Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

SERETIDE 25/50 INHALER 120X25/50MCG+POČ Susp. k inhal. v tlak.obalu

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 88669

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Náhrada původního produktu

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXO WELLCOME S.A., ARANDA DE DUERO (BURGOS)
Kód výrobku: 88669
Kód EAN: 8590335505377
Kód SÚKL: 107826
Držitel rozhodnutí: GLAXO WELLCOME S.A., ARANDA DE DUERO (BURGOS)
Lékař Vám tento lék předepsal, aby Vám pomohl předejít dechovým problémům, jaké jsou u bronchiálního astmatu. Seretide musíte užívat pravidelně každý den, dle doporučení lékaře. Lékař se ujistí, zda je přípravek účinný v kontrole Vašeho astmatu. Seretide pomáhá ukončit nastupující dušnost a sípání. Přípravek nepomáhá, jakmile jste dušný nebo sípete. Jestliže se tyto příznaky objeví, musíte užít přípravky s rychlým a krátkodobým účinkem, jako např. salbutamol.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls83888/2014 
 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Seretide 25/50 Inhaler  

Salmeteroli xinafoas/fluticasoni propionas 

Suspenze k inhalaci v tlakovém obalu. 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl 
by jí ublížit a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4 
 
Co naleznete v příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Seretide Inhaler a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Seretide Inhaler užívat 

3. 

Jak se přípravek Seretide Inhaler užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Seretide Inhaler uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Seretide Inhaler a k čemu se používá 

 
Seretide Inhaler obsahuje dvě léčivé látky, salmeterol a flutikason-propionát: 
 

  Salmeterol  je  bronchodilatátor  s dlouhodobým  účinkem.  Bronchodilatátor  pomáhá 

udržet  dýchací  cesty  průchodné  (rozšířené).  Toto  usnadňuje  proudění  vzduchu  do 
průdušek a ven z průdušek. Tyto účinky trvají alespoň 12 hodin. 

  Flutikason-propionát je kortikosteroid, který snižuje otok a dráždění v plicích. 

 
Lékař Vám tento lék předepsal, aby Vám pomohl předejít dechovým problémům, jaké jsou 
u bronchiálního astmatu. 
 
Seretide Inhaler musíte užívat pravidelně každý den, dle doporučení lékaře. Lékař se ujistí, 
zda je přípravek účinný v kontrole Vašeho astmatu.  
 
Seretide  Inhaler  pomáhá  zastavit  nastupující  dušnost  a sípání.    Avšak,  přípravek  se 
nepodává  jakmile  vznikne  náhlá  dušnost  nebo  náhlé  sípání.  Jestliže  se  tyto  příznaky 
objeví, musíte užít přípravky s rychlým a krátkodobým účinkem („záchranná léčba“), 
jako  například  salbutamol.  Vždy  mějte  svůj  „záchranný“  inhalační  přípravek 
s rychlým, krátkodobým účinkem s sebou. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Seretide Inhaler užívat 

 
Neužívejte přípravek Seretide Inhaler
 

 

Jestliže  jste  alergický(á)  na  salmeterol-xinafoát  nebo  flutikason-propionát  nebo  na  další 
složku přípravku, tj. norfluran (HFA 134a). 

 

Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Seretide se poraďte se svým lékařem, jestliže se léčíte s: 

  Onemocněním  srdce,  včetně  nepravidelností  srdečního  rytmu  nebo  rychlého 

srdečního pulzu. 

  Zvýšenou činností štítné žlázy. 
  Vysokým krevním tlakem. 
  Cukrovkou (diabetes mellitus) (Seretide Inhaler může zvýšit hladinu cukru v krvi). 
  Nízkou hladinou draslíku v krvi. 
  Byl(a) jste, nebo jste nyní léčen(a) pro tuberkulózu, nebo jinou plicní infekci. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Seretide Inhaler  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a), nebo které možná budete užívat. Zahrnuje to zejména léčiva k léčbě astmatu, 
a to i léky, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Je to proto, že v některých případech 
není vhodné užívat Seretide Inhaler s jinými přípravky. 
 
Než  začnete  přípravek  Seretide  Inhaler  užívat,  informujte  svého  lékaře,  jestliže  užíváte 
následující přípravky: 

   blokátory  (jako  např.  atenolol,  propranolol  a sotalol).   blokátory  se  většinou 

užívají k léčbě vysokého krevního tlaku nebo jiných nemocí srdce. 

  Přípravky  k léčbě  infekcí  (jako  např.  ritonavir,  ketokonazol,   itrakonazol 

a erythromycin).  Některé  z těchto  přípravků  mohou  zvýšit  množství  flutikasonu 
propionátu  a salmeterolu  ve  Vašem  těle.  Toto  může  zvýšit  riziko  výskytu 
nežádoucích  účinků  při  užívání  přípravku  Seretide  Inhaler,  včetně  nepravidelnosti 
srdečního rytmu, nebo může dojít ke zhoršení vedlejších účinků. 

  Kortikosteroidy  (podávané  ústy  nebo  injekčně).  Jestliže  jste  v nedávné  době  tato 

léčiva užíval(a), mohou zvýšit riziko ovlivnění Vašich nadledvin. 

  Diuretika, léčiva ke zlepšení močení, užívané k léčbě vysokého krevního tlaku. 
  Jiné přípravky s bronchodilatačním účinkem (jako je salbutamol). 
  Xantíny, které se rovněž často užívají k léčbě astmatu. 

 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo,  plánujete 
otěhotnět,  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začnete  tento  přípravek 
užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Seretide Inhaler neovlivňuje Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
 
3.  

Jak se přípravek Seretide Inhaler užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

  Přípravek Seretide Inhaler užívejte každý den, dokud Vám lékař nedoporučí léčbu 

ukončit. Neužívejte více než je doporučená dávka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 

  Bez porady s Vaším lékařem podávání doporučené dávky přípravku Seretide Inhaler 

sami nepřerušujte nebo nesnižujte. 

 

  Přípravek Seretide Inhaler má být inhalován ústy do plic. 

 
Dospělí, dospívající a děti starší než 12 let 
 

  Seretide 25/50 Inhaler 

dvě inhalace dvakrát denně 

 
Děti od 4 do 12 let 
 

  Seretide 25/50 Inhaler 

dvě inhalace dvakrát denně 

 

  Podávání přípravku Seretide Inhaler dětem mladším než 4 roky se nedoporučuje. 

 
Vaše  příznaky  mohou  být  při  užívání  přípravku  Seretide  Inhaler  dvakrát  denně  optimálně 
kontrolované.  V tomto  případě  může Váš lékař rozhodnout o snížení Vaší dosavadní dávky 
na dávku jednou denně. 
 
Dávka se může změnit na: 

  jednou večer, trpíte-li nočními příznaky 
  jednou ráno, v případě, že se příznaky vyskytují během dne. 

 
Je velmi důležité přesně dodržovat pokyny Vašeho lékaře týkající se množství inhalovaných 
dávek a jak často přípravek podávat. 
 
Užíváte-li Seretide Inhaler k léčbě astmatu, Váš lékař bude chtít pravidelně kontrolovat Vaše 
příznaky. 
 
Dojde-li  ke  zhoršení  Vašeho  astmatu  nebo  dýchání,  ihned  o tom  informujte  svého 
lékaře.  
Můžete  zjistit,  že  se  více  zadýcháváte,  více  než  obvykle  cítíte  stísněnost  na  hrudi, 
nebo  užíváte  častěji  přípravek  s rychlým  nástupem  účinků.  Dojde-li  k něčemu  z výše 
uvedeného,  měl(a)  byste  pokračovat  v léčbě  přípravkem  Seretide  Inhaler,  ale  nezvyšujte 
počet  vdechů (dávek). Stav Vašeho dýchání se může zhoršovat a můžete vážně onemocnět, 
proto vyhledejte svého lékaře, protože můžete potřebovat další léčbu. 
 
Pokyny pro použití 

  Před použitím přípravku Vás o správném zacházení poučí Váš lékař, zdravotní sestra, 

nebo  lékárník,  kteří  občas  posoudí,  jak  přípravek  užíváte.  Nebudete-li  užívat 
přípravek Seretide Inhaler správně, nebo přesně podle doporučení, nemusí Vám při 
léčbě astmatu pomoct. 

  Přípravek je obsažen v tlakové nádobce uložené v plastikovém obalu s náustkem. 
  Inhalátor  je  vybaven  počítadlem,  které  Vás  informuje,  kolik  dávek  v hliníkové 

tlakové  nádobce  ještě  zbývá.  Pokaždé,  když  stlačíte  nádobku  se  uvolní  dávka 
přípravku a číslo na počítadle se sníží o jednotku. 

  Dávejte  pozor,  aby  Vám  inhalátor  neupadl,  mohlo  by  dojít  k odečtení  dávky  na 

počítadle. 
 

Zkouška, zda inhalátor funguje 
 

1.  Před prvním použitím inhalátoru otestujte, zda funguje. Odstraňte kryt náustku 

uchopením inhalátoru mezi palec a ukazováček, mírně stlačte strany krytu a tahem 
odstraňte. 

 

 

2.  Abyste se ujistil(a), že inhalátor funguje, dobře ho protřepejte, obraťte otvor náustku 

od sebe, stiskněte nádobku a vystříkněte dávku do vzduchu. Opakujte tyto kroky až 
počítadlo  načte  hodnotu  120,  před  každým  vystříknutím  dávky  protřepávejte 
inhalátor.  V  případě,  že  jste  inhalátor  neužíval(a)  týden  nebo  déle,  vystříkněte  dvě 
dávky do vzduchu. 

 
Použití inhalátoru 
 
Před použitím inhalátoru je důležité, abyste začal(a) dýchat tak pomalu, jak jen to půjde. 
 

1.  Při používání inhalátoru můžete stát nebo vzpřímeně sedět. 

 

2.  Opatrně, mírným tlakem sejměte kryt náustku (jak je znázorněno na prvním obrázku). 

Zkontrolujte, zda je náustek zvenku i zevnitř čistý a bez cizích předmětů. 

 

3.  Čtyřikrát  až  pětkrát  inhalátor  protřepejte  a znovu  se  ujistěte,  že  nedošlo  k uvolnění 

žádných částí, a že obsah inhalátoru se rovnoměrně promíchal. 

 

 
 

4.  Inhalátor ve svislé poloze náustkem dolů a dnem tlakové nádobky nahoru uchopte mezi 

palec a ostatní prsty tak, že palec je na spodní straně, pod náustkem. Vydechněte, ale 
jen tak, aby to pro Vás bylo příjemné. 

 

 

5.  Vložte náustek do úst mezi zuby. Obemkněte jej rty, ale neskousněte. 

 

 

6.  Začněte  se  pomalu,  plynule  a zhluboka  nadechovat  ústy  a těsně  poté,  co  začnete 

s nádechem,  stlačte  horní  část  inhalátoru  (dno  tlakové  nádobky)  směrem  dolů,  aby se 
uvolnila  odměřená  dávka  aerosolu.  Dávku  aerosolu  uvolněnou  z inhalátoru,  plynule 
vdechněte co nejhlouběji do plic. 

 

 

7.  Zadržte dech, vyjměte inhalátor z úst a zvedněte prst, kterým jste předtím stlačoval(a) 

horní  část  inhalátoru.  Dech  nechte  zadržený  několik  sekund,  nebo  tak  dlouho,  dokud 
Vám to nezačne být nepříjemné. 

 

 

 

8.  Podržte  inhalátor  ve  svislé  poloze  náustkem  dolů  a dnem  tlakové  nádobky  nahoru 

a mezi podáním další dávky vyčkejte asi půl minuty pak zopakujte kroky 3 až 7. 

 
9.  Pak  si  vypláchněte  ústa  vodou,  vodu  vyplivněte  a/nebo  si  vyčistěte  zuby.  Toto  může 

pomoci předejít vzniku moučnivky a chrapotu. 

 

10. Po podání dávky, ihned nasaďte zpět kryt náustku, aby nevnikl dovnitř prach. Náustek 

„zaklapněte“ do správné polohy. Pokud nedošlo k „zaklapnutí“, otočte krytem náustku 
na druhou stranu a opakujte krok. Nepoužívejte příliš velkou sílu. 

 
Nespěchejte s kroky 4, 5, 6 a 7. Je důležité, abyste těsně před uvedením inhalátoru do chodu 
začal(a) co nejpomaleji vdechovat. Na začátku si tuto činnost párkrát nacvičte před zrcadlem. 
Pozorujete-li “mlžení” vycházející z horní části inhalátoru nebo kolem úst, začněte znovu od 
bodu 3. 
 
Malé  děti  inhalují  pod  dohledem  dospělé  osoby.  Je  nutné,  abyste  dítě  povzbuzovali  při 
výdechu a přípravě inhalátoru k nádechu. Starší děti nebo oslabené osoby by měly inhalátor 
držet oběma rukama. Inhalátor uchopte pod náustkem mezi dva prsty a palec položte na dno 
nádobky. 
 
Stejně  jako  u ostatních  inhalerů,  dohlížející  osoba  by  se  měla  ujistit,  že  dítě,  kterému  byl 
předepsán přípravek Seretide Inhaler má správnou inhalační techniku, jak je popsáno výše. 
 
Pokud  Vy,  nebo  Vaše  dítě  shledáte  postup  při  užívání  inhalátoru  obtížným,  lze  v léčbě 
přípravkem  Seretide  Inhaler  schválit  použití  vhodného  zdravotnického  prostředku  určeného 
k používání  dávkovacích  aerosolových  inhalátorů.  Než  takový  zdravotnický  prostředek 
použijete poprvé, nebo jej změníte, informujte o tom svého lékaře nebo zdravotní sestru. 

 

Měl(a)  byste  vědět,  že  objeví-li  se  na  počítadle  dávek  číslice  020,  bude  zapotřebí  vyměnit 
inhalátor. Inhalátor přestaňte používat, pokud jsou na počítadle číslice 000, jelikož množství 
zbylé v inhalátoru nemusí stačit k tomu, aby Vám poskytlo plnou dávku. Nikdy neupravujte 
číslice na počítadle nebo neoddělujte počítadlo od kovové nádobky. 
 
Čištění Vašeho inhalátoru 
Nejméně  jednou  týdně  byste  měl(a)  svůj  inhalátor  vyčistit,  abyste  předešel(předešla)  jeho 
zablokování. 
 
Čištění: 

  Sejměte kryt náustku. 
  Nikdy nevyjímejte kovovou tlakovou nádobku z plastového obalu. 
  Náustek otřete zevnitř i zvenku suchým čistým hadříkem nebo kapesníkem. Stejně 

tak otřete umělohmotný plášť inhalátoru. 

 

  Nasaďte  zpět  kryt  náustku.  Při  správném  nasazení,  uslyšíte  „zaklapnutí“.  Pokud 

nedošlo  k „zaklapnutí“,  otočte  krytem  náustku  na  druhou  stranu  a  opakujte  krok. 
Nepoužívejte příliš velké násilí. 
 

Kovovou tlakovou nádobku nedávejte do vody. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Seretide Inhaler, než jste měl(a) 
Je důležité, abyste užíval(a) inhalátor přesně podle pokynů. Užijete-li náhodně větší množství 
přípravku, než je doporučeno, ihned o tom informujte svého lékaře nebo lékárníka. Můžete 
zaznamenat zrychlení srdeční akce, která je vyšší než obvykle, a proto máte pocit nejistoty. 
Rovněž můžete pociťovat závratě, bolest hlavy, svalovou slabost a bolest kloubů. 
 
Jestliže  jste  užíval(a)  vyšší  dávky  dlouhodobě,  musíte  o tom  informovat  svého  lékaře  nebo 
lékárníka.  Vyšší  dávky  přípravku  Seretide  Inhaler  mohou  snižovat  produkci  steroidních 
hormonů v nadledvinách. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Seretide Inhaler 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) zapomenutou dávku. Dále pokračujte 
v původním sledu užívání. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Seretide Inhaler 
K dosažení optimálního léčebného přínosu je nutné, abyste přípravek užíval(a) každodenně. 
Takto  užívejte  lék,  dokud  Vám  lékař  nedoporučí  ukončit  léčbu.  Podávání  přípravku 
Seretide Inhaler nikdy nepřerušujte, nebo náhle nesnižujte svoji dávku
. Mohlo by dojít 
ke zhoršení Vašich dechových potíží. 
 
Nežádoucí účinky mohou být následující: 
 

  Bolest žaludku; 
  Únava a ztráta chuti k jídlu; pocit nevolnosti; 
  Nevolnost a průjem; 
  Redukce tělesné hmotnosti; 
  Bolest hlavy nebo ospalost; 
  Snížení hladiny cukru v krvi; 
  Snížení krevního tlaku a křeče. 

 
Pokud  jste  vystaven(a)  stresové  situaci,  jako je horečka, trauma (jako je dopravní nehoda), 
infekce nebo chirurgickému zákroku, adrenální nedostatečnost se může zhoršovat a mohou se 
u Vás vyskytnout nežádoucí účinky uvedené výše. 
 
Vyskytne-li  se  u Vás  nějaký  nežádoucí  účinek  ihned  o tom  informujte  svého  lékaře  nebo 
lékárníka.  K předejití  výskytu  těchto  příznaků  může  Váš  lékař  předepsat  dodatečně 
kortikosteroidy ve formě tablet (jako například prednison). 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, 
lékárníka, nebo zdravotní sestry. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Ke snížení výskytu případných nežádoucích účinků, Vám Váš lékař 

 

předepíše nejnižší dávku přípravku Seretide Inhaler, která udržuje Vaše astma na optimální 
úrovni. 
 
Alergická  reakce:  Můžete  zpozorovat,  že  se  po  užití  přípravku  Seretide  Inhaler  Vaše 
dušnost náhle rychle zhorší.
 Můžete sípat a mít kašel nebo zkrácený dech. Rovněž můžete 
pozorovat svědění a otok (obvykle obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla) nebo můžete pozorovat, 
že  Vaše  srdce  bije  velmi  rychle,  nebo  máte  pocit  na  omdlení  a  závrať  (stav  může  vést  ke 
kolapsu nebo ztrátě vědomí). Pozorujete-li tyto příznaky, nebo se příznaky objevily náhle 
po  užití  přípravku  Seretide  Inhaler,  přerušte  užívání  přípravku  Seretide  Inhaler 
a ihned  o tom  informujte  svého  lékaře.  
Výskyt  alergické  reakce  na  přípravek  Seretide  je 
méně častý (výskyt je menší než u 1 pacienta ze 100). 
 
Ostatní nežádoucí účinky jsou uvedeny níže. 
 
Velmi časté (výskyt u více než 1 pacienta z 10). 

  Bolest hlavy, tento nežádoucí účinek se obvykle zlepšuje při pokračující léčbě. 
  U pacientů s CHOPN byl hlášen zvýšený výskyt nachlazení. 

 
Časté (výskyt je menší než u 1 pacienta z 10). 

  Moučnivka (nažloutlý bolestivý povlak) dutiny ústní a hrdla, rovněž bolestivost 

jazyka a chrapot a podráždění hrdla. Abyste předešel(předešla) výskytu těchto 
příznaků, vypláchněte si ústa vodou a/nebo si vyčistěte zuby po každém podání 
dávky tohoto přípravku. K léčbě moučnivky Vám lékař může předepsat přípravek 
proti plísním. 

  Bolest, otok kloubů a svalová bolest. 
  Svalové křeče. 

 
U pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) byly rovněž hlášené následující 
nežádoucí účinky: 
 

  Pneumonie (zánět plic) a bronchitidy (zánět průdušek). Jestliže pozorujete některý 

z následujících příznaků, informujte o tom svého lékaře: zvýšenou produkci sputa 
(chrchel), změnu barvy sputa, horečku, zimnici, zhoršení kašle, zhoršení dechových 
potíží. 

  Podlitiny a zlomeniny. 
  Zánět dutin (pocity tlaku nebo plnosti v nose, ve tváři a za očima, někdy s pulsující 

bolestí). 

  Snížení množství draslíku v krvi (můžete mít nepravidelný srdeční rytmus, svalovou 

slabost, křeče). 

 
Méně časté (výskyt u méně než 1 pacienta ze 100
). 

  Zvýšení hladiny cukru (glukosy) v krvi (hyperglykémie). Jste-li diabetik, bude Vám 

častěji odebírána krev ke sledování hladiny cukru a tento stav si může vyžádat úpravu 
dosavadní léčby cukrovky. 

  Katarakta (šedý zákal oka). 
  Velmi rychlá srdeční akce (tachykardie). 
  Pocit třesu (třes) a zrychlené nebo nepravidelné srdeční akce (palpitace) - nejsou 

obvykle závažné a zmenšují se při pokračování léčby. 

  Bolest na hrudi. 
  Pocit úzkostí (tento pocit se vyskytuje hlavně u dětí). 
  Porucha spánku. 
  Alergická kožní vyrážka. 

 

Vzácné (výskyt u méně než 1 pacienta z 1 000) 

  Zhoršení dýchání nebo sípání, které se zhoršuje okamžitě po užití přípravku 

Seretide Inhaler. Dojde-li k tomuto stavu, přestaňte přípravek Seretide Inhaler 
užívat
. Užijte přípravek s krátkodobým nástupem účinku, který Vám pomůže zlepšit 
Vaše dýchání, a ihned o tom informujte svého lékaře. 

  Přípravek Seretide Inhaler může ovlivnit normální produkci hormonu kůry nadledvin, 

zvláště užíváte-li vysoké dávky přípravku dlouhodobě. Projeví se to: 

zpomalením růstu u dětí a dospívajících, 

poklesem minerální kostní hustoty, 

zeleným zákalem (glaukom), 

nárůstem tělesné hmotnosti, 

kulatým obličejem (měsíčkovitý obličej), (Cushingův syndrom). 

Váš lékař Vás bude pravidelně sledovat s ohledem na možný výskyt následujících 

nežádoucích účinků a ujistí se, že užíváte nejnižší dávku přípravku Seretide Inhaler, 
která udrží Vaše astma pod kontrolou. 

  Změny chování jako například neobvyklé zvýšení aktivity a podrážděnosti (tyto 

příznaky lze hlavně očekávat u dětí). 

  Nepravidelná srdeční akce nebo pocit přídatných úderů srdce (arytmie). Informujte o 

tom svého lékaře, ale dále pokračujte v léčbě přípravkem Seretide Inhaler, pokud 
lékař nerozhodne o ukončení léčby. 

  Plísňové infekce jícnu, které mohou způsobit potíže při polykání. 

 
Četnost není známa, ale rovněž se mohou vyskytnout: 

  Deprese nebo agresivita. Tyto účinky se mohou pravděpodobněji vyskytnout u dětí. 

 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže 
uvedenou adresu. 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Seretide Inhaler uchovávat 

 

  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

  Nepoužívejte přípravek Seretide Inhaler po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na 

obalu za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

  Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
  Tlaková nádobka obsahuje suspenzi. Nevystavujte ji vyšší teplotě než 50 °C, hraňte 

před  mrazem  a přímým  slunečním světlem. Nádobka je pod tlakem, proto se nesmí 
rozebírat,  propichovat,  deformovat  silou  ani  spalovat  (odhazovat  do  ohně),  a to  ani 
když je prázdná. 

  Neuchovávejte Seretide Inhaler v chladu, terapeutický efekt by se mohl snížit. 

 

10 

  Stejně  jako  u většiny  léčivých  přípravků  v tlakových  obalech  se  terapeutický  efekt 

přípravku může snížit, je-li tlaková nádobka studená. 

 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Seretide Inhaler obsahuje 
 

  Léčivými látkami v jedné odměřené dávce jsou 25 mikrogramů salmeterolum (ve 

formě salmeteroli xinafoas) a 50 mikrogramů fluticasoni propionas . 
 

  Pomocnou látkou je norfluran (propelent HFA 134a). 

 
Jak přípravek Seretide Inhaler vypadá a co obsahuje toto balení 

 

  Seretide Inhaler je dodáván v kovové tlakové nádobce s dávkovacím zařízením, které 

umožňuje inhalaci suspenze prostřednictvím odměřených dávek. 
 

  Inhalátor je vybaven počítadlem, které ukazuje, kolik dávek v tlakové nádobce ještě 

zbývá. 

 

  Tlaková nádobka obsahuje bílou až téměř bílou suspenzi k inhalaci. 

 

  Tlaková nádobka je balena v papírové krabičce s 1 inhalátorem, který obsahuje 

120 odměřených dávek 

 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 

  
Glaxo Group Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie. 
 
Výrobci 
Glaxo Wellcome Production, Evreux, Francie. 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poznań, Polsko. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18.3.2015 
 

 

Vysvětlení údajů uvedených na obalech: 
EXP - použitelné do 
Lot – číslo šarže 

 

 
 

Recenze

Recenze produktu SERETIDE 25/50 INHALER 120X25/50MCG+POČ Susp. k inhal. v tlak.obalu

Diskuze

Diskuze k produktu SERETIDE 25/50 INHALER 120X25/50MCG+POČ Susp. k inhal. v tlak.obalu

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám