Podrobné informace

Krční antiseptikum pro léčbu zánětů horních cest dýchacích. Proti bolesti a pálení v krku. Pro dospělé, děti od 5 let, těhotné i kojící ženy.

Informace o produktu

Výrobce: SANECA PHARMACEUTICALS A. S.
Značka: SANECA
Kód výrobku: 351000
Kód EAN: 8594739218970
Kód SÚKL: 185799
Držitel rozhodnutí: SANECA PHARMACEUTICALS A. S.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

SEPTILEN 5 mg
pastilky
tridecanamini adipas


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek SEPTILEN 5 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SEPTILEN 5 mg užívat
3. Jak se přípravek SEPTILEN 5 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek SEPTILEN 5 mg uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek SEPTILEN 5 mg a k čemu se používá


Přípravek se používá při zánětech horních cest dýchacích (zánět nosní sliznice a hltanu, zánět hrtanu) a dutiny ústní (zánět krčních mandlí). Tato onemocnění se obvykle projevují bolestí či pálením v krku, zahleněním či pocitem sucha, dráždivým kašlem nebo chrapotem. Přípravek lze podávat i jako doplněk celkové antibiotické léčby.

Léčivá látka adipát aminotridekanu působí proti mikroorganismům vyvolávajícím zánětlivá onemocnění, je účinná na mnohé baktérie i kvasinkové mikroorganismy. Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající děti od 5 let, těhotné i kojící ženy.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SEPTILEN 5 mg používat


Neužívejte přípravek SEPTILEN 5 mg jestliže jste alergický(á) na adipát aminotridekanu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Nesmí se podávat dětem do 5 let..

Upozornění a opatření
Během užívání přípravku SEPTILEN 5 mg se mohou objevit nepříjemné pocity v dutině ústní (brnění jazyka nebo hltanu), které bývají většinou přechodné a nejsou důvodem pro ukončení léčby.

Další léčivé přípravky a přípravek SEPTILEN 5 mg
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.O vhodnosti současného užívání přípravku SEPTILEN 5 mg s jinými léky se poraďte s lékařem.

Přípravek SEPTILEN 5 mg s jídlem a pitím
Přípravek užívejte nejlépe po jídle. Pastilku nechte volně rozpustit v ústech, nezapíjejte, nerozkousávejte.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.Přípravek mohou užívat těhotné i kojící ženy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek SEPTILEN 5 mg užívá


Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud lékař nedoporučí jinak, užívejte 3-4-krát denně 1 pastilku. Stejné dávkování platí i pro děti od 5 let a pro těhotné i kojící ženy. Pastilku nechte volně rozpustit v ústech, nezapíjejte, nerozkousávejte. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 5 dní. Pokud nedojde k ústupu nebo zmírnění příznaků nemoci nebo se stav zhorší, vyhledejte lékaře. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.

Jestliže jste užil(a) více přípravku SEPTILEN 5 mg, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití více tablet dítětem se poraďte se svým lékařem.

4. Možné nežádoucí účinky


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek je obvykle dobře snášen, ale při rozpouštění pastilky se v ústech může často vyskytnout pocit pálení či trpknutí. Zřídka se může objevit pocit sucha v ústech, necitlivost a nadměrná tvorba slin.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek SEPTILEN 5 mg uchovávat


Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace


Co přípravek SEPTILEN 5 mg obsahuje
Léčivou látkou je tridecanamini adipas 5 mg v jedné pastilce. Dalšími složkami jsou mannitol, hypromelosa 2910/50, dihydrát sodné soli sacharinu, levomenthol, karagen, aroma máty peprné, mikrokrystalická celulosa, upravený montánní vosk, koloidní bezvodý oxid křemičitý, aluminium-tristearát.

Jak přípravek SEPTILEN 5 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé tablety s půlicí rýhou. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.
Vnitřní obal: PVC/Al blistr
Vnější obal: krabička
Velikost balení: 20 pastilek k rozpuštění v ústech.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Výrobce
Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25.3.2015
sp.zn.sukls35150/2015

Recenze (1)

Recenze produktu Septilen 5mg orm.pas.20x5mg

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

(4) (7)

100 %

Ok dela co maa cenna super.

  • -funkce
  • -cena
  • -chut nic moc ale jde to.

Diskuze

Diskuze k produktu Septilen 5mg orm.pas.20x5mg

Přidat nový příspěvek do diskuze