Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

SECTRAL 400 MG 30X400MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17679

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: FAMAR, S.A., ATTIKI
Kód výrobku: 17679
Kód EAN: 3587080000986
Kód SÚKL: 80058
Držitel rozhodnutí: FAMAR, S.A., ATTIKI
Přípravek se užívá u dospělých k léčení hypertenze (vysokého krevního tlaku), některých poruch srdečního rytmu, profylaxi (předcházení) záchvatů námahové anginy pectoris a k dlouhodobé léčbě po srdečním infarktu.

Příbalový leták

 

1/6

 

sp.zn. sukls16230/2016 
 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

SECTRAL

 

 400 mg 

 

acebutololum 

potahované tablety 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek Sectral a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sectral užívat  

3. 

Jak se přípravek Sectral užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Sectral uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Sectral a k čemu se používá 

 
Přípravek Sectral obsahuje léčivou látku acebutolol, která patří mezi tzv. 

1

-selektivní blokátory (tzv. 

beta-blokátory).  Umožňuje  účinnou  léčbu  vysokého  krevního  tlaku  a  poruch  srdečního  rytmu 
prostřednictvím různých mechanismů. Zmenšením spotřeby kyslíku poskytuje účinnou ochranu srdce 
při jeho nedostatečném prokrvení. 
 
Přípravek se užívá k léčbě hypertenze (vysokého krevního tlaku), některých poruch srdečního rytmu, 
profylaxi  (předcházení)  záchvatů  námahové  anginy  pectoris  a  k  dlouhodobé  léčbě  po  srdečním 
infarktu. 
 
Přípravek Sectral je určen pro dospělé pacienty. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sectral užívat  

 
Neužívejte přípravek Sectral 

jestliže jste alergický(á) na acebutolol nebo na beta-blokátory nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);  

jestliže trpíte těžkou poruchou srdeční funkce, zejména jako komplikace rozsáhlého či 
opakovaného infarktu myokardu; 

jestliže máte nízký krevní tlak (zvláštní pozornost je třeba věnovat pacientům s krevním tlakem 
100/60 mm Hg nebo nižším); 

jestliže trpíte určitou poruchou rytmu srdce zvanou síňokomorová blokáda II. a III. stupně; 

jestliže trpíte určitou poruchou rytmu srdce zvanou syndrom chorého sinu (tzv. sick-sinus 
syndrom); 

jestliže trpíte výrazným zpomalením tepu (méně než 45–50 pulzů/minutu); 

jestliže trpíte neléčeným srdečním selháním; 

 

2/6

 

jestliže trpíte poruchou rovnováhy vnitřního prostředí organismu (tzv. metabolická acidóza);  

jestliže trpíte závažnou poruchou prokrvení okrajových částí těla (tzn. závažným onemocněním 
periferních tepen, např. těžkými formami ischemické choroby dolních končetin, Raynaudovým 
syndromem); 

jestliže trpíte zhoršenou či závažnou formou průduškového astmatu nebo chronické obstrukční 
plicní nemoci; 

jestliže trpíte spastickou formou ischemické choroby srdeční (tzv. Prinzmetalovou anginou 
pectoris); 

jestliže máte neléčený nádor dřeně nadledvin (tzv. feochromocytom); 

jestliže současně užíváte floctafenin (užívá se pro léčbu bolesti) nebo sultoprid (užívá se k 
léčení některých duševních chorob; 

jestliže kojíte; 

 
Upozornění a opatření  

Před užitím přípravku Sectral se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 
Před užitím přípravku Sectral je nutno dbát zvýšené opatrnosti při následujících stavech: 

porucha funkce ledvin, dávka má být proto snížena, aby nedocházelo ke kumulaci léčiva, 

průduškové astma (astma bronchiale) a chronická obstrukční plicní nemoc, protože přípravek 
Sectral může způsobit zúžení průdušek (bronchospasmus). Pacientům s chronickou obstrukční 
plicní nemocí by neměly být beta-blokátory podávány, pokud k tomu neexistuje závažný 
klinický důvod. Pacientům s lehkou formou bronchospastického onemocnění může být 
acebutolol podáván v nízkých dávkách a se zvýšenou opatrností. 

zpomalený srdeční tep (bradykardie), protože beta-blokátory mohou způsobit ještě výraznější 
snížení srdečního tepu. Jestliže klidový srdeční tep poklesne na 50–55 tepů za minutu, musí být 
dávkování sníženo. 

nedostatečnost srdce a srdeční selhání. 

porucha prokrvení okrajových částí těla, protože beta-blokátory mohou způsobit její zhoršení. 
Při lehké formě poruchy prokrvení okrajových částí těla je podávání možné se zvýšenou 
opatrností; u těžkých forem je podávání kontraindikováno (viz bod „Neužívejte přípravek 
Sectral“).  

onemocnění z nadměrného množství hormonů štítné žlázy (thyreotoxikóza, projevující se 
horečkou, poruchami srdeční činnosti, průjmy, zvracením, psychickými příznaky), protože beta-
blokátory mohou maskovat její projevy. 

onemocnění diabetes mellitus, protože beta-blokátory mohou maskovat příznaky tohoto 
onemocnění (např. zrychlený srdeční tep a bušení srdce). Pacienti s onemocněním diabetes 
mellitus by si měli častěji měřit hladinu glykemie. 

nádor dřeně nadledvin (feochromocytom). Při tomto onemocnění je zapotřebí přísná kontrola 
krevního tlaku. 

lupénka (psoriáza). Beta-blokátory mají být podávány při lupénce pouze v případě, neexistuje-li 
jiná vhodná léčba. 

alergie, protože beta-blokátory mohou zvýšit citlivost na alergeny a mohou zvýšit závažnost 
reakcí z přecitlivělosti (tzv. anafylaktické reakce). 

plánovaná operace. V případě operace či vyšetření prováděného v celkové anestezii nebo 
rentgenového vyšetření s použitím kontrastní látky upozorněte příslušného lékaře, že užíváte 
tento přípravek, a informujte se, zda jeho užívání máte před operací nebo vyšetřením přerušit. 

určitá porucha rytmu srdce (tzv. síňokomorový blok I. stupně). 

u starších pacientů. U pacientů vyššího věku je nezbytné absolutně respektovat kontraindikace a 
zahájit léčbu nízkými dávkami pod přísným dohledem. 

onemocnění myasthenia gravis, protože může dojít ke zhoršení. 

deprese. 

u sportovců, protože přípravek Sectral může vyvolat pozitivní reakci při antidopingovém textu. 

 
Bez souhlasu lékaře nesmíte měnit dávkování přípravku ani léčbu náhle přerušit. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek Sectral není určen pro podávání dětem a dospívajícím do 18 let. 

 

3/6

 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Sectral 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Kontraindikované kombinace (viz bod „Neužívejte přípravek Sectral“): 

floctafenin (používá se k léčbě bolesti),  

sultoprid (používá se k léčbě některých duševních chorob). 

 
Nedoporučené kombinace, při kterých je nutný přísný dohled: 

antiarytmika (disopyramid, amiodaron, propafenon, chinidin, hydrochinidin, používají se 
k léčbě poruch rytmu srdce), protože mohou svým působením zhoršit daný stav.  

fingolimod (používá se k léčbě roztroušené sklerózy), protože může dojít k nadměrnému snížení 
srdečního tepu. 

 
Kombinace, které vyžadují opatrnost při použití a při kterých je nutný přísný dohled: 

anestetika, protože mohou způsobit zhoršení funkce srdce. Anesteziolog má být proto 
informován o léčbě pacienta před zahájením celkové anestezie (viz bod „Upozornění a 
opatření“). 

blokátory kalciového kanálu (používané zejména k léčbě vysokého krevního tlaku: verapamil, 
diltiazem, bepridil) mohou způsobit poruchy srdečního rytmu a srdeční selhání. Jiné blokátory 
kalciového kanálu (amlodipin, felodipin, lacidipin, nifedipin, nicardipin, nimodipin, nitrendipin) 
mohou způsobit snížení krevního tlaku či srdeční slabost u pacientů trpících skrytou nebo 
nekontrolovanou srdeční nedostatečností. 

 
Kombinace, které vyžadují opatrnost při použití: 

inzulin a perorální antidiabetika, protože beta-blokátory mohou překrýt projevy snížené hladiny 
cukru v krvi (bušení srdce a zrychlený srdeční tep). Při současném použití je pacientům 
doporučeno častěji měřit hladinu cukru v krvi. 

klonidin (používá se k léčbě vysokého krevního tlaku), proto je zapotřebí jej podávat ještě po 
dobu několika dní po ukončení léčby beta-blokátory. 

bronchodilatancia (používá se k léčbě zúžení průdušek), protože přípravek Sectral může působit 
proti jejich účinku. 

digoxin (používá se k léčbě poruch rytmu srdce), protože jejich současné podávání může 
způsobit závažné snížení srdečního tepu. 

antidepresiva, barbituráty (používaly se k léčbě poruch spánku), neuroleptika (používají se 
k léčbě duševních poruch), další antihypertenziva, protože mohou způsobit výraznější snížení 
krevního tlaku. 

inhibitory monoaminooxidázy (používají se k léčbě deprese), protože mohou způsobit vysoký 
krevní tlak. 

baklofen (používá se k léčbě svalové ztuhlosti), protože může způsobit výraznější snížení 
krevního tlaku. Je zapotřebí častěji kontrolovat krevní tlak a případně snížit dávku 
antihypertenziva. 

lidokain (používá se jako lokální anestetikum), protože se při současném podání s přípravkem 
Sectral může zvýšit možnost nežádoucích účinků (poruchy nervového systému a srdeční 
poruchy). 

jodové rentgentkontrastní látky, protože mohou způsobit šok a nízký krevní tlak; beta-blokátory 
snižují možnost srdce na tyto reakce reagovat.  

nesteroidní antiflogistika (protizánětlivá léčiva), protože mohou snížit schopnost přípravku 
Sectral snížit krevního tlak. 

kortikoidy (protizánětlivá léčiva), tetrakosaktid (léčivo používané v endokrinologii), protože 
mohou snížit účinek přípravku Sectral na snížení krevního tlaku. 

meflochin (používá se k léčbě malárie), protože může způsobit snížení srdečního tepu. 

 
Přípravek Sectral s jídlem a pitím 
Tablety přípravku Sectral se polykají celé a zapíjejí se sklenicí vody. 
 

 

4/6

 

Těhotenství a kojení  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Těhotenství 
Acebutolol by měl být pacientkám podáván v prvním trimestru pouze v případě, že to lékař považuje 
za nezbytně nutné. V takových případech se má použít nejnižší dávka.  
Podávání  beta-blokátorů  v pozdějších  stádiích  těhotenství  může  vyvolat  u  plodu/novorozence 
nežádoucí  účinky  (snížení  srdečního  tepu,  snížení  hladiny  glukosy  v krvi,  srdeční  a  plicní 
komplikace). Beta-blokátory mohou snížit prokrvení placenty, což může mít za následek intrauterinní 
smrt plodu, nezralost a předčasný porod. 
Pro užívání přípravku Sectral v těhotenství musí být zvlášť závažné důvody. 
 
Kojení 
Přípravek Sectral se nesmí užívat během kojení. 
Acebutolol a jeho aktivní metabolity jsou vylučovány do lidského mateřského mléka a jejich účinky 
byly pozorovány u novorozenců/dětí kojených matkami léčenými acebutololem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Stejně jako u ostatních beta-blokátorů se u přípravku Sectral mohou objevit závratě nebo únava, proto 
mají být tyto činnosti prováděny se zvýšenou opatrností. 
 
Přípravek Sectral obsahuje laktosu 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
Přípravek Sectral obsahuje pšeničný škrob 
Vhodný pro pacienty s celiakií. Pacienti s alergií na pšenici by neměli tento léčivý přípravek užívat. 
 
3. 

Jak se přípravek Sectral užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Délka léčby a dávkování závisí na typu a závažnosti onemocnění. 
 
Při  léčbě  vysokého  krevního  tlaku,  při  léčbě  poruch  srdečního  rytmu  a  při  předcházení  záchvatům 
námahové anginy pectoris se na počátku léčby obvykle užívá 1 tableta přípravku Sectral 1krát denně. 
Lékař podle potřeby může dávkování zvýšit a doporučit užívání 1 tablety přípravku Sectral i dvakrát 
denně. 
 
Při dlouhodobé léčbě po srdečním infarktu se obvykle užívá 1 tableta přípravku Sectral jednou denně.  
 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Sectral, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sectral 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 

 

5/6

 

4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Následující nežádoucí účinky jsou setříděny podle frekvence výskytu následovně: velmi časté (může 
se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů); časté (může se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů); méně časté 
(může se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů); vzácné (může se vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů); 
velmi vzácné (může se vyskytnout až u 1 z 10000 pacientů); není známo (z dostupných údajů nelze 
určit).  
 
Velmi časté: 

 

skupina  protilátek  proti  součástem  buněčného  jádra,  které  se  vyskytují  u  některých  typů 
onemocnění (např. lupus erythematodes), 

 

únava, 

 

zažívací poruchy. 

 
Časté: 

 

deprese, noční můry, 

 

závratě, bolest hlavy, 

 

poruchy vidění,  

 

dušnost (pocit nedostatku vzduchu), 

 

pocit na zvracení, průjem, 

 

vyrážka 

 

slabost. 

 
Méně časté:

 

 

Lupus-like  syndrom  (onemocnění,  kdy  imunitní  systém  vytváří  protilátky,  které  napadají 
zejména kůži a klouby). 

 

snížená hladina krevního cukru (hypoglykemie). 

 

pokles  krevního  tlaku  objevující  se  při  přechodu  do  vzpřímené  polohy  (tzv.  posturální 
hypotenze), 

 

rozličné  kožní  projevy  včetně  kožních  změn  připomínajících  svým  vzhledem  lupénku  nebo 
vzplanutí lupénky. 

 
Není známo: 

 

psychózy, halucinace, zmatenost, ztráta libida, poruchy spánku, 

 

porucha  projevující  se  jako  brnění,  mravenčení,  svrbění;  poruchy  centrálního  nervového 
systému, 

 

pocit suchého oka, 

 

srdeční selhání, vznik nebo zhoršení již existující poruchy rytmu srdce, snížení srdečního tepu,  

 

zhoršení existující křečovité bolesti v dolních končetinách, která se objevuje při chůzi a v klidu 
ustupuje, špatné prokrvení prstů (tzv. Raynaudův  syndrom), promodrání kůže na končetinách, 
chladné končetiny, snížení krevního tlaku, 

 

zápal plic (pneumonie), plicní výpotek, zúžení průdušek (bronchospasmus), 

 

zvracení,  

 

zvýšení jaterních enzymů a poškození jater, 

 

syndrom z vysazení. 

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 

 

6/6

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 

Jak přípravek Sectral uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte  při  teplotě  do  25 °C.  Uchovávejte  blistr  v  krabičce,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 
světlem a vlhkostí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Sectral obsahuje 

 

Léčivou látkou je acebutololum. Jedna potahovaná tableta obsahuje acebutololum 400 mg ve 
formě acebutololi hydrochloridum 443,4 mg. 

 

Dalšími pomocnými látkami jsou v jádře tablety monohydrát laktosy, mastek, pšeničný škrob, 
koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon, magnesium-stearát, a v potahované vrstvě 
hypromelosa a makrogol. 

 
Jak přípravek Sectral vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: bílé, podlouhlé, mírně vypouklé potahované tablety, na jedné straně hladké, na druhé 
straně s půlicí rýhou a vyraženým kódem RPR 114. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Velikost balení: 30 tablet v blistru (bezbarvý průhledný PVC/Al) a krabičce. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, Praha, Česká republika 
 
Výrobce: 
Famar Lyon, Saint-Genis Laval, Francie 
sanofi-aventis, S.A., 17404 Riells i Viabrea (Girona), Španělsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 2.3.2016. 
 
 

Recenze

Recenze produktu SECTRAL 400 MG 30X400MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SECTRAL 400 MG 30X400MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám