Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na rýmu » Léky na uvolnění dutin

SANORIN Proti rýmě 1x10 ml - recenze

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 15281

100 % 1 recenze

Přípravek se užívá k mírnění příznaků u akutní rýmy, zánětu čelistních dutin, zánětu Eustachovy trubice a zánětu středního ucha.

Více informací

89
Běžná cena: 99 Kč, Ušetříte: 10 % (10 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 24. 7. 2018, předpokládaný termín doručení 25. 7. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - SANORIN Proti rýmě 1x10 ml

Přípravek se užívá k mírnění příznaků u akutní rýmy, zánětu čelistních dutin, zánětu Eustachovy trubice a zánětu středního ucha.

1
sp.zn. sukls84212/2010

Příbalová informace: informace pro uživatele

Sanorin 1
nosní sprej, roztok
(Naphazolini nitras)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Sanorin 1 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sanorin 1 používat
3. Jak se Sanorin 1 používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Sanorin 1 uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Sanorin 1 a k čemu se používá

Sanorin 1 způsobuje zúžení zánětem rozšířených cév nosní sliznice, což vede ke zmenšení otoku
sliznice a uvolnění hlenu z nosu, vedlejších nosních dutin a trubice spojující střední ucho a hltan
(Eustachovy trubice). Tím je umožněno volné dýchání nosem. Léčebný účinek nastupuje zpravidla do
5 minut a přetrvává 4 - 6 hodin.
Sanorin 1 se používá k mírnění příznaků akutní rýmy, zánětu čelistních dutin, zánětu Eustachovy
trubice a zánětu středního ucha. Při zánětu středního ucha používejte Sanorin 0,5 pouze po
poradě s lékařem.
Sanorin 1 mohou používat dospívající starší 15 let a dospělí.
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sanorin 1 používat

Nepoužívejte Sanorin 1
- jestliže jste alergický(á) na nafazolin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6). Nejčastějšími projevy přecitlivělosti jsou kožní vyrážka a svědění.
- jestliže trpíte suchým zánětem nosní sliznice (projevuje se pocitem sucha v nose a tvorbou strupů
v okolí nosních průduchů).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Sanorin 1 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
- jestliže trpíte závažným onemocněním srdce a cév (srdeční nedostatečnost, vysoký krevní tlak).
- jestliže trpíte poruchou látkové přeměny (cukrovka, zvýšená činnost štítné žlázy).
- jestliže trpíte nádorem nadledvin (feochromocytom).
- jestliže trpíte průduškovým astmatem.
- jestliže jste léčeni některými léky užívanými k léčbě depresí nebo Parkinsonovy choroby
(inhibitory monoaminoxidázy), popř. jinými látkami, které mohou zvyšovat krevní tlak.
2

Děti a dospívající
Přípravek nesmí být podáván dětem a dospívajícím do 15 let věku.

Další léčivé přípravky a Sanorin 1
Při současném podávání přípravku Sanorin 1 a některých léků užívaných k léčbě depresí nebo
Parkinsonovy choroby (inhibitory monoaminoxidázy, tricyklická antidepresiva), může dojít ke zvýšení
krevního tlaku.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Sanorin 1 je možno používat během těhotenství a kojení pouze na doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Sanorin 1 obsahuje konzervační látku methylparaben, který může vyvolat alergickou reakci a to i
opožděně (s odstupem několika hodin po aplikaci přípravku).

3. Jak Sanorin 1 používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař neurčí jinak, podávají se 1 až 3 dávky přípravku Sanorin1. Přípravek se vstřikuje do
obou nosních dírek, a to několikrát denně (postačuje 3krát denně). Mezi jednotlivými dávkami musí
být časový odstup nejméně 4 hodiny. Přípravek se používá krátkodobě. Neměl by být používán déle
než po dobu 5 dnů. Pokud dojde k uvolnění nosního průduchu, může být léčba ukončena i dříve.
Opakovaně se přípravek smí podat až po několikadenním přerušení terapie.

Způsob použití
Před první aplikací nosního spreje dávkovač několikrát stiskněte, dokud se neobjeví souvislý obláček
aerosolu. Před použitím sejměte ochranný kryt. Při aplikaci drže nádobku s přípravkem ve svislé
poloze. Koncovou část dávkovače vložte do nosní dírky a rychle a prudce zmáčkněte kruhovou část
dávkovače. Tím docílíte vstříknutí spreje. Bezprostředně po vstříknutí lehce vdechněte nosem.
Stejným způsobem ošetřete i druhou nosní dírku. Po použití nasaďte ochranný kryt.

Jestliže jste použil(a) více Sanorinu 1, než jste měl(a)
Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem nebo dospělým okamžitě vyhledejte lékaře či
lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) použít SANORIN 1
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
U zvláště citlivých pacientů se občas mohou vyskytnout mírné nežádoucí účinky jako pálení a suchost
nosní sliznice. Velmi vzácněmohou být po odeznění účinku pozorovány silné pocity ucpaného nosu.
3
Velmi vzácně (zejména při předávkování) se mohou dostavit celkové účinky v důsledku podráždění
sympatického nervstva, jako je nervozita, zvýšené pocení, bolest hlavy, třes, zrychlení srdeční
činnosti, bušení srdce a zvýšený krevní tlak. Dlouhodobé a časté používání přípravku Sanorin 1
může vést k chronickému ucpávání nosu a vysychání sliznice.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak Sanorin 1 uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 0C. Uchovávejte v původním obalu a v krabičce, aby byl přípravek
chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku za
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co Sanorin 1 obsahuje

Léčivou látkou je naphazolini nitras 10 mg v 10 ml.
Pomocnými látkami jsou kyselina boritá, edamin, methylparaben a čištěná voda.

Jak Sanorin 1 vypadá a co obsahuje toto balení
Čirý, bezbarvý roztok bez zápachu.
Průhledná nádobka (HDPE), komplet PAK se závitem pumpa (PP), stoupací trubička (PE a PP),
těsnění (PU-BU), nosní aplikátor (PP) s krytem (LDPE), příbalová informace, krabička.

Velikost balení: 10 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, PSČ 747 70 Opava - Komárov, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 30.10.2013.
 

Informace o produktu

Výrobce: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Značka: SANORIN
Produktová řada: Sanorin
Kód výrobku: 15281
Kód EAN: 8594737047817
Kód SÚKL: 58159
Držitel rozhodnutí: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek se užívá k mírnění příznaků u akutní rýmy, zánětu čelistních dutin, zánětu Eustachovy trubice a zánětu středního ucha. Sanorin 0,1% může být podáván mladistvým nad 15 let a dospělým.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (1)

Recenze produktu SANORIN Proti rýmě 1x10 ml

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Diskuze

Diskuze k produktu SANORIN Proti rýmě 1x10 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

100 % 07/03/2013

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám