Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

SEREVENT DISKUS 60X50RG Dávkovaný prášek k inhal. - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15631

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXO WELLCOME S.A., ARANDA DE DUERO (BURGOS)
Kód výrobku: 15631
Kód EAN: 8590335500068
Kód SÚKL: 1658
Držitel rozhodnutí: GLAXO WELLCOME S.A., ARANDA DE DUERO (BURGOS)
Přípravek se užívá k léčbě a prevenci (předcházení) zúžení průsvitu průdušek (bronchospazmu) u průduškového (bronchiálního) astmatu a ovlivnitelné (reverzibilní) složky zúžení průsvitu průdušek u vleklého zánětu průdušek (chronické bronchitidy) a chronické obstrukční plicní nemoci. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší než 4 roky.

Příbalový leták

1
sp.zn:sukls66349/2013


PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Serevent Diskus a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Serevent Diskus užívat
3. Jak se Serevent Diskus užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Uchovávání přípravku Serevent Diskus

Serevent Diskus
Salmeteroli xinafoas
Dávkovaný prášek k inhalaci.

Léčivou látkou je Salmeteroli xinafoas 72,5 mikrogramů, což odpovídá Salmeterolum
50 mikrogramů, v jedné dávce.
Pomocná látka: monohydrát laktosy.

Držitel rozhodnutí o registraci
Glaxo Group Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie.

Výrobce
Glaxo Wellcome Production, Evreux, Francie.

Velikost balení
60 dávek po 50 mikrogramech léčivé látky.

1. CO JE SEREVENT DISKUS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Salmeterol je léčivo patřící do skupiny takzvaných bronchodilatancií. Uvolňuje napětí svalů
ve stěnách drobných dýchacích cest v plicích, a tím napomáhá rozevření dýchacích cest a
usnadňuje průchod vzduchu do plic a z plic. Účinek salmeterolu trvá nejméně 12 hodin.
Pravidelné užívání (vdechování) salmeterolu napomáhá tomu, aby drobné dýchací cesty
zůstávaly rozevřené.

U dospělých pacientů se Serevent Diskus užívá k léčbě a prevenci (předcházení) zúžení
průsvitu průdušek (bronchospazmu) u průduškového astmatu (asthma bronchiale) a
ovlivnitelné (reverzibilní) složky zúžení průsvitu průdušek u vleklého zánětu průdušek
(chronické bronchitidy) a k léčbě chronické obstrukční plicní nemoci.

U mladistvých a dětí starších než 4 roky se Serevent Diskus užívá k léčbě a prevenci
(předcházení) zúžení průsvitu průdušek (bronchospazmu) u průduškového astmatu.

Při léčbě astmatu se Serevent Diskus používá vždy v kombinaci s kortikosteroidy.
2

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SEREVENT
DISKUS UŽÍVAT

Neužívejte Serevent Diskus
Jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na pomocnou látku.
Podávat přípravek Serevent Diskus dětem mladším než 4 roky se nedoporučuje.

Zvláštní opatrnosti při užití přípravku Serevent Diskus je zapotřebí
Jestliže jste na některé z níže položených otázek odpověděli ano, měli byste o tom
informovat svého lékaře dříve, než začnete užívat tento přípravek. Nejste-li si něčím jistí,
zeptejte se svého lékaře. Váš lékař Vám přesto může doporučit užívání tohoto přípravku.

Jste-li těhotná, nebo plánujete v blízké době otěhotnět?
Kojíte?
Informoval Vás už někdo, že trpíte alergií na přípravek Serevent Diskus nebo na
salmeterol-xinafoát?
Léčíte se se štítnou žlázou?
Máte cukrovku (diabetes)?
Máte vysoký krevní tlak nebo trpíte jakýmkoliv onemocněním srdce?
Informoval Vás už někdo, že jste alergický(á) na laktosu (mléčný cukr) nebo mléčné
bílkoviny?
Užíváte přípravek obsahující ketokonazol, který se užívá k léčbě plísňových infekcí?

Jestliže se Vaše astma nebo dýchací potíže zhorší, ihned o tom informujte lékaře. Může
se Vám stát, že se Vám častěji hůře dýchá, pociťujete tlak na hrudi nebo musíte užívat více
svůj rychle působící úlevový lék. Jestliže k tomu dojde, nezvyšujte dávku přípravku Serevent
Diskus a navštivte lékaře, neboť bude pravděpodobně nutné změnit léčbu.

Nepřestávejte užívat kortikosteroidy, když začínáte užívat Serevent Diskus. Jestliže Vám
byl předepsán Serevent Diskus na astma, pokračujte v užívání ostatních léků na astma, které
již užíváte, jako jsou např. inhalátor kortikosteroidů nebo tablety s kortikosteroidy. Neměňte
jejich dávku, pokud Vám to nedoporučil lékař, a to ani jestliže se cítíte lépe.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Serevent Diskus může ovlivnit účinek léčiv beta-blokátorů užívaných k léčbě vysokého
krevního tlaku (hypertenze) a poruch srdečního rytmu. Ketokonazol, užívaný k léčbě
plísňových infekcí, může ovlivnit účinek přípravku Serevent Diskus.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Jste-li těhotná, nebo plánujete těhotenství, nebo se pokoušíte otěhotnět, než začnete užívat
přípravek Serevent Diskus, informujte o tom svého lékaře. Serevent Diskus by se v období
těhotenství neměl užívat. Pro použití v období kojení musí být zvlášť závažné důvody. O
užívání přípravku by měl rozhodnout Váš lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Serevent Diskus nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. JAK SE SEREVENT DISKUS UŽÍVÁ

3
- Při náhlem zhoršení dušnosti, neužívejte tento přípravek nepomůže Vám. Potřebujete
jiné léčivo. Užíváte-li více než jeden přípravek, buďte opatrní, abyste je nezaměnili.

- Při léčbě astmatu byste měli pokračovat v užívání léčby předepsané Vaším lékařem,
pokud Vám nebylo doporučeno jinak, a to, i když se cítíte lépe.

- Je velmi důležité, abyste vždy užívali přípravek přesně podle pokynů svého lékaře, který
Vám doporučí kolik inhalací máte užívat a jak často je máte užívat. Neužívejte více
přípravku, než Vám bylo doporučeno.

Léčivo v přípravku Serevent Diskus se inhaluje do Vašich plic. Pokud užíváte přípravek
Serevent Diskus správně, můžete cítit na jazyku prášek.
Návod na užívání přípravku Serevent Diskus najdete níže.

Pokud máte nějaké problémy nebo něčemu nerozumíte, poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem.

Serevent Diskus musí být vdechován pouze ústy.

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Příbalová informace Vám
poskytne informaci, kolik přípravku máte užívat a jak často ho máte užívat.

Obvyklá dávka přípravku je :

- Dospělí

1 inhalace (50 mikrogramů) dvakrát denně. V případě potřeby, může Váš lékař zvednout
dávku na 2 inhalace (2 x 50 mikrogramů) dvakrát denně.

- Děti starší než 4 roky

1 inhalace (1 x 50 mikrogramů) dvakrát denně

Tento přípravek se nedoporučuje podávat dětem mladším 4 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Serevent Diskus, než jste měl(a)
Užijete-li větší množství přípravku nebo při náhodném požití přípravku dítětem ihned
vyhledejte svého lékaře.

Užijete-li náhodně větší množství dávky než se doporučuje, můžete pozorovat zrychlení
srdeční činnosti, než obvykle, a můžete cítit třes, slabost a/nebo závratě.

Můžete pozorovat jiné příznaky, jako bolest hlavy, svalovou slabost a bolesti kloubů. Ihned o
tom informujte svého lékaře.

Pokud byla použitá dávka mnohem větší, než by měla být, a pokud se cítíte špatně nebo máte
obavy, měli byste okamžitě kontaktovat svého lékaře nebo se dostavit na akutní příjmové
oddělení nejbližší nemocnice. Vezměte tuto příbalovou informaci nebo svůj lék s sebou, aby
v nemocnici věděli, co jste užili.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Serevent Diskus
Zapomenete-li si vzít dávku, užijte ji ihned, jakmile si vzpomenete. Dále pokračujte v
původním sledu užívání. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.
4

Po užití přípravku Serevent Diskus
Jestliže po užití přípravku Serevent Diskus pozorujete, že se Vaše dýchání nebo dušnost
zhoršuje, ihned přestaňte přípravek užívat a okamžitě vyhledejte svého lékaře.

Jestliže nedošlo jako obvykle k ústupu dušnosti nebo pocitu tíhy na hrudi, nebo úleva
netrvala tak dlouho jako obvykle, neprodleně o tom informujte svého lékaře. Vaše dechové
potíže se mohou zhoršovat a můžete potřebovat další léčivo.

Aby léčba byla účinná, je důležité přečíst si pečlivě tento návod a postupovat podle
něho, abyste byli schopni inhalační pomůcku - diskus správně užívat.

Jak používat přípravek Serevent Diskus
Vyjměte inhalační pomůcku z krabičky. Je v poloze ZAVŘENO.

Popis přístroje:

Obrázek 1. Obrázek 2.

Zavřený Diskus Otevřený Diskus1. základní část
2. posuvná část
3. počítač dávek
4. jezdec
5. posuvná páčka
6. náustek

Nová inhalační pomůcka obsahuje 60 dávek přípravku Serevent. Počítač dávek ukazuje, kolik
jich ještě zbývá.

Každá dávka je přesně odměřená a je hygienicky chráněna. Inhalační pomůcka nevyžaduje
žádnou údržbu ani opětovné plnění. Počítač dávek, který je uložen na horní straně, ukazuje,
kolik dávek ještě zbývá. Číslice 5 až 0 jsou ČERVENÉ, aby byl pacient upozorněn, že zbývá
už jen několik dávek.

Používání přípravku Serevent Diskus bude snadné, budete-li dodržovat dále uvedené pokyny:
posunutím páčky na inhalační pomůcce se otevře malý otvor v náustku, a tím se uvolní dávka,
která je pak připravena k vdechnutí. Po zavření inhalační pomůcky se páčka automaticky
vrátí do své původní polohy a je připravena k uvolnění další dávky (až ji budete potřebovat).
Vnější kryt chrání inhalační pomůcku, pokud ji právě nepoužíváte.


1. OTEVÍRÁNÍ INHALAČNÍ POMŮCKY
5
A UVOLŇOVÁNÍ DÁVKY
Inhalační pomůcku otevřete tak, že vnější kryt celého zařízení držíte v jedné ruce a palec
druhé ruky vložíte do jezdce. Palcem zatlačíte jezdce co nejvíce dozadu.


Nastavte inhalační pomůcku tak, aby byl náustek otočen směrem k Vám. Tlačte páčku co
nejdále směrem od sebe, dokud neuslyšíte cvaknutí. Pak je inhalační pomůcka připravena
k použití. Po každém zatlačení na páčku je připravena dávka k vdechnutí. (Je to vidět na
počítači dávek.) S páčkou zbytečně nemanipulujte, protože se tím uvolní dávka, která se
vyplýtvá bez užitku.2. INHALOVÁNÍ
Dříve než začnete vdechovat dávku, pročtěte si pozorně tuto část textu.
Zatím nevkládejte inhalační pomůcku do úst. Vydechněte, jak nejvíce to bez námahy
dokážete.
Pamatujte: Nikdy nevydechujte do inhalační pomůcky.
Přiložte náustek ke rtům. Vdechujte zvolna a hluboko přes inhalační pomůcku, ne nosem.
Odložte inhalační pomůcku.
Zadržte dech asi na 10 sekund nebo na tak dlouho, jak to bez námahy vydržíte.
Pomalu vydechněte.

6


3. UKONČENÍ INHALACE
Inhalační pomůcku zavřete tak, že vložíte palec do jezdce a posunete jím co nejvíce
směrem k sobě. Při zavření inhalační pomůcky uslyšíte zaklapnutí. Páčka se automaticky
vrátí do původní polohy a je znovu nastavena k aplikaci další dávky.
Pokud užíváte dvě dávky, musíte inhalační pomůcku zavřít a opakovat kroky 1 až 3.


PAMATUJTE :
Přípravek Serevent Diskus uchovávejte v suchu.
Pokud inhalační pomůcku nepoužíváte, nechávejte ji zavřenou.
Nikdy do inhalační pomůcky nevydechujte.
Dávku uvolníte pouhým posunutím páčky.
Inhalaci přípravku Serevent Diskus pomocí inhalační pomůcky je nutné provádět pouze
ústy.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Mnoho pacientů užívá tento přípravek bez potíží. Podobně jako všechny léky, může mít i
přípravek Serevent Diskus nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Někteří pacienti, zvláště ti, kteří užívají vyšší dávky tohoto přípravku, mohou občas pociťovat
slabost, nebo bolest hlavy, nebo pozorovat bušení srdce než obvykle, avšak tyto příznaky
ustoupí při pokračování léčby. Pokračujte v léčbě přípravkem a informujte o tom svého
lékaře.
7

Byl pozorován výskyt svalových křečí, bolesti kloubů, podráždění úst a hrdla, nízké hladiny
draslíku v krvi, nervozity, nespavosti, třesu, poruch srdečního rytmu, pocitu na zvracení a
bolesti na hrudi.

Velmi vzácně může dojít ke zvýšení množství cukru (glukosy) ve Vaší krvi. Jste-li diabetik,
bude pravidelně sledována hladina cukru ve Vaší krvi a může Vám být upravená Vaše
dosavadní léčba cukrovky.

Někteří pacienti mohou trpět alergií na léčiva. Vyskytnou-li se některé z následujících
příznaků ihned po užití přípravku Serevent Diskus, UKONČETE užívání tohoto přípravku a
neodkladně informujte o tom lékaře.

- náhlé zhoršení dušnosti nebo tíhy na hrudi
- pocit na omdlení
- otok očních víček, obličeje nebo rtů
- kožní vyrážka kdekoliv na těle

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK SEREVENT DISKUS UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním vnitřním obalu.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Datum poslední revize textu
11.4.2013


Recenze

Recenze produktu SEREVENT DISKUS 60X50RG Dávkovaný prášek k inhal.

Diskuze

Diskuze k produktu SEREVENT DISKUS 60X50RG Dávkovaný prášek k inhal.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám