Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na dutinu ústní

SEPTOMIXINE 1X7.5GM Zubní pasta - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16631

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SEPTODONT, SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Kód výrobku: 16631
Kód EAN: 3760140700990
Kód SÚKL: 53907
Držitel rozhodnutí: SEPTODONT, SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Antiseptické ošetření zubních kanálků před vyplněním.

Příbalový leták

 

 

 

 

 

 

 

 

1 / 3 

sp.zn.sukls153624/2014 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Septomixine 

286 mg/g + 190 000 IU/g 

dentální pasta 

Hydrocortisoni acetas/Framycetini sulfas 

 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři.  Stejně 
postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je SEPTOMIXINE a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SEPTOMIXINE používat 

3. 

Jak se SEPTOMIXINE používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak SEPTOMIXINE uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je SEPTOMIXINE a k čemu se používá 

 
SEPTOMIXINE je dentální pasta určená k antiseptickému (ničí choroboplodné zárodky) ošetření 
zubních kanálků před vyplněním. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SEPTOMIXINE používat 

 
Nepoužívejte SEPTOMIXINE: 

jestliže jste alergický(á) na hydrokortison-acetát nebo framycetin-sulfát nebo na kteroukoli 

další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku SEPTOMIXINE se poraďte se svým stomatologem. 
 
Další léčivé přípravky a SEPTOMIXINE 
Informujte svého stomatologa o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo 
které možná budete užívat. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým stomatologem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
SEPTOMIXINE neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
SEPTOMIXINE obsahuje propylenglykol, který může způsobit podráždění sliznice. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2 / 3 

 

3. 

Jak se SEPTOMIXINE používá 

 
Stomatolog Vám vysvětlí, proč budete ošetřen(a) přípravkem SEPTOMIXINE. 
Přípravek se aplikuje v dávce od 50 mg do 150 mg. 
 
Jestliže Váš stomatolog použil více přípravku SEPTOMIXINE, než měl 
Při dodržení doporučeného postupu ošetření k předávkování nedochází. 
 
Pokud máte jakékoliv další otázky ohledně použití tohoto přípravku, zeptejte se svého stomatologa. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Velmi vzácně může vzniknout alergická reakce na některou složku tohoto přípravku. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
stomatologovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 
100 41 Praha 10, 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
5. 

Jak SEPTOMIXINE uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  za  EXP.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co SEPTOMIXINE obsahuje 
-  Léčivými látkami jsou hydrocortisoni acetas a framycetini sulfas. 1 g pasty obsahuje 286 mg 

hydrokortison-acetátu a 190 000 IU framycetin-sulfátu. 

-  Dalšími složkami jsou propylenglykol a glycerol. 
 
Jak SEPTOMIXINE vypadá a co obsahuje toto balení 
 
SEPTOMIXINE je bílá nebo téměř bílá pasta, bez zápachu. 
Je  dodávána  v  zatavené  hliníkové  tubě  s vnitřní  epoxyfenolátovou  ochrannou  vrstvou,  PP  zúženým 
šroubovacím uzávěrem s pojistným kroužkem, PP šroubovacím víčkem a v krabičce. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3 / 3 

 

Velikost balení: 7,5 g 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
SEPTODONT 
58, Rue du Pont de Créteil 
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
FRANCIE 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12.9.2014 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Dávkování a způsob podání 
 
Pasta se aplikuje v dávce od 50 mg do 150 mg. 
Odpovídající množství pasty se zavede, nejlépe rotačním plničem, do zprůchodněného, rozšířeného a 
vyčištěného  kořenového  kanálku  zubu.  Překryje  se  prozatímní  výplní  a  ponechá  působit  3  až  5  dní 
podle potřeby. Pak se kanálek znovu vyčistí a rozšíří. Je-li to nutné, prozatímní výplň se opakuje nebo 
je možné kanálek definitivně zaplnit trvalou výplní. 
 
Zvláštní upozornění a opatření pro použití 
 
Při běžném použití se nedoporučuje přeplňovat kanálek pastou přes hrot. 
Při ošetření zubů s infikovaným ložiskem v okolí hrotu a píštělí má mírné přeplnění kanálku příznivý 
účinek na hojení. 

Recenze

Recenze produktu SEPTOMIXINE 1X7.5GM Zubní pasta

Diskuze

Diskuze k produktu SEPTOMIXINE 1X7.5GM Zubní pasta

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám