Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žlučník a játra

SILYMARIN AL 50 DRG 100X50MG

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16848

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
Kód výrobku: 16848
Kód EAN: 4024773022911
Kód SÚKL: 1147
Držitel rozhodnutí: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
- toxické poškození jater, - k podpůrné léčbě chronických zánětlivých onemocnění jater a jaterní cirhózy.

Příbalový leták

1/4

 

sp.zn. sukls205750/2013 
 
 

   

 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Silymarin AL 50 

         Silybi mariani extractum siccum raffinatum and normatum 20-33.1 : 1, extrahováno acetonem 

obalené tablety 

 
Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo 
lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz 
bod 4. 

Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je Silymarin AL 50 a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Silymarin AL 50 užívat  

3. 

Jak se Silymarin AL 50 užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Silymarin AL 50 uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. Co je SILYMARIN AL 50 a k čemu se používá 
 
Přípravek  Silymarin  AL  50  patří  do  skupiny  léků  určených  k léčbě  onemocnění  jater.  Obsahuje  extrakt 
z plodů ostropestřce mariánského. 
 
Silymarin  AL  50  se  používá  jako  podpůrná  léčba  chronických  zánětlivých  jaterních  onemocnění,  jaterní 
cirhózy  (závažné  jaterní  onemocnění  charakterizované  zmnožením  vaziva  a  uzlovitou  přestavbou  jaterní 
tkáně) a toxického poškození jater. 
 
Nezabrání poškození jater. 
 
Léčba  silymarinem  neslouží  k předcházení  příčin  jaterního  poškození  (jako  např.  alkoholem).  Tento  léčivý 
přípravek není vhodný pro léčbu akutních otrav. 
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SILYMARIN AL 50 užívat  
 
Neužívejte Silymarin AL 50 
– 

jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Silymarin AL 50 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Pacienti se žloutenku (od světle po tmavě žluté zabarvení kůže a se žlutým zabarvením bělma očí) by měli 
navštívit lékaře.  
Přípravek se nedoporučuje užívat u dětí mladších 12 let, neboť nejsou k dispozici dostatečné údaje.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Silymarin AL 50 

 

Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Vzhledem  ke  zlepšené  funkci  jater  během  léčby  přípravkem  Silymarin  AL  50  může  být  metabolismus 
ostatních současně podávaných léčivých přípravků změněn tak, že dávkování musí být upraveno. 
 
Během  současného  užívání  přípravku  Silymarin  AL  50  a  amiodaronu  (užívaného  při  poruchách  srdečního 
rytmu) nelze vyloučit zvýšení účinku amiodaronu. 
 
O současném užívání přípravku Silymarin AL 50 s ostatními léky se vždy poraďte s lékařem či lékárníkem. 
 
Přípravek Silymarin AL 50 s jídlem a pitím 
Tablety se doporučuje užívat po jídle. Tablety spolkněte a zapijte dostatečným množstvím tekutiny. Přípravek 
Silymarin AL 50 neužívejte v poloze vleže. 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Silymarin  AL  50  se  nedoporučuje  u  těhotných  a  kojících  žen  užívat  bez  předchozí  porady  s lékařem,  který 
zváží přínos a potenciální rizika léčby. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek nemá vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Silymarin AL 50 obsahuje laktózu, sacharózu a glukózu  
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat.  
 
 
 
3. Jak se SILYMARIN AL 50 užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého  lékaře  či 
lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
 
Pokud lékař neurčil jinak, obvyklé dávkování je: 
 
U dospělých a dospívajících od 12 let: 
Při  dobré  snášenlivosti  se  na  začátku  léčby  a  u  těžkých  případů  užívají  2  až  3  obalené  tablety  přípravku 
Silymarin AL 50 3krát denně (tj. 300 – 450 mg silymarinu/den). 
Po zlepšení příznaků a u méně závažných případů se dávka může snížit na 4 obalené tablety denně (tj. 200 mg 
silymarinu/den). 
 
Jak dlouho máte užívat přípravek Silymarin AL 50? 
Trvání  léčby  není  omezeno,  nicméně  o  délce  léčby  by  měl  rozhodnout  ošetřující lékař.  Pokud u Vás obtíže 
přetrvávají nebo se zhoršují, poraďte se s lékařem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Silymarin AL 50, než jste měl(a) 
Nebyly zaznamenány žádné příznaky nebo projevy otravy Silymarinem AL 50. Pokud jste užili vyšší dávku, 
mohou  se  objevit  nežádoucí  účinky  ve  větší  intenzitě.  V případě  předávkování  (i  při  jeho  podezření) 
vyhledejte lékaře.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Silymarin AL 50 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 

 

 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  přípravek  Silymarin  AL  50  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následující četnosti výskytu: 
Velmi časté:   

více než 1 z 10 pacientů 

Časté:   

 

méně než 1 z 10 pacientů, ale více než 1 ze 100 pacientů 

Méně časté: 

 

méně než 1 ze 100 pacientů, ale více než 1 z 1000 pacientů 

Vzácné: 

 

méně než 1 z 1000 pacientů, ale více než 1 z 10000 pacientů 

Velmi vzácné:   

méně než 1 z 10000 pacientů, včetně jednotlivých případů 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
 
 
Dýchací, hrudní a mezihrudní poruchy 
Velmi vzácné: byl hlášen jeden případ astmatického záchvatu.  
 
Zažívací trakt  
Méně časté: zažívací obtíže jako je nevolnost a mírně projímavý účinek. 
 
Poruchy imunitního systému 
Méně časté: hypersenzitivní (alergické) reakce jako je vyrážka, svědění a dušnost. 
 
Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete  jakýchkoli 
nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci,  prosím,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi.  Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedený kontakt: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
5. Jak SILYMARIN AL 50 uchovávat  
 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co Silymarin AL 50 obsahuje 
 

 

Léčivá látka: Silybi mariani extractum siccum raffinatum and normatum 20-33.1 : 1, extrahováno acetonem 
68,03 – 75,19 mg (odpovídá Silymarinum 50 mg, vyjádřeno jako silibinin A). 
Pomocné látky:  
Jádro tablety: monohydrát laktosy, sodná sůl karmelosy, kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý,  
magnesium-stearát. 
Obal  tablety:  sacharosa  (odpovídá  <  0,01  výměně  cukrů),  uhličitan  vápenatý,  mastek,  arabská  klovatina, 
kaolin,  makrogol  6000,  tekutá  glukosa,  glycerol  85%,  oxid titaničitý  (E172),  červený  a  černý  oxid  železitý 
(E172), voskové leštidlo (bílý vosk, karnaubský vosk, šelak). 
 
Jak přípravek Silymarin AL 50 vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Silymarin AL 50 jsou kulaté, bikonvexní, tmavohnědé obalené tablety. 
 
Balení po 30 a 100 obalených tabletách. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci:  
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Aliud Pharma GmbH  
Gottlieb-Daimler-Strasse 19 
D-89150 Laichingen, Německo 
 
Výrobce: 
STADA Arzneimittel AG 
Stadastrasse 2-18 
D-61118 Bad Vilbel 
Německo 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 26.8.2015. 
 
 

Recenze

Recenze produktu SILYMARIN AL 50 DRG 100X50MG

Diskuze

Diskuze k produktu SILYMARIN AL 50 DRG 100X50MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám