Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 25687
Kód EAN: 8594050584761
Kód SÚKL: 15239
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE
Sandostatin LAR se užívá: - K léčbě akromegalie. - K odstranění příznaků souvisejících se zvýšenou tvorbou některých specifických hormonů a jiných příbuzných látek v žaludku, střevu a slinivce. Akromegalie je onemocnění, při němž tělo produkuje nadměrné množství růstového hormonu, který za normálních okolností řídí růst tkání, orgánů a kostí. Nadměrné množství hormonu vede k nadměrnému růstu kostí a tkání, především rukou a nohou. Sandostatin LAR významně snižuje projevy akromegalie, mezi které se řadí bolesti hlavy, nadměrné pocení, zvětšení rukou a nohou, únavnost, bolestivost kloubů. Ve většině případů je nadprodukce hormonu způsobena zvětšením podvěsku mozkového (adenom hypofýzy); léčba Sandostatinem LAR může způsobit zmenšení velikosti andenomu. Sandostatin LAR se užívá k léčbě pacientů s akromegalií - Pokud se léčba jinou formou Sandostatinu, která se podává každý den formou podkožní injekce, ukázala jako účinná; přechod na Sandostatin LAR znamená snížení frekvence injekcí. - Pokud jiné typy léčby akromegalie (chirurgická nebo radioterapeutická) nejsou vhodné nebo se neosvědčily. - Po radioterapii, k pokrytí přechodného období do plného nástupu účinku radioterapie. Zvýšená tvorba specifických hormonů a jiných příbuzných látek může být způsobena některými vzácnými stavy žaludku, střeva nebo slinivky. Narušuje normální hormonální rovnováhu v těle a ústí v řadu příznaků, jako návaly horka, průjem, snížený krevní tlak, vyrážka a úbytek hmotnosti. Léčba přípravkem Sandostatin LAR pomáhá tyto příznaky kontrolovat. Většinou se podává osobám, které dobře reagovaly na léčbu přípravkem Sandostatin podávaným podkožně.

Příbalový leták

1/7
sp.zn.: sukls157468/2008, sukls157469/2008
a k sp.zn.: sukls83236/2012, sukls109844/2012, sukls238531/2012,
sukls83240/2012, sukls109828/2012, sukls238538/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SANDOSTATIN LAR 20 mg
SANDOSTATIN LAR 30 mg
(Octreotidum)
Prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Sandostatin LAR a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sandostatin LAR užívat
3. Jak se Sandostatin LAR užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Sandostatin LAR uchovávat
6. Další informace
7. Informace pro zdravotnické pracovníky

1. CO JE SANDOSTATIN LAR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Sandostatin LAR je syntetická sloučenina odvozená od somatostatinu, tj. látky, která se normálně
nachází v lidském těle a která tlumí účinky některých hormonů, např. růstového hormonu. Výhodou
přípravku Sandostatin LAR před somatostatinem je jeho silnější a dlouhodobější účinek.

Sandostatin LAR se užívá
k léčbě akromegalie.
k odstranění příznaků souvisejících se zvýšenou tvorbou některých specifických hormonů a jiných
příbuzných látek v žaludku, střevu a slinivce.
k léčbě neuroendokrinních nádorů lokalizovaných ve střevě (např. slepé střevo, tenké střevo,
tlusté střevo).

Akromegalie je onemocnění, při němž tělo produkuje nadměrné množství růstového hormonu, který
za normálních okolností řídí růst tkání, orgánů a kostí. Nadměrné množství hormonu vede
k nadměrnému růstu kostí a tkání, především rukou a nohou. Sandostatin LAR významně snižuje
projevy akromegalie, mezi které se řadí bolesti hlavy, nadměrné pocení, pocit necitlivosti rukou a
nohou, únava, bolestivost kloubů.Ve většině případů je nadprodukce hormonu způsobena zvětšením
podvěsku mozkového (adenom hypofýzy); léčba Sandostatinem LAR může způsobit zmenšení
velikosti andenomu.
Sandostatin LAR se užívá k léčbě pacientů s akromegalií
pokud se léčba jinou formou Sandostatinu, která se podává každý den formou podkožní injekce,
ukázala jako účinná; přechod na Sandostatin LAR znamená snížení frekvence injekcí.
pokud jiné typy léčby akromegalie (chirurgická nebo radioterapeutická) nejsou vhodné nebo se
neosvědčily.
po radioterapii, k pokrytí přechodného období do plného nástupu účinku radioterapie.

2/7

Zvýšená tvorba specifických hormonů a jiných příbuzných látek může být způsobena některými
vzácnými stavy žaludku, střeva nebo slinivky. Narušuje normální hormonální rovnováhu v těle a ústí
v řadu příznaků jako návaly horka, průjem, snížený krevní tlak, vyrážka a úbytek hmotnosti. Léčba
přípravkem Sandostatin LAR pomáhá tyto příznaky kontrolovat. Většinou se podává osobám, které
dobře reagovaly na léčbu přípravkem Sandostatin podávaným podkožně.
Neuroendokrinní nádory jsou vzácné nádory, které se mohou vyskytovat v různých částech těla.
Sandostatin LAR je také používán jako léčba k potlačení růstu těchto nádorů, pokud jsou lokalizovány
(např. slepé střevo, tenké střevo nebo tlusté střevo).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SANDOSTATIN LAR
UŽÍVAT
Pečlivě dodržujte instrukce, které Vám dal Váš lékař, protože se mohou lišit od informací, které
jsou uvedeny v této příbalové informaci.
Pečlivě si přečtěte následující informace dříve, než začnete Sandostatin LAR užívat.

Neužívejte Sandostatin LAR
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na oktreotid nebo na kteroukoli další složku přípravku
Sandostatin LAR.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sandostatin LAR je zapotřebí
Řekněte svému lékaři, že užíváte jiné léky na kontrolu krevního tlaku (beta-blokátory nebo
blokátory kalciového kanálu) nebo látky, které kontrolují rovnováhu tekutin a elektrolytů. Může
být nutná úprava dávkování.
Pokud víte, že máte žlučové kamínky nebo jste je měl/a v minulosti. Informujte o tom svého
lékaře, protože dlouhodobé užívání přípravku Sandostatin LAR může mít za následek jejich
tvorbu. Váš lékař může pravidelně provádět kontroly Vašeho žlučníku.
Oznamte svému lékaři, že máte cukrovku, protože Sandostatin LAR může ovlivnit hladinu
krevního cukru. Máte-li cukrovku, je nutno kontrolovat pravidelně hladinu Vašeho krevního
cukru.
Jestliže jste v minulosti měl/a nedostatek vitaminu B12, Váš lékař může chtít pravidelně
kontrolovat jeho hladinu.
Jestliže užíváte Sandostatin LAR dlouhodobě, Váš lékař může chtít pravidelně kontrolovat funkci
Vaší štítné žlázy.

Sandostatin LAR a děti
S použitím přípravku Sandostatin LAR u dětí není dostatek zkušeností.

Sandostin LAR a starší lidé
Zkušenosti s přípravkem Sandostatin LAR ukázaly, že u lidí ve věku 65 a více let nejsou nutná
zvláštní opatření.

Těhotenství a kojení
Sandostatin LAR by měl být užíván během těhotenství pouze tehdy, pokud je to nezbytně nutné.
Informujte svého lékaře, zda jste těhotná nebo hodláte otěhotnět.

Ženy v plodném věku
Ženy v plodném věku musí během léčby užívat účinnou metodu antikoncepce.

Kojící matky
Není známo, zda Sandostatin LAR přestupuje do mateřského mléka. S užitím přípravku Sandostatin
LAR u kojících matek nejsou žádné zkušenosti.
Pokud užíváte Sandostatin LAR, neměla byste kojit.
3/7


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není známo, že by Sandostatin LAR ovlivňoval schopnost řízení motorových vozidel nebo obsluhu
strojů.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době,
a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Obvykle společně s přípravkem
Sandostatin LAR můžete pokračovat v užívání i jiných léků, avšak účinnost některých léků, jako je
cimetidin, cyklosporin a bromokriptin, může být přípravkem Sandostatin LAR ovlivněna.
Pokud jste diabetik/diabetička, může být nutné, aby Vám lékař upravil léčbu cukrovky.


3. JAK SE SANDOSTATIN LAR UŽÍVÁ
Sandostatin LAR je nutno podávat jako injekci do hýžďového svalu. Opakované aplikace musejí být
prováděny střídavě do pravého a levého hýžďového svalu.
Počáteční dávka je obvykle 20 mg přípravku Sandostatin LAR, která se podává ve 4týdenních
intervalech. Po prvních 3 měsících léčby bude lékař pravděpodobně chtít Vaši léčbu přehodnotit. To
může zahrnovat stanovení hladiny růstového hormonu nebo jiných hormonů v krvi. Na základě
výsledků a Vašeho stavu je možno dávku přípravku Sandostatin LAR změnit. Dávka podávaná injekcí
může být snížena na 10 mg nebo, pokud léčba není dostatečně účinná, zvýšena na 30 mg. Pokud
užíváte Sandostatin LAR k léčbě akromegálie, může být dávka v případě potřeby zvýšena na 40 mg.
Po nalezení pro Vás optimální dávky bude chtít Váš lékař pravděpodobně přehodnocovat léčbu
každých cca 6 měsíců.
Pokud jste dříve byl/a úspěšně léčen/a podkožně podávaným přípravkem Sandostatin, lze zahájit léčbu
tak, jak je popsáno výše. Pokud jste nebyl/a dříve léčen/a podkožně podávaným přípravkem
Sandostatin, může být nejdříve zahájena krátkodobá léčba podkožně podávaným přípravkem
Sandostatin. Podle Vaší odpovědi na léčbu můžete být potom převeden/a na léčbu přípravkem
Sandostatin LAR.
V souvislosti s tím, na jaké potíže je Vám Sandostatin LAR podáván, může být nutno pokračovat po
první injekci přípravku Sandostatin LAR v podávání podkožního přípravku Sandostatin po dobu asi 2
týdnů.
Při podávání přípravku Sandostatin LAR pro léčbu neuroendokrinních nádorů lokalizovaných ve
střevě je obvyklá dávka 30 mg ve 4týdenních intervalech. Váš lékař rozhodne, jak dlouho budete
léčen/a přípravkem Sandostatin LAR.

Pro zdravotnické pracovníky:
Pokyny pro podávání přípravku Sandostatin LAR jako nitrosvalové injekce jsou uvedeny na konci
této příbalové informace.

Jestliže jste užil/a více přípravku Sandostatin LAR, než jste měl/a
Po předávkování Sandostatinem LAR nebyla nikdy pozorována život ohrožující reakce. Mohou se
však vyskytnout následující příznaky předávkování: návaly horka, časté močení, únava, deprese,
úzkost a neschopnost se soustředit.
Pokud si myslíte, že u Vás došlo k předávkování a vyskytly se u Vás výše uvedené příznaky,
kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a užít Sandostatin LAR
Pokud zapomenete na injekci, doporučuje se ji aplikovat, jakmile to zjistíte a dále pokračovat podle
obvyklého rozvrhu. Zpoždění jedné dávky o několik dnů Vás nepoškodí, ale než se vrátíte ke svému
rozvrhu, mohou se u Vás znovu dočasně objevit původní příznaky.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
4/7

Podobně jako všechny léky, může mít i Sandostatin LAR nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytnou nějaké nežádoucí účinky, informujte svého lékaře. Některé nežádoucí
účinky mohou být vážné a mohou vyžadovat okamžitou lékařskou péči.

Některé nežádoucí účinky jsou velmi časté: (postihují více než 1 z 10 pacientů)
žlučové kameny vedoucí k náhlé bolesti v zádech.
příliš mnoho cukru v krvi.

Některé nežádoucí účinky jsou časté: (postihují 1 až 10 pacientů ze 100)
nedostatečná funkce štítné žlázy (hypotyreóza) vyvolávající změny srdeční činnosti, chuti nebo
tělesné hmotnosti, únavu, pocit chladu, nebo zduření přední části krku.
změny ve funkčních testech štítné žlázy.
zánět žlučníku (cholecystitida)
příliš málo cukru v krvi
porušená glukózová tolerance
pomalý tlukot srdce.

Některé jsou méně časté: (postihují méně než 1 ze 100 pacientů, ale více než 1 z 1000 pacientů)
žízeň, malé množství moče, tmavá moč, suchá zarudlá kůže.
rychlý tlukot srdce.

Jiné závažné nežádoucí účinky
Jestliže zjistíte jakýkoli z následujících nežádoucích účinků, řekněte to okamžitě svému lékaři:
hypersenzitivní (alergické) reakce, včetně kožní vyrážky
alergická reakce (anafylaxe) působící dýchací obtíže a závratě
zánět slinivky břišní (pankreatitida)
zánět jater (hepatitida), který se může projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma (žloutenka),
nevolností, zvracením, ztrátou chuti k jídlu, pocitem celkové nevůle, svěděním, lehkým
zabarvením moče
nepravidelný tlukot srdce.

Další nežádoucí účinky:
Tyto nežádoucí účinky jsou obvykle mírné a při pokračování léčby obvykle vymizí.

Některé jsou velmi časté: (postihují více než 1 z 10 pacientů)
průjem
bolesti břicha
nevolnost
zácpa
nadýmání (větry)
bolest hlavy
bolest v místě injekce.

Některé nežádoucí účinky jsou časté: (postihují 1 až 10 pacientů ze 100)
pocit nevolnosti po jídle (dyspepsie)
zvracení
pocit plného žaludku
tuková stolice
únik stolice
5/7

změna barvy stolice
závratě
ztráta chuti k jídlu
změny jaterních funkčních testů
vypadávání vlasů
zkrácení dechu.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK SANDOSTATIN LAR UCHOVÁVAT
Sandostatin LAR nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte při teplotě 2 až 8°C (v chladničce). Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl
přípravek chráněn před světlem.
Sandostatin LAR může zůstat v den aplikace při teplotě pod 25°C, ale musí zůstat v krabičce, aby
byl chráněn před světlem. Suspenze musí být připravována bezprostředně před i.m. aplikací.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co Sandostatin LAR obsahuje
Léčivou látkou je Sandostatinu LAR je octreotidum (jako octreotidi acetas) v prášku (mikrosféry) pro
přípravu suspenze pro injekci.
Pomocnými látkami v prášku jsou polyglactin (1:1) a mannitol.

Před použitím musí být prášek rozpuštěn ve zvláštním roztoku (rozpouštědle), který je součástí balení.
Rozpouštědlo obsahuje mannitol, sodnou sůl karmelosy, vodu na injekci.

Sandostatin LAR suspenze obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je
bez sodíku.

Balení přípravku Sandostatin LAR obsahuje:
jednu injekční lahvičku s obsahem 20 nebo 30 mg oktreotidu,
jednu předplněnou injekční stříkačku s obsahem 2,5 ml rozpouštědla na suspendování prášku,
dvě jehly

Jak Sandostatin LAR vypadá a co obsahuje toto balení
Prášek pro injekční suspenzi je bílý až téměř bílý lyofilizát.
Předplněná injekční stříkačka s rozpouštědlem obsahuje čirý bezbarvý roztok.
Před použitím musí být prášek rozpuštěn ve zvláštním roztoku, rozpouštědle.

Velikost balení:
1 injekční lahvička s práškem + 1 předplněná injekční stříkačka s rozpouštědlem.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika
6/7Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

7. Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky
Instrukce pro intramuskulární podání přípravku Sandostatin LAR
POUZE PRO HLUBOKOU INTRAGLUTEÁLNÍ INJEKCI
Obsah:Přesně sledujte dále uvedené pokyny, aby se zajistilo úplné využití prášku a jeho rovnoměrné
suspendování před i.m. injekcí.
Suspenze přípravku Sandostatin LAR musí být připravena bezprostředně před podáním.
Sandostatin LAR smí aplikovat pouze zkušení zdravotničtí pracovníci.

Nechte Sandostatin LAR lahvičku i stříkačku s rozpouštědlem
dosáhnout pokojové teploty.
Z lahvičky obsahující Sandostatin LAR sejměte čepičku. Lehkým
poklepem se ujistěte, že prášek je na dně lahvičky.
Odstraňte kryt ze stříkačky s rozpouštědlem.
Na stříkačku nasaďte jednu z přiložených jehel.

Alkoholovým tampónem vydezinfikujte gumovou zátku na lahvičce.
Středem gumové zátky v lahvičce s přípravkem Sandostatin LAR
vpíchněte jehlu.

Aniž byste se dotkl/a prášku přípravku Sandostatin LAR, vstřikujte
pomalu rozpouštědlo po stěně lahvičky. Nevstřikujte rozpouštědlo
přímo na prášek. Vytáhněte jehlu z lahvičky.

Jedna injekční lahvička s
obsahem přípravku
Sandostatin LAR

Jedna předplněná injekční stříkačka s rozpouštědlem + 2
jehly

7/7


Nehýbejte s lahvičkou, dokud rozpouštědlo neprovlhčí dokonale
prášek přípravku Sandostatin LAR (minimálně 2-5 minut). Aniž
byste lahvičku obrátil/a, zkontrolujte prášek na stěnách a na dně
lahvičky. Jsou-li stále suchá místa, umožněte další provlhčení. Zatím
připravte pacienta na injekci.

Po dosažení úplného provlhčení jemně pohybujte lahvičkou cca 30
až 60 sekund, až se utvoří mléčná suspenze. Netřepte prudce
lahvičkou, protože to může vést k flokulaci suspenze. Flokulovaná
suspenze není použitelná.

Okamžitě znovu vpíchněte gumovou zátkou jehlu a s lahvičkou
dnem dolů, nakloněnou v úhlu asi 45 stupňů, pomalu natáhněte
obsah lahvičky do stříkačky. Během nasávání do stříkačky
neobracejte lahvičku, protože to může ovlivnit nasáté množství.
Je běžné, že na stěnách a dně lahvičky zůstane malé množství
suspenze. Jedná se o započítané nadsazení.
Okamžitě vyměňte jehlu (přiložena).


Aplikace se musí uskutečnit bezprostředně po přípravě suspenze.
Jemně otočte stříkačku, aby byla zachována stejnorodá suspenze. Ze
stříkačky odstraňte vzduch.

Alkoholovým tampónem dezinfikujte místo vpichu.
Do pravého nebo levého hýžďového svalu vpíchněte jehlu a
aspirujte, abyste se ujistil/a, že nebyla zasažena žádná céva.
Vstřikujte pomalu i.m. hlubokou intragluteální injekcí stálým
tlakem. Ucpe-li se jehla, vyměňte ji za jinou o stejném průměru
[1,1 mm, 19 gauge].

Sandostatin LAR lze podávat pouze hlubokou intragluteální injekcí,
nikdy i.v. Byla-li zasažena céva, nasaďte novou jehlu a vyberte jiné
místo vpichu.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
9.10.2013

Recenze

Recenze produktu SANDOSTATIN LAR 30 MG 1X30MG Prášek pro inj. suspenzi

Diskuze

Diskuze k produktu SANDOSTATIN LAR 30 MG 1X30MG Prášek pro inj. suspenzi

Přidat nový příspěvek do diskuze