Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LABORATOIRES GALDERMA, ALBY SUR CHÉRAN
Kód výrobku: 23835
Kód EAN: 3499320002714
Kód SÚKL: 14696
Držitel rozhodnutí: LABORATOIRES GALDERMA, ALBY SUR CHÉRAN
Silkis se používá k povrchové léčbě mírné až středně těžké plakové psoriázy (lupénky), která postihuje do 35% tělesného povrchu.

Příbalový leták

1/4
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls71406/2008
a přílohy sp. zn. sukls47150/2009, sukls148858/2009
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
SILKIS mast
(calcitriolum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Silkis a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Silkis používat
3. Jak se Silkis používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Silkis uchovávat
6. Další informace
1. CO JE SILKIS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Silkis se používá k povrchové léčbě mírné až středně těžké plakové psoriázy (lupénky), která
postihuje do 1/3 tělesného povrchu.
Obsahuje léčivou látku kalcitriol (derivát vitamínu D), která potlačuje a normalizuje
neomezený růst buněk v psoriázou postižené kůži.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SILKIS
POUŽÍVAT
Neužívejte Silkis:
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kalcitriol nebo na kteroukoli další složku
přípravku Silkis
jestliže jste systémově léčeni (ústní podání) pro nedostatek vápníku
jestliže máte vysokou hladinu vápníku nebo máte abnormální metabolizmus vápníku
jestliže máte onemocnění ledvin nebo jater
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Silkis je zapotřebí:
Na obličej nanášejte mast opatrně, jelikož je zde zvýšené riziko podráždění. Vyhněte se
kontaktu s očima.
Po použití masti si umyjte ruce, abyste zabránili nechtěnému rozšíření do nepostižených
oblastí.
Vzhledem k možnému účinku na metabolizmus vápníku nesmí být mast po nanesení
překryta neprodyšným obvazem.
2/4
Objeví-li se závažné podráždění nebo hypersenzitivní (přecitlivělá) reakce, musí být léčba
přípravkem přerušena a vyhledán lékař.
S použitím přípravku Silkis u dětí nejsou žádné zkušenosti. Proto je nutné se použití u dětí
vyhnout.
Ačkoliv v klinických studiích s touto mastí nebyla pozorována klinicky významná
hyperkalcémie (vysoké hladiny vápníku v krvi), vyskytly se případy vstřebávání
kalcitriolu kůží. To přináší riziko zvýšených hladin vápníku v krvi a v moči. Toto riziko
může být minimalizováno, pokud se budete řídit doporučeními Vašeho lékaře.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Silkis může reagovat s jinými léčivými přípravky, jako například s:
thiazidovými diuretiky pokud se užívají současně s přípravkem Silkis, může dojít ke
zvýšení hladin vápníku v krvi
vápníkovými doplňky nebo vysokými dávkami vitamínu D.
přípravky způsobující odlupování, smršťování nebo dráždění kůže (peeling), protože
mohou nastat přídavné dráždivé účinky.
Informujte svého lékaře před zahájením léčby o všech přípravcích, které jste užíval(a) nebo
užíváte k lokální léčbě postižení lupénkou.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Během těhotenství by měl být Silkis používán pouze tehdy, považuje-li to Váš doktor za
nezbytné. Léčba by měla být v těhotenství zahájena nebo by měla během těhotenství
pokračovat podle doporučení Vašeho lékaře.
Silkis nesmí být užíván během kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Léčba přípravkem Silkis neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.
3. JAK SE SILKIS POUŽÍVÁ
Silkis je mast určená pouze pro kožní podání.
Vždy užívejte Silkis přesně tak, jak vám řekl Váš lékař. Pokud si nejste jistý(á), měl(a) byste
se poradit se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokyny pro dávkování
- Nejprve umyjte a osušte postižená místa Vaší kůže
- Na postižená místa naneste tenkou vrstvu přípravku Silkis. Nanášejte dvakrát denně, ráno a
večer před spánkem, nebo podle doporučení Vašeho lékaře.
- Po každém nanesení si umyjte ruce, abyste se vyhnuli kontaktu s nepostiženými místy.
- Neužívejte více než 30 g masti denně a nenanášejte mast na více než 1/3 tělesného povrchu
(přibližně jedna celá paže a jedna celá noha).
3/4
Nepolykejte tento přípravek. Pokud přípravek náhodně polknete, okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc.
Užívejte přípravek pravidelně a řiďte se přesně doporučeními Vašeho lékaře.
Pokud máte pocit, že je účinek přípravku Silkis příliš silný nebo naopak příliš slabý, řekněte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Silkis, než jste měl(a):
Pokud je naneseno nadměrné množství přípravku, není dosaženo rychlejšího nebo lepšího
výsledku a může se objevit zarudnutí, olupování nebo kožní obtíže.
Vždy vyhledejte lékaře, aby rozhodl, zda je nutné po nadměrném použití přípravku Silkis
léčbu přerušit nebo zda je v ní možné pokračovat.
Po užití nadměrného množství kalcitriolu se může objevit snížení svalového napětí,
nevolnost, zvracení, nechutenství, zácpa a deprese. Pokud se u Vás tyto příznaky
vyskytnou, kontaktujte svého lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Silkis:
Nepoužívejte dvojitou dávku masti, abyste nahradil(a) chybějící dávku.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Silkis nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
V případě závažného podráždění kůže nebo kontaktní alergie (zarudnutí, svědění), je třeba
léčbu zastavit a pacient by měl vyhledat lékařskou péči. Pokud se kontaktní alergie potvrdí, je
třeba léčbu přerušit.
Silkis může v místě podání způsobit následující nežádoucí účinky:
Časté nežádoucí účinky (vyskytují se méně než u 1 pacienta z 10)
- pruritus (svědící kůže)
- kožní obtíže
- podráždění kůže
- erytém (zarudnutí kůže)
Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se méně než u 1 pacienta ze 100)
- suchá kůže
- zhoršení lupénky
Neznámá frekvence výskytu (nemůže být určena z dostupných informací)
- kožní edém
- kožní alergická vyrážka
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK SILKIS UCHOVÁVAT
4/4
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí
Doba použitelnosti po prvním otevření je 8 týdnů, poté tubu zlikvidujte.
Nepoužívejte přípravek Silkis po uplynutí data použitelnosti uvedeném na krabičce za
[zkratka pro datum použitelnosti]. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni
uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Silkis obsahuje
Silkis obsahuje léčivou látku calcitriolum (3 mikrogramy na gram masti).
Tato mast též obsahuje tekutý parafín, bílou vazelínu a tokoferol-alfa.
Jak Silkis vypadá a co obsahuje toto balení
Silkis je bílá průsvitná mast.
Tato mast je dostupná na předpis Vašeho lékaře v tubách obsahujících 15 g, 30 g nebo 100 g
(na trhu nemusí být všechny velikosti balení).
Držitel rozhodnutí o registraci
GALDERMA INTERNATIONAL
92927 La Défense Cedex
FRANCIE
Výrobce
LABORATOIRES GALDERMA
ZI - Montdésir
74 540 Alby-Sur-Chéran
FRANCIE
Datum poslední revize: 21.7.2010

Recenze

Recenze produktu SILKIS MAST 1X15GM Mast

Diskuze

Diskuze k produktu SILKIS MAST 1X15GM Mast

Přidat nový příspěvek do diskuze