Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léky na bolest v krku

SEPTOLETE Menthol 30x1mg II pastilek

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 441842

Septolete menthol působí přímo proti mikroorganismům způsobujícím infekci (patogeny), účinně snižují potíže při infekcích a zánětlivých onemocněních úst a krku.

Více informací

119

Skladem

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace SEPTOLETE Menthol 30x1mg II pastilek

Septolete menthol působí přímo proti mikroorganismům způsobujícím infekci (patogeny), účinně snižují potíže při infekcích a zánětlivých onemocněních úst a krku.

sp.zn. sukls144847/2017
Příbalová informace: informace pro uživatele

Septolete menthol
1 mg
pastilky
Benzalkonii chloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Septolete menthol a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septolete menthol užívat
3. Jak se přípravek Septolete menthol užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Septolete menthol uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Septolete menthol a k čemu se používá
Pastilky Septolete menthol obsahují benzalkonium–chlorid, který působí jako antiseptický prostředek
a ničí řadu bakterií a některé kvasinky.
Pastilky Septolete menthol působí přímo proti mikroorganismům způsobujícím infekci (patogeny),
zabraňují rozšíření infekce a účinně snižují potíže při infekcích a zánětlivých onemocněních úst a
krku.

Septolete menthol pastilky jsou určené:
• k lokální léčbě infekce mírného stupně v ústní dutině a hltanu (zánět hltanu, zánět hrtanu), která
se projevuje bolestí či pálením v krku, otokem, zahleněním, zarudnutím hrdla, chrapotem nebo
dráždivým kašlem
• při zánětu dásní a ústní sliznice (gingivitida, stomatitida).
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septolete menthol užívat
NEUŽÍVEJTE přípravek Septolete menthol
- jestliže jste alergický(á) na benzalkonium – chlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Septolete menthol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
- V případě závažnější infekce doprovázené horečkou, silnou bolestí v krku, bolestí hlavy nebo
zvracením navštivte svého lékaře, zvláště pokud se Vaše příznaky nezlepší do 3 dnů.
- Pokud jste diabetik, měl(a) byste mít na zřeteli, že každá pastilka obsahuje 207,2 mg laktosy,
646,6 mg sacharosy, 33,67 mg glukosy a 152,7 mg sorbitolu.
- Při dlouhotrvajícím chrapotu a kašli nejprve kontaktujte svého lékaře.

Nepřekračujte doporučené dávkování.
Pastilky Septolete menthol se nedoporučují u dětí mladších 4 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Septolete menthol
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Není známo, že by pastilky Septolete menthol ovlivňovaly účinek jiných léků.
Přípravek Septolete menthol s jídlem a pitím
Pastilky Septolete menthol neužívejte bezprostředně před jídlem, během jídla nebo společně
s mlékem.
Pastilky se nesmí užívat společně s mlékem, protože mléko snižuje antimikrobiální účinnost tohoto
přípravku.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Užívání pastilek Septolete menthol během těhotenství a v době kojení se nedoporučuje vzhledem
k nedostatku informací.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebylo zaznamenáno, že by pastilky Septolete menthol ovlivňovaly schopnost řídit motorové vozidlo
a obsluhovat stroje.

Přípravek Septolete menthol obsahuje monohydrát laktosy, usušenou tekutou glukosu,
sacharosu a sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým
lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Septolete menthol užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á) poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Doporučená dávka přípravku pro dospělé a dospívající starší 12 let je 8 pastilek za den. Každé 2 až
3 hodiny nechte rozpustit 1 pastilku v ústech.

Použití u dětí
Doporučená dávka přípravku pro děti od 4 do 10 let je až 4 pastilky za den. Dětem od 10 do 12 let se
doporučuje užívat až 6 pastilek za den. Každé 3 až 4 hodiny se nechá v ústech rozpustit 1 pastilka.
Pastilky se nesmí užívat těsně před jídlem nebo během jídla.
Pokud se Vaše příznaky do 3 dnů nezlepší nebo se zhorší, poraďte se s lékařem.
Bez porady s lékařem je možné přípravek užívat nejdéle 7 dnů.
Pokud máte pocit, že je účinek léku příliš slabý nebo příliš silný, řekněte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Septolete menthol, než jste měl(a)
Riziko předávkování je minimální z důvodu nízké koncentrace léčivé látky v pastilkách. Požití většího
množství pastilek může vést k zažívacím potížím (nevolnosti, zvracení a průjmu). Pokud se tyto
účinky vyskytnou, okamžitě přestaňte přípravek užívat, vypijte větší množství vody nebo mléka a
kontaktujte lékaře nebo lékárníka.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Septolete menthol
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Pokud se pastilky Septolete menthol užívají v doporučených dávkách, nežádoucí účinky se vyskytují
vzácně či velmi vzácně. U citlivých lidí mohou dávky vyšší než předepsané vzácně způsobit zažívací
potíže, jako je nevolnost a průjem.
Velmi vzácně se může vyskytnout reakce z přecitlivělosti (alergická reakce), jako je podráždění a
kožní vyrážka.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak přípravek Septolete menthol uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 OC. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
světlem a vlhkostí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené za „EXP“. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Septolete menthol obsahuje
- Léčivou látkou je: benzalkonii chloridum 1 mg. Jedna pastilka obsahuje: benzalkonii chloridum
1 mg.
- Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, silice máty peprné, blahovičníková silice,
levomenthol, thymol, tekutý parafin, glycerol (E422), protipěnivá emulze DC 1510, panenský
ricinový olej, sorbitol (E420), usušená tekutá glukosa, magnesium – stearát (E572)a sacharosa
v jádru pastilky a měďnatý komplex chlorofylinu (E141),
koncentrát světlice barvířské, oxid titaničitý (E171), povidon, voskové leštidlo (včelí vosky,
karnaubský vosk, šelak) a sacharosa v potahové vrstvě.
Jak přípravek Septolete menthol vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: světle zelené až zelené, kulaté, bikonvexní pastilky s hladkým povrchem.

Balení je dostupné v blistrech po 30 pastilkách v krabičce. Každá krabička obsahuje 2 blistry po 
15 pastilkách.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79/192
186 00 Praha 8
Tel: 221 115 150
info.cz@krka.biz
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 7. 7. 2017.
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního
ústavu pro kontrolu léčiv.

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Značka: SEPTOLETE
Kód výrobku: 441842
Kód EAN: 3838989665081
Kód SÚKL: 0208425
Držitel rozhodnutí: KRKA

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Pastilky Septolete menthol obsahují benzalkonium–chlorid, který působí jako antiseptický prostředek a ničí řadu bakterií a některé kvasinky.
Pastilky Septolete menthol působí přímo proti mikroorganismům způsobujícím infekci (patogeny), zabraňují rozšíření infekce a účinně snižují potíže při infekcích a zánětlivých onemocněních úst a krku.
Septolete menthol, pastilky jsou určené:
- k lokální léčbě infekce mírného stupně v ústní dutině a hltanu (zánět hltanu, zánět hrtanu), která se projevuje bolestí či pálením v krku, otokem, zahleněním, zarudnutím hrdla, chrapotem nebo dráždivým kašlem
- při zánětu dásní a ústní sliznice (gingivitida, stomatitida).    


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze

Recenze SEPTOLETE Menthol 30x1mg II pastilek

Diskuze

Diskuze SEPTOLETE Menthol 30x1mg II pastilek

Příbalový leták

Příbalový leták SEPTOLETE Menthol 30x1mg II pastilek

Příbalovou informaci k produktu SEPTOLETE Menthol 30x1mg II pastilek zobrazíte nebo stáhnete zde: SEPTOLETE Menthol 30x1mg II pastilek.

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám