Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: DR.FALK PHARMA GMBH, FREIBURG
Kód výrobku: 11693
Kód EAN: 4032717000123
Kód SÚKL: 75569
Držitel rozhodnutí: DR.FALK PHARMA GMBH, FREIBURG
Salofalk 500, čípky se užívají v akutní fázi zánětu tlustého střeva provázeného tvorbou vředů (ulcerózní kolitidy) postihující rektum.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 4)
sp.zn. sukls207951/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SALOFALK 500, čípky
(Mesalazinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Salofalk 500, čípky a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Salofalk 500, čípky užívat
3. Jak se Salofalk 500, čípky užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Salofalk 500, čípky uchovávat
6. Další informace

1. CO JE SALOFALK 500, ČÍPKY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ?Salofalk 500, čípky je
přípravek určený k léčbě zánětlivých střevních onemocnění. Léčivou látkou je mesalazin. Po
zavedení čípku se mesalazin distribuuje v konečníku a částečně v esovité kličce tlustého
střeva (sigmoideu), kde místně působí především na střevní sliznici a podslizniční vazivo.

Salofalk 500, čípky se užívají v akutní fázi zánětu tlustého střeva provázeného tvorbou
vředů (ulcerózní kolitidy) postihující rektum.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SALOFALK 500,
ČÍPKY UŽÍVAT
Neužívejte Salofalk 500, čípky
- jestliže jste přecitlivělí (alergičtí) nebo u Vás byla zjištěna přecitlivělost na kyselinu
salicylovou, přípravky s jejím obsahem a sloučeniny od ní odvozené nebo na
kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku (viz bod 6 DALŠÍ INFORMACE)
- jestliže trpíte těžkou poruchou funkce jater nebo ledvin

Zvláštní opatrnosti při použití Salofalku 500, čípků je zapotřebí:
- jestliže jste někdy trpěli plicní chorobou, zvláště průduškovým astmatem
- jestliže se někdy u Vás objevila alergie na sulfasalazin, látku podobnou mesalazinu
- jestliže máte problémy s játry
- jestliže máte problémy s ledvinami

Další opatření
Během léčby byste měli být pod dohledem svého lékaře a pravidelně podstupovat vyšetření
krve a moči.

Strana 2 (celkem 4)
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z níže uvedených přípravků, protože by
mohlo dojít k ovlivnění jejich účinku:
- azathioprin, 6-merkaptopurin nebo thioguanin (léky užívané k léčení poruch
imunity)
- látky působící proti srážení krve (léky na trombózu nebo na ředění krve, např.
warfarin)

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. I tak může být
v pořádku, abyste se přípravkem Salofalk 500, čípky léčili a Váš lékař bude moci posoudit,
co je pro Vás vhodné.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Salofalk 500, čípky byste v těhotenství měla používat pouze na doporučení ošetřujícího
lékaře.

Také používání Salofalku 500, čípky během kojení by mělo být jen na doporučení lékaře,
protože tento přípravek přechází do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Žádné negativní účinky na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje nejsou
známy.

Důležité informace o některých složkách přípravku Salofalk 500, čípky
Cetylalkohol může způsobit místní podráždění kůže (např. kontaktní dermatitidu).

3. JAK SE SALOFALK 500, ČÍPKY UŽÍVAJÍ
Vždy užívejte Salofalk 500, čípky přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí včetně starších pacientů
Pokud lékař neurčí jinak, zavádí se do konečníku l čípek Salofalku 500 3x denně (odpovídá
denní dávce 1500 mg mesalazinu).

Pediatrická populace: Je málo zkušeností a jen nedostatečná dokumentace prokazující
účinek u dětí mladistvých.

Pokud je Salofalk 500, čípky užíván 3x denně, zavádí se do konečníku ráno, v poledne a
večer.
Dávkování Salofalku je třeba přísně dodržovat jak v akutní fázi onemocnění, tak při
dlouhodobé profylaktické léčbě, protože jen tak je možno dosáhnout žádaného léčebného
účinku.
Doba léčby je závislá na typu onemocnění, jeho závažnosti a průběhu. Akutní fáze ulcerózní
kolitidy obvykle ustupuje po 8 12 týdnech.

Dodržujte přesné dávkování, způsob užití i dobu léčby doporučené Vaším lékařem, který
určí také intervaly vyšetření moči a krve v průběhu léčby. Obvykle se doporučuje provést
vyšetření za 14 dní po jejím zahájení, dále pak ještě 2 3krát ve čtyřtýdenních intervalech.
Strana 3 (celkem 4)
Při normálních hodnotách laboratorních testů postačí následující kontrolní vyšetření
jedenkrát za čtvrt roku.
Při potížích informujte bezprostředně svého lékaře
V případě, že z nějakého důvodu nechcete v léčbě pokračovat, poraďte se před vysazením
přípravku s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Salofalk 500, čípky než jste měl(a)
V případě, že si jednorázově omylem vezmete více čípků, než Vám bylo předepsáno, příští
dávku si vezměte v předepsaném intervalu a nesnižujte si ji.
Vzhledem k povaze léčivé látky v přípravku, mesalazinu, intoxikace po požití vysoké dávky
není pravděpodobná. V případě potřeby informujte svého lékaře, který by měl rozhodnout o
dalším postupu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Salofalk 500, čípky
Pokud omylem užijete nižší dávku přípravku než doporučenou, nebo si lék zapomenete vzít,
nesnažte se chybu napravovat zvýšením dávky následující. (Pokud si vzpomenete brzy, že
jste si lék zapomněli vzít, vezměte si jej v předepsané dávce ihned. Pokud si vzpomenete
pozdě, krátce před plánovanou dobou užití další dávky, zapomenutou dávku si již neberte a
pokračujte dále podle doporučeného léčebného schématu).

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i Salofalk 500, čípky nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Všechny léky mohou způsobit alergické reakce, ačkoli závažné alergické reakce jsou
velmi vzácné. Jestliže se u Vás po použití tohoto přípravku vyskytne některý
z následujících příznaků, měli byste ihned kontaktovat lékaře:

- Alergická kožní vyrážka
- Horečka
- Dýchací obtíže

Jestliže u Vás došlo k výraznému zhoršení zdravotního stavu, doprovázeného zejména
horečkou, a/nebo bolestmi v krku a ústech, přerušte používání čípků a okamžitě kontaktujte
svého lékaře. Tyto příznaky mohou být velmi vzácně způsobeny poklesem počtu bílých
krvinek (stav nazývaný agranulocytóza), který může vést k větší náchylnosti k rozvoji
závažných infekcí. Krevní test může potvrdit, zdali příznaky jsou způsobeny tímto
přípravkem.

Následující nežádoucí účinky se mohou objevit u pacientů užívajících mesalazin:

Vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 1 000 pacientů):
- bolest v břiše, průjem, nadýmání, nevolnost, zvracení, zácpa
- bolesti hlavy, závratě
- bolest na hrudníku, dušnost nebo otoky končetin při srdečních obtížích


Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 10 000 pacientů):
Strana 4 (celkem 4)
- porucha funkce ledvin, někdy s otoky končetin nebo bolestí v tříslech
- silné bolesti v břiše při akutním zánětu slinivky břišní
- horečka, bolest v krku nebo celková nevolnost způsobené změnami
v krevním obraze
- ztížení dýchání s pískoty, kašel, zastínění plic na RTG snímku při alergickém
a/nebo zánětlivém postižení plic
- těžký průjem a bolest v břiše při alergické reakci na tento lék ve střevech
- kožní vyrážka nebo zánět
- svalové a kloubní bolesti
- žloutenka nebo bolest v břiše způsobené onemocněním jater nebo žlučových
cest
- ztráta vlasů a vznik plešatosti
- ztuhlost a brnění rukou a nohou (periferní neuropatie)
- vratný nález sníženého počtu spermií

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, který nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK SALOFALK 500, ČÍPKY UCHOVÁVAT
Salofalk 500, čípky uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek
chráněn před světlem.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co Salofalk 500, čípky obsahuje
Léčivá látka: Mesalazinum (acidum 5-aminosalicylicum) 500 mg v jednom čípku

Pomocné látky: čípkový základ W 35, sodná sůl dokusátu, cetylalkohol.

Jak Salofalk 500, čípky vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: bílé až béžové čípky, torpédovitého tvaru
Velikost balení: 10, 30 čípků

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE
Dr. Falk Pharma GmbH
Leinenweberstr. 5
79108 Freiburg
Německo

PŘEKLAD CIZOJAZYČNÝCH VÝRAZŮ UVEDENÝCH NA VNITŘNÍM OBALU
Suppositories: čípky
Mesalazine Mesalazin
Lot: Číslo šarže
Exp. (měsíc/rok): Použitelné do (měsíc/rok):

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
16.10.2013

Recenze

Recenze produktu SALOFALK 500 30X500MG Čípek

Diskuze

Diskuze k produktu SALOFALK 500 30X500MG Čípek

Přidat nový příspěvek do diskuze