Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXO WELLCOME S.A., ARANDA DE DUERO (BURGOS)
Kód výrobku: 88669
Kód EAN:
Kód SÚKL: 107826
Držitel rozhodnutí: GLAXO WELLCOME S.A., ARANDA DE DUERO (BURGOS)
Lékař Vám tento lék předepsal, aby Vám pomohl předejít dechovým problémům, jaké jsou u bronchiálního astmatu. Seretide musíte užívat pravidelně každý den, dle doporučení lékaře. Lékař se ujistí, zda je přípravek účinný v kontrole Vašeho astmatu. Seretide pomáhá ukončit nastupující dušnost a sípání. Přípravek nepomáhá, jakmile jste dušný nebo sípete. Jestliže se tyto příznaky objeví, musíte užít přípravky s rychlým a krátkodobým účinkem, jako např. salbutamol.

Příbalový leták

1
sp.zn. sukls227912/2012
a sp.zn. sukls68267/2012, sukls147593/2011


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Seretide 25/50 Inhaler

Salmeteroli xinafoas, Fluticasoni propionas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat znovu přečíst.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete
1) Co je přípravek Seretide a k čemu se užívá
2) Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Seretide užívat
3) Jak se přípravek Seretide užívá
4) Možné nežádoucí účinky
5) Jak přípravek Seretide uchovávat
6) Obsah balení a další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK SERETIDE A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Seretide obsahuje dvě léčivé látky, salmeterol a flutikason-propionát:

Salmeterol je bronchodilatátor s dlouhodobým účinkem. Bronchodilatátor pomáhá udržet
dýchací cesty průchodné (rozšířené). Toto usnadňuje proudění vzduchu do a ven z průdušek.
Tyto účinky trvají alespoň 12 hodin.
Flutikason-propionát je kortikosteroid, který snižuje otok a dráždění v plicích.

Lékař Vám tento lék předepsal, aby Vám pomohl předejít dechovým problémům, jaké jsou u
bronchiálního astmatu.

Seretide musíte užívat pravidelně každý den, dle doporučení lékaře. Lékař se ujistí, zda je přípravek
účinný v kontrole Vašeho astmatu.

Seretide pomáhá ukončit nastupující dušnost a sípání. Přípravek nepomáhá, jakmile jste dušný
nebo sípete. Jestliže se tyto příznaky objeví, musíte užít přípravky s rychlým a krátkodobým
účinkem, jako například salbutamol.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK SERETIDE
UŽÍVAT

Neužívejte Seretide
Jestliže jste přecitlivělý(á) [alergický(á)] na salmeterol-xinafoát nebo flutikason-propionát nebo na
další složku přípravku, tj. norfluran (HFA 134a).
2

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Seretide je zapotřebí
Váš lékař Vás bude velmi pečlivě sledovat, jestliže se léčíte s:
onemocněním srdce, včetně nepravidelností srdečního rytmu nebo rychlého srdečního pulzu
zvýšenou činností štítné žlázy
vysokým krevním tlakem
cukrovkou (diabetes mellitus) (Seretide může zvýšit hladinu cukru v krvi)
nízkou hladinou draslíku v krvi
nebo jste byl(a), jste nyní léčen(a) pro tuberkulózu.

Jestliže jste někdy trpěl(a) některou z těchto nemocí, před užitím přípravku Seretide informujte o tom
svého lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době. Zahrnuje léčiva k léčbě astmatu, a to i léky, které jsou dostupné bez lékařského
předpisu. Je to proto, že v některých případech není vhodné užívat Seretide s jinými přípravky.

Než začnete přípravek Seretide užívat, informujte svého lékaře, jestliže užíváte následující přípravky:
beta-blokátory (jako např. atenolol, propranolol, sotalol). Beta-blokátory se většinou užívají
k léčbě vysokého krevního tlaku nebo jiných nemocí srdce.
přípravky proti virům a plísním (jako např. ritonavir, ketokonazol a itrakonazol). Některé
z těchto přípravků mohou zvýšit množství flutikasonu ve Vašem těle. Toto může zvýšit riziko
výskytu nežádoucích účinků.
kortikosteroidy (podávání ústy nebo injekčně). Jestliže jste v nedávné době tato léčiva
užíval(a), mohou zvýšit riziko ovlivnění Vašich nadledvin.

Těhotenství a kojení
V případě, že jste těhotná, plánujete otěhotnět, nebo kojíte, dříve než začnete přípravek Seretide
užívat, poraďte se se svým lékařem. Váš lékař posoudí, zda v průběhu tohoto období můžete přípravek
Seretide užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Seretide neovlivňuje Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK SERETIDE UŽÍVÁ

Přípravek Seretide užívejte každý den, dokud Vám lékař nedoporučí léčbu ukončit.
Vždy užívejte přípravek Seretide přesně podle pokynů svého lékaře. Doporučenou dávku
nepřekračujte. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


Dospělí, mladiství a děti starší než 12 let

Seretide 25/50 Inhaler dvě inhalace dvakrát denně

Děti od 4 do 12 let

Seretide 25/50 Inhaler dvě inhalace dvakrát denně

Podávání přípravku Seretide dětem mladším než 4 roky se nedoporučuje.

3
Vaše příznaky mohou být při užívání přípravku Seretide dvakrát denně optimálně kontrolované.
V tomto případě může Váš lékař rozhodnout o snížení Vaší dosavadní dávky na dávku jednou denně.

Dávka se může změnit na:
jednou večer, trpíte-li nočními příznaky
jednou ráno, v případě, že se příznaky vyskytují během dne.

Je velmi důležité přesně dodržovat pokyny Vašeho lékaře týkající se množství inhalovaných dávek a
jak často přípravek podávat.

Užíváte-li Seretide k léčbě astmatu, Váš lékař bude chtít pravidelně kontrolovat Vaše příznaky. Dojde-
li ke zhoršení Vašeho astmatu nebo dýchání, ihned o tom informujte svého lékaře. Můžete zjistit,
že se více zadýcháváte, cítíte-li stísněnost na hrudi více než obvykle nebo užíváte-li více přípravek
s rychlým nástupem účinku. Dojde-li k něčemu z výše uvedeného, měli byste pokračovat v léčbě
přípravkem Seretide, ale nezvyšujte počet vdechů (dávek). Stav Vašeho dýchání se může zhoršovat a
můžete vážně onemocnět, proto vyhledejte svého lékaře, protože můžete potřebovat další léčbu.

Pokyny pro použití
Před použitím přípravku Vás o správném zacházení poučí Váš lékař, sestra, nebo lékárník,
kteří občas posoudí, jak přípravek užíváte. Nebudete-li užívat přípravek Seretide Inhaler
správně, nebo přesně podle doporučení, nemusí Vám při léčbě astmatu pomoct.
Přípravek je obsažen v tlakové nádobce uložené v plastikovém obalu s náustkem.
Na zadní části tlakové nádobky je počítadlo, které Vás informuje, kolik dávek jste již využili.
Pokaždé, kdy stlačujete nádobku se uvolňuje dávka přípravku a na počítadle se počet sníží o
jedno.
Dávejte pozor, aby Vám inhalátor neupadl, mohlo by dojít k odečtení dávky na počítadle.
Zkouška, zda inhalátor funguje

1. Před prvním použitím inhalátoru otestujte, zda funguje. Odstraňte kryt náustku uchopením
inhalátoru mezi palec a ukazováček, mírně stlačte strany krytu a tahem odstraňte.


2. Abyste se ujistili, že inhalátor funguje, dobře ho protřepejte, obraťte otvor náustku od sebe,
stiskněte nádobku a vystříkněte dávku do vzduchu. Opakujte tyto kroky až počítadlo načte hodnotu
120, před každým vystříknutím dávky protřepávejte inhalátor. V případě, že jste inhalátor neužívali
týden nebo déle, vystříkněte dvě dávky do vzduchu.
Použití inhalátoru

Před použitím inhalátoru je důležité, abyste začali pomalu dýchat, jak jen to půjde.

1. Při používání inhalátoru můžete stát nebo vzpřímeně sedět.

2. Opatrně, mírným tlakem sejměte kryt náustku (jak je znázorněno na prvním obrázku).
Zkontrolujte, zda je náustek zvenku i zevnitř čistý a bez cizích předmětů.
4

3. Čtyřikrát až pětkrát inhalátor protřepejte a znovu se ujistěte, že nedošlo k uvolnění žádných částí,
a že obsah inhalátoru se rovnoměrně promíchal.4. Inhalátor ve svislé poloze náustkem dolů a dnem tlakové nádobky nahoru uchopte mezi palec a
ostatní prsty tak, že palec je na spodní straně, pod náustkem. Vydechněte, ale jen tak, aby to pro Vás
bylo příjemné.

5. Vložte náustek do úst mezi zuby. Obemkněte jej rty, ale neskousněte.


6. Začněte se pomalu a plynule nadechovat ústy a těsně poté, co začnete s nádechem, stlačte horní část
inhalátoru (dno tlakové nádobky) směrem dolů, aby se uvolnila odměřená dávka aerosolu. Dávku
aerosolu uvolněnou z inhalátoru, plynule vdechněte co nejhlouběji do plic.

5

7. Zadržte dech, vyjměte inhalátor z úst a zvedněte prst, kterým jste předtím stlačoval(a) horní část
inhalátoru. Dech nechte zadržený několik sekund, nebo tak dlouho, dokud Vám to nezačne být
nepříjemné.


8. Podržte inhalátor ve svislé poloze náustkem dolů a dnem tlakové nádobky nahoru a mezi
podáním další dávky vyčkejte asi půl minuty a zopakujte kroky 3 až 7.

9. Pak si vypláchněte ústa vodou a vyplivněte ji. Toto zabrání ve výskytu moučnivky a chrapotu.

10. Po podání dávky, ihned nasaďte zpět kryt náustku, aby nevnikl dovnitř prach. Náustek
zaklapněte do správné polohy. Pokud nedošlo k zaklapnutí, otočte krytem náustku na druhou
stranu a opakujte krok. Nepoužívejte příliš velkou sílu.

Pokud Vy, nebo Vaše dítě shledáte postup při užívání inhalátoru obtížným, lze v léčbě přípravkem
Seretide schválit použití zdravotnického prostředku. Než zdravotnický prostředek použijete poprvé,
nebo jej změníte, informujte o tom svého lékaře, sestru nebo lékárníka.

Měli byste vědět, že objeví-li se na počítadle dávek číslice 020, bude zapotřebí vyměnit inhalátor.
Inhalátor přestaňte používat, pokud jsou na počítadle číslice 000, jelikož dávka zbylá ve
zdravotnickém prostředku nemusí stačit k tomu, aby Vám poskytla plnou dávku. Nikdy neupravujte
číslice na počítadle nebo neoddělujte počítadlo od kovové nádobky.
Čištění Vašeho inhalátoru
Nejméně jednou týdně byste měl(a) svůj inhalátor vyčistit, abyste předešli jeho zablokování.

Čištění:
1. sejměte kryt náustku
2. nikdy kovovou tlakovou nádobku nevyjímejte z umělohmotného pláště
3. náustek otřete zevnitř i zvenku suchým čistým hadříkem nebo kapesníkem. Stejně tak otřete
umělohmotný plášť inhalátoru.
4. nasaďte zpět kryt náustku. Při správném nasazení, uslyšíte zaklapnutí. Pokud nedošlo k
zaklapnutí, otočte krytem náustku na druhou stranu a opakujte krok. Nepoužívejte příliš velké násilí.
6
Kovovou tlakovou nádobku nedávejte do vody.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Seretide, než jste měl(a)
Je důležité, abyste užívali inhalátor přesně podle pokynů. Užijete-li náhodně větší množství přípravku,
než je doporučeno, ihned o tom informujte svého lékaře nebo lékárníka. Můžete zaznamenat zrychlení
srdeční akce, která je vyšší než obvykle, a proto máte pocit nejistoty. Rovněž můžete pociťovat bolest
hlavy, svalovou slabost a bolest kloubů. Užíváte-li vyšší dávky dlouhodobě, musíte o tom informovat
Vašeho lékaře nebo lékárníka. Vyšší dávky přípravku Seretide mohou snižovat produkci steroidních
hormonů v nadledvinách.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Seretide
Zapomenete-li si vzít dávku, užijte ji ihned, jakmile si vzpomenete. Dále pokračujte v původním sledu
užívání. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Seretide
K dosažení optimálního léčebného přínosu je nutné, abyste přípravek užívali každodenně, jak je
doporučeno, dokud Vám lékař nedoporučí ukončit léčbu. Podávání přípravku Seretide nikdy
nepřerušujte, nebo náhle nesnižujte Vaši dávku, jelikož by mohlo dojít ke zhoršení Vašich dechových
potíží a vývoji velmi vzácných nežádoucích účinků. K těm patří:

bolest žaludku
únava a ztráta chuti k jídlu
nevolnost a průjem
redukce váhy
bolest hlavy nebo ospalost
snížení hladiny draslíku v krvi
snížení krevního tlaku a křeče

Velmi vzácně během infekce, nebo v období závažné stresové situace (jako po závažné nehodě, nebo
po chirurgickém zákroku), se u Vás mohou objevit stejné nežádoucí účinky.
K předejití výskytu těchto příznaků Váš lékař může předepsat dodatečně kortikosteroidy (jako
například prednison).

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto inhalátoru, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Seretide nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého. Ke snížení výskytu případných nežádoucích účinků, Vám Váš lékař předepíše
nejnižší dávku přípravku Seretide, která udržuje Vaše astma nebo CHOPN na optimální úrovni.

Alergická reakce: můžete zpozorovat, že se Vaše dušnost po užití přípravku Seretide náhle
zhorší. Můžete sípat a mít kašel. Rovněž můžete pozorovat svědění a otok (obvykle obličeje, rtů,
jazyka nebo hrdla). Pozorujete-li tyto příznaky, nebo se příznaky objevily náhle po užití
přípravku Seretide, ihned o tom informujte svého lékaře. Výskyt alergické reakce na přípravek
Seretide je méně častý (výskyt je menší než u 1 pacienta ze 1 00).

Ostatní nežádoucí účinky jsou uvedeny níže.

Velmi časté (výskyt u více než 1 pacienta z 10).
Bolest hlavy, tento nežádoucí účinek se obvykle zlepšuje při pokračující léčbě.
U pacientů s CHOPN byl hlášen zvýšený výskyt nachlazení.
7

Časté (výskyt je menší než u 1 pacienta z 10).
Moučnivka (nažloutlý bolestivý povlak) dutiny ústní a hrdla, rovněž bolestivost jazyka a
chrapot a podráždění hrdla. Abyste předešli výskytu těchto příznaků, vypláchněte ústa vodou
po každém podání dávky. K léčbě moučnivky Vám lékař může předepsat přípravek proti
plísním.
Bolest, otok kloubů a bolest svalů.

Následující nežádoucí účinky byly rovněž hlášené u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí
(CHOPN):

Pneumonie (zánět plic) a bronchitidy (zánět průdušek). Jestliže pozorujete některý z
následujících příznaků, informujte o tom svého lékaře: zvýšenou produkci sputa (chrchel),
změnu barvy sputa, horečku, zimnici, zhoršení kašle, zhoršení dechových potíží.
Podráždění hrdla. Abyste předešli výskytu těchto příznaků, vypláchněte si ústa vodou po
každém podání dávky.
Svalové křeče
Podlitiny a zlomeniny
Zánět dutin (pocity tlaku nebo plnosti v nose, tváři a za očima, někdy s pulsující bolestí).
Snížení množství draslíku v krvi (můžete mít nepravidelný srdeční rytmus, svalovou slabost,
křeče).

Méně časté (výskyt u méně než 1 pacienta ze 100).
Zvýšení hladiny cukru (glukosy) v krvi (hyperglykémie). Jste-li diabetikem, bude Vám častěji
odebírána krev ke sledování hladiny cukru a tento stav si může vyžádat úpravu dosavadní
léčby cukrovky.
Šedý zákal (katarakta)
Velmi rychlá srdeční akce (tachykardie).
Pocit třesu a zrychlené nebo nepravidelné srdeční akce (palpitace) - nejsou obvykle závažné a
zmenšují se při pokračování léčby.
Bolest na hrudi
Pocit úzkostí (tento pocit se hlavně vyskytuje u dětí).
Porucha spánku

Vzácné nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 pacienta z 1000)
Zhoršení dýchání nebo sípání, které se přímo zhoršuje po užití přípravku Seretide.
Dojde-li k tomuto stavu, přestaňte přípravek Seretide užívat. Užijte přípravek
s krátkodobým nástupem účinku, který Vám pomůže zlepšit Vaše dýchání, a ihned o tom
informujte svého lékaře.
Přípravek Seretide může ovlivnit normální produkci hormonu kůry nadledvin, zvláště užíváte-
li vysoké dávky přípravku dlouhodobě. Projeví se:
- zpomalením růstu u dětí a mladistvých,
- poklesem minerální kostní hustoty,
- zeleným zákalem (glaukom),
- nárůstem váhy,
- kulatým obličejem (měsíčkovitý obličej), (Cushingův syndrom).
Váš lékař Vás bude pravidelně sledovat s ohledem na možný výskyt těchto nežádoucích účinků a ujistí
se, že užíváte nejnižší dávku přípravku Seretide, která udrží Vaše astma pod kontrolou.
Změny chování jako například neobvyklé zvýšení aktivity a podrážděnosti (tyto příznaky lze
hlavně očekávat u dětí).
Nepravidelná srdeční akce nebo pocit přídatných úderů srdce (arytmie). Informujte o tom
svého lékaře, ale dále pokračujte v léčbě přípravkem Seretide, pokud lékař nerozhodne o
ukončení léčby.
Kopřivka
8

Četnost není známa, ale rovněž se mohou vyskytnout:
deprese nebo agresivita. Tyto účinky se mohou pravděpodobněji vyskytnout u dětí.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.


5. JAK PŘÍPRAVEK SERETIDE UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Po použití, pevně nasaďte zpět kryt náustku a náustek zaklapne. Nepoužívejte příliš velkou
sílu.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním světlem.

Neuchovávejte Seretide Inhaler v chladu, terapeutický efekt by se mohl snížit.

Kovová tlaková nádobka je pod tlakem, proto se nesmí rozebírat, propichovat, deformovat
silou ani spalovat (odhazovat do ohně), a to ani když je prázdná.

Nepoužívejte přípravek Seretide po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba
požitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Seretide obsahuje

Léčivými látkami jsou 25 mikrogramů salmeterolum (ve formě salmeteroli xinafoas) a 50
mikrogramů fluticasoni propionas.
Pomocnou látkou je norfluran (HFA 134a).

Jak přípravek Seretide vypadá a co obsahuje toto balení

Seretide Inhaler je distribuován v hliníkové tlakové nádobce s dávkovacím ventilem.
Nádobka je vložená do plastového ovladače spojeného s náustkem vybaveného
rozprašovačem. Nádobka obsahuje počítadlo dávek, které ukazuje kolik dávek přípravku bylo
již použito.

Tlaková nádobka obsahuje bílou až téměř bílou suspenzi k inhalaci.

Tlakové nádobky jsou balené v papírové krabičce s 1 inhalátorem, který obsahuje 120 dávek.

Držitel rozhodnutí o registraci

Glaxo Group Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie.

9
Výrobci
Glaxo Wellcome Production, Evreux, Francie.
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poznań, Polsko.

Tento přípravek je registrovaný v následujících zemích Evropské unie:


Rakousko Seretide Dosieraerosol
Belgie Seretide
Dánsko Seretide
Finsko Seretide Evohaler
Francie Seretide
Německo Atmadisc
Řecko Seretide Inhaler
Irsko Seretide
Island Seretide Evohaler
Itálie Seretide
Lucembursko Seretide
Holandsko Seretide
Portugalsko Seretide Inhalador
Španělsko Seretide
Švédsko Seretide Evohaler
Velká Británie Seretide Evohaler

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 9.10.2013

Recenze

Recenze produktu SERETIDE 25/50 INHALER 120X25/50MCG+POČ Susp. k inhal. v tlak.obalu

Diskuze

Diskuze k produktu SERETIDE 25/50 INHALER 120X25/50MCG+POČ Susp. k inhal. v tlak.obalu

Přidat nový příspěvek do diskuze