Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

SALOFALK 500 10X500MG Čípek - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11692

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: DR.FALK PHARMA GMBH, FREIBURG
Kód výrobku: 11692
Kód EAN: 4032717000116
Kód SÚKL: 75568
Držitel rozhodnutí: DR.FALK PHARMA GMBH, FREIBURG
Salofalk 500, čípky se užívají v akutní fázi zánětu tlustého střeva provázeného tvorbou vředů (ulcerózní kolitidy) postihující rektum.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 5) 

sp. zn. sukls345736/2017 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

SALOFALK 500, čípky 

mesalazinum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl 
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků,  sdělte to svému lékaři nebo  
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.  

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je Salofalk 500, čípky a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Salofalk 500, čípky používat  

3. 

Jak se Salofalk 500, čípky používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Salofalk 500, čípky uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. CO JE SALOFALK  500, ČÍPKY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
Salofalk 500, čípky je přípravek určený k léčbě zánětlivých střevních onemocnění. Léčivou 
látkou je mesalazin. Po zavedení čípku se mesalazin distribuuje v konečníku a částečně 
v esovité kličce tlustého střeva (sigmoideu), kde místně působí především na střevní sliznici 
a podslizniční vazivo. 
 
Salofalk

 

500,  čípky  se  používají  k léčbě  akutní  fáze  lehkého  až  středně  těžkého  zánětu 

tlustého střeva postihujícího konečník a provázeného tvorbou vředů (ulcerózní kolitidy) . 
 
2.  ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  SALOFALK

 

500, 

ČÍPKY POUŽÍVAT 
Nepoužívejte Salofalk 500, čípky 

-  jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivou  látku  mesalazin,  kyselinu  salicylovou  a 

sloučeniny  od  ní  odvozené  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v  bodě 6) 

-  jestliže trpíte těžkou poruchou funkce jater nebo ledvin  

 
Upozornění a opatření 
Před zahájením léčby byste měli svého lékaře informovat  

-  jestliže jste někdy trpěli plicní chorobou, zvláště průduškovým astmatem  
-  jestliže se někdy u Vás objevila alergie na sulfasalazin, látku podobnou mesalazinu 
-  jestliže máte problémy s játry 
-  jestliže máte problémy s ledvinami 

 

Strana 2 (celkem 5) 

Během léčby byste měli být pod dohledem svého lékaře a pravidelně podstupovat vyšetření 
krve a moči. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Salofalk 500, čípky 
Informujte  svého  lékaře  pokud  užíváte  některý  z níže  uvedených  přípravků,  protože  by 
mohlo dojít k ovlivnění jejich účinku: 

-  azathioprin,  6-merkaptopurin  nebo  thioguanin  (léky  užívané  k léčení  poruch 

imunity) 

-  látky  působící  proti  srážení  krve  (léky  na  trombózu  nebo  na  ředění  krve,  např. 

warfarin) 

 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v  nedávné 
době  užíval(a)  nebo  které  možná  budete  užívat  a  to  i  o  lécích,  které  jsou  dostupné  bez 
lékařského předpisu. Váš lékař poté zhodnotí, zda je pro Vás používání Salofalk 500, čípků 
vhodné. 
 
Těhotenství,  kojení a plodnost 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete 
otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek 
používat. 
 
Salofalk 500, čípky používejte v těhotenství pouze na doporučení ošetřujícího lékaře.  
 
Salofalk  500,  čípky  byste  měla  během  kojení  také  používat  jen  na  doporučení  lékaře, 
protože tento přípravek může přecházet do mateřského mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Salofalk 500, čípky obsahuje cetylalkohol 
Cetylalkohol  je  látka,  která  může  způsobit  místní  podráždění  kůže  (např.  kontaktní 
dermatitidu). 
 
3. JAK SE PŘÍPRAVEK SALOFALK 500, ČÍPKY POUŽÍVÁ 
Vždy  používejte  Salofalk  500,  čípky  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování 
Dospělí včetně starších pacientů 
Pokud lékař neurčí jinak, zavádí se 3x denně do konečníku l čípek Salofalku 500 (odpovídá 
denní dávce 1500 mg mesalazinu). 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Je málo zkušeností a jen nedostatečná dokumentace prokazující účinek u dětí a 
dospívajících. 
 
Způsob podání a délka léčby 
Pokud je Salofalk 500, čípky používán 3x denně, zavádí se do konečníku ráno, v poledne a 
večer.  
Dávkování  Salofalku  je  třeba  přísně  dodržovat,  protože  jen  tak  je  možno  dosáhnout 
žádaného léčebného účinku.  

Strana 3 (celkem 5) 

Doba léčby je závislá na typu onemocnění, jeho závažnosti a průběhu. Akutní fáze ulcerózní 
kolitidy obvykle ustupuje po 812 týdnech.  
 
Dodržujte  přesné  dávkování,  způsob  užití  i  dobu  léčby  doporučené  Vaším  lékařem,  který 
určí  také intervaly vyšetření  moči a krve v průběhu léčby. Obvykle se doporučuje provést 
vyšetření za 14 dní po jejím zahájení, dále pak ještě 23krát ve čtyřtýdenních intervalech. 
Při  normálních  hodnotách  laboratorních  testů  postačí  následující  kontrolní  vyšetření 
jedenkrát za čtvrt roku. 
Při potížích informujte bezprostředně svého lékaře 
V případě,  že  z nějakého  důvodu nechcete v léčbě pokračovat,  poraďte se před vysazením 
přípravku s lékařem. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Salofalk 500
čípky než jste měl(a)  
V případě, že si jednorázově omylem vezmete více čípků, než Vám bylo předepsáno, příští 
dávku si vezměte v předepsaném intervalu a nesnižujte si ji. 
Vzhledem k povaze léčivé látky v přípravku, mesalazinu, intoxikace po požití vysoké dávky 
není pravděpodobná. V případě potřeby informujte svého lékaře, který by měl rozhodnout o 
dalším postupu. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Salofalk 500, čípky 
Pokud omylem užijete nižší dávku přípravku než doporučenou, nebo si lék zapomenete vzít, 
nesnažte se chybu napravovat zvýšením dávky následující. (Pokud si vzpomenete brzy, že 
jste  si  lék  zapomněli  vzít,  vezměte  si  jej v předepsané dávce ihned. Pokud si  vzpomenete 
pozdě, krátce před plánovanou dobou užití další dávky, zapomenutou dávku si již neberte a 
pokračujte dále podle doporučeného léčebného schématu). 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně jako všechny léky může mít i Salofalk 500, čípky nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého.  
 
Všechny léky mohou způsobit alergické reakce, ačkoli závažné alergické reakce jsou 
velmi vzácné. Jestliže se u Vás po použití tohoto přípravku vyskytne některý 
z následujících příznaků, měli byste ihned kontaktovat lékaře: 
 

-  Alergická kožní vyrážka 
-  Horečka 
-  Dýchací obtíže  

 
Jestliže  u  Vás  došlo  k výraznému  zhoršení  zdravotního  stavu,  doprovázeného  zejména 
horečkou, a/nebo bolestmi v krku a ústech, přerušte používání čípků a okamžitě kontaktujte 
svého  lékaře.
  Tyto  příznaky  mohou  být  velmi  vzácně  způsobeny  poklesem  počtu  bílých 
krvinek  (stav  nazývaný  agranulocytóza),  který  může  vést  k větší  náchylnosti  k rozvoji 
závažných  infekcí.  Krevní  test  může  potvrdit,  zdali  příznaky  jsou  způsobeny  tímto 
přípravkem. 
 
Následující nežádoucí účinky se mohou objevit u pacientů užívajících mesalazin: 
 
 

Strana 4 (celkem 5) 

Vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 1 000 pacientů): 

-  bolest v břiše, průjem, nadýmání, nevolnost, zvracení, zácpa 

 

-  bolesti hlavy, závratě 
-  bolest  na  hrudníku,  dušnost  nebo  otoky  končetin  při  postižení  srdce  (zánět 

srdečního svalu, zánět osrdečníku) 

-  zvýšená  citlivost  kůže  na  sluneční  záření  a  ultrafialové  světlo 

(fotosenzitivita)  

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 10 000 pacientů): 

-  porucha funkce ledvin, někdy s otoky končetin nebo bolestí v tříslech 
-  silné bolesti v břiše při akutním zánětu slinivky břišní 
-  horečka,  bolest  v krku  nebo  celková  nevolnost  způsobené  změnami 

v krevním obraze 

-  ztížení dýchání s pískoty, kašel, zastínění plic na RTG snímku při alergickém 

a/nebo zánětlivém postižení plic 

-  těžký průjem a bolest v břiše při alergické reakci na tento lék ve střevech 
-  kožní vyrážka nebo zánět 
-  svalové a kloubní bolesti 
-  žloutenka nebo bolest v břiše způsobené onemocněním jater nebo žlučových 

cest 

-  ztráta vlasů a vznik plešatosti 
-  ztuhlost a brnění rukou a nohou (periferní neuropatie) 
-  vratný nález sníženého počtu spermií 

 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti 
tohoto přípravku. 
 
5. JAK SALOFALK 500, ČÍPKY UCHOVÁVAT 
Salofalk 500, čípky uchovávejte  při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek 
chráněn před světlem. 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a na krabičce. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají 
chránit životní prostředí. 
 
 

Strana 5 (celkem 5) 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
Co  Salofalk 500, čípky obsahuje 
Léčivou látkou je mesalazinum 500 mg v jednom čípku 
 
Pomocnými látkami jsou  čípkový základ W 35, sodná sůl dokusátu, cetylalkohol. 
 
Jak Salofalk 500, čípky vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: bílé až béžové čípky, torpédovitého tvaru 
Velikost balení: 10, 30 čípků 
 
DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE 
Dr. Falk Pharma GmbH 
Leinenweberstr. 5 
79108 Freiburg 
Německo 
 
PŘEKLAD CIZOJAZYČNÝCH VÝRAZŮ UVEDENÝCH NA VNITŘNÍM OBALU
 
Lot:   

 

Číslo šarže 

Exp. (měsíc/rok): 

Použitelné do (měsíc/rok): 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
20. 11. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu SALOFALK 500 10X500MG Čípek

Diskuze

Diskuze k produktu SALOFALK 500 10X500MG Čípek

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám