Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

SIKLOS 1000 MG 30 X 1000MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 97483

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 97483
Kód EAN:
Kód SÚKL: 29053
Co je přípravek Siklos a k čemu se používá Siklos se používá k prevenci bolestivých krizí včetně náhlé bolesti na hrudi, způsobených syndromem srpkovitých buněk u dětí starších 2 let a u dospělých. Siklos sníží počet bolestivých krizí a také potřebu hospitalizace spojenou s nemocí.

Příbalový leták

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 

 

 

 

 
1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Siklos 100 mg potahované tablety. 
Siklos 1000 mg potahované tablety. 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Siklos 100 mg potahované tablety 
Jedna potahovaná tableta obsahuje hydroxycarbamidum 100 mg. 
 
Siklos 1000 mg potahované tablety 
Jedna potahovaná tableta obsahuje hydroxycarbamidum 1000 mg. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Potahovaná tableta (tableta). 
 
Siklos 100 mg potahované tablety 

Téměř bílá podlouhlá potahovaná tableta s půlicí rýhou na obou stranách. Tableta se může rozdělit na 

dvě stejné části. Každá polovina tablety má na jedné straně vyražené písmeno „H“. 
 
Siklos 1000 mg potahované tablety 

Téměř bílá potahovaná tableta tvaru tobolky s třemi rýhami na obou stranách. 

Tab

letu lze rozdělit na čtyři stejné díly. 

Na každé čtvrtině tablety je na jedné straně vyraženo 

písmeno „T”. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 
Siklos je indikován k 

prevenci rekurentních bolestivých vazookluzivních krizí včetně akutního 

hrudního 

syndromu u dospělých pacientů, dospívajících a dětí starších 2 let se symptomatickým 

syndromem srpkovitých buněk (Sickle Cell Syndrome) (viz bod 5.1). 
 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 

Léčbu přípravkem Siklos má zahajovat lékař se zkušenostmi s terapií syndromu srpkovitých buněk. 
 
Dávkování 
 

U dospělých, dospívajících a dětí starších 2 let 
Dávkování je 

založeno na tělesné hmotnosti pacienta. 

Počáteční dávka hydroxykarbamidu je 15 mg/kg tělesné hmotnosti a obvyklá dávka je v rozmezí 15 až 
30 mg/kg 

tělesné hmotnosti/den.  

Dávkování přípravku Siklos se nemá měnit, dokud pacient reaguje na terapii buď klinicky nebo 

hematologicky (například zvýšení hemoglobinu F (HbF), středního objemu erytrocytů (MCV), počtu 

neutrofilů). 

Pokud pacient na léčbu neodpovídá (rekurentní krize nebo nulové snížení míry výskytu krizí), lze 

denní dávku postupně zvyšovat o 2,5 až 5 mg/kg tělesné hmotnosti/den za použití tablet nejvhodnější 
síly. 
 

 

Za výjimečných okolností může být odůvodněné pod pečlivým hematologickým dozorem podat 
maximální dávku 35 mg/kg 

tělesné hmotnosti/den (viz bod 4.4). 

případě, že pacient stále na léčbu neodpovídá při podávání maximální dávky hydroxykarbamidu 

(35 mg/kg 

tělesné hmotnosti/den) po dobu tří až šesti měsíců, je zapotřebí zvážit trvalé vysazení 

přípravku Siklos. 
 
Jestliže je krevní obraz v toxickém r

ozmezí, přípravek Siklos se má dočasně vysadit, dokud se krevní 

obraz neupraví. Hematologické hodnoty se obvykle upraví do dvou týdnů. Léčbu lze poté znovu 

zahájit při snížené dávce. Dávka přípravku Siklos se poté může opět zvyšovat za pečlivého 
hematologi

ckého sledování. Dávka způsobující hematologickou toxicitu se nemá zkoušet více než 

dvakrát. 
 

Toxický rozsah může být charakterizován následujícími výsledky krevních testů: 

Neutrofily 

< 2 000/mm

3

 

Krevní destičky  < 80 000/mm

3

 

Hemoglobin 

< 4,5 g/dl 

Retikulocyty 

< 80 000/mm

3

, pokud je koncentrace hemoglobinu < 9 g/dl 

 

Dlouhodobé údaje o pokračujícím používání hydroxykarbamidu u pacientů se syndromem srpkovitých 

buněk jsou k dispozici u dětí a dospívajících. Doba sledování byla u dětí a dospívajících 12 let a u 

dospělých více než 13 let. V současnosti není známo, jak dlouho by se měli pacienti přípravkem Siklos 

léčit. Délku léčby má určit ošetřující lékař a měla by být založena na klinickém a hematologickém 
stavu konkrétního pacienta. 
 
Zvláštní populace 
 

Děti mladší 2 let 
Vzhledem k vzácným dlouhodobým 

údajům o léčbě hydroxykarbamidem u dětí mladších 2 let nebyly 

dávkové režimy stanoveny, a proto se léčba hydroxykarbamidem u této populace nedoporučuje. 
 
Porucha funkce ledvin  

Protože vylučování ledvinami je hlavní cestou eliminace, je u pacientů s poruchou funkce ledvin 

zapotřebí zvážit snížení dávky přípravku Siklos. U pacientů s clearance kreatininu ≤ 60 ml/min se má 

počáteční dávka přípravku Siklos snížit o 50 %. U těchto pacientů se doporučuje pečlivě sledovat 

krevní parametry. Pacientům s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) se 
nesmí 

přípravek Siklos podávat (viz body 4.3, 4.4 a 5.2). 

 
Porucha funkce jater  

Neexistují žádné údaje, které podporují specifické úpravy dávkování u pacientů s poruchou funkce 

jater. U těchto pacientů se doporučuje pečlivě sledovat krevní parametry. S ohledem na bezpečnost je 

přípravek Siklos kontraindikován u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (viz body 4.3 a 4.4).  
 

Způsob podání 
 
V souladu s 

individuálním dávkováním je nutné užívat celou tabletu, případně její polovinu či čtvrtinu 

jednou denně, nejlépe ráno před snídaní se sklenicí vody nebo velmi malým množství jídla. 
 
Pro pa

cienty, kteří nejsou schopni tablety polykat, je možné tablety bezprostředně před použitím 

rozpustit v 

malém množství vody na čajové lžičce. Případnou hořkou chuť lze zakrýt přidáním kapky 

si

rupu nebo přimícháním do jídla. 

 
4.3 

Kontraindikace 

 
Hypersensitivita 

na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. 

 

Těžká porucha funkce jater (funkční třída C dle Child-Pughovy klasifikace).  
 

 

T

ěžká porucha funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min). 

 

Toxická rozpětí myelosuprese jak jsou popsána v bodě 4.2. 
 
Kojení (viz bod 4.6). 
 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Při léčbě přípravkem Siklos je nezbytné pečlivé klinické sledování. Před léčbou a opakovaně během ní 

je zapotřebí vyšetřit jak hematologický stav pacienta, tak funkci jater a ledvin. Při zahajování léčby (tj. 

po první dva měsíce) přípravkem Siklos a v případě, že je denní dávka hydroxykarbamidu až 
35 mg/kg 

tělesné hmotnosti, se musí krevní obraz sledovat každé dva týdny. Pacienty, kteří jsou při 

nižších dávkách stabilní, 

je nutné sledovat každé 2 měsíce. 

 

Léčbu přípravkem Siklos je zapotřebí vysadit, dojde-li k význačnému potlačení funkce kostní dřeně. 

Prvním a nejběžnějším projevem hematologické suprese je neutropenie. Méně často se vyskytuje 
trombocytopenie a anémie a b

ez předchozí neutropenie byly pozorovány vzácně. Po přerušení léčby 

dojde obvykle rychle k 

úpravě krevního obrazu po myelosupresi. Terapii přípravkem Siklos lze znovu 

zahájit při nižší dávce (viz bod 4.2). 
 
Siklos se má podávat s 

opatrností pacientům s lehkou až středně těžkou poruchou funkce ledvin 

(viz bod 4.2). 
 
Jelikož údaje u 

pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou jater nejsou k dispozici, je třeba Siklos 

používat opatrně (viz bod 4.2). 
 

Pacientům s vředy na dolních končetinách je zapotřebí podávat přípravek Siklos opatrně. Vředy na 

dolních končetinách představují běžnou komplikaci syndromu srpkovitých buněk, ale byly hlášeny i u 

pacientů léčených hydroxykarbamidem. Během léčby hydroxykarbamidem se u pacientů 
s myeloproliferativními poruchami 

objevily kožní vaskulární toxicity včetně vaskulitických ulcerací a 

gangrény. Vaskulární toxicity byly hlášeny nejčastěji u pacientů se současnou nebo dřívější léčbou 
interferonem. Vzhledem k 

tomu, že kožní vaskulitické vředy hlášené u pacientů 

s myelopro

liferativním onemocněním mohou mít potenciálně závažné klinické následky, je podávání 

hydroxykarbamidu, pokud dojde ke vzniku kožních vaskulitických ulcerací, nutné přerušit a/nebo jeho 

dávku snížit. Vzácně jsou vředy způsobeny leukocytoklastickou vaskulitidou. 
 

Doporučuje se pokračovat ve sledování růstu léčených dětí a dospívající. 
 

Hydroxykarbamid způsobuje makrocytózu, jež může maskovat případný vznik deficience kyseliny 
listové a vitamínu B

12.

 

Doporučuje se profylaktické podávání kyseliny listové. 

 
Hyd

roxykarbamid je jednoznačně genotoxický v širokém spektru systémů testů. Má se za to, že 

hydroxykarbamid je mezidruhový kancerogen. U pacientů dlouhodobě užívajících hydroxykarbamid 

léčbě myeloproliferativních poruch byla hlášena sekundární leukémie. Není známo, zdali je tento 

leukemogenní účinek následkem podávání hydroxykarbamidu, nebo zdali souvisí se základním 

onemocněním pacienta. U pacientů dlouhodobě užívajících hydroxykarbamid byla rovněž hlášena 

rakovina kůže. 
 

Pacienti a/nebo rodiče či zákonní zástupci musí být schopni dodržovat pokyny ohledně podávání 

tohoto léčivého přípravku, jejich sledování a péče. 
 
4.5 

Interakce s 

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Specifické studie interakcí s hydroxykarbamidem nebyly provedeny. 
 
 
 

 

U pacientů infikovaných HIV, kteří užívali hydroxykarbamid v kombinaci s antiretrovirovými 

léčivými přípravky, zejména didanosinem plus stavudinem, byly hlášeny případy pankreatitidy a 
hepatotoxicity s 

potenciálně fatálními následky a těžké periferní neuropatie. Pacienti léčení 

hydroxykarbamidem v kombinaci s 

didanosinem, stavudinem a indinavirem vykazovali střední pokles 

buněk CD4 přibližně o 100/mm

3

 

Současné užívání hydroxykarbamidu a jiných myelosupresivních léčivých přípravků nebo souběžná 

terapie ozařováním mohou zvyšovat útlum kostní dřeně, gastrointestinální poruchy nebo mukositidu. 

Hydroxykarbamid může zhoršovat erytém vyvolaný terapií ozařováním. 
 
Konkomitantní podávání hydroxykarbamidu s 

vakcínou obsahující živý virus může potencovat 

replikaci viru ve vakcí

ně a/nebo zvyšovat nežádoucí účinky viru ve vakcíně, protože podávání 

hydroxykarbamidu může potlačovat normální obranné mechanismy. Očkování živou vakcínou u 

pacienta užívajícího hydroxykarbamid může vést k těžkým infekcím. Obecně, protilátková odpověď 
pac

ienta na vakcíny může být snížena. Léčba přípravkem Siklos a souběžná imunizace vakcínami 

obsahujícími živý virus by se měla provádět pouze v případě, že výhody jasně převáží nad 
potenciálními riziky. 
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Ženy ve fertilním věku/Antikoncepce u mužů a žen 

Ženy ve fertilním věku by během léčby hydroxykarbamidem měly být poučeny, aby se vyvarovaly 

otěhotnění a aby ihned informovaly ošetřujícího lékaře, pokud otěhotní. 

žen ve fertilním věku se důrazně doporučuje používání účinné metody antikoncepce. 

Pacienti a pacientky léčení hydroxykarbamidem, které si přejí počít dítě, by měli léčbu ukončit, je-li to 

možné, 3 až 6 měsíců před těhotenstvím. Hodnocení poměru rizika a přínosu je zapotřebí provádět 

individuálně a posuzovat konkrétní riziko terapie hydroxykarbamidem oproti přechodu na program 
krevní transfuze 
 

Těhotenství 

Ve studiích u člověka, podle retrospektivní analýzy kohorty 123 dospělých pacientů léčených 

hydroxykarbamidem, bylo hlášeno dvacet tři těhotenství u 15 žen léčených hydroxykarbamidem a 

partnerek 3 mužů léčených hydroxykarbamidem. Většina (61 %) měla normální průběh, pokud jde 

dobu těhotenství a porod. V ostatních případech, kdy se o těhotenství vědělo, bylo těhotenství 

přerušeno buď dobrovolně nebo po doporučení lékaře. Takto údaje o omezeném počtu exponovaných 

těhotenství neukazují žádné nežádoucí účinky na těhotenství nebo zdraví plodu/novorozence. 

Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Je zapotřebí informovat pacientky 
užívající hydroxykarbamid o teoretických rizicích pro plod.  
Vzhledem k tomu, že je k 

dispozici omezené množství informací, je třeba těhotné pacientky, které 

byly vystaveny hydroxykarbamidu, 

nebo těhotné ženy, jejichž partner je léčen hydroxykarbamidem, 

pečlivě sledovat a provádět odpovídající klinická, biologická a ultrazvuková vyšetření. 
 
Kojení 

Hydroxykarbamid se vylučuje do mateřského mléka. Vzhledem k potenciálním závažným nežádoucím 

účinkům u kojenců musí být kojení při užívání přípravku Siklos přerušeno. 
 
Fertilita 

Léčba může mít vliv na fertilitu u mužů. Velmi často byla u mužů pozorována reverzibilní oligo- a 

azoospermie, ale tyto poruchy též souvisejí se základním onemocněním. Byly pozorovány poruchy 
fertility u 

potkaních samců (viz bod 5.3). 

 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 
Siklos má malý 

vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pacienty je zapotřebí upozornit, aby 

neřídili motorová vozidla ani neobsluhovali stroje, pokud během užívání přípravku Siklos zaznamenají 

závratě. 
 

 

4.8 

Nežádoucí účinky 

 

Souhrn bezpečnostního profilu 

Bezpečnost hydroxykarbamidu byla specificky zpětně zkoumána z kohort 123 dospělých pacientů 

sledovaných po dobu 13 let a 352 dětí starších 2 let a dospívajících sledovaných až po dobu 12 let. 
 

Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem je myelosuprese, která se nejčastěji projevuje neutropenií. 

Útlum kostní dřeně představuje toxický účinek limitující dávku hydroxykarbamidu. Když není 
dosaženo maximální tolerované dávky, objevuje se transientní myelotoxicita u 

méně než 10 % 

pacientů, zatímco u maximální tolerované dávky se reverzibilní suprese kostní dřeně objeví u více než 
50 

%. Předpokládá se, že tyto nežádoucí účinky mají základ ve farmakologii hydroxykarbamidu. 

Postupná titrace dávky může napomoci tyto účinky snížit (viz bod 4.2).  
 

Klinické údaje získané od pacientů se syndromem srpkovitých buněk neprokázaly nežádoucí účinky 
hydroxykarbamidu na funkci jater a ledvin. 
 
S

ouhrn nežádoucích účinků v tabulce 

Nežádoucí účinky jsou dále uvedeny podle tříd orgánových systémů a absolutní frekvence výskytu. 

Frekvence výskytu jsou definovány jako velmi časté (> 1/10), časté (> 1/100 až < 1/10), méně časté 
(> 1/1000 až < 1/100), vzácné (> 1/10000 až < 1/1000), velmi vzácné (< 1/10000), není známo 
(z dostupných ú

dajů nelze určit). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle 

klesající závažnosti: 
 

 

 

Infekce a infestace: 
 

Není známo: 

Infekce parvovirem B19 

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené: 
 

Není známo: 

Leukémie a u 

starších pacientů zhoubné nádory kůže 

Poruchy krve a lymfatického systému: 
 

Velmi časté: 

Útlum kostní dřeně

1

 

včetně neutropenie (< 2,0 x 10

9

/l), 

retikulocytopenie (< 80 x 10

9

/l), makrocytóza

2

 

 

Časté: 

Trombocytopenie (< 80 x 10

9

/l), anémie (hemoglobin < 4,5 g/dl)

3

 

Poruchy nervového systému: 
 

Časté: 

Bolest hlavy  

 

Méně časté: 

Závratě 

Cévní poruchy: 
 

Není známo: 

Krvácení 

Gastrointestinální poruchy: 
 

Méně časté: 

Nauzea 

 

Není známo: 

Gastrointestinální obtíže, zvracení, gastrointestinální vřed, těžká 
hypomagnezémie 

Poruchy jater a žlučových cest: 
 

Vzácné: 

Zvýšené hodnoty jaterních enzymů 

Poruchy kůže a podkožní tkáně: 
 

Časté: 

Kožní reakce (například pigmentace v oblasti úst, nehtů a kůže) a 

zánět ústní sliznice. 

 

Méně časté: 

Vyrážka, melanonychie, alopecie 

 

Vzácné: 

Vředy na dolních končetinách 

 

Není známo: 

Suchost kůže 

Poruchy reprodukčního systému a prsu: 
 

Velmi časté: 

Oligospermie, azoospermie

4

 

 

Není známo: 

Amenorea 

Celkové poruchy a reakce v 

místě aplikace: 

 

Není známo: 

Horečka 

Vyšetření: 
 

Není známo: 

Zvýšení tělesné hmotnosti

5

 

 

hematologické úpravě obvykle dojde během dvou týdnů po vysazení hydroxykarbamidu.  

2

 

Makrocytóza způsobená hydroxykarbamidem není dependentní na vitamínu B

12

 

nebo na kyselině 

listové. 

3

 

Převážně kvůli infekci parvovirem nebo sekvestraci ve slezině.  

Oligospermie a azoospermie jsou všeobecně reverzibilní, ale musí se vzít v úvahu v případě, že si 

pacient přeje stát se otcem (viz bod 5.3). Tyto poruchy jsou rovněž spojeny se základním 
on

emocněním. 

5

 

Což může být důsledkem zlepšení celkového stavu. 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v Dodatku V. 
 
4.9 

Předávkování 

 

U pacientů užívajících hydroxykarbamid v dávkách několikrát přesahujících dávku terapeutickou byla 
hlášena akutní mukokutánní toxicita. Byla pozorována bolestivost, fialový erytém, edém na dlaních a 

chodidlech následovaný olupováním kůže z rukou a nohou, závažná generalizovaná hyperpigmentace 

kůže a stomatitida. 
 
 

 

U pacientů se syndromem srpkovitých buněk byla hlášena neutropenie v ojedinělých případech 

předávkování hydroxykarbamidem (1,43násobek a 8,57násobek maximální doporučené dávky 
35 mg/kg 

tělesné hmotnosti/den). Doporučuje se sledovat krevní obraz po několik týdnů po 

předávkování, protože může dojít k jeho opožděné úpravě. 
 

Léčba předávkování spočívá ve výplachu žaludku následovaném symptomatickou léčbou a kontrolou 

funkce kostní dřeně. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: Cytostatika, jiná cytostatika, ATC kód: L01XX05. 
 

Mechanismus účinku 

Specifický mechanismus působení hydroxykarbamidu není zcela objasněn. Jedním z mechanismů, 

kterým hydroxykarbamid působí, je zvýšení koncentrací fetálního hemoglobinu (HbF) u pacientů se 

srpkovitými buňkami. HbF interferuje s polymerizací HbS, a tím brání tvorbě srpkovitého tvaru 

červené krvinky. Ve všech klinických studiích došlo po podávání hydroxykarbamidu k významnému 
zvýšení HbF ve srovnání s výchozími hodnotami.  
 

nedávné době se prokázalo, že je hydroxykarbamid spojen s tvorbou oxidu dusnatého, což 

naznačuje, že oxid dusnatý stimuluje produkci cyklického guanozin-monofosfátu (cGMP), který poté 

aktivuje proteinkinázu a zvyšuje produkci HbF. Jiné známé farmakologické účinky 

hydroxykarbamidu, které mohou přispívat k jeho prospěšným účinkům při syndromu srpkovitých 

buněk, zahrnují pokles neutrofilů, zvýšení obsahu vody v erytrocytech, zvýšení deformovatelnosti 

srpkovitých buněk a změněnou adhezi červených krvinek k endotelu. 
 

Navíc hydroxykarbamid způsobuje bezprostřední inhibici syntézy DNA, kdy působí jako inhibitor 
ribonukleotid reduktázy, aniž by narušoval syntézu kyseliny ribonukleové nebo proteinu. 
 

Farmakodynamické účinky 

Vedle proměnlivé korelace mezi snížením četnosti krizí a zvýšením HbF měl největší korelaci ke 
snížení 

četnosti krizí cytoredukční účinek hydroxykarbamidu, zejména pokles neutrofilů. 

 

Klinická účinnost a bezpečnost 

Téměř ve všech klinických studiích prováděných u syndromu srpkovitých buněk hydroxykarbamid 

snižoval četnost výskytu vazookluzivních příhod u dětí a u dospělých o 66 % až 80 %. Stejný pokles 

byl pozorován u počtu hospitalizací a počtu dnů strávených hospitalizací v léčených skupinách. 

několika studiích se při užívání hydroxykarbamidu rovněž snížila roční frekvence akutního 

hrudního syndromu o 25 až 33 

%. Akutní hrudní syndrom je častou život ohrožující komplikací 

syndromu srpkovitých buněk a vyznačuje se bolestí hrudníku, horečkou nebo dyspnoí s recentním 
infiltrátem na rentgenovém snímku hrudníku. 

U pacientů zůstávajících na léčbě hydroxykarbamidem až 8 let byla prokázána setrvalá klinická 

prospěšnost. 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Absorpce 
Po perorálním podání 20 mg/kg hydroxykarbamidu dochází k rychlé absorpci s vrcholovými 
hladinami v 

plazmě přibližně 30 mglL dosaženými za 0,75 hodiny u dětí a 1,2 hodiny u dospělých 

pacientů se syndromem srpkovitých buněk. Celková expozice až do 24 hodin po dávce je 124 mg*h/l 

u dětí a dospívajících a 135 mg*h/l u dospělých pacientů. Perorální biologická dostupnost 
hydroxykarb

amidu je téměř úplná, jak vyplývá z hodnocení u jiných indikací, než je syndrom 

srpkovitých buněk. 
 

 

Distribuce 
Hydroxykarbamid se rychle distribuuje v lidském organismu, vstupuje do mozkomíšního moku, 
objevuje se v 

peritoneální tekutině a ascitech a koncentruje se v leukocytech a erytrocytech. 

Odhadovaný distribuční objem hydroxykarbamidu se blíží celkovému objemu vody v lidském 
organismu. 

Distribuční objem v ustáleném stavu upravený na biologickou dostupnost je 0,57lL/kg u 

pacientů se syndromem srpkovitých buněk (představuje přibližně 72 l u dětí a 90 l u dospělých). 
Rozsah vazby hydroxykarbamidu na proteiny není znám. 
 
Biotransformace  

Biotransformační cesty stejně jako metabolity dosud nejsou plně charakterizovány. Močovina je 
jedním z 

metabolitů hydroxykarbamidu. 

Hydroxykarbamid v koncentraci 30, 100 a 300 µmol/l není in vitro metabolizován cytochromem P450 

lidských jaterních mikrosomů. Při koncentracích v rozsahu od 10 do 300 µmol/l hydroxykarbamid 
nestimuluje aktivitu ATPázy rekombinantního humánního P glykoproteinu (PGP) in vitro, což 

naznačuje, že hydroxykarbamid není substrátem PGP. Proto se v případě současného podávání 

látkami, které jsou substráty cytochromů P450 nebo P glykoproteinu, neočekávají žádné interakce. 

 
Eliminace 
Ve studii s op

akovanými dávkami u dospělých pacientů se syndromem srpkovitých buněk bylo 

ustáleném stavu přibližně 60 % dávky hydroxykarbamidu detekováno v moči. U dospělých byla 

celková clearance korigovaná na biologickou dostupnost 9,89 l/h (0,16 l/h/kg), z 

čehož byla 5,64 l/h 

renální a 4,25 l

/h jiná než renální clearance. Příslušná hodnota pro celkovou clearance u dětí byla 

7,25 l/h (0,20 l/h/kg), z 

čehož byla 2,91 l/h clearance cestou renální a 4,34 l/h cestou nerenální. 

U dospělých se syndromem srpkovitých buněk byla po 8 hodinách průměrná kumulativní exkrece 

hydroxykarbamidu močí 62 % podané dávky, a tak byla vyšší než u pacientů s nádorovým 

onemocněním (35–40 %). U pacientů se syndromem srpkovitých buněk byl hydroxykarbamid 

vylučován s poločasem přibližně šest až sedm hodin, což je déle, než se uvádí u jiných indikací. 
 

Geriatričtí pacienti, pohlaví, rasa 
O farmakokinetických rozdílech z 

hlediska věku (s výjimkou pediatrických pacientů), pohlaví a rasy 

nejsou dostupné žádné informace. 
 
Pediatrická populace 

pediatrických a dospělých pacientů se syndromem srpkovitých buněk byla systémová expozice 

hydroxykarbamidu v ustáleném stavu, srovnávaná pod

le plochy pod křivkou, podobná. Maximální 

hladiny v 

plazmě a zdánlivý distribuční objem vztažený k tělesné hmotnosti byly mezi jednotlivými 

věkovými skupinami dobře srovnatelné. Doba pro dosažení maximální plazmatické koncentrace a 

procentuální podíl dávky vyloučené v moči byl vyšší u dětí než u dospělých. U pediatrických pacientů 

byl poločas mírně delší a celková clearance vztažená k tělesné hmotnosti mírně vyšší než u dospělých 

pacientů (viz bod 4.2).  
 
Porucha funkce ledvin 

Protože vylučování ledvinami je jednou z cest eliminace, je u pacientů trpících poruchou ledvin 

zapotřebí zvážit snížení dávky přípravku Siklos. V otevřené studii s jedinou dávkou u dospělých 

pacientů se syndromem srpkovitých buněk (Yan JH et al, 2005) byl hodnocen vliv funkce ledvin na 
farmakokinetiku hydroxykarbamidu. Pacienti s normální funkcí ledvin (clearance kreatininu 
CrCl >80 ml/min), lehkou (CrCl 60–80 

ml/min), středně těžkou (CrCl 30–60 ml/min) nebo těžkou 

(<30 ml/min) poruchou funkce ledvin dostali jednu dávku 15 

mg/kg tělesné hmotnosti 

hydroxykarbamidu při podání tobolek 200 mg, 300 mg nebo 400 mg. U pacientů, jejichž clearance 
kreatininu byla nižší než 60 

ml/min nebo pacientů v konečném stádiu onemocnění ledvin byla 

průměrná expozice hydroxykarbamidu přibližně o 64 % vyšší než u pacientů s normální funkcí ledvin. 

Na základě další studie u pacientů s clearance kreatininu <60 ml/min byla plocha pod křivkou 

přibližně o 51% vyšší než u pacientů s clearance kreatininu ≥60 ml/min, což ukazuje, že snížení dávky 
hydroxykarbamidu o 50 

% může být vhodné u pacientů s clearance kreatininu <60 ml/min. 

Hemodialýza snížila expozici hydroxykarbamidu o 33 % (viz body 4.2 a 4.4).  

U těchto pacientů se doporučuje pečlivě sledovat krevní parametry. 
 

10 

 

Porucha funkce jater 

Neexistují žádné údaje, na jejichž základě by bylo možno učinit specifická doporučení pro úpravu 

dávky u pacientů s poruchou funkce jater, ale s ohledem na bezpečnost je přípravek Siklos 

kontraindikován u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (viz bod 4.3). U pacientů s poruchou 

funkce jater se doporučuje pečlivě sledovat krevní parametry.  
 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

předklinických studiích toxicity nejčastěji zaznamenané účinky zahrnovaly útlum kostní dřeně, 

lymfoidní atrofii a de

generativní změny v epitelu tenkého a tlustého střeva. U některých druhů zvířat 

byly pozorovány kardiovaskulární účinky a hematologické změny. Také se u potkanů vyskytla 

testikulární atrofie se sníženou spermatogenezí, zatímco u psů byla zaznamenána reverzibilní zástava 
spermatogeneze. 
 

Hydroxykarbamid je jednoznačně genotoxický v širokém spektru systémů testů. 

Konvenční dlouhodobé studie, které by hodnotily kancerogenní potenciál hydroxykarbamidu, nebyly 

provedeny. Nicméně se předpokládá, že hydroxykarbamid je mezidruhový kancerogen. 
 
Hydroxykarbamid prochází placentární bariérou a prokázalo se, že má silné teratogenní a 

embryotoxické účinky v širokém spektru zvířecích modelů při humánní terapeutické nebo nižší dávce. 

Teratogenita se projevovala částečně osifikovanými spánkovými kostmi, chybějícími očnicemi, 

hydrocefalem, rozštěpem sterneber, chybějícími bederními obratli. Embryotoxicita spočívala ve 

snížené životaschopnosti plodu, snížení počtu živých mláďat ve vrhu a opožděném vývoji.  
 
Hydroxykarbamid pod

ávaný samcům potkanů v dávce 60 mg/kg tělesné hmotnosti/den (přibližně 

dvojnásobek doporučené obvyklé maximální dávky u člověka) vedl k testikulární atrofii, snížené 

spermatogenezi a významně snižoval jejich schopnost oplodnit samice. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Natrium-stearyl-fumarát  
Silicifikovaná mikrokrystalická celulóza 
Bazický butylovaný methakrylátový kopolymer  
 
6.2 

Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
3 roky. 
 

Při použití 

Nepoužité rozlomené tablety se musí vrátit do lahvičky a musí se použít do 3 měsíců. 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 

Lahvička z vysokohustotního polyethylenu (HDPE) s polypropylenovým dětským bezpečnostním 

uzávěrem s vysoušedlem.  
 

11 

 

Siklos 100 mg potahované tablety 
Velikosti balení 60,90 nebo 120 tablet 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Siklos 1000 mg potahované tablety 
Velikost balení 30 tablet 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Siklos je léčivý přípravek, s nímž se musí nakládat opatrně. Lidé, kteří přípravek Siklos neužívají, a 

zejména těhotné ženy, se musí vyvarovat styku s hydroxykarbamidem.  
Kdokoliv, kdo zachází s 

přípravkem Siklos, si musí před kontaktem s tabletami a po něm umýt ruce. 

Veškerý nepoužitý 

léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 

požadavky. 
 

V případě, že předepsané dávkování vyžaduje rozlomení tablety na poloviny či čtvrtiny, musí se tyto 
úkony prov

ádět mimo dosah jídla. Prášek, který se případně uvolní z rozlomené tablety, se musí otřít 

vlhkým ubrouskem na jedno použití, který se musí zlikvidovat." 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Addmedica 
37 rue de Caumartin  
75009 Paris 
Francie 
Telefon: +33 1 72 69 01 86  
Fax: +33  1 73 72 94 13 
E-mail : contact@addmedica.com 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)  

 
Siklos 100 mg potahované tablety 
EU/1/07/397/002 
EU/1/07/397/003 
EU/1/07/397/004 
 
Siklos 1000 mg potahované tablety 
EU/1/07/397/001 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 29

. června 2007 

Datum posledního prodloužení registrace: 24. duben 2017 
 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
Podrobné informace o tomto 

léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu/. 
 
 

 

12 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA II 

 
A. 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE  A   POUŽITÍ  

 
C. 

DALŠÍ  PODMÍNKY  A  POŽADAVKY  REGISTRACE  

 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 

BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 

PŘÍPRAVKU 

 

13 

 

A. 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ  

 

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží 
 
Delpharm Lille 
Z.I de Roubaix Est 
Rue de Toufflers 
59390 Lys-lez-Lannoy 
Francie 
 
 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz příloha I: Souhrn údajů o 

přípravku, bod 4.2).  
 
 
C. 

DALŠÍ  PODMÍNKY  A  POŽADAVKY  REGISTRACE  

 

• 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

 

Požadavky na předkládání pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek 

jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 

směrnice 2001/83/ES a jakékoli další aktualizace jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro 

léčivé přípravky. 
 
 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A   ÚČINNÉ 

POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 
 
• 

Plán řízení rizik (RMP) 

 

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 

podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých 
schválených následných aktualizacích RMP.  
 

Aktualizovaný RMP je třeba předložit: 

• 

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky, 

• 

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 
mohou vést k 

významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 

význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).  

 
Pokud se shodují 

data předložení aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR) a aktualizovaného 

RMP, je možné je předložit současně.  
 
Aktualizovaný RMP

 

se předkládá v ročních intervalech. 

 

• 

Další opatření k minimalizaci rizik 

 
Držitel rozhodnutí o registraci (MAH) zajistí, 

že před uvedením přípravku na trhu obdrží všichni 

lékaři, u nichž se očekává předepisování přípravku Siklos, informace pro lékaře obsahující následující 
údaje: 

•  pokyny k 

léčbě pro lékaře, 

•  informace pro pacienty 

 
 

14 

 

Pokyny k 

léčbě pro lékaře by měly obsahovat následující klíčové prvky: 

•  souhrn údaj

ů o přípravku, 

• 

potřebu pravidelného vyšetření krevního obrazu a úpravu dávky, 

• 

potřebu antikoncepce, 

• 

nebezpečí pro plodnost mužů a žen, potenciální nebezpečí pro plod a kojení, 

• 

sledování růstu léčených dětí, 

•  nakládání s rozlomenými tabletami, 

• 

řešení nežádoucích účinků léčiva. 

• 

riziko chyby v medikaci v důsledku dostupnosti dvou různých sil. 

 

Informace pro pacienty by měly obsahovat následující klíčové prvky: 

• 

příbalovou informaci, 

•  nakládání s rozlomenými tabletami, 

• 

potřebu pravidelného vyšetření krevního obrazu, 

•  informace o krizových stavech nebo infekcích, 

• 

potřebu antikoncepce, 

• 

nebezpečí pro plodnost mužů a žen, potenciální nebezpečí pro plod a kojení, 

• 

klíčové známky a příznaky závažných nežádoucích účinků, 

•  kdy vyhl

edat naléhavé ošetření u poskytovatele zdravotní péče, 

• 

informace o sledování růstu pro rodiče léčených dětí. 

• 

riziko chyby v medikaci v důsledku dostupnosti dvou různých sil. 

 

MAH musí realizovat tento vzdělávací plán na celostátní úrovni před uvedením přípravku na trh a 
v souladu s 

příslušnými orgány v členských státech. 

 
 
 

 

15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

 

 

 

16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

 
 

 

17 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 

KRABIČKA 

 
 

1. 

NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Siklos 100 mg potahované tablety 
hydroxycarbamidum 
 
 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna tableta obsahuje hydroxycarbamidum 100 mg. 
 
 

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
60 tablet 
90 tablet 
120 tablet 
 
 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání. 
 
 

6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ  

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
Cytotoxické: s 

tabletami zacházejte opatrně. 

 
 

8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do:  

Doba použitelnosti rozlomených tablet: 3 měsíce

 

 
 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
 
 
 

18 

 

10. 

ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 

11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Addmedica, 37 rue de Caumartin – 75009 Paris, Francie 
 
 

12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/07/397/002 60 tablet 
EU/1/07/397/003 90 tablet 
EU/1/07/397/004 120 tablet 
 
 

13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.: 
 
 

14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 

15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 

16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
siklos 100 mg 
 
 

17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 

18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: 
SN: 
NN: 
 

 

 

19 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 

KRABIČKA 

 
 

1. 

NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Siklos 1000 mg potahované tablety 
hydroxycarbamidum 
 
 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna tableta obsahuje hydroxycarbamidum 1000 mg. 
 
 

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
30 tablet 
 
 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání. 
 
 

6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ  

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
Cytotoxické: s 

tabletami zacházejte opatrně. 

 
 

8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do: 
Rozlomené tablety použijte do 

3 měsíců 

 
 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
U

chovávejte při teplotě do 30 °C 

 
 
 
 
 
 

20 

 

10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

 
 

11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Addmedica, 37 rue de Caumartin – 75009 Paris, Francie 
 
 

12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/07/397/001 
 
 

13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.: 
 
 

14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 

15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 

16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
siklos 1000 mg 
 
 

17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem 
 
 

18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: 
SN: 
NN: 
 
 

 

21 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
 
LAHEV 

 
 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Siklos 100 mg tablety 
hydroxycarbamidum 
Perorální podání 
 
 

2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
 

3. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do: 
 
 

4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.: 
 
 

5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 

 
60 tablet 
90 tablet 
120 tablet 
 
 

6. 

JINÉ 

 
Cytotoxické 
 
Addmedica 
 

 

22 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU  
 
LAHEV 

 
 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Siklos 1000 mg tablety 
hydroxycarbamidum 
 
 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna tableta obsahuje hydroxycarbamidum 1000 mg. 
 
 

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
30 tablet 
 
 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání. 
 
 

6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ  

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
Cytotoxické: s 

tabletami zacházejte opatrně.  

 
 

8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do: 
 
 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
 
 
 
 
 

23 

 

10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 

11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Addmedica 
 
 

12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/07/397/001 
 
 

13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.: 
 
 

14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 

15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 

16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
 

 

24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

25 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Siklos 100 mg potahované tablety 

Siklos 1000 mg potahované tablety 

hydroxycarbamidum 

 
 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-

li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka nebo zdravotní sestry  

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 
tehdy, má-

li stejné příznaky jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kter

ýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v 

této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této 

příbalové informaci  

 
1. 

Co je přípravek Siklos a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Siklos užívat 

3. 

Jak se přípravek Siklos užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Siklos uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Siklos a k čemu se používá 

 

Přípravek Siklos se používá k prevenci bolestivých krizí včetně náhlé bolesti na hrudi, způsobených 

syndromem srpkovitých buněk, u dospělých, dospívajících a dětí starších 2 let.  
 

Srpkovitá anémie je dědičné onemocnění krve, které postihuje diskovité červené krvinky. 

některých buněk dochází k abnormalitám, ztrátě pružnosti a buňky nabývají půlměsíčitého nebo 

srpkovitého tvaru, což vede k anémii. 
Srpkovité krvinky také uvíznou v 

krevních cévách a blokují tak průtok krve. To může vést k akutním 

bolestivým krizím a poškození orgánů. 
 
U závažných bolestivých krizí 

vyžaduje většina pacientů hospitalizaci. Přípravek Siklos sníží počet 

bolestivých krizí a také potřebu hospitalizace spojenou s nemocí.  
 

Léčivá látka přípravku Siklos, hydroxykarbamid, je látka, která brání růstu a zvyšování počtu 

některých buněk, jako jsou například krvinky. Tyto účinky vedou ke snížení počtu červených a bílých 

krvinek a krevních destiček v oběhu (myelosupresivní účinek). U syndromu srpkovitých buněk 

hydroxykarbamid také pomáhá zabránit tomu, aby červené krvinky získávaly abnormální tvar. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Siklos užívat 

 

Neužívejte přípravek Siklos 
 

-    jestliže jste alergický(á) na hydroxykarbamid nebo na kteroukoliv další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6)", 

jestliže máte 

těžké jaterní onemocnění, 

jestliže máte 

těžké ledvinové onemocnění, 

26 

 

jestliže máte myelosupresi (jestliže máte sníženou tvorbu červených a bílých krvinek nebo 

krevních destiček), jak je to uvedeno v bodě 3 „Jak se přípravek Siklos užívá, Sledování 

průběhu léčby“, 

jestliže kojíte (viz bod „Těhotenství, kojení a plodnost“). 

 

Upozornění a opatření  
 

Před užitím přípravku Siklos se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou 
 

jestliže máte 

onemocnění jater, 

jestliže máte 

onemocnění ledvin, 

jestliže máte bércové vředy, 

jestliže užíváte jiné myelosupresivní léčivé přípravky (které snižují tvorbu červených a bílých 

krvinek nebo krevních destiček) nebo podstupujete léčbu ozařováním, 

jestliže víte, že máte nedostatek vitamínu B12 nebo kyseliny listové. 

 

Jestliže se Vás týká (nebo týkal) kterýkoliv ze shora uvedených bodů, sdělte to svému lékaři. Máte-li 

jakékoliv otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 
 

Pacienti a/nebo rodiče či zákonní zástupci musí být schopni dodržovat pokyny ohledně podávání 

tohoto léčivého přípravku, jejich sledování a péče. 
 

Další léčivé přípravky a přípravek Siklos 
 
I

nformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 

užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

Je obzvláště zapotřebí sdílení informací týkajících se 

antiretrovirových 

přípravků (takové, které inhibují (potlačují) nebo ničí retroviry, například HIV), 

jako jsou didanosin, stavudin a indinavir (může dojít k poklesu počtu bílých krvinek), 

myelosupresivních 

léčivých přípravků (ke snížení tvorby červených a bílých krvinek nebo 

krevních destiček) a léčby ozařováním, 

některých vakcín. 

 

Těhotenství, kojení a plodnost 
 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 

Užívání přípravku Siklos se během těhotenství nedoporučuje. Obraťte se na svého lékaře, pokud se 

domníváte, že můžete být těhotná. Důrazně se doporučuje používání účinné antikoncepce. 
 

Jestliže během užívání přípravku Siklos otěhotníte nebo otěhotnění plánujete, lékař s Vámi projedná 

možný přínos a možná rizika pokračujícího užívání přípravku Siklos. 
 
Jste-

li muž užívající přípravek Siklos, jestliže otěhotní vaše partnerka nebo otěhotnění plánuje, lékař 

Vámi projedná možný přínos a možná rizika pokračujícího užívání přípravku Siklos. 

 

Léčivá látka přípravku Siklos přechází do mateřského mléka. Během užívání přípravku Siklos nesmíte 
kojit. 
 

Při léčení mužů může hydroxykarbamid snížit produkci spermií. 
 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 

některých lidí se při užívání přípravku Siklos mohou vyskytnout závratě. Neřiďte dopravní 

prostředky ani neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, pokud při užívání přípravku Siklos 

zaznamenáte závratě. 

27 

 

3. 

Jak se přípravek Siklos užívá 

 

Vždy užívejte přípravek Siklos přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud

 

si nejste jistý(á)

, poraďte se 

se svým

 

lékařem nebo lékárníkem. 

 
Dávkování 
 

Váš lékař Vám řekne, kolik přípravku Siklos budete užívat každý den, a dávku určí v celých 

tabletách, jejich polovinách či čtvrtinách. 
 

Předepsaná dávka přípravku Siklos se musí užívat jednou denně, nejlépe ráno před snídaní. 
Lze ji zapít sklenicí vody nebo zajíst velmi malým množstvím jídla. 
Pokud nejste schopen/schopna 

tablety polykat, můžete tablety bezprostředně před použitím rozpustit 

v malém množství vody: 

•  Dejte požadovanou dávku (nejlépe rozlomenou, pokud se používá tableta Siklos 1000 mg) na 

čajovou lžičku a přidejte trochu vody. 

• 

Jakmile se tableta rozpustí, spolkněte obsah lžičky. Případnou hořkou chuť můžete zakrýt přidáním 

kapky sirupu nebo přimícháním do jídla. 

•  Poté vypijte velkou sklenici vody nebo jakéhokoli jiného nápoje. 
 

Zacházení s přípravkem 
 

Siklos je cytotoxický přípravek, se kterým se musí zacházet opatrně. 

Jakákoliv osoba, zejména těhotná žena, která neužívá přípravek Siklos, se musí vyvarovat přímého 
kontaktu s jeho 

částmi, pokud dojde k rozlomení tablety. Před a po kontaktu s tabletami si omyjte 

ruce. 

případě, že předepsané dávkování vyžaduje rozlomení tablety na poloviny či čtvrtiny, musí se tyto 

úkony provádět mimo dosah jídla. Prášek, který se případně uvolní z rozlomené tablety, se musí otřít 
vlhkým ubrouskem na jedno použití, který se zlikviduje. Pokyny k uchovávání nepoužitých 
rozlomených tablet naleznete v 

bodě 5 „Jak Přípravek Siklos Uchovávat“. 

 
Sledování v 

průběhu léčby 

 
L

ékař Vám sdělí, jak dlouho máte Siklos užívat. 

 

Při užívání přípravku Siklos budete pravidelně podstupovat krevní testy a kontroly funkcí jater 
a ledvin. V 

závislosti na dávce, kterou užíváte, jsou tyto testy prováděny buď každé dva týdny, 

nebo každé dva měsíce. Na základě jejich výsledků Vám lékař upraví dávku přípravku Siklos. 
 

Je nutné, aby růst dětí užívajících přípravek Siklos ošetřující lékař pravidelně sledoval. 
 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Siklos, než jste měl(a) 
 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Siklos, než jste měl(a), nebo užilo-li jej dítě, obraťte se ihned na 

svého lékaře či nejbližší nemocnici, protože možná budete potřebovat neodkladnou lékařskou péči. 

Nejčastější příznaky předávkování přípravkem Siklos jsou: 

Zarudnutí kůže, 

Bolestivost (dotyk vyvolává bolest) a otoky dlaní na rukou a chodidel na nohou s následným 

odlupováním kůže z rukou a nohou, 

Kůže získává silnou pigmentaci (lokální změny barvy kůže), 

Bolestivost nebo otoky v ústech. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Siklos 
 
Nezdvojnásobujte 

následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Pokračujte jako obyčejně, 

až bude čas vzít si další dávku, jak Vám ji předepsal lékař. 
 

28 

 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Siklos 
 

Nepřerušujte svoji léčbu, pokud Vám tak nedoporučí Váš lékař. 
Máte-

li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Siklos nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

Ihned se obraťtena svého lékaře, pokud se u Vás objevil jakýkoliv z následujících závažných 

nežádoucích účinků: 

T

ěžká infekce, 

Únava a/nebo bledost, 

N

evysvětlené modřiny (nahromadění krve pod kůží) nebo krvácení, 

Neobvyklá bolest hlavy, 

Dýchací obtíže. 

 

Co nejdříve informujte svého lékaře, jestliže si všimnete jakéhokoliv z následujících nežádoucích 

účinků : 

H

orečka nebo třesavka, 

Nevolnost, nebo celkový pocit nemoci, 

V

yrážka (svědivé červené výsevy na kůži), 

V

ředy nebo otevřené rány na nohou, 

Bolák 

(otevřená kožní infekce) na kůži, 

Z

tráta orientace (zmatenost) a závratě. 

 

PODROBNÝ POPIS NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ 
 

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 osobu z 10): 

Nízký počet krvinek (myelosuprese), zvětšení červených krvinek, snížení rezistence vůči infekcím. 

Nepřítomnost nebo nízký počet spermií ve spermatu (azoospermie a oligospermie). Přípravek Siklos 

může tudíž snížit schopnost mužů počít dítě. 
 

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10): 

Snížený počet červených krvinek (anémie), nízký počet krevních destiček, bolest hlavy, kožní reakce, 

záněty nebo tvorba vředů v ústech (orální mukositida). 
 

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100): 

Závratě, pocit na zvracení, výsev červené svědivé vyrážky na kůži (vyrážka), černé nehty 

(melanonychie), ztráta vlasů. 
 

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 1000): 

Rány na nohou (bércové vředy), změna funkce jater. 
 

Nežádoucí účinky s četností není známo frekvenci nelze z dostupných údajů určit): 
J

ednotlivé případy maligního onemocnění krvinek (leukémie), rakovina kůže u starších pacientů, 

virová infekce parvovirem B19, 

krvácení, gastrointestinální poruchy, zvracení, suchost kůže, horečka, 

nepřítomnost/absence menstruačního cyklu (amenorea) a zvýšení tělesné hmotnosti. 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

této příbalové informaci. 

29 

 

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více 

informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Siklos uchovávat": 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 

Přípravek Siklos nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za 
„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k 

poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 
U

chovávejte při teplotě do 30°C. 

 

Při použití potahovaných tablet Siklos 1000 mg : Nepoužité rozlomené tablety přípravku se musí vrátit 

do lahvičky a musí se spotřebovat do tří měsíců. 
 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte.  Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace  

 

Co přípravek Siklos obsahuje 
 

Léčivou látkou je hydroxycarbamidum. 
Jedna 

potahovaná tableta přípravku Siklos 100 mg obsahuje hydroxycarbamidum 100 mg. 

Jedna potahovaná tableta přípravku Siklos 1000 mg obsahuje hydroxycarbamidum 1000 mg. 

 

Pomocnými látkami jsou natrium-stearyl-fumarát, silicifikovaná mikrokrystalická celulosa a 
bazický butylovaný methakrylátový kopolymer. 

 

Jak přípravek Siklos vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Potahované tablety Siklos 100 mg jsou 

téměř bílé podlouhlé tablety s půlicí rýhou na obou stranách. 

Tableta se může rozdělit na dvě stejné části. Každá polovina tablety má na jedné straně vyražené 
písmeno „H“. 
Siklos 100 mg je dodáván v plastových lahvích obsahujících 60, 90 nebo 120 tablet. 
 
Potahované tablety Siklos 1000 mg jsou 

téměř bílé tablety tvaru tobolky s třemi vyznačenými rýhami 

na obou stranác

h. Tabletu lze rozdělit na čtyři shodné části. 

Na každé čtvrtině tablety je na jedné straně vyraženo písmeno „T”. 
Siklos 1000 mg je dodáván v 

lahvičkách obsahujících 30 tablet. 

 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
 
Addmedica 
37 rue de Caumartin  
75009 Paris 
Francie 

30 

 

Výrobce 
 
Delpharm Lille 
Z.I de Roubaix Est 
Rue de Toufflers 
59390 Lys-lez-Lannoy 
Francie 
 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 

België/Belgique/Belgien 
Nordic Pharma 
Laanstraat 16 
B-2610 Wilrijk 
Tel : +32 (0)3 820 52 24  

Lietuva 
Addmedica 
37 rue de Caumartin  
75009 Paris - 

Prancūzija 

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86 

 

България 
Addmedica 
37 rue de Caumartin  
75009 Paris - 

Франция 

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86 
 

 
Luxembourg/Luxemburg
 
Nordic Pharma 
Laanstraat 16 
B-2610 Wilrijk 
België/Belgique/Belgien 
Tel : +32 (0)3 820 52 24 
 

Česká republika 
Addmedica 
37 rue de Caumartin  
75009 Paris - Francie 
Telefon: +33 (0)1 72 69 01 86  
 

Magyarország 
Addmedica 
37 rue de Caumartin  
75009 Párizs - Franciaország 
Tel : +33 (0)1 72 69 01 86 

Danmark 
Addmedica 
37 rue de Caumartin  
75009 Paris - Frankrig 
Telefon: +33 (0)1 72 69 01 86  
 

Malta 
Addmedica 
37 rue de Caumartin  

75009 Pariġi - Franza 
Tel : +33 (0)1 72 69 01 86 

 
Deutschland
 
Nordic Pharma GmbH 
Fraunhoferstrasse 4 
85737 Ismaning 
Tel.: +49 (0)89 88 96 90 680 
 

 
Nederland
 
Nordic Pharma B.V. 
Tolweg 15 
3741 LM Baarn 
Tel.: +31 (0)35-5480580 
Email: info@nordicpharma.nl 

 
Eesti 
Addmedica 
37 rue de Caumartin  
75009 Pariis - Prantsusmaa 
Tel : +33 (0)1 72 69 01 86 
 

 
Norge
 
Addmedica 
37 rue de Caumartin  
75009 Paris - Frankrike 
Tel : +33 (0)1 72 69 01 86 

Ελλάδα 
DEMO ABEE 

Τηλ.: +30 210 81 61 802 

Österreich 
Nordic Pharma GmbH 
Fraunhoferstrasse 4 
85737 Ismaning 
Tel.: +49 (0)89 88 96 90 680 
 

 
 

 
 

31 

España 
Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A. 
Tel: +34 91 375 62 30 

Polska 
Addmedica 
37 rue de Caumartin  

75009 Paryż - Francja 
Tel : +33 (0)1 72 69 01 86 

France 
Addmedica 
37 rue de Caumartin 
75009 Paris 
Tel : +33 (0)1 72 69 01 86 

Hrvatska 
Addmedica 
37 rue de Caumartin  
75009 Pariz 
Tel : +33 (0)1 72 69 01 86 

Portugal 
Laboratórios Farmacêuticos ROVI, S.A. 
Tel: +351 213 105 610 

România 
Addmedica 
37 rue de Caumartin  
75009 Paris - 

Franţa 

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86 

Ireland 
Nordic Pharma. 
Tel : +353(0)14004141 
Email: info@nordicpharma.ie 

Slovenija 
Addmedica 
37 rue de Caumartin  
75009 Pariz - Francija 
Tel : +33 (0)1 72 69 01 86 

Ísland 
Addmedica 
37 rue de Caumartin  
75009 Paris - Frakkland 
Tel : +33 (0)1 72 69 01 86 

Slovenská republika 
Addmedica 
37 rue de Caumartin  
75009 Paris - Francúzsko 
Tel : +33 (0)1 72 69 01 86 

Italia 
Addmedica 
37 rue de Caumartin  
75009 Parigi - Francia 
Tel : +33 (0)1 72 69 01 86 

Suomi/Finland 
Addmedica 
37 rue de Caumartin  
75009 Pariisi -Ranska 
Tel : +33 (0)1 72 69 01 86 

Κύπρος 
The Star Medicines Importers Co Ltd 

Τηλ.: +357 25 37 1056 

Sverige 
Addmedica 
37 rue de Caumartin  
75009 Paris - Frankrike 
Tel : +33 (0)1 72 69 01 86 

Latvija 
Addmedica 
37 rue de Caumartin  
75009 Paris - Francija 
Tel : +33 (0)1 72 69 01 86 

United Kingdom 
Nordic Pharma Ltd. 
Reading, Berkshire RG7 4SA - UK 
Tel : +44 (0)118 929 82 33 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 

Podrobné informace o tomto 

léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu/. Na těchto stránkách naleznete též odkazy 
na další webové stránk

y, týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby. 

Recenze

Recenze produktu SIKLOS 1000 MG 30 X 1000MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SIKLOS 1000 MG 30 X 1000MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám