Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

SEDACORON 60X200MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17453

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG.KG, UNTERACH
Kód výrobku: 17453
Kód EAN: 9088882452422
Kód SÚKL: 98933
Držitel rozhodnutí: EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG.KG, UNTERACH
Sedacoron se užívá k léčbě některých těžkých poruch srdečního rytmu, které neodpovídají na jinou léčbu nebo kde jiná léčba není možná. Přípravek je určený pro dospělé, ve výjimečných případech též pro děti od 3 let věku.

Příbalový leták

1/7 

sp. zn. sukls252239/2017 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Sedacoron 200 mg tablety 

 

amiodaroni hydrochloridum 

  

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek 
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.  
  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 

1.  Co je přípravek Sedacoron a k čemu se používá 
Léčivou  látkou přípravku Sedacoron je amiodaron, který patří do skupiny antiarytmik  (léky 
k léčbě  poruch  srdečního  rytmu).  Přípravek  zpomaluje  vedení  vzruchu  ze  srdečních  síní  na 
komory,  čímž  zpomaluje  srdeční  rytmus  a  zároveň  svým  působením  na  hladké  svaly 
některých cév snižuje nároky srdečního svalu na spotřebu kyslíku. 
Sedacoron se užívá k léčbě některých těžkých poruch srdečního rytmu, které neodpovídají na 
jinou léčbu nebo kde jiná léčba není možná. 
Přípravek je určený k léčbě dospělých. 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sedacoron užívat 
Neužívejte přípravek Sedacoron 
 

-  jestliže  jste  alergický(á)  na  amiodaron-hydrochlorid,  jód  nebo  na  kteroukoli  další 

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

-  jestliže trpíte onemocněním štítné žlázy. 
-  při  velmi  pomalém  srdečním  rytmu,  při  některých  poruchách  vedení  a  tvorby 

srdečního vzruchu. 

-  pokud kojíte. 

1.  Co je přípravek Sedacoron a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sedacoron užívat 
3.  Jak se přípravek Sedacoron užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Sedacoron uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

2/7 

-  jestliže užíváte jiné léky, které ovlivňují srdeční rytmus. 
-  v těhotenství, vyjma výjimečných okolností. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Sedacoron se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

  Jestliže jste těhotná, může být přípravek užíván, jen pokud je to nezbytně nutné a jen po 

co nejkratší dobu. 

  Zpomalení srdečního rytmu jako následek užívání přípravku Sedacoron je 

pravděpodobnější u starších pacientů. 

  Během léčby se vyhýbejte slunečnímu záření a ozáření ultrafialovými paprsky, např. 

v soláriu. 

  Pokud Vy nebo někdo z Vaší rodiny trpí chorobou štítné žlázy, měl(a) byste tento 

přípravek užívat jen velmi opatrně a být pod stálým dohledem lékaře. 

  Bezpečnost a účinnost amiodaronu u dětí nebyla ověřena, proto jeho užití není 

doporučeno. 

  Před chirurgickým zákrokem má být anesteziolog upozorněn na to, že užíváte přípravek 

Sedacoron. 

  Pokud užíváte léky na virový zánět jater (hepatitidu C) jako je sofosbuvir, daclatasvir, 

simeprevir nebo ledipasvir. 

 

Další léčivé přípravky a Sedacoron 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Během léčby přípravkem Sedacoron by neměly být užívány některé další léky k léčbě poruch 
srdečního  rytmu  (jako  např.  sotalol,  bepridil  nebo  flekainid)  a  neměl  by  též  být  podáván 
injekční  pentamidin  (lék  používaný  při  některých  onemocněních  způsobených  parazity)  a 
injekční erythromycin (antibiotikum). Jejich současné podávání by mohlo způsobit závažnou 
poruchu srdečního rytmu. 
Nedoporučuje se též užívání některých léčiv k léčbě srdečních onemocnění (beta-blokátory), 
některých  přípravků  proti  zácpě  (např.  cisaprid)  a  fluorchinolonů  (užívaných  v  zubním 
lékařství nebo při léčbě osteoporózy) pro zvýšené riziko poruch srdečního rytmu. 
Společné podávání amiodaronu a statinů (jedna ze skupin látek snižujících hladiny krevních 
tuků) může vést ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků, např. postižení kosterních svalů. 
Vzhledem k riziku krvácení je třeba opatrnosti při podávání amiodaronu s dabigatranem.  
Pokud užíváte nebo jste v minulosti užíval(a) léky na virový zánět jater (hepatitidu C), jako je 
sofosbuvir, daclatasvir, simeprevir nebo ledispasvir, informujte o tom svého lékaře. 
Doporučuje  se  zamezit  společnému  užívání  amiodaronu  s  léky  obsahujícími  látku,  která 
zpomaluje  činnost  jaterních  enzymů,  tzv.  CYP3A4  (grapefruitový  džus  a  mnoho  léčivých 
přípravků). 
 
 
 

3/7 

Sedacoron s jídlem a pitím  

Tablety  polykejte  celé  (mohou  být  i  rozpůlené  nebo  rozdrcené),  spolu  s malým  množstvím 
tekutiny. Můžete je užít před, během anebo po jídle. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

 
Těhotenství 

Vzhledem k účinkům na štítnou žlázu plodu se amiodaron v těhotenství nesmí užívat, vyjma 
případů, kdy benefit převáží nad rizikem.  
Kojení 
Amiodaron je vylučován ve významném  množství  do mateřského mléka, proto se v období 
kojení nesmí užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Užívání  přípravku  může  ovlivnit  pozornost  při  řízení  motorových  vozidel  či  obsluze  strojů. 
Tyto činnosti byste měl(a) vykonávat jen na základě souhlasu Vašeho lékaře. 
 
Přípravek

 

Sedacoron obsahuje monohydrát laktosy  

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete 
tento léčivý přípravek užívat. 
 

3.  Jak se přípravek Sedacoron užívá 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Obvyklá dávka přípravku Sedacoron je 
Počáteční  dávka:  obvyklá  počáteční  dávka  je  1  tableta  3x  denně  po  dobu  8  až  10  dní. 
V některých případech může lékař doporučit zvýšení dávky až na 6 tablet denně. 
Udržovací léčba: používá se nejnižší účinná dávka v závislosti na odpovědi pacienta. Obvyklá 
dávka je polovina až dvě tablety denně. 
 
Tablety  polykejte  celé  (mohou  být  i  rozpůlené  nebo  rozdrcené),  spolu  s malým  množstvím 
tekutiny. Můžete je užít před, během anebo po jídle. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Nežádoucí  účinky  jsou  obvykle  závislé  na  dávce;  proto  má  být  používána  nejmenší  účinná 
udržovací dávka za účelem předcházení či snížení nežádoucích účinků. 
 
 

4/7 

Použití u dětí a dospívajících 

O účinnosti a bezpečnosti užití přípravku u dětí jsou jen omezené údaje.  
Jestliže jste užil(a) více přípravku Sedacoron, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte se svým lékařem. 

 

Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře 
nebo lékárníka. 
 

4.  Možné nežádoucí účinky 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 osob 

  drobné  usazeniny  amiodaronu  v rohovce,  obvykle  v  oblasti  pod  zorničkou,  které 

mohou  vést  ke  zhoršenému  vidění  (rozmazané  vidění,  barevné  kruhy  okolo  zdrojů 
světla). Obvykle vymizí během 6 až 12 měsíců po ukončení léčby. 

  nevolnost, zvracení, poruchy vnímání chutí, ustupující s poklesem dávky. 

  ojedinělá zvýšení hladiny  jaterních enzymů, objevující se obvykle na začátku léčby. 

Tyto hodnoty se obvykle normalizují spontánně nebo se snížením dávky. 

  přecitlivělost kůže vůči světlu. 

 
Časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob 

  zpomalení činnosti srdce. 
  snížená nebo zvýšená činnost štítné žlázy. 

  akutní onemocnění jater s vysokými hladinami jaterních enzymů a/nebo žloutenkou, 

včetně jaterního selhání, které někdy bývá smrtelné. 

  třes, noční děsy, poruchy spánku. 
  může  se  vyvinout  tzv.  intersticiální  plicní  onemocnění,  které  se  projevuje  ztíženým 

dýcháním,  dušností,  poruchou  plicních  funkcí  a  rentgenologicky  zjistitelnými 
změnami na plicích, s příznaky jako neproduktivní kašel a dušnost.  

  břidlicově  šedivé  nebo  modravé  kožní  pigmentace  v  případech  dlouhodobé  léčby 

vysokými denními dávkami; tyto pigmentace pomalu vymizí po přerušení léčby. 

  svalová slabost. 

  zácpa. 

  svědění, červená vyrážka (ekzém). 

 
Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 osob 

  poruchy  vedení  vzruchu  v  srdci,  někdy  následované  srdeční  zástavou,  převodní 

poruchy. 

  poškození  nervů,  které  předávají  impulzy  do  oblasti  obličeje,  krku,  končetin  a/nebo 

trupu a/nebo poškození svalů, obvykle po vysazení léčby ustoupí. 

  závratě. 

  sucho v ústech. 

 

5/7 

Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10000 osob 

  snížení počtu krevních destiček, snížení tvorby nebo zvýšený rozpad červených 

krvinek. 

  výrazné zpomalení srdeční frekvence nebo zastavení převodu vzruchu v srdci, zvláště 

u starších pacientů nebo u pacientů s narušeným převodem vzruchu v srdci. 

  nadměrná sekrece antidiuretického hormonu, který zajišťuje správnou hladinu solí a 

tekutin v těle. To může způsobit snížené vylučování moči, hromadění tekutin a 
nerovnováhu některých solí v těle. 

  poškození očního nervu a/nebo zánět očního nervu, které mohou vést k trvalé slepotě. 

  chronická choroba jater (v některých případech se smrtelnými důsledky),  zánět jater, 

nevratné změny jaterní tkáně (jaterní cirhóza). 

  zvýšená hladina kreatininu v krvi. 
  nezhoubné zvýšení tlaku uvnitř lebky, porucha koordinace pohybů, bolesti hlavy. 

  zánět nadvarlat, impotence. 

  zúžení průdušek u pacientů s těžkým respiračním selháním, zvláště u pacientů 

s astmatem. 

  zčervenání kůže během ozařování, výskyt červených bolestivých uzlů zejména na kůži 

bérců  (erythema  nodosum)  a  vyrážka,  odlupování  kůže  (exfoliativní  dermatitida), 
vypadávání vlasů. 

  vaskulitida (zánětlivé onemocnění cév). 

 

Není známo: z dostupných údajů nelze frekvenci určit 

  poruchy srdečního rytmu. 

  granulom včetně granulomu kostní dřeně. 
  plicní krvácení. 

  kopřivka. 

  otok  kůže,  obličeje,  hrtanu  a  dýchacích  cest,  který  může  vést  k  dušení  (Quinckeho 

edém). 

  závažné alergické reakce (anafylaktická reakce, anafylaktický šok). 

  akutní zánět slinivky břišní (akutní pankreatitida). 

  snížená chuť k jídlu. 
  mimovolní svalové pohyby, ztuhlost, třes a neklid (parkinsonismus). 

  abnormální vnímání vůně (parosmie). 

  zmatenost (delirium). 

  život ohrožující kožní reakce charakterizované vyrážkou, puchýři, odlupováním kůže 

a  bolestí  (toxická  epidermální  nekrolýza,  Stevens-Johnsonův  syndrom,  bulózní 
dermatitida, léková reakce s eosinofilií a systémovými příznaky). 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 

6/7 

5.  Jak přípravek Sedacoron uchovávat 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce/blistru  za 
EXP.  Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 

6.  Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Sedacoron obsahuje 
Léčivou látkou je amiodaroni hydrochloridum 200 mg v jedné tabletě. 
Pomocnými  látkami  jsou:  monohydrát  laktosy,  kukuřičný  škrob,  mikrokrystalická  celulosa, 
magnesium-stearát. 

 

Jak Sedacoron vypadá a co obsahuje toto balení 

Sedacoron jsou kulaté, bikonvexní tablety, bílé až téměř bílé barvy, na jedné straně s půlicí 
rýhou. 

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 

 
Balení 
Přípravek Sedacoron je dostupný v průhledných PVC/Al blistrech a krabičce v balení po 30, 
50 a 60 tabletách. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
EBEWE  Pharma  Ges.m.b.H.Nfg.KG,  Mondseestrasse  11,  4866  Unterach  am  Attersee, 
Rakousko 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci 
Sandoz s.r.o., Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com.

 

 

Výrobce 
EBEWE Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG, 4866 Unterach, Rakousko 
Salutas Pharma GmbH, 39179 Barleben, Německo 
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko 
 

7/7 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  

14. 12. 2017 

   

Recenze

Recenze produktu SEDACORON 60X200MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SEDACORON 60X200MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám