Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

SALOFALK 500 50X500MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11695

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: DR.FALK PHARMA GMBH, FREIBURG
Kód výrobku: 11695
Kód EAN: 4032717000055
Kód SÚKL: 26998
Držitel rozhodnutí: DR.FALK PHARMA GMBH, FREIBURG
Salofalk 500, enterosolventní tablety se užívají v akutní fázi zánětu tlustého střeva provázeného tvorbou vředů (ulcerózní kolitidy), v preventivní léčbě tohoto onemocnění a v léčbě akutní fáze Crohnovy choroby.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 5)
sp.zn. sukls207939/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SALOFALK 500, enterosolventní tablety
(Mesalazinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Salofalk 500, enterosolventní tablety a k čemu se užívá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Salofalk 500, enterosolventní tablety užívat
3. Jak se Salofalk 500, enterosolventní tablety užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Salofalk 500, enterosolventní tablety uchovávat
6. Další informace

1. CO JE SALOFALK 500, ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY A K ČEMU SE UŽÍVÁ?
Přípravek Salofalk 500, enterosolventní tablety je určený k léčbě zánětlivých střevních onemocnění.
Léčivá látka mesalazin obsažená v přípravku působí místně protizánětlivě na sliznici dolního úseku
tenkého střeva a především na sliznici tlustého střeva.
Po ústním podání přípravku Salofalk 500 ve formě potahovaných tablet odolných vůči žaludeční šťávě
(enterosolventních tablet), se mesalazin uvolňuje v dolním úseku tenkého střeva (asi 1530 %) a v
tlustém střevě (přibližně 70 % látky). Pro uvolňování mesalazinu z enterosolventní potahované tablety
je rozhodující pH střevního obsahu a rychlost střevního průchodu.

Salofalk 500, enterosolventní tablety se užívají v akutní fázi zánětu tlustého střeva provázeného
tvorbou vředů (ulcerózní kolitidy), v preventivní léčbě tohoto onemocnění a v léčbě akutní fáze
Crohnovy choroby.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SALOFALK 500,
ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY UŽÍVAT
Neužívejte Salofalk 500, enterosolventní tablety
- jestliže jste přecitlivělí (alergičtí) nebo u Vás byla zjištěna přecitlivělost na kyselinu
salicylovou, přípravky s jejím obsahem a sloučeniny od ní odvozené nebo na kteroukoli
pomocnou látku tohoto přípravku (viz bod 6 DALŠÍ INFORMACE)
- jestliže trpíte těžkou poruchou funkce jater nebo ledvin

Zvláštní opatrnosti při použití Salofalku 500, enterosolventních tablet je zapotřebí:
- jestliže jste někdy trpěli plicní chorobou, zvláště průduškovým astmatem
- jestliže se někdy u Vás objevila alergie na sulfasalazin, látku podobnou mesalazinu
Strana 2 (celkem 5)
- jestliže máte problémy s játry
- jestliže máte problémy s ledvinami

Další opatření
Během léčby byste měli být pod dohledem svého lékaře a pravidelně podstupovat vyšetření krve a
moči.

U pacientů po částečném odstranění střeva (resekci) v oblasti kyčelníku a slepého střeva (ileocekální
oblasti) a odstranění ileocekální chlopně (valvula ileocaecalis) se ojediněle následkem příliš rychlé
střevní pasáže může přípravek objevit ve stolici ve formě nerozpuštěných tablet. V uvedeném případě
se obraťte na svého ošetřujícího lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z níže uvedených přípravků, protože by mohlo dojít
k ovlivnění jejich účinku:

- azathioprin, 6-merkaptopurin nebo thioguanin (léky užívané k léčení poruch imunity)
- látky působící proti srážení krve (léky na trombózu nebo na ředění krve, např. warfarin)

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. I tak může být
v pořádku, abyste se přípravkem Salofalk 500, tablety léčili a Váš lékař bude moci posoudit, co je pro
Vás vhodné.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Salofalk 500, tablety byste v těhotenství měla používat pouze na doporučení ošetřujícího lékaře.

Také používání Salofalku 500, tablety během kojení by mělo být jen na doporučení lékaře, protože
tento přípravek přechází do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Žádné negativní účinky na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje nejsou známy.

Důležité informace o některých složkách přípravku Salofalk 500, tablety
Pokud máte dietu s omezením soli, vezměte v úvahu, že jedna tableta obsahuje 2,1 mmol (49 mg)
sodíku.

3. JAK SE SALOFALK 500, ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY UŽÍVAJÍ
Vždy užívejte Salofalk 500, enterosolventní tablety přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí včetně starších pacientů:
Dávkování vždy určí lékař. Obvykle si berte 1 tabletu 3x denně (ráno, v poledne a večer), což
odpovídá dávce 1,5 g mesalazinu denně. V indikovaných případech je možno po poradě s lékařem
v léčbě akutní fáze ulcerózní kolitidy dávku zvýšit až na 3 g mesalazinu denně, v akutní fázi Crohnovy
choroby až na 4,5 g mesalazinu denně.
Strana 3 (celkem 5)
V dlouhodobé preventivní léčbě ulcerózní kolitidy užívejte 1 tabletu 3x denně (ráno, v poledne a
večer).

Děti do 6 let:
Salofalk 500 není určen pro děti do 6 let věku.

Děti a mladiství ve věku 6-18 let:
Zeptejte se lékaře na přesné dávkování přípravku u Vašeho dítěte.
Akutní fáze: Dávkování přípravku má být stanoveno individuálně, od dávky 30-50 mg léčivé látky na
kg tělesné hmotnosti a den, která by měla být užívána rozděleně v dílčích dávkách. Maximální dávka je
75 mg léčivé látky na kg tělesné hmotnosti a den. Celková denní dávka by neměla překročit 4g/den.
Preventivní podávání (ulcerózní kolitida): Dávkování má být stanoveno individuálně, od dávky 15-30
mg léčivé látky na kg tělesné hmotnosti a den, která by měla být užívána rozděleně v dílčích dávkách.
Celková denní dávka by neměla překročit dávku doporučovanou pro dospělé.

Obecně platí, že dětem s tělesnou hmotností do 40 kg může být podána polovina denní dávky pro
dospělé a dětem a mladistvým nad 40 kg tělesné hmotnosti denní dávka stejná jako u dospělých
pacientů.

Pacienti se sníženou funkcí jater a ledvin:
Se zvýšenou opatrností je nutno Salofalk 500, enterosolventní tablety užívat u pacientů se sníženou
funkcí jater.
Salofalk 500, enterosolventní tablety by neměli užívat pacienti se sníženou funkcí ledvin vzhledem
k možnému nepříznivému účinku mesalazinu na ledviny.

Tablety užívejte nerozkousané jednu hodinu před jídlem. Zapíjejte je hojně tekutinou.
Dávkovací schéma musí být přísně dodržováno jak v akutní fázi onemocnění, tak i při dlouhodobé
preventivní léčbě. Jen tak je možno dosáhnout žádaného léčebného účinku.
Doba léčby je závislá na typu onemocnění, jeho závažnosti a průběhu. Akutní fáze ulcerózní kolitidy
nebo Crohnovy choroby obvykle ustupuje po 812 týdnech.
Dodržujte přesné dávkování, způsob užití i dobu léčby doporučené Vaším lékařem, který určí také
intervaly vyšetření moči a krve v průběhu léčby. Obvykle se doporučuje provést vyšetření za 14 dní po
jejím zahájení, dále pak ještě 23krát ve čtyřtýdenních intervalech.
Při normálních hodnotách laboratorních testů postačí následující kontrolní vyšetření jedenkrát za čtvrt
roku.
Při potížích informujte bezprostředně svého lékaře.
V případě, že z nějakého důvodu nechcete v léčbě pokračovat, poraďte se před vysazením přípravku
s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Salofalk 500, enterosolventní tablety než jste měl(a)
V případě, že si jednorázově omylem vezmete více tablet, než Vám bylo předepsáno, příští dávku si
vezměte v předepsaném intervalu a nesnižujte si ji.
Vzhledem k povaze léčivé látky v přípravku, mesalazinu, intoxikace po požití vysoké dávky není
pravděpodobná. V případě potřeby informujte svého lékaře, který by měl rozhodnout o dalším
postupu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Salofalk 500, enterosolventní tablety
Strana 4 (celkem 5)
Pokud omylem užijete nižší dávku přípravku než doporučenou, nebo si lék zapomenete vzít, nesnažte
se chybu napravovat zvýšením dávky následující. (Pokud si vzpomenete brzy, že jste si lék zapomněli
vzít, vezměte si jej v předepsané dávce ihned. Pokud si vzpomenete pozdě, krátce před plánovanou
dobou užití další dávky, zapomenutou dávku si již neberte a pokračujte dále podle doporučeného
léčebného schématu).

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i Salofalk 500, enterosolventní tablety nežádoucí účinky, které
se ale nemusí vyskytnout u každého.

Všechny léky mohou způsobit alergické reakce, ačkoli závažné alergické reakce jsou velmi
vzácné. Jestliže se u Vás po použití tohoto přípravku vyskytne některý z následujících příznaků,
měli byste ihned kontaktovat lékaře:

- Alergická kožní vyrážka
- Horečka
- Dýchací obtíže

Jestliže u Vás došlo k výraznému zhoršení zdravotního stavu, doprovázeného zejména horečkou,
a/nebo bolestmi v krku a ústech, přerušte užívání tablet a okamžitě kontaktujte svého lékaře. Tyto
příznaky mohou být velmi vzácně způsobeny poklesem počtu bílých krvinek (stav nazývaný
agranulocytóza), který může vést k větší náchylnosti k rozvoji závažných infekcí. Krevní test může
potvrdit, zdali příznaky jsou způsobeny tímto přípravkem.

Následující nežádoucí účinky se mohou objevit u pacientů užívajících mesalazin:

Vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 1 000 pacientů):
- bolest v břiše, průjem, nadýmání, nevolnost, zvracení, zácpa
- bolesti hlavy, závratě
- bolest na hrudníku, dušnost nebo otoky končetin při srdečních obtížích

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 10 000 pacientů):
- porucha funkce ledvin, někdy s otoky končetin nebo bolestí v tříslech
- silné bolesti v břiše při akutním zánětu slinivky břišní
- horečka, bolest v krku nebo celková nevolnost způsobené změnami v krevním obraze
- ztížení dýchání s pískoty, kašel, zastínění plic na RTG snímku při alergickém a/nebo
zánětlivém postižení plic
- těžký průjem a bolest v břiše při alergické reakci na tento lék ve střevech
- kožní vyrážka nebo zánět
- svalové a kloubní bolesti
- žloutenka nebo bolest v břiše způsobené onemocněním jater nebo žlučových cest
- ztráta vlasů a vznik plešatosti
- ztuhlost a brnění rukou a nohou (periferní neuropatie)
- vratný nález sníženého počtu spermií

Strana 5 (celkem 5)
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, který nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to
prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK SALOFALK 500, ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY UCHOVÁVAT
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co Salofalk 500, enterosolventní tablety obsahuje
Léčivá látka: Mesalazinum (acidum 5-aminosalicylicum) 500 mg v jedné enterosolventní tabletě

Pomocné látky: Kalcium-stearát, sodná sůl kroskarmelosy, kopolymer MA/MMA 1:1, základní
butylovaný methakrylátový kopolymer, glycin, koloidní bezvodý oxid křemičitý,
hydroxypropylmethylcelulosa, makrogol 6000, mikrokrystalická celulosa, uhličitan sodný, povidon,
mastek.
Barviva: oxid titaničitý (E 171), žlutý oxid železitý (E 172)

Jak Salofalk 500, enterosolventní tablety vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: podlouhlé bikonvexní okrově žluté enterosolventní tablety
Velikost balení: 30, 50, 100 enterosolventních tablet

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE
Dr. Falk Pharma GmbH
Leinenweberstr. 5
79108 Freiburg
Německo

PŘEKLAD CIZOJAZYČNÝCH VÝRAZŮ UVEDENÝCH NA VNITŘNÍM OBALU
Gastro-resistant tablets Enterosolventní tablety
Lot: Číslo šarže
Exp. (měsíc/rok): Použitelné do (měsíc/rok):
MFG: Datum výroby:

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
16.10.2013

Recenze

Recenze produktu SALOFALK 500 50X500MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SALOFALK 500 50X500MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám