Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

SILKIS MAST 1X15GM Mast - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 23835

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LABORATOIRES GALDERMA, ALBY SUR CHÉRAN
Kód výrobku: 23835
Kód EAN: 3499320002714
Kód SÚKL: 14696
Držitel rozhodnutí: LABORATOIRES GALDERMA, ALBY SUR CHÉRAN
Silkis se používá k povrchové léčbě mírné až středně těžké plakové psoriázy (lupénky), která postihuje do 35% tělesného povrchu.

Příbalový leták

1/5 

 

Sp.zn. sukls210281/2016 
a k sp.zn. sukls63246/2017 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Silkis 3 mikorgramy/g mast 

(calcitriolum) 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. Co je přípravek Silkis a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Silkis používat 
3. Jak se přípravek Silkis používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Silkis uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
1. Co je přípravek Silkis a k čemu se používá
Přípravek Silkis se používá k povrchové léčbě 
mírné až středně těžké plakové psoriázy (lupénky), která postihuje do 1/3 tělesného povrchu. 
 
Obsahuje léčivou látku kalcitriol (derivát vitamínu D), která potlačuje a normalizuje 
neomezený růst buněk v psoriázou postižené kůži. 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Silkis používat Nepoužívejte 
přípravek Silkis: 

•  jestliže jste systémově léčeni (ústní podání) pro nedostatek vápníku 

•  jestliže máte onemocnění ledvin nebo jater 

•  jestliže máte vysokou hladinu vápníku nebo máte abnormální metabolizmus vápníku 
•  jestliže jste alergický(á) na kalcitriol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření: 

•  Před použitím přípravku Silkis se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
•  Na obličej nanášejte mast opatrně, jelikož je zde zvýšené riziko podráždění. Vyhněte 

se kontaktu s očima. 

•  Po použití masti si umyjte ruce, abyste zabránili nechtěnému zanesení masti do 

nepostižených oblastí. 

•  Vzhledem k možnému účinku na metabolizmus vápníku nesmí být mast po nanesení 

překryta neprodyšným obvazem. 

 

2/5 

 

•  Objeví-li se závažné podráždění nebo alergická reakce, musí být léčba přípravkem 

přerušena a vyhledán lékař. 

•  Ačkoliv v klinických studiích s touto mastí nebyla pozorována klinicky významná 

hyperkalcémie (vysoké hladiny vápníku v krvi), vyskytly se případy vstřebávání 
kalcitriolu kůží. To přináší riziko zvýšených hladin vápníku v krvi a v moči. Toto 
riziko může být minimalizováno, pokud se budete řídit doporučeními Vašeho lékaře. 

 
Děti 
S použitím přípravku Silkis u dětí nejsou žádné zkušenosti. Proto je nutné se použití u dětí 
vyhnout. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Silkis 
Přípravek Silkis může reagovat s jinými léčivými přípravky, jako například s: 

•  thiazidovými diuretiky – pokud se užívají současně s přípravkem Silkis, může dojít ke 

zvýšení hladin vápníku v krvi 

•  léky, jejichž účinek je ovlivňován změnou hladiny vápníku v krvi, jako je digoxin 

•  doplňky vápníku nebo vysokými dávkami vitamínu D. 

•  přípravky způsobující odlupování, smršťování nebo dráždění kůže (peeling), protože 

mohou nastat přídavné dráždivé účinky. 

 
Informujte svého lékaře před zahájením léčby o všech přípravcích, které jste užíval(a) nebo 
užíváte k lokální léčbě postižení lupénkou. 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste 
v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Přípravek Silkis nesmí být užíván během kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Léčba přípravkem Silkis neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
3. Jak se přípravek Silkis používá 
Přípravek Silkis je mast určená pouze pro kožní podání. 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

 

Pokyny pro dávkování 
- Nejprve umyjte a osušte postižená místa Vaší kůže 
- Na postižená místa naneste tenkou vrstvu přípravku Silkis. Nanášejte dvakrát denně, ráno a 
večer před spánkem, nebo podle doporučení Vašeho lékaře. 
- Po každém nanesení si umyjte ruce, abyste se vyhnuli kontaktu s nepostiženými místy. 
- Nepoužívejte více než 30 g masti denně a nenanášejte mast na více než 1/3 tělesného 
povrchu 
(přibližně jedna celá paže a jedna celá noha). 
 

3/5 

 

Nepolykejte tento přípravek. Pokud přípravek náhodně polknete, okamžitě vyhledejte 
lékařskou pomoc. 
Používejte přípravek pravidelně a řiďte se přesně doporučeními Vašeho lékaře. 
 
Pokud máte pocit, že je účinek přípravku Silkis příliš silný nebo naopak příliš slabý, řekněte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Silkis, než jste měl(a): 

•  Pokud je naneseno nadměrné množství přípravku, není dosaženo rychlejšího nebo 

lepšího výsledku a může se objevit zarudnutí, olupování nebo kožní obtíže. 

•  Vždy vyhledejte lékaře, aby rozhodl, zda je nutné po nadměrném použití přípravku 

Silkis léčbu přerušit nebo zda je v ní možné pokračovat. 

•  Po použití nadměrného množství kalcitriolu se může objevit snížení svalového napětí, 

nevolnost, zvracení, nechutenství, zácpa a deprese. Pokud se u Vás tyto příznaky 
vyskytnou, kontaktujte svého lékaře. 

 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Silkis: 
Nezdvojnásobujte dávku masti, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípraveknežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
V případě závažného podráždění kůže nebo kontaktní alergie (zarudnutí, svědění) je třeba 
léčbu zastavit a pacient by měl vyhledat lékařskou péči. Pokud se kontaktní alergie potvrdí, je 
třeba léčbu přerušit. 
 
Tento přípravek může v místě podání způsobit následující nežádoucí účinky: 
 

•  Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů ) 

- pruritus (svědící kůže) 
- kožní obtíže 
- podráždění kůže 
- erytém (zarudnutí kůže) 
 

•  Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 

- suchá kůže 
- zhoršení lupénky 
 

•  Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

- kožní otok 
- kožní alergická vyrážka (kontaktní dermatitida) 
 
Hlášení nežádoucích účinků: 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci.

 

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 

4/5 

 

100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. Jak přípravek Silkis uchovávat 
 

•  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí 
•  Doba použitelnosti po prvním otevření je 8 týdnů, poté tubu s přípravkem zlikvidujte. 

•  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a 

krabičce za Použ. do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného 
měsíce. 

•  Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Silkis obsahuje 
 
Léčivou látkou je calcitriolum (3 mikrogramy na gram masti). 
 
Pomocnými látkami jsou tekutý parafín, bílá vazelína a tokoferol-alfa. 
 
Jak přípravek Silkis vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek Silkis je bílá průsvitná mast. 
 
Tato mast je dostupná na předpis Vašeho lékaře v tubách obsahujících 15 g, 30 g nebo 100 g 
(na trhu nemusí být všechny velikosti balení). 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
GALDERMA INTERNATIONAL 
20 Avenue André Prothin, Tour Europlaza, La Défense 4 
92927 La Défense Cedex 
FRANCIE 
 
Výrobce 
LABORATOIRES GALDERMA 
ZI - Montdésir 
74 540 Alby-Sur-Chéran 
FRANCIE 

5/5 

 

(pouze pro DE) 

Galderma Laboratorium GmbH  
Georg-Glock-Str. 8 
40474 Düsseldorf 
Německo 
 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12. 4. 2017

 

 

Recenze

Recenze produktu SILKIS MAST 1X15GM Mast

Diskuze

Diskuze k produktu SILKIS MAST 1X15GM Mast

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám