Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na minerály

SELENASE INJEKČNÍ ROZTOK 500MCG 2X10ML Injekční roztok

Kód výrobku: 48179

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - SELENASE INJEKČNÍ ROZTOK 500MCG 2X10ML Injekční roztok

Sp.zn.sukls125875/2015

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Selenase injekční roztok 500 µg, injekční roztok 50 µg/ml 500 mikrogramů selenu v 10 ml injekčního roztoku

Léčivá látka: natrii selenis pentahydricus

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

 1. Co je Selenase injekční roztok a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Selenase injekční roztok užívat
 3. Jak se Selenase injekční roztok užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Selenase injekční roztok uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE SELENASE INJEKČNÍ ROZTOK A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Selenase injekční roztok je léčivý přípravek, který patří do skupiny minerálních doplňků. natrii selenis pentahydricus, léčivá látka injekčního roztoku, je zdrojem selenu, který je základním stopovým prvkem ve výživě zajišťujícím účinnou funkci Vašeho metabolismu.

Lékař Vám tento lék předepsal, protože testy na obsah selenu v krvi ukázaly, že trpíte jeho nedostatkem, který nelze pokrýt příjmem potravy.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORONOST, NEŽ ZAČNETE SELENASE INJEKČNÍ

ROZTOK UŽÍVAT

Neužívejte Selenase injekční roztok

 • Jestliže jste alergická/ý (přecistlivělá/ý) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku Selenase injekčního roztoku.
 • jestliže trpíte selenózou (otravou selenem).

Zvláštní opatrnosti při užití Selenase injekčního roztoku je zapotřebí

Žádná zvláštní upozornění ani bezpečnostní opatření při užívání Selenase injekčního roztoku nejsou třeba.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Je třeba zajistit, aby se roztok nemíchal s redukčními substancemi (např. vitamin C).

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Těhotenství: Nejsou dostupné žádné údaje o užívání Selenase injekčního roztoku těhotnými ženami. Pokud bude seleničitan sodný užíván v případě prokázaného nedostatku selenu, nedají se očekávat žádné negativní účinky na plodnost ani na nenarozené dítě.

Kojení: Selen je vylučován do mateřského mléka. Dávky léku kompenzující nedostatek selenu kojících žen by však neměly mít negativní účinky na kojené dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Žádné účinky na schopnost řízení a obsluhy strojů nebyly prokázány.

Důležité informace o některých složkách Selenase injekční roztok

Selenase injekční roztok obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na ml, takže je vlastně “sodíku prostý”.

3. JAK SE SELENASE INJEKČNÍ ROZTOK UŽÍVÁ

Léčivé prostředky užívejte vždy přesně podle doporučení lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Selenase injekční roztok je určen pouze pro jednorázové použití.

Obvyklá denní dávka: 100 - 200 mikrogramů selenu (ekvivalentní 2 - 4 ml Selenase injekčního roztoku 500 µg, injekční roztok 50 µg/ml).

Pokud výsledky rozboru krve ukazují, že potřebujete více selenu, Váš lékař může zvýšit dávku až na 500 mikrogramů selenu (ekvivalent 1 injekční lahvičce Selenase injekčního roztoku 500 µg, injekční roztok 50 µg/ml).

Způsob podání: Selenase injekční roztok Vám bude vždy aplikovat sestra nebo lékař. Selenase injekční roztok se podává intramuskulárně (injekce do svalu) nebo intravenózně (injekce do žíly).

Trvání léčby: Čas od času Vám bude odebrán vzorek krve a bude stanoven obsah selenu v krvi pro sledování úspěšnosti léčby. Jakmile se hladina selenu ve Vaší krvi dostane na normální úroveň, léčba Selenase injekčním roztokem bude ukončena.

Dávkování dětem Dětem předepíše lékař zahajovací dávku 2 µg/kg tělesné hmotnosti a udržovací dávku 1 µg/kg tělesné hmotnosti denně. Čas od času Vám bude odebrán vzorek krve a bude stanoven obsah selenu v krvi pro sledování úspěšnosti léčby.

V následující tabulce jsou uvedeny maximální denní dávky pro děti při dlouhodobém užívání: Věk (roky) Max. tolerovaný příjem (µg selenu/den) 1-3 60 4-6 90 7-10 130 11-14 200 15-17 250

Dávkování pacientům s poruchami funkce ledvin nebo jater: Předepsaná dávka se bude lišit podle toho, zda se jedná o onemocnění ledvin nebo jater.

Jestliže jste užil(a) více Selenase injekčního roztoku, než jste měl(a):

Pokud dostanete větší dávku Selenase injekčního roztoku, než byste měli, projeví se to následujícími příznaky:

 • akutní (krátkodobé): česnekový zápach z úst, únava, nauzea, průjem a bolesti břicha, nebo
 • chronické (dlouhodobé) mohou ovlivnit růst nehtů a vlasů a mohou vést k periferní polyneuropatii (onemocnění nervů nebo nervových cest, které může souviset se sníženou citlivostí nebo brněním).

Jestliže jste zapomněl(a) užít Selenase injekční roztok

Pro nahrazení zapomenuté injekce neberte dvojnásobnou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Selenase injekční roztok

Pro případy, kdy přestanete užívat Selenase injekční roztok, neexistují žádné zvláštní pokyny. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Selenase injekční roztok nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Frekvence výskytu není známa (z dostupných údajů nelze určit): Po injekčním podání do svalu můžete pociťovat bolest v místě, kde Vám lékař nebo zdravotní sestra aplikovali selenase injekční roztok.

Pokud však dostanete přípravku nadměrné množství, mohou se vyskytnout projevy uvedené v předchozí části.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK SELENASE INJEKČNÍ ROZTOK UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Sestra nebo lékař Vám lék aplikuje ihned po otevření ampulky nebo lahvičky.

Sestra ani lékař Vám lék nebude aplikovat, pokud bude ampulka nebo lahvička poškozená, nebo pokud bude roztok zakalený.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Selenase injekční roztok neužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na nálepce ampulky nebo skleničky a na krabičce za “EXP”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co obsahuje Selenase injekční roztok Léčivou látkou je: pentahydrát seleničitanu sodného Pomocnými látkami jsou: chlorid sodný, kyselina chlorovodíková, voda pro injekce

 • Selenase injekční roztok 500 µg, injekční roztok 50 µg/ml: Každá injekční ampulka 10 ml obsahuje 500 mikrogramů selenu ve formě 1,665 mikrogramů pentahydrátu seleničitanu sodného, což odpovídá 50 mikrogramům/ml.

Jak vypadá Selenase injekční roztok a obsah toto balení

Jak vypadá Selenase injekční roztok: Selenase injekční roztok je čirý a bezbarvý roztok.

Obsah balení:

 • Selenase injekční roztok 500 µg, injekční roztok 50 µg/ml: Injekční lahvičky obsahující 10 ml injekčního roztoku jsou vyrobeny ze skla a mají pryžovou zátku. Velikosti balení: 2 a 10.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

biosyn Arzneimittel GmbH Schorndorfer Strasse 32 70734 Fellbach Německo

Tento léčivý přípravek je schválen v členských státech EEA pod následujícími názvy:

NL: Selenase oplossing voor injectie 100 µg, oplossing voor injectie 50 µg/ml Selenase oplossing voor injectie 500 µg, oplossing voor injectie 50 µg/ml CZ: Selenase injekční roztok 500 µg, injekční roztok 50 µg/ml HU: Selesyn® 100 mikrogramm, oldatos injekció Selesyn® 500 mikrogramm, oldatos injekció IE: Selesyn® 100 micrograms/2 ml, solution for injection (50 micrograms/ml) Selesyn® 500 micrograms/10 ml, solution for injection (50 micrograms/ml) IT: Selesyn® 100 mcg soluzione iniettabile Selesyn® 500 mcg soluzione iniettabile PT: Selenase solução injectável 100 microgramas Selenase solução injectável 500 microgramas SK: Selenase injekčný roztok 100 µg, injekčný roztok 50 µg/ml Selenase injekčný roztok 500 µg, injekčný roztok 50 µg/ml UK: Selenase 100 micrograms, solution for injection (50 micrograms/ml) Selenase 500 micrograms, solution for injection (50 micrograms/ml)

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 07/2015.

Další informace pro zdravotnický personál

Při přípravě infuzního roztoku s přídavkem Selenase injekčního roztoku musí být zajištěno, že hodnota pH neklesne pod 7,0 a že roztok nebude míšen s redukujícími látkami (např. vitaminem C), protože by mohlo dojít ke vzniku sraženiny atomárního selenu. S ohledem na bezpečnost je třeba po smíšení infuzního roztoku se Selenase injekčním roztokem zabránit vzniku nespecifické sraženiny.

Atomární selen není rozpustný ve vodném médiu a není biologicky využitelný.

Když se Selenase injekční roztok podává jako doplněk obecných infuzních roztoků pro celkovou parenterální výživu, je nutno zajistit denní dávku 100 mikrogramů selenu. Podání doplňkové dávky Selenase injekčního roztoku (100 mikrogramů selenu denně) není časově omezené.

Pro sledování úspěšnosti léčby je třeba stanovovat hladinu selenu v plné krvi nebo v krevním séru.

Selenase injekční roztok lze míchat s 0,9% NaCl.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Životnost Selenase injekčního roztoku v neotevřených ampulích nebo lahvičkách je 4 roky.

Zlikvidujte jakýkoliv nespotřebovaný obsah.

Informace o produktu

Kód výrobku: 48179
Kód EAN:
Kód SÚKL: 18760

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

K čemu se Váš lék používá? Seleničitan sodný pentahydrát, účinná látka, obsažená ve Vašich roztocích pro injekce, zajišťuje zdroj selenu, který představuje základní stopový prvek výživy, zajišťující účinnou funkci Vašeho metabolismu. Váš lékař Vám předepsal Selenase injekční roztok, protože testy, jimiž se měří hladiny selenu ve Vaší krvi, prokázaly, že trpíte nedostatkem selenu a že k jeho vyrovnání nestačí příjem selenu v potravě.

Příbalový leták

SELENASE INJEKČNÍ ROZTOK 500MCG 2X10ML Injekční roztok – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu SELENASE INJEKČNÍ ROZTOK 500MCG 2X10ML Injekční roztok zobrazíte nebo stáhnete zde: SELENASE INJEKČNÍ ROZTOK 500MCG 2X10ML Injekční roztok.pdf

Recenze

Recenze produktu SELENASE INJEKČNÍ ROZTOK 500MCG 2X10ML Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu SELENASE INJEKČNÍ ROZTOK 500MCG 2X10ML Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám