech užíval(a) léčivý přípravek obsahující kyselinu fusidovou (k léčbě bakteriální infekce), podávaný ústy nebo ve formě injekcí. Kombinace kyseliny fusidové a přípravku Simvax může vést k závažným svalovým obtížím (rhabdomyolýza).
 • pokud jste asijského původu, protože pro Vás může být vhodná jiná dávka.

Váš lékař Vám musí udělat krevní testy předtím, než začnete užívat přípravek Simvax a pokud máte během užívání přípravku Simvax jakékoli příznaky problémů s játry. Tím se zkontroluje, jak dobře pracují Vaše játra. Váš lékař může také požadovat provedení krevních testů, aby zkontroloval, jak dobře Vaše játra fungují poté, co jste začal(a) užívat přípravek Simvax. V průběhu léčby tímto přípravkem Vás bude Váš lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko pro vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukrů nebo tuků v krvi, máte nadváhu nebo vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik cukrovky.

Informujte svého lékaře, pokud máte závažné plicní onemocnění

Okamžitě vyhledejte svého lékaře, pokud pocítíte nevysvětlitelnou bolest, citlivost nebo slabost ve svalech.

To proto, že ve vzácných případech mohou být svalové potíže závažné, mohou zahrnovat rozpad svalů

vedoucí k poškození ledvin a ve velmi vzácných případech i smrt.

Riziko rozpadu svalů je větší při vyšších dávkách přípravku Simvax, zejména při dávce 80 mg. Riziko rozpadu svalů je rovněž vyšší u některých pacientů. Pokud se na Vás vztahuje jakákoliv z následujících záležitostí, proberte je se svým lékařem:

 • požíváte velká množství alkoholu
 • máte problémy s ledvinami
 • máte problémy se štítnou žlázou
 • je Vám 65 let a více.
 • jste žena.
 • kdykoli v minulosti jste měl(a) během léčby léky snižujícími cholesterol nazývanými “statiny” nebo fibráty problémy se svaly
 • Vy nebo Váš blízký příbuzný máte dědičnou chorobu svalů

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, také pokud trpíte svalovou slabostí, která přetrvává. Pro diagnostiku a léčbu tohoto stavu mohou být potřebné další testy a léčivé přípravky.

Děti a dospívající

Bezpečnost a účinnost přípravku Simvax byla studována u chlapců ve věku 10 až 17 let a u děvčat, které už alespoň rok mají menstruaci (viz bod 3: Jak se přípravek Simvax užívá). Přípravek Simvax nebyl studován u dětí ve věku méně než 10 let. Pro více informací kontaktujte svého lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Simvax

Informujte svého lékaře o všech lécích s kteroukoli z následujících léčivých látek, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Užívání přípravku Simvax s kterýmkoli z těchto léčivých přípravků může zvýšit riziko svalových problémů (některé z nich již byly uvedeny výše v části “Neužívejte přípravek Simvax”).

 • cyklosporin (často používaný u pacientů po transplantaci orgánů)
 • danazol (umělý hormon používaný k léčbě endometriózy, což je stav, kdy sliznice dělohy vyrůstá mimo dělohu)
 • léčivé přípravky s léčivými látkami jako itrakonazol, ketokonazol, flukonazol, posakonazol nebo vorikonazol (používané k léčbě plísňových infekcí)
 • fibráty s léčivou látkou jako je gemfibrozil a bezafibrát (léky snižující cholesterol)
 • erythromycin, klarithromycin, telithromycin nebo kyselina fusidová (používané k léčbě bakteriálních infekcí)
 • Pokud potřebujete užívat kyselinu fusidovou perorálně (ústy) k léčbě bakteriální infekce, budete muset dočasně přerušit léčbu tímto léčivým přípravkem. Váš lékař Vám sdělí, kdy bude bezpečné v léčbě přípravkem Simvax znovu pokračovat. Užívání přípravku Simvax s kyselinou fusidovou může vzácně vést ke svalové slabosti, bolesti nebo citlivosti svalů (příznaky tzv. rhabdomyolýzy). Více informací o rhabdomyolýze viz bod 4. inhibitory HIVproteázy jako je indinavir, nelfinavir, ritonavir a sachinavir (používané k léčbě AIDS)
 • boceprevir nebo telaprevir (používané k léčbě infekce virem hepatitidy C)
 • nefazodon (používaný k léčbě depresí)
 • léčivé přípravky obsahující léčivou látku kobicistat
 • amiodaron (používaný k léčbě nepravidelného srdečního rytmu)
 • verapamil, diltiazem nebo amlodipin (používané k léčbě vysokého krevního tlaku, bolesti na hrudi související se srdeční chorobou nebo jinými srdečními stavy)
 • lomitapid (používaný k léčbě závažných a vzácných genetických poruch souvisejících s cholesterolem)
 • kolchicin (používaný k léčbě dny).

Stejně jako u výše uvedených léků, informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) jakékoli jiné léky, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zejména svého lékaře informujte, pokud užíváte léčivý přípravek (přípravky) s kteroukoli z následujících léčivých látek:

 • léčivé přípravky s léčivou látkou zabraňující srážení krve jako je warfarin, fenprokumon nebo acenokumarol (antikoagulancia)
 • fenofibrát (také používaný ke snížení cholesterolu)
 • niacin (také používaný ke snížení cholesterolu)
 • rifampicin (používaný k léčbě tuberkulózy).

O tom, že užíváte přípravek Simvax rovněž musíte informovat každého lékaře, který Vám bude předepisovat nový lék.

Přípravek Simvax s jídlem a pitím

Grapefruitová šťáva obsahuje jednu nebo více složek, které mění metabolismus některých léků včetně přípravku Simvax. Konzumaci grapefruitové šťávy je nutno se vyhnout.

Těhotenství a kojení

Přípravek Simvax neužívejte, pokud jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo pokud máte za to, že byste mohla být těhotná. Pokud otěhotníte během užívání přípravku Simvax, ihned jej přestaňte užívat a obraťte se na svého lékaře. Přípravek Simvax neužívejte, pokud kojíte, protože není známo, zda se tento lék nevylučuje do mateřského mléka.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nepředpokládá se, že by přípravek Simvax měl vliv na Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Je však nutno vzít v úvahu, že někteří lidé mají po užití přípravku Simvax závrať.

Přípravek Simvax obsahuje laktózu

. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK SIMVAX UŽÍVÁ

Váš lékař určí, jaká síla tablety je pro Vás vhodná podle Vašeho stavu, Vaší současné léčby a stupně Vašeho osobního rizika. Vždy užívejte přípravek Simvax přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Během užívání přípravku Simvax musíte dále dodržovat dietu snižující cholesterol.

Dávkování: Doporučená dávka přípravku Simvax je 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg nebo 80 mg užitá perorálně (ústy) jednou denně. V případě dávkování 5 mg, je nutno použít přípravek se stejnou účinnou látkou vhodnější síly.

Dospělí: Obvyklá počáteční dávka je 10, 20 nebo v některých případech 40 mg denně. Váš lékař Vám může upravit dávkování nejdříve po 4 týdnech na maximální hodnotu 80 mg denně. Neužívejte více než 80 mg denně.

Váš lékař může předepsat nižší dávku, zejména pokud užíváte některé léčivé přípravky uvedené výše nebo máte určité onemocnění ledvin.

80mg dávka se doporučuje pouze dospělým pacientům s velmi vysokými hladinami cholesterolu a s vysokým rizikem problémů se srdeční chorobou, u nichž se nedosáhlo požadované hladiny cholesterolu při nižších dávkách. Použití u dětí a dospívajících: Pro děti (10-17 let věku) je doporučená počáteční dávka 10 mg denně večer. Maximální doporučená dávka je 40 mg denně.

Způsob a délka podávání: Přípravek Simvax užívejte večer. Můžete jej užívat s jídlem nebo bez jídla. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. Užívejte přípravek Simvax, dokud Vám lékař neřekne, že máte přestat.

Pokud lékař předepsal přípravek Simvax spolu s jiným léčivým přípravkem ke snižování cholesterolu obsahujícím sekvestrant žlučových kyselin, musíte přípravek Simvax užívat alespoň 2 hodiny před nebo 4 hodiny po užití sekvestrantu žlučových kyselin.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Simvax, než jste měl(a)

Obraťte se prosím na svého lékaře nebo lékárníka

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Simvax

Nezdvojnásobujte dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Jednoduše další den užijte obvyklé množství přípravku Simvax v obvyklou dobu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Simvax

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, protože Váš cholesterol se může opět zvýšit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Simvax nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující pojmy se používají k popisu četnosti hlášení nežádoucích účinků:

 • Vzácné (může se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů)
 • Velmi vzácné (může se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů)
 • Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

Byly hlášeny následující vzácné závažné nežádoucí účinky. Pokud se vyskytne kterýkoli z těchto závažných nežádoucích účinků, přestaňte tento lék užívat a ihned se

obraťte na svého lékaře nebo jděte na pohotovost nejbližší nemocnice.

 • svalová bolest, citlivost, slabost svalů nebo svalové křeče. Ve vzácných případech mohou tyto problémy se svaly být závažné, včetně rozpadu svalů vedoucího k poškození ledvin, přičemž velmi vzácně došlo k úmrtím.
 • hypersenzitivní (alergické) reakce včetně:
 • otoku tváře, jazyka a hrdla, což může způsobit potíže při dýchání
 • silné bolesti svalů, obvykle v ramenou a kyčlích
 • vyrážky se slabostí v končetinách a svalech krku
 • bolesti nebo zánětu kloubů (polymyalgia rheumatica)
 • zánětu cév (vaskulitida)
 • neobvyklé tvorby modřin, kožních vyrážek a otoku (dermatomyositida), kopřivky, citlivosti kůže na slunce, horečky, zarudnutí
 • dušnosti (dyspnoe) a pocitu nepohody
 • obrazu choroby připomínající lupénku (včetně vyrážky, problémů s klouby a účinků na krvinky)
 • zánět jater s následujícími příznaky: zežloutnutí kůže a bělma očí, svědění, tmavě zbarvená moč nebo světlá stolice, pocit únavy nebo slabosti, ztráta chuti k jídlu; selhání jater (velmi vzácné)
 • zánět slinivky břišní často s těžkými bolestmi břicha.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny vzácně:

 • nízký počet červených krvinek (anemie)
 • necitlivost nebo slabost v pažích a nohou
 • bolest hlavy, pocit lechtání, závrať
 • poruchy trávení (bolest břicha, zácpa, plynatost, zažívací potíže, průjem, pocit nevolnosti, zvracení)
 • vyrážka, svědění, vypadávání vlasů
 • slabost
 • neklidný spánek (velmi vzácné)
 • špatná paměť (velmi vzácné), ztráta paměti, zmatenost.

Rovněž byly hlášeny následující nežádoucí účinky, nicméně jejich četnost nelze z dostupných informací určit (četnost není známa):

 • erektilní dysfunkce
 • deprese
 • zánět plic vedoucí k dýchacím problémům, včetně přetrvávajícího kašle a/nebo dušnosti, nebo k horečce
 • problémy se šlachami, někdy komplikované přetržením šlachy

Další možné nežádoucí účinky hlášené u některých statinů:

 • poruchy spánku, včetně nočních můr
 • problémy v pohlavním životě
 • cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby.
 • bolest, citlivost svalů nebo svalová slabost, která přetrvává a která nemusí přestat ani po ukončení užívání přípravku Simvax (četnost není známa)

Laboratorní hodnoty

Byla pozorována zvýšení některých laboratorních krevních testů nebo testů jaterních funkcí a svalového enzymu (kreatinkináza).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK SIMVAX UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Přípravek Simvax uchovávejte při teplotě do 30 oC. Pokud máte balení v blistrech, uchovávejte tablety v blistru a krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Pokud máte balení v polyethylenových lahvičkách, uchovávejte tablety v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce/lahvičce/blistru za Použitelné do:/EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Po otevření lahvičky přípravek spotřebujte do 6 měsíců.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek SIMVAX obsahuje

Léčivou látkou je:

simvastatinum (simvastatin), 20 mg v jedné potahované tabletě. Pomocné látky: předbobtnalý kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, butylhydroxyanisol (E 320), monohydrát kyseliny citronové, magnesium-stearát, potahová vrstva obsahující hypromelosu 2910/6, hypromelosu 2506/15, mastek, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172).

Jak přípravek Simvax vypadá a co obsahuje toto balení

Simvax 20 jsou oválné oranžové bikonvexní potahované tablety, s půlící rýhou na obou stranách, na jedné straně vyraženo „20“, o délce přibližně 8,6 mm a šířce přibližně 5,1 mm Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.

Velikost balení v blistrech i v lahvičkách: 28, 30, 50 nebo 100 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

HEXAL AG, Industriestraße 25, 83607 Holzkirchen , Německo Výrobce

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków, Polsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18.3.2016

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 19123
Kód EAN:
Kód SÚKL: 49916
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Proč se užívá přípravek Simvax? Přípravek Simvax se používá ke snížení nadměrně vysoké hladiny cholesterolu v krvi. Cholesterol může vyvolat srdeční onemocnění zúžením cév a omezením přívodu živin a kyslíku k srdci. Toto porušení, ztuhnutí tepen se nazývá ateroskleróza. Ta může vyvolat bolesti u srdce (anginu pektoris) a srdeční záchvat. Trpíte-li srdeční anginou resp. onemocněním věnčitých (koronárních) srdečních cév, může Vám Váš lékař předepsat přípravek Simvax, a tím snížit riziko, že bude pro zvýšení krevního zásobení Vašeho srdce nutno přikročit k chirurgickému výkonu. Simvax také zpomaluje postup aterosklerózy a může i omezit rozvoj nových aterosklerotických změn. Tento přípravek předepsal lékař osobně Vám a neměl byste jej dát nikomu jinému.

Příbalový leták

SIMVAX 20 30X20MG Potahované tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu SIMVAX 20 30X20MG Potahované tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: SIMVAX 20 30X20MG Potahované tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu SIMVAX 20 30X20MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SIMVAX 20 30X20MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám