Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SEPTODONT, SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Kód výrobku: 16631
Kód EAN:
Kód SÚKL: 53907
Držitel rozhodnutí: SEPTODONT, SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Antiseptické ošetření zubních kanálků před vyplněním.

Příbalový leták

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls141658/2009

Příbalová informace: informace pro pacienta

Septomixine
286mg/g + 190 000 IU/g
dentální pasta
Hydrocortisoni acetas/Framycetini sulfas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je SEPTOMIXINE a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SEPTOMIXINE používat
3. Jak se SEPTOMIXINE používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak SEPTOMIXINE uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je SEPTOMIXINE a k čemu se používá

SEPTOMIXINE je dentální pasta určená k antiseptickému (ničí choroboplodné zárodky) ošetření
zubních kanálků před vyplněním.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SEPTOMIXINE používat

Nepoužívejte SEPTOMIXINE:
- jestliže jste alergický(á) na hydrokortison-acetát nebo framycetin-sulfát nebo na kteroukoli
další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku SEPTOMIXINE se poraďte se svým stomatologem.

Další léčivé přípravky a SEPTOMIXINE
Informujte svého stomatologa o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo
které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým stomatologem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
SEPTOMIXINE neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.

SEPTOMIXINE obsahuje propylenglykol, který může způsobit podráždění sliznice.

3. Jak se SEPTOMIXINE užívá používá

Stomatolog Vám vysvětlí, proč budete ošetřen(a) přípravkem SEPTOMIXINE.
2
Přípravek se aplikuje v dávce od 50 mg do 150 mg.

Jestliže Váš stomatolog použil více přípravku SEPTOMIXINE, než měl
Při dodržení doporučeného postupu ošetření k předávkování nedochází.


Pokud máte jakékoliv další otázky ohledně použití tohoto přípravku, zeptejte se svého stomatologa.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Velmi vzácně může vzniknout alergická reakce na některou složku tohoto přípravku.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému stomatologovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak SEPTOMIXINE uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co SEPTOMIXINE obsahuje
Léčivými látkami jsou hydrocortisoni acetas a framycetini sulfas. 1 g pasty obsahuje 286 mg
hydrokortison-acetátu a 190 000 IU framycetin-sulfátu.
- Dalšími složkami jsou propylenglykol a glycerol.

Jak SEPTOMIXINE vypadá a co obsahuje toto balení

SEPTOMIXINE je bílá nebo téměř bílá pasta, bez zápachu.
Je dodávána v zatavené hliníkové tubě s vnitřní epoxyfenolátovou ochrannou vrstvou, PP zúženým
šroubovacím uzávěrem s pojistným kroužkem, PP šroubovacím víčkem a v krabičce.
Velikost balení: 7,5 g

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

SEPTODONT
58, Rue du Pont de Créteil
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
FRANCE

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
5.12.2012.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Dávkování a způsob podání
3

Pasta se aplikuje v dávce od 50 mg do 150 mg.
Odpovídající množství pasty se zavede, nejlépe rotačním plničem, do zprůchodněného, rozšířeného a
vyčištěného kořenového kanálku zubu. Překryje se prozatímní výplní a ponechá působit 3 až 5 dní
podle potřeby. Pak se kanálek znovu vyčistí a rozšíří. Je-li to nutné, prozatímní výplň se opakuje nebo
je možné kanálek definitivně zaplnit trvalou výplní.

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Při běžném použití se nedoporučuje přeplňovat kanálek pastou přes hrot.
Při ošetření zubů s infikovaným ložiskem v okolí hrotu a píštělí má mírné přeplnění kanálku příznivý
účinek na hojení.


Recenze

Recenze produktu SEPTOMIXINE 1X7.5GM Zubní pasta

Diskuze

Diskuze k produktu SEPTOMIXINE 1X7.5GM Zubní pasta

Přidat nový příspěvek do diskuze