Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 48179
Kód EAN:
Kód SÚKL: 18760
K čemu se Váš lék používá? Seleničitan sodný pentahydrát, účinná látka, obsažená ve Vašich roztocích pro injekce, zajišťuje zdroj selenu, který představuje základní stopový prvek výživy, zajišťující účinnou funkci Vašeho metabolismu. Váš lékař Vám předepsal Selenase injekční roztok, protože testy, jimiž se měří hladiny selenu ve Vaší krvi, prokázaly, že trpíte nedostatkem selenu a že k jeho vyrovnání nestačí příjem selenu v potravě.

Příbalový leták

1Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls31251/2008
a příloha k sp. zn. sukls168639/2008
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Selenase injekční roztok 500 g, injekční roztok 50 g/ml
500 mikrogramů selenu v 10 ml injekčního roztoku
Léčivá látka: natrii selenis pentahydricus
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Selenase injekční roztok a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Selenase injekční roztok užívat
3. Jak se Selenase injekční roztok užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Selenase injekční roztok uchovávat
6. Další informace
1. CO JE SELENASE INJEKČNÍ ROZTOK A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Selenase injekční roztok je léčivý přípravek, který patří do skupiny minerálních doplňků. natrii
selenis pentahydricus, léčivá látka injekčního roztoku, je zdrojem selenu, který je základním
stopovým prvkem ve výživě zajišťujícím účinnou funkci Vašeho metabolismu.
Lékař Vám tento lék předepsal, protože testy na obsah selenu v krvi ukázaly, že trpíte jeho
nedostatkem, který nelze pokrýt příjmem potravy.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORONOST, NEŽ ZAČNETE SELENASE INJEKČNÍ
ROZTOK UŽÍVAT
Neužívejte Selenase injekční roztok
- Jestliže jste alergická/ý (přecistlivělá/ý) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku
Selenase injekčního roztoku.
- jestliže trpíte selenózou (otravou selenem).
Zvláštní opatrnosti při užití Selenase injekčního roztoku je zapotřebí
Žádná zvláštní upozornění ani bezpečnostní opatření při užívání Selenase injekčního roztoku
nejsou třeba.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
2Je třeba zajistit, aby se roztok nemíchal s redukčními substancemi (např. vitamin C).
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Těhotenství:
Nejsou dostupné žádné údaje o užívání Selenase injekčního roztoku těhotnými ženami. Pokud
bude seleničitan sodný užíván v případě prokázaného nedostatku selenu, nedají se očekávat
žádné negativní účinky na plodnost ani na nenarozené dítě.
Kojení:
Selen je vylučován do mateřského mléka. Dávky léku kompenzující nedostatek selenu kojících žen
by však neměly mít negativní účinky na kojené dítě.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Žádné účinky na schopnost řízení a obsluhy strojů nebyly prokázány.
Důležité informace o některých složkách Selenase injekční roztok
Selenase injekční roztok obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na ml, takže je vlastně
sodíku prostý.
3. JAK SE SELENASE INJEKČNÍ ROZTOK UŽÍVÁ
Léčivé prostředky užívejte vždy přesně podle doporučení lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Selenase injekční roztok je určen pouze pro jednorázové použití.
Obvyklá denní dávka:
100 200 mikrogramů selenu (ekvivalentní 2 4 ml Selenase injekčního roztoku 500 g, injekční
roztok 50 g/ml).
Pokud výsledky rozboru krve ukazují, že potřebujete více selenu, Váš lékař může zvýšit dávku až
na 500 mikrogramů selenu (ekvivalent 1 injekční lahvičce Selenase injekčního roztoku 500 g,
injekční roztok 50 g/ml).
Způsob podání:
Selenase injekční roztok Vám bude vždy aplikovat sestra nebo lékař. Selenase injekční roztok se
podává intramuskulárně (injekce do svalu) nebo intravenózně (injekce do žíly).
Trvání léčby:
Čas od času Vám bude odebrán vzorek krve a bude stanoven obsah selenu v krvi pro sledování
úspěšnosti léčby. Jakmile se hladina selenu ve Vaší krvi dostane na normální úroveň, léčba
Selenase injekčním roztokem bude ukončena.
Dávkování dětem
Dětem předepíše lékař zahajovací dávku 2 g/kg tělesné hmotnosti a udržovací dávku 1 g/kg
tělesné hmotnosti denně. Čas od času Vám bude odebrán vzorek krve a bude stanoven obsah
selenu v krvi pro sledování úspěšnosti léčby.
V následující tabulce jsou uvedeny maximální denní dávky pro děti při dlouhodobém užívání:
Věk (roky) Max. tolerovaný příjem (g selenu/den)
1-3 60
34-6 90
7-10 130
11-14 200
15-17 250
Dávkování pacientům s poruchami funkce ledvin nebo jater:
Předepsaná dávka se bude lišit podle toho, zda se jedná o onemocnění ledvin nebo jater.
Jestliže jste užil(a) více Selenase injekčního roztoku, než jste měl(a):
Pokud dostanete větší dávku Selenase injekčního roztoku, než byste měli, projeví se to
následujícími příznaky:
akutní (krátkodobé): česnekový zápach z úst, únava, nauzea, průjem a bolesti břicha,
nebo
chronické (dlouhodobé) mohou ovlivnit růst nehtů a vlasů a mohou vést k periferní
polyneuropatii (onemocnění nervů nebo nervových cest, které může souviset se
sníženou citlivostí nebo brněním).
Jestliže jste zapomněl(a) užít Selenase injekční roztok
Pro nahrazení zapomenuté injekce neberte dvojnásobnou dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat Selenase injekční roztok
Pro případy, kdy přestanete užívat Selenase injekční roztok, neexistují žádné zvláštní pokyny.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Selenase injekční roztok nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Při podávání Selenase injekčního roztoku v souladu s pokyny žádné nechtěné účinky, tzv.
nežádoucí účinky, nebyly hlášeny. Pokud však dostanete přípravku nadměrné množství, mohou se
vyskytnout projevy uvedené v předchozí části.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK SELENASE INJEKČNÍ ROZTOK UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Sestra nebo lékař Vám lék aplikuje ihned po otevření ampulky nebo lahvičky.
Sestra ani lékař Vám lék nebude aplikovat, pokud bude ampulka nebo lahvička poškozená, nebo
pokud bude roztok zakalený.
Skladujte Selenase injekční roztok při teplotě do 25 °C.
Selenase injekční roztok neužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na nálepce ampulky
nebo skleničky a na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni
uvedeného měsíce.
46. DALŠÍ INFORMACE
Co obsahuje Selenase injekční roztok
Léčivou látkou je:
pentahydrát seleničitanu sodného
Pomocnými látkami jsou:
chlorid sodný, kyselina chlorovodíková, voda pro injekce
- Selenase injekční roztok 500 g, injekční roztok 50 g/ml:
Každá injekční ampulka 10 ml obsahuje 500 mikrogramů selenu ve formě 1660 mikrogramů
pentahydrátu seleničitanu sodného, což odpovídá 50 mikrogramům/ml.
Jak vypadá Selenase injekční roztok a obsah toto balení
Jak vypadá Selenase injekční roztok:
Selenase injekční roztok je čirý a bezbarvý roztok.
Obsah balení:
- Selenase injekční roztok 500 g, injekční roztok 50 g/ml:
Injekční lahvičky obsahující 10 ml injekčního roztoku jsou vyrobeny ze skla a mají pryžovou
zátku.
Velikosti balení: 2 a 10.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
biosyn Arzneimittel GmbH
Schorndorfer Strasse 32
70734 Fellbach
Německo
Tento léčivý přípravek je schválen v členských státech EEA pod následujícími názvy:
NL: Selenase oplossing voor injectie 100 g, oplossing voor injectie 50 g/ml
Selenase oplossing voor injectie 500 g, oplossing voor injectie 50 g/ml
CZ: Selenase injekční roztok 500 g, injekční roztok 50 g/ml
HU: Selesyn 100 mikrogramm oldatos injekció
Selesyn 500 mikrogramm oldatos injekció
IE: Selesyn 100 micrograms/2 ml, solution for injection (50 micrograms/ml)
Selesyn 500 micrograms/10 ml, solution for injection (50 micrograms/ml)
IT: Selesyn 100 mcg soluzione iniettabile
Selesyn 500 mcg soluzione iniettabile
PT: Selenase soluço injectável 100 microgramas
Selenase soluço injectável 500 microgramas
SK: Selenase injekčný roztok 100 g, injekčný roztok 50 g/ml
Selenase injekčný roztok 500 g, injekčný roztok 50 g/ml
UK: Selenase 100 micrograms, solution for injection (50 micrograms/ml)
Selenase 500 micrograms, solution for injection (50 micrograms/ml)
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 5.10.2011
5Další informace pro zdravotnický personál
Při přípravě infuzního roztoku s přídavkem Selenase injekčního roztoku musí být zajištěno, že
hodnota pH neklesne pod 7,0 a že roztok nebude míšen s redukujícími látkami (např. vitaminem
C), protože by mohlo dojít ke vzniku sraženiny atomárního selenu. S ohledem na bezpečnost je
třeba po smíšení infuzního roztoku se Selenase injekčním roztokem zabránit vzniku nespecifické
sraženiny.
Atomární selen není rozpustný ve vodném médiu a není biologicky využitelný.
Když se Selenase injekční roztok podává jako doplněk obecných infuzních roztoků pro celkovou
parenterální výživu, je nutno zajistit denní dávku 100 mikrogramů selenu. Podání doplňkové dávky
Selenase injekčního roztoku (100 mikrogramů selenu denně) není časově omezené.
Pro sledování úspěšnosti léčby je třeba stanovovat hladinu selenu v plné krvi nebo v krevním séru.
Selenase injekční roztok lze míchat s 0,9% NaCl.
Neukládejte Selenase injekční roztok při teplotách vyšších než 25 °C.
Životnost Selenase injekčního roztoku v neotevřených ampulích nebo lahvičkách je 4 roky.
Zlikvidujte jakýkoliv nespotřebovaný obsah.

Recenze

Recenze produktu SELENASE INJEKČNÍ ROZTOK 500MCG 2X10ML Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu SELENASE INJEKČNÍ ROZTOK 500MCG 2X10ML Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze