Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

ROVAMYCINE 1.5 M.I.U. 16X1.5MU Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20344

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: FAMAR, S.A., ATTIKI
Kód výrobku: 20344
Kód EAN: 3587080000924
Kód SÚKL: 98069
Držitel rozhodnutí: FAMAR, S.A., ATTIKI
Přípravek je určen k léčbě infekcí, které jsou vyvolány mikroorganismy citlivými na spiramycin. Nejčastěji je užíván k léčbě infekcí dýchacího a močopohlavního systému (negonokokových), infekcí kůže a měkkých tkání. Je součástí kombinované léčby toxoplazmózy. U pacientů alergických na penicilin je možno Rovamycine podávat při předcházení znovuvzplanutí revmatické horečky. Přípravek mohou užívat dospělí, děti i mladiství. Přípravek je možné užívat v průběhu těhotenství.

Příbalový leták

 

1/5 

sp.zn.sukls149263/2015 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Rovamycine 1,5 M.I.U. 

Rovamycine 3 M.I.U. 

potahované tablety 

 

spiramycinum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
:  
1. 

Co je přípravek Rovamycine a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rovamycine užívat  

3. 

Jak se přípravek Rovamycine užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Rovamycine uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Rovamycine a k čemu se používá 

 
Spiramycin je přirozené antibiotikum, které zabraňuje množení mikroorganismů, které jsou citlivé na 
spiramycin. Účinky spiramycinu jsou dány jeho schopností blokovat tvorbu bakteriálních bílkovin. 
 
Spiramycin  působí  proti  nejčastějším  původcům  onemocnění  dýchacích  cest  (grampozitivní  koky) 
i proti  tzv.  atypickým  mikroorganismům,  které  jsou  častými  původci  zánětů  dýchacího  systému 
(legionella, mykoplasmata, chlamydie).  
Dále je užíván k léčbě infekcí močopohlavního systému (negonokokových), infekcí kůže a měkkých 
tkání. Je součástí kombinované léčby toxoplazmózy. 
 
U  pacientů  alergických  na  penicilin  je  možno  spiramycin  podávat  při  předcházení  znovuvzplanutí 
revmatické horečky. 
 
Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti s tělesnou hmotností nad 20 kg.  
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rovamycine užívat 

 
Neužívejte přípravek Rovamycine 
-  jestliže jste alergický(á) na spiramycin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6), 

-  pokud trpíte neprůchodností žlučových cest (biliární obstrukcí). 
 

 

2/5 

Upozornění a opatření  
 

jestliže trpíte poruchou funkce jater, pro užívání přípravku Rovamycine musí být zvlášť závažné 
důvody, 

jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin, je třeba podávat spiramycin s opatrností a je 
zapotřebí úprava dávky, 

podávání přípravku Rovamycine pacientům s nedostatkem glukoso-6-fosfát dehydrogenázy se 
nedoporučuje, 

jestliže užíváte makrolidy (skupina antibiotik, do které patří i spiramycin), protože u nich byly 
pozorovány poruchy srdečního rytmu (viditelné na EKG, tzv. prodloužení QT intervalu), Vám má 
být přípravek Rovamycine podáván se zvýšenou opatrností v případě: 

jestliže trpíte poruchou elektrolytové rovnováhy organismu (např. sníženou hladinou 
draslíku nebo hořčíku v krvi), 

jestliže trpíte vrozenou poruchou rytmu srdce (vrozeným syndromem prodloužení QT 
intervalu), ke které mohou být více náchylní starší pacienti, ženy a novorozenci, 

jestliže trpíte onemocněním srdce [např. srdečním selháním, infarktem myokardu, 
zpomaleným srdečním rytmem (bradykardií), poruchou funkce levé srdeční komory], 

jestliže současně užíváte jiné léčivé přípravky, protože mohou způsobit poruchy rytmu srdce, 
např.: 

antiarytmika I.a a III. třídy, léčivé přípravky užívané při poruchách srdečního rytmu,  

tricyklická antidepresiva, léčivé přípravky užívané k léčbě depresí,  

antiinfektiva, léčivé přípravky užívané proti infekcím, 

některá antipsychotika), léčivé přípravky užívané k léčbě duševních poruch, 

domperidon a cisaprid, léčivé přípravky užívané ke zmírnění projevů žaludečního a 
dudodenální refluxu a proti zvracení, 

jestliže trpíte onemocněním jater (z důvodu snížené schopnosti vylučování játry). 

jestliže trpíte závažnými kožními nežádoucími reakcemi. V případě výskytu těchto závažných 
kožních reakcí má být léčba přípravkem Rovamycine ukončena. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Rovamycine 
Před použitím přípravku Rovamycine se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Některé léčivé přípravky (např. antiarytmika I.a a III. třídy, tricyklická antidepresiva, antiinfektiva, 
některá antipsychotika) Vám mohou způsobit poruchy rytmu srdce, proto mají být podávány se 
zvýšenou opatrností. 
 
Účinky spiramycinu a přípravků obsahujících levodopu se mohou navzájem ovlivňovat.  
 
Přípravek Rovamycine s jídlem a pitím 
Tablety se polykají celé a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.  
Přípravek Rovamycine užívejte nejméně 1 hodinu po jídle. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Přípravek je možné užívat během těhotenství

 k 

léčbě toxoplazmózy. 

 
Kojení 
Nedoporučuje se užívání přípravku během kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Rovamycine nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky 
a obsluhovat stroje. 
 

 

3/5 

 
3. 

Jak se přípravek Rovamycine užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Přesné  dávkování  vždy  určí  lékař  a  předepsané  schéma  užívání  je  nutno  vždy  co  nejpřesněji 
dodržovat. 
 
Dospělí a dospívající starší než 15 let užívají při léčbě infekčních onemocnění obvykle 6 až 9 M.I.U. 
denně ve dvou či třech dávkách (interval 12 nebo 8 hod.). U těžších infekcí může být dávka zvýšena 
až  na  15 M.I.U.  denně  ve  2-4  dílčích  dávkách.  Celkovou  dobu  léčby  určí  vždy  přesně  lékař  podle 
závažnosti infekce. 
Při léčbě toxoplazmózy se užívá obvykle 5–7 tablet o obsahu 3 M.I.U. (5–7 g) denně po dobu 3 týdnů, 
nebo 2 tablety o obsahu 3 M.I.U. (2 g) denně po dobu 6 týdnů. 
 
U dětí je obvyklá dávka 75–150 tis. m.j. (25-50 mg/kg denně) ve 2-4 dílčích dávkách. Ve výjimečných 
případech je možné podat až 125 mg/kg denně. 
Tablety o obsahu 3 M.I.U. nejsou vhodné pro děti mladší než 6 let. 
 
Tablety  se  polykají  celé,  nerozkousané  a  zapíjejí  se  malým  množstvím  tekutiny.  Přípravek  se 
doporučuje užívat alespoň 1 hodinu po jídle. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Rovamycine, než jste měl(a) 
V případě, že jste užil(a) více přípravku Rovamycine, kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Rovamycine 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
Nedodržení způsobu užívání (velikosti dávky, intervalů mezi jednotlivými dávkami, nebo 
celkové doby užívání) může mít za následek selhání léčby!!!
 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob): 

přechodné brnění, mravenčení, 

porucha srdečního rytmu (prodloužení QT intervalu), 

změny hodnot jaterních testů, 

 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob): 

přechodná porucha chuti, 

bolest břicha, pocit na zvracení, zvracení, průjem, záněty střev (pseudomembranózní kolitida). 

vyrážka. 

 
Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit): 

akutní rozpad červených krvinek (hemolýza), snížení počtu určitých typů krvinek (leukopenie, 
neutropenie), 

akutní závažná reakce z přecitlivělosti (anafylaktický šok), zánět cév (vaskulitida) včetně 
Henoch-Schönleinovy purpury, 

 

4/5 

poruchy srdečního rytmu (komorová arytmie, komorová tachykardie, „torsade de pointes“), 
které mohou vést k srdeční zástavě, 

zánět jater způsobený městnáním žluči (cholestatická hepatitida) a smíšené poškození jater, 

kopřivka, svědění, otoky vznikající na různých částech těla, vyvíjející se kožní vyrážka často 
s tvorbou puchýřů na sliznici nebo cárovitým olupováním kůže, s postižením i sliznic (Stevens-
Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza, akutní generalizovaná exantematózní 
pustulóza). 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Rovamycine uchovávat 

 
Rovamycine 1,5 M.I.U.: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Rovamycine 3 M.I.U.: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Přípravek Rovamycine nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce nebo blistru 
za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti. 
 
Nevhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek
 Rovamycine obsahuje 
 

Léčivou látkou je spiramycinum, jedna potahovaná tableta obsahuje 3,0 mil. m.j. (M.I.U.) 
(odpovídá spiramycinum 1,0 g), nebo 1,5 M.I.U. (odpovídá spiramycinum 500 mg). 

Pomocnými látkami jsou předbobtnalý kukuřičný škrob, částečně substituovaná hyprolosa, 
magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl 
kroskarmelosy, hypromelosa, makrogol 6000, oxid titaničitý (E171). 

 
Jak přípravek Rovamycine vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Čirý, bezbarvý Al/PVC blistr, krabička 
 
Rovamycine 1,5 M.I.U.: 16 potahovaných tablet. 
Rovamycine 3 M.I.U.: 10 nebo 16 potahovaných tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

5/5 

 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha, Česká republika 
 
Výrobce: 
Famar Lyon, Avenue du Général de Gaule, Saint-Genis Laval, Francie 
Sanofi S.p.A., Scoppito, Itálie 
 
Tato příbalová informace naposledy revidována 
16.3.2016 
 
 

Recenze

Recenze produktu ROVAMYCINE 1.5 M.I.U. 16X1.5MU Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ROVAMYCINE 1.5 M.I.U. 16X1.5MU Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám