Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: VULM S.R.O.
Kód výrobku: 24319
Kód EAN:
Kód SÚKL: 15820
Držitel rozhodnutí: VULM S.R.O.
Přípravek Serlift je určen k léčbě deprese (abnormálně smutná nálada) včetně průvodních příznaků úzkosti. Je rovněž určen k předcházení návratu onemocnění. Dále je Serlift určen k léčbě obsesí (utkvělé představy) a nutkavého jednání u pacientů s obsedantně-kompulzivní poruchou, k léčbě panické úzkostné poruchy a potraumatické stresové poruchy. Přípravek je určen pro dospělé, při léčbě obsedantně-kompulzivní poruchy ho mohou užívat i mladiství a děti od 6 let.

Příbalový leták

- 1 -

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls229407/2011, sukls229408/2011
a přílohy k sp.zn. sukls9890/2013, sukls9891/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SERLIFT 50 mg, potahované tablety
SERLIFT 100 mg, potahované tablety
(Sertralini hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Serlift a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Serlift užívat
3. Jak se přípravek Serlift užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Serlift uchovávat
6. Další informace1. CO JE PŘÍPRAVEK SERLIFT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Serlift obsahuje léčivou látku sertralin. Sertralin patří do skupiny látek nazývaných
inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI); tyto léky se používají k léčbě deprese a/nebo
úzkosti.

Přípravek Serlift je určen k léčbě
- deprese a k prevenci návratu deprese (u dospělých)
- sociální úzkostné poruchy (u dospělých)
- posttraumatické stresové poruchy (u dospělých)
- panické poruchy (u dospělých)
- obsedantně - kompulsivní poruchy (u dospělých a dětí a dospívajících ve věku 6-17 let)

Deprese je klinické onemocnění, při kterém se můžete cítit smutný(á), nemůžete pořádně spát nebo se
těšit ze života jako dříve.

Obsedantně - kompulsivní porucha a panická porucha jsou onemocnění související s úzkostí, při
nichž trpíte soustavně představami (obsesí), které Vás nutí provádět neustálé rituály (nátlak).

Posttraumatická stresová porucha je stav, který se může projevit po velmi emočním traumatickém
zážitku a který má některé příznaky podobné depresi a úzkosti.

Sociální úzkostná porucha (sociální fobie) je onemocnění související s úzkostí. Je charakterizováno
pocity intenzívní úzkosti nebo strachu ze společenských situací (např. rozhovor s neznámým
- 2 -
člověkem, mluvení před velkou skupinou osob, jedení nebo pití před ostatními, nebo obavy,
že se chováte trapně).

Váš lékař zhodnotil, že tento přípravek je vhodný pro léčbu Vaší choroby.

Zeptejte se svého lékaře, pokud si nejste jist(a), proč Vám byl přípravek Serlift předepsán.2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
SERLIFT UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Serlift:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sertralin nebo na kteroukoliv další složku přípravku
Serlift (uvedenou v bodě 6)
- jestliže užíváte nebo jste užíval(a) inhibitory monoaminooxidázy (IMAO jako je selegilin,
moklobemid) nebo léky podobné IMAO (např. linezolid). Po ukončení léčby sertralinem
musíte počkat alespoň týden, než zahájíte léčbu IMAO. Po ukončení léčby IMAO musíte
počkat alespoň 2 týdny, než zahájíte léčbu sertralinem.
- jestliže užíváte lék pimozid (antipsychotický lék k léčbě duševních poruch).


Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Serlift je zapotřebí:
Léky nemusí být vždy vhodné pro každého. Před užitím přípravku Serlift sdělte svému lékaři, zda
trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) některým z následujících onemocnění:

- Serotoninový syndrom nebo neuroleptický maligní syndrom. Užíváte-li spolu se sertralinem
určité léky, mohou se tyto syndromy ve vzácných případech objevit (příznaky viz bod 4
Možné nežádoucí účinky). Váš lékař by Vám asi sdělil, kdybyste v minulosti tímto
trpěl(a).
- Máte-li nízkou hladinu sodíku v krvi, protože k tomu může dojít v důsledku léčby přípravkem
Serlift. Informujte svého lékaře, užíváte-li nějaké léky na hypertenzi (vysoký krevní
tlak), protože tyto léky také mohou snižovat hladinu sodíku v krvi.
- Jste-li starší pacient(ka), je třeba zvýšené opatrnosti, protože můžete mít vyšší riziko nízké
hladiny sodíku v krvi (viz výše).
- Onemocnění jater; Váš lékař může usoudit, že potřebujete nižší dávku přípravku Serlift.
- Cukrovka; Vaše hladina krevní glukózy může být přípravkem Serlift ovlivněna a užívání léků
na cukrovku možná bude nutno tomu přizpůsobit.
- Epilepsie nebo epileptické záchvaty v předchorobí (v anamnéze). Pokud během užívání
sertralinu dojde k záchvatu, ihned navštivte svého lékaře.
- Trpíte-li maniodepresivním onemocněním (bipolární porucha) nebo schizofrenií nebo
jestli jste měl(a) tato onemocnění v minulosti. Máte-li manickou epizodu, informujte
ihned svého lékaře.
- Máte nebo jste měl(a) sebevražedné myšlenky (viz níže Sebevražedné myšlenky a zhoršení
deprese nebo úzkostné poruchy).
- Trpíte-li krvácivostí nebo užíváte léky, které ředí krev (např. kyselina acetylsalicylová
(aspirin), nebo warfarin), nebo máte zvýšené riziko krvácení.
- Jste-li dítě nebo dospívající mladší 18 let. Přípravek Serlift lze použít pouze k léčbě dětí
a dospívajících ve věku 6-17 let trpících obsedantně-kompulsivní poruchou. Pokud se
s tímto onemocněním léčíte, Váš lékař Vás bude pečlivě kontrolovat (viz níže Užití u
dětí a dospívajících).
- Podstupujete-li elektrokonvulzivní léčbu (ECT).
- Máte-li potíže se zrakem, jako jsou některé typy glaukomu (zvýšený tlak v oku).

Pokud lékař plánuje provést u Vás test moči na výskyt látek zvaných benzodiazepiny, sdělte mu, že
užíváte nebo jste před několika dny užíval(a) přípravek obsahující sertralin. Tento přípravek může
totiž ovlivnit výsledky vyšetření.

- 3 -
Neklid/akatizie
Užití sertralinu bylo spojováno s akatizií (úzkostný neklid a potřeba pohybu, často neschopnost
klidně stát nebo sedět). Toto se objevuje nejčastěji během prvních týdnů léčby. Zvyšování dávky
může být pro pacienta s těmito příznaky škodlivé, proto, zaznamenáte-li tyto příznaky, kontaktujte
svého lékaře.

Abstinenční příznaky
Abstinenční příznaky jsou častým jevem po ukončení léčby, zvláště, je-li léčba ukončena náhle (viz
bod Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Serlift). Riziko vzniku abstinenčních příznaků záleží na
délce léčby, dávkování a rychlosti, s níž je dávka snižována. Obecně jsou tyto příznaky mírné až
střední intenzity. U některých pacientů mohou být ale závažné. Obvykle se objevují během
několika prvních dnů po ukončení léčby. Většinou tyto příznaky vymizí samy a odezní během 2
týdnů. U některých pacientů přetrvávají déle (2-3 měsíce nebo déle). Pro ukončení léčby
sertralinem se doporučuje postupné snižování dávky po dobu několika týdnů nebo měsíců, vždy se
o nejvhodnějším způsobu ukončení léčby poraďte s lékařem.
Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostné poruchy
Trpíte-li depresí a/nebo úzkostnou poruchou, můžete někdy přemýšlet o sebepoškození nebo
sebevraždě. Tyto stavy mohou zesílit na počátku léčby antidepresivy, protože nástup účinku
těchto léků trvá déle, obvykle 2 týdny, ale někdy i déle.

Myšlenky podobné těmto můžete mít:
- pokud jste již někdy v minulosti přemýšlel(a) o sebepoškození nebo sebevraždě,
- pokud jste mladý dospělý pacient. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené
riziko sebevražedného chování u dospělých mladších 25 let s psychickými stavy, kteří
byli léčeni antidepresivy.
Uvažujete-li někdy o sebepoškození nebo sebevraždě, kontaktujte svého lékaře nebo jděte rovnou
do nemocnice.
Může být pro Vás prospěšné svěřit se příbuzným nebo přátelům s tím, že trpíte depresí nebo máte
úzkostné stavy, a požádat je o přečtení této příbalové informace. Požádejte je, aby Vám řekli,
jestliže si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, nebo jestliže budou
znepokojeni změnami ve Vašem chování.

Použití u dětí a dospívajících
Sertralin by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let, s výjimkou pacientů s obsedantně
kompulsivní poruchou (obsessive-compulsive disorder - OCD). U pacientů do 18 let, kteří se léčí
některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou
pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita,
protichůdné chování a hněv). Lékař přesto může přípravek Serlift pacientům mladším 18 let
předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal přípravek Serlift
pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, lékaře znovu. Jestliže se u
pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Serlift, rozvine nebo zhorší některý z výše
uvedených příznaků, měl(a) byste o tom informovat lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní
účinky přípravku Serlift ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly
dosud v této věkové skupině prokázány.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a
to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Některé léky mohou ovlivnit účinky přípravku Serlift a přípravek Serlift může snížit účinek
jiných současně užívaných léků.
- 4 -

Užívání přípravku Serlift s následujícími léky může způsobit závažné nežádoucí účinky:
- Léky nazývané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), jako je moklobemid (k léčbě depresí)
a selegilin (k léčbě Parkinsonovy choroby) a antibiotikum linezolid. Neužívejte přípravek
Serlift spolu s IMAO.
- Léky k léčbě mentálních poruch (pimozid). Neužívejte přípravek Serlift spolu s pimozidem.

Konzultujte se svým lékařem užívání následujících léků:
- Bylinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum). Účinek třezalky
může přetrvávat i 1-2 týdny. Poraďte se se svým lékařem.
- Přípravky obsahující aminokyselinu tryptofan.
- Léky k léčbě těžké bolesti (např. tramadol).
- Léky užívané při anestezii (znecitlivění) nebo léčbě chronické bolesti (fentanyl).
- Léky k léčbě migrény (např. sumatriptan).
- Léky na ředění krve (warfarin).
- Antiagregační lék užívaný k prevenci vzniku krevních sraženin (tiklopidin).
- Léky k léčbě bolesti/zánětu kloubů - artritidy (nesteroidní protizánětlivé léky -NSA,
jako je ibuprofen, kyselina acetylsalicylová (aspirin).
- Sedativa (diazepam).
- Diuretika (léky na odvodnění).
- Léky k léčbě epilepsie (fenytoin, fenobarbital, karbamazepin).
- Léky k léčbě cukrovky (tolbutamid).
- Léky k léčbě nadměrné tvorby žaludečních kyselin a vředů (cimetidin, omeprazol,
lanzoprazol, pantoprazol, rabeprazol).
- Léky k léčbě mánie a deprese (lithium).
- Jiné léky k léčbě deprese (např. amitriptylin, nortriptylin, fluoxetin, fluvoxamin, nefazodon).
- Léky k léčbě schizofrenie a jiných mentálních poruch (např. perfenazin, levomepromazin
a olanzapin).
- Léky k úpravě srdečního rytmu (jako je flekainid, propafenon, verapamil, diltiazem).
- Léky k léčbě a prevenci virových onemocnění, včetně HIV a hepatitidy C, tzv. inhibitory
proteázy (např.ritonavir, indinavir).
- Léky k léčbě plísňových infekcí (ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol,
flukonazol).
- Léky k léčbě bakteriálních infekcí (rifampicin, klarithromycin, telithromycin,
erythromycin).
- Léky k prevenci nevolnosti a zvracení při chemoterapii (aprepitant).


Užívání přípravku Serlift s jídlem a pitím
Tablety přípravku Serlift se mohou užívat s jídlem i bez jídla.

Během léčby přípravkem Serlift není vhodné pít alkoholické nápoje.

Serlift by se neměl užívat spolu s grapefruitovou šťávou, protože by mohla zvýšit hladinu sertralinu
v těle.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Bezpečnost sertralinu nebyla u těhotných žen plně studována. Sertralin je možné podat těhotným
ženám pouze tehdy, usoudí-li lékař, že přínos pro matku převyšuje možné riziko pro plod. Ženy ve
věku, kdy mohou otěhotnět, by v období užívání sertralinu měly používat vhodnou antikoncepci.

Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte Serlift. Užívání látek
podobných přípravku Serlift během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí
zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců,
který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví během
- 5 -
prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte
dětského lékaře.

Vaše nenarozené dítě může rovněž prodělávat další stavy, které se obvykle objeví během prvních
24 hodin po narození. Příznaky zahrnují:
Potíže s dýcháním.
Namodralá kůže nebo přehřívání či podchlazení těla.
Namodralé rty.
Zvracení nebo potíže s krmením.
Únava, nespavost nebo nadměrný pláč.
Ztuhlé nebo ochablé svaly.
Třes, chvění nebo křeče.
Zesílené reflexní reakce.
Podrážděnost.
Nízká hladina krevního cukru.

Objeví-li se u Vašeho dítěte po narození některý z těchto příznaků, nebo pokud máte obavy o jeho
zdraví, kontaktujte svého lékaře nebo porodní asistentku, kteří Vám poradí.

Existují údaje o tom, že sertralin proniká do mateřského mléka. Sertralin je možné podat
kojícím ženám pouze tehdy, usoudí-li lékař, že přínos pro matku převyšuje možné riziko pro
dítě.

Některé léky, jako je sertralin, mohou ve studiích na zvířatech snižovat kvalitu spermií.
Teoreticky by to mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl
pozorován.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Psychotropní léky, jako je sertralin, mohou ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Neřiďte
ani neobsluhujte stroje, dokud nebudete vědět, jak tento lék ovlivňuje Vaši schopnost tyto činnosti
vykonávat.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK SERLIFT UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Serlift přesně podle pokynů svého lékaře. Tablety přípravku Serlift je
možné užívat s jídlem i bez jídla.

Užívejte svůj lék 1x denně buď ráno, nebo večer.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka je:
Dospělí:
Deprese a obsedantně-kompulzivní porucha
U deprese a obsedantně-kompulzivní poruchy je obvyklá zahajovací dávka 50 mg denně. Tato
denní dávka může být zvyšována po 50 mg v alespoň jednotýdenních intervalech během několika
týdnů. Maximální doporučená dávka je 200 mg denně.

Panická porucha, sociální úzkostná porucha a posttraumatická stresová porucha
U panické poruchy, sociální úzkostné poruchy a posttraumatické stresové poruchy se léčba zahajuje
dávkou 25 mg denně a po týdnu se zvyšuje na 50 mg denně. Denní dávka může být poté zvyšována
po 50 mg během několika týdnů. Maximální doporučená dávka je 200 mg denně.

Děti a dospívající
Přípravek Serlift lze užít pouze k léčbě dětí a dospívajících s obsedantně-kompulzivní poruchou ve
- 6 -
věku 6-17 let.
Obsedantně-kompulzivní porucha:
Děti ve věku 6-12 let: doporučená zahajovací dávka je 25 mg denně. Po týdnu může lékař dávku
zvýšit na 50 mg denně. Maximální dávka je 200 mg denně.
Dospívající ve věku 13-17 let: doporučená zahajovací dávka je 50 mg denně.
Maximální dávka je 200 mg denně.

Trpíte-li onemocněním jater nebo ledvin, sdělte to svému lékaři a řiďte se jeho instrukcemi.

Váš lékař určí, jak dlouho máte tento lék užívat. To záleží na charakteru Vašeho onemocnění a na
Vaší odpovědi na léčbu. Může trvat i několik týdnů, než se Vaše příznaky začnou zlepšovat. Léčba
deprese by měla obvykle pokračovat dalších 6 měsíců od zlepšení příznaků.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Serlift, než jste měl(a)
Jestliže náhodou užijete příliš mnoho přípravku Serlift, ihned informujte svého lékaře nebo
vyhledejte nejbližší pohotovostní službu. Vezměte s sebou obal od léku bez ohledu na to, zda tam
ještě nějaký lék zbývá.

Příznaky předávkování jsou ospalost, pocit na zvracení a zvracení, zvýšený tep, třes, neklid, závrať
a ve vzácných případech bezvědomí.


Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Serlift
Pokud náhodou zapomenete užít dávku, už ji neužívejte. Užijte až další dávku v obvyklou dobu.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Serlift
Přípravek Serlift nevysazujte, dokud Vám to nedoporučí Váš lékař. Před ukončením léčby tímto
přípravkem Vám Váš lékař bude postupně po několik týdnů snižovat dávku. Pokud náhle
přestanete tento lék užívat, můžete zaznamenat nežádoucí účinky, jako je závrať, otupělost,
poruchy spánku, neklid nebo úzkost, bolest hlavy, pocit na zvracení, zvracení a třes.
Zaznamenáte-li některý z těchto účinků nebo i jiné účinky po vysazení léčby přípravkem Serlift,
konzultujte to se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Serlift nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

Nejčastějším nežádoucím účinkem je pocit na zvracení. Nežádoucí účinky jsou závislé na dávce a
často s pokračující léčbou vymizí.

Informujte svého lékaře ihned, zaznamenáte-li jakýkoli z následujících nežádoucích účinků
po užití tohoto léku; tyto příznaky mohou být závažné.
Objeví-li se u Vás závažná kožní vyrážka způsobující puchýře (erythema multiforme),
(může postihnout ústa a jazyk). Toto může být příznakem Stevens-Johnsonova syndromu
nebo toxické epidermální nekrolýzy (TEN). V těchto případech Vám lékař ukončí léčbu.
Alergické reakce nebo alergie, které mohou zahrnovat příznaky, jako je svědivá
vyrážka, obtíže s dýcháním, dýchavičnost, otok očních víček, obličeje nebo rtů.
- 7 -
Zaznamenáte-li neklid, zmatenost, průjem, zvýšenou teplotu nebo zvýšený krevní tlak,
nadměrné pocení, svalovou ztuhlost a rychlý srdeční tep. Toto jsou příznaky
serotoninového syndromu nebo neuroleptického maligního syndromu. Ve vzácných
případech se tyto syndromy mohou objevit, užíváte-li současně se sertralinem i jiné
léky. Váš lékař Vám může léčbu ukončit.
Zežloutne-li Vám kůže nebo oči, což může znamenat poškození jater.
Zaznamenáte-li příznaky deprese s myšlenkami na sebepoškození nebo sebevraždu
(sebevražednými myšlenkami).
Začnete-li mít po zahájení léčby přípravkem Serlift pocit neklidu a nejste
schopen(schopna) klidně stát nebo sedět. Kontaktujte svého lékaře, začnete-li se cítit
neklidný(á).
Pokud máte záchvaty (křečí).
Procházíte-li manickou epizodou (viz bod 2 Čemu musíte věnovat pozornost, než
začnete přípravek Serlift užívat)

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány v klinických studiích u dospělých.

Velmi časté nežádoucí účinky (objevují se u více než 1 z 10 pacientů):
Nespavost, závrať, ospalost, bolest hlavy, průjem, pocit na zvracení, sucho v ústech, porucha
ejakulace, únava.

Časté nežádoucí účinky (objevují se u 1 -10 pacientů ze 100):
Bolest v krku, nechutenství, zvýšená chuť k jídlu, deprese, zvláštní pocity, noční můry, úzkost,
vzrušenost, nervozita, pokles sexuální touhy, skřípání zubů, otupělost a brnění, třes, svalové
napětí, neobvyklé chutě, nedostatek pozornosti, poruchy zraku, zvonění v uších, bušení srdce,
návaly horka, zívání, bolest břicha, zvracení, zácpa, podrážděný žaludek, plynatost, vyrážka,
zvýšené pocení, bolest svalů, sexuální dysfunkce, erektilní dysfunkce, bolest na hrudi.


Méně časté nežádoucí účinky (objevují se u 1 -10 pacientů z 1000):
Infekce horních cest dýchacích, rýma, halucinace, pocit velkého štěstí, nedostatek zájmu,
neobvyklé myšlení, křeče, neovladatelné stahy svalů, porucha koordinace, nadměrné pohyby,
ztráta paměti, snížená citlivost, porucha řeči, závrať při vstávání, migréna, bolest ucha,
zrychlený srdeční tep, vysoký krevní tlak, návaly, potíže s dýcháním, dušnost, pocit krátkého
dechu, krvácení z nosu, zánět jícnu, obtížné polykání, hemoroidy, nadměrná produkce slin,
porucha jazyka, říhání, otok oka, červené skvrny na kůži, vypadávání vlasů, studený pot, suchá
kůže, kopřivka, zánět kloubů, svalová slabost, bolest zad, svalové záškuby, močení v noci,
neschopnost se vymočit, zvýšený objem moči, zvýšená četnost močení, potíže s močením,
krvácení z pochvy, ženská sexuální dysfunkce, malátnost, třesavka, horečka, slabost, žízeň,
snížení tělesné hmotnosti, zvýšení tělesné hmotnosti.

Vzácné nežádoucí účinky (objevují se u 1 -10 pacientů z 10000):
Střevní potíže, infekce ucha, rakovina, otok uzlin, vysoký cholesterol, nízká hladina krevního cukru,
fyzické příznaky v důsledku stresu nebo emocí, léková závislost, psychotické poruchy, agrese,
paranoia, sebevražedné myšlenky/chování, náměsíčnost, předčasná ejakulace, kóma, neobvyklé
pohyby, potíže s pohybem, zvýšená citlivost, porucha smyslového vnímání, zelený zákal, porucha
slzení, tečky v zorném poli, dvojité vidění, bolestivost očí ze světla, překrvené oči, zvětšené
zornice, srdeční infarkt, pomalý srdeční tep, srdeční poruchy, slabý krevní oběh v horních a
dolních končetinách, stažení hrdla, zrychlené dýchání, zpomalené dýchání, potíže s mluvením,
škytavka, krev ve stolici, zánět sliznice dutiny ústní, vředy na jazyku, poruchy zubů, poruchy
jazyka, vředy v ústech, porucha funkce jater, puchýře na kůži, vyrážka ve vlasech, změna struktury
vlasu, změna pachu kůže, poruchy kostí, snížený objem moči, únik moči, opožděný začátek
močení, silné krvácení z pochvy, sucho v oblasti pochvy, zarudlý bolestivý penis a předkožka,
výtok z genitálu, prodloužená erekce, výtok z prsů, kýla, snížená léková tolerance, poruchy chůze,
neobvyklé laboratorní testy, poruchy spermatu, zranění, roztažení srdečních cév.

Po uvedení sertralinu na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
- 8 -
Pokles počtu bílých krvinek a krevních destiček, nízká hladina hormonů štítné žlázy,
endokrinní potíže, nízká hladina sodíku v krvi, obtížná kontrola hladin krevního cukru
(cukrovka), zvýšení hladin krevního cukru, děsivé neobvyklé sny, sebevražedné chování,
potíže s pohyby svalů (jako jsou nadměrné pohyby, zvýšené nebo snížené svalové napětí a
potíže s chůzí, nedobrovolné pohyby svalů postihující oči, hlavu, krk i celé tělo), mdloby,
náhlá těžká bolest hlavy (jež může být příznakem závažného stavu známého jako syndrom
reverzibilní mozkové vazokostrikce), poruchy vidění, rozdílná velikost zornic, neobvyklé
krvácení (jako je krvácení z nosu, žaludku, nebo krev v moči), zánět slinivky břišní, závažné
onemocnění jater, žlutá kůže a oči (žloutenka), otok kůže, citlivost kůže na světlo, svědění,
bolest kloubů, svalové křeče, zvětšení prsů, nepravidelná menstruace, otok končetin, porucha
srážlivosti, noční pomočování a závažné alergické reakce a zánět plic (intersticiální plicní
nemocnění).
U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí.

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících:
V klinických studiích u dětí a dospívajících byly nežádoucí účinky obecně podobné těm
pozorovaným u dospělých (viz výše). Nejčastější nežádoucí účinky u dětí a dospívajících byly
bolest hlavy, nespavost, průjem a pocit na zvracení.


5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU SERLIFT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

Přípravek Serlift nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Serlift obsahuje
Léčivou látkou je:
Serlift 50 mg
Sertralini hydrochloridum 55,96 mg, odpovídá sertralinum 50 mg v 1 potahované tabletě
Serlift 100 mg
Sertralini hydrochloridum 111,92 mg, odpovídá sertralinum 100 mg v 1 potahované tabletě

Pomocnými látkami jsou: dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, mikrokrystalická celulóza,
granulovaná mikrokrystalická celulóza, nízkoviskózní hyprolóza, sodná sůl karboxymethylškrobu
(typ A), magnesium-stearát, potahová soustava Opadry OY-S-58910 bílá (hypromelóza, oxid
titaničitý, makrogol 400 a mastek).

Jak přípravek Serlift vypadá a co obsahuje toto balení

Serlift 50 mg jsou bílé podlouhlé potahované tablety označené na jedné straně 50 a s půlicí rýhou
na straně druhé. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.
Serlift 100 mg jsou bílé podlouhlé potahované tablety označené na jedné straně 100 a s půlicí
rýhou na straně druhé. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.


Velikosti balení jsou 30 a 100 potahovaných tablet.
- 9 -
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Ranbaxy (UK) Ltd,
Building 4 Chiswick Park,
Londýn, W4 5YE
Velká Británie

Výrobce
Ranbaxy Ireland Ltd., Spafield, Cork Road, Cashel, Co. Tipperary, Irsko
CEMELOG BRS Kft., 2040 Budaörs, Vasút u.2, Maďarsko


Tato příbalová informace byla naposledy schválena 27.3.2013.

Recenze

Recenze produktu SERLIFT 100 MG 100X100MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SERLIFT 100 MG 100X100MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze