Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

ROSEMIG SPRINTAB 100 MG 6X100MG Tablety pro suspenzi - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 42125

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXO WELLCOME OPERATIONS LTD, WARE, HERTFORDSHIRE
Kód výrobku: 42125
Kód EAN:
Kód SÚKL: 22100
Držitel rozhodnutí: GLAXO WELLCOME OPERATIONS LTD, WARE, HERTFORDSHIRE
Co je přípravek Rosemig Sprintab a k čemu se používá Přípravek Rosemig Sprintab se užívá pouze u prokázané migrény. Je určen k okamžité úlevě při migrenózním záchvatu jak s aurou (stav předcházející záchvatu migrény, projevující se smyslovými vjemy: zrakovými, sluchovými, čichovými), tak bez ní, včetně léčby akutního migrenóního záchvatu souvisejícího s menstruací u žen. Přípravek se neužívá preventivně (profylakticky).

Příbalový leták

Stránka 1 z 8 

 

sp.zn.sukls156419/2014 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Rosemig Sprintab 50 mg 

Rosemig Sprintab 100 mg 

dispergovatelné tablety  

sumatriptani succinas 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1)  Co je přípravek Rosemig Sprintab a k čemu se používá 
2)  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rosemig Sprintab užívat 
3)  Jak se přípravek Rosemig Sprintab užívá 
4)  Možné nežádoucí účinky 
5)  Jak přípravek Rosemig Sprintab uchovávat 
6)  Obsah balení a další informace 
        
1. Co je přípravek Rosemig Sprintab a k čemu se používá 
 
Přípravek  Rosemig  Sprintab  obsahuje  sumatriptan,  který  patří  do  skupiny  léků  nazývaných 
triptany (rovněž známých jako agonisté 5HT

1

 receptorů). 

 
Přípravek Rosemig Sprintab se používá k léčbě migrenózních bolestí hlavy. 
 
Příznaky migrény mohou být způsobené dočasným rozšířením krevních cév v hlavě. Přípravek 
Rosemig  Sprintab  zmenšuje  rozšíření  těchto  krevních  cév.  To  pak  pomáhá  odstranit  bolest 
hlavy  a  ulevit  od  ostatních  příznaků  migrenózního  záchvatu,  jako  je  nevolnost  (pocit  na 
zvracení) nebo zvracení a citlivost na světlo a hluk. 
 
Přípravek Rosemig Sprintab se užívá pouze u prokázané migrény. Je určen k okamžité úlevě 
při  migrenózním  záchvatu  jak  s  aurou  (stav  předcházející  záchvatu  migrény,  projevující  se 
smyslovými  vjemy:  zrakovými,  sluchovými,  čichovými),  tak  bez  ní,  včetně  léčby  akutního 
migrenózního záchvatu souvisejícího s menstruací u žen. 
Přípravek se neužívá preventivně (profylakticky). 
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rosemig Sprintab užívat  

Stránka 2 z 8 

 

Neužívejte přípravek Rosemig Sprintab 
-  jestliže  jste  alergický/á  (přecitlivělý/á)  na  sumatriptan  nebo  na  kteroukoli  další  složku 

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

-  jestliže  máte  potíže  se  srdcem,  jako  je  například  srdeční  selhání,  zúžení  koronárních 

(srdečních)  tepen  (ischemická  choroba  srdeční)  nebo  bolesti  na  hrudi  (angina  pectoris)
nebo pokud jste již někdy v minulosti prodělal(a) srdeční příhodu (infarkt myokardu).  

-  jestliže  máte  poruchu  prokrvení  dolních  končetin,  která  při  chůzi  způsobuje  bolesti 

podobné křečím (ischemická choroba dolních končetin)

jestliže jste v minulosti prodělal(a) cévní mozkovou příhodu nebo přechodnou cévní 
mozkovou příhodu (rovněž nazývanou tranzitorní ischemická ataka, neboli TIA)

jestliže máte vysoký krevní tlak. Rosemig Sprintab je možné užívat s opatrností, pokud 
Váš vysoký krevní tlak je mírného stupně a je léčený. 

jestliže máte závažné onemocnění jater. 

s dalšími léky k léčbě migrény, které obsahují ergotamin, nebo podobných léků jako je 
metysergid nebo jakýkoli triptan/agonista 5HT

1

 receptoru (léky, které jsou rovněž užívány 

k léčbě migrény). 

s antidepresivy (k léčbě deprese) nazývanými IMAO (inhibitory monoaminooxidázy)
nebo jestliže jste tyto léky užíval(a) v posledních dvou týdnech. 

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká: 
 

→ Řekněte to svému lékaři a neužívejte Rosemig Sprintab. 

 
 
Upozornění a opatření 
Přípravek Rosemig se nedoporučuje 
osobám starším 65 let ani dětem a dospívajícím do 18 
let.  
 
Než začnete užívat přípravek Rosemig, Váš lékař potřebuje vědět, pokud máte jakékoli 
zvláštní rizikové faktory srdečního onemocnění: 

  jestliže jste silný kuřák/kuřačka, nebo podstupujete substituční (náhradní) léčbu 

nikotinem  

  jestliže jste muž starší 40 let nebo 
  jestliže jste žena po menopauze (po přechodu) 
  jestliže máte nadváhu 

  jestliže máte diabetes (cukrovkunebo vysokou hladinu cholesterolu v krvi 
  jestliže se ve Vaší rodině vyskytly závažné problémy týkající se srdečních 

onemocnění  
Pokud se Vás některý z výše zmíněných bodů týká, může to znamenat, že je u Vás vyšší 
riziko rozvoje srdečního onemocnění – a proto: 

   řekněte to svému lékaři, aby mohl Vaše srdeční funkce vyšetřit dříve, než Vám 

předepíše přípravek Rosemig Sprintab. 

 

 

Ve velmi vzácných případech se u některých osob může po užití přípravku Rosemig Sprintab 
rozvinout závažné srdeční onemocnění a to i pokud nikdy dříve žádné známky srdečního 
onemocnění neměli. 
 
Než začnete přípravek Rosemig Sprintab užívat, Váš lékař potřebuje vědět: 

Pokud máte nebo jste měl(a) vysoký krevní tlak. 

 

Přípravek Rosemig Sprintab pro Vás nemusí být vhodný. 

 

Stránka 3 z 8 

 

 

→  Řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi dříve, než začnete přípravek Rosemig 
Sprintab užívat. 

 
 
 
 

Pokud jste někdy v minulosti prodělal(a) epileptický záchvat (záchvat křečí), 

 

nebo pokud se u Vás vyskytují některé okolnosti, které mohou znamenat vyšší 
pravděpodobnost, že v budoucnu epileptický záchvat proděláte – například úraz hlavy 
nebo alkoholismus. 
→  Řekněte to svému lékaři, abyste mohl(a) být pečlivěji sledován(a).  

 
 

Jestliže máte onemocnění jater nebo ledvin 
→  Řekněte to svému lékaři, abyste mohl(a) být pečlivěji vyšetřen(a).  

 

Jestliže jste alergický(á) na antibiotika nazývaná sulfonamidy 

 

Pokud ano, můžete být rovněž alergický(á) na přípravek Rosemig Sprintab. Pokud víte, 
že máte alergii na antibiotika, ale nejste si jistý(á), zda jsou to sulfonamidy: 

 

→  Řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi dříve, než začnete přípravek Rosemig  
Sprintab užívat. 

 
 

Pokud užíváte antidepresiva nazývaná SSRI (selektivní inhibitory zpětného 
vychytávání serotoninu)
 nebo SNRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání 
noradrenalinu) 

 

→  Řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi dříve, než začnete přípravek Rosemig 
Sprintab užívat. 
Rovněž viz Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky, níže. 

 
Při užívání přípravku Rosemig Sprintab potřebuje Váš lékař vědět: 
 
 

Pokud užíváte přípravek Rosemig Sprintab často 

 

Příliš časté užívání přípravku Rosemig Sprintab může bolesti hlavy zhoršovat. 

 

→  Pokud se Vás toto týká, řekněte to svému lékaři. Lékař Vám může doporučit 
užívání přípravku Rosemig Sprintab ukončit. 

 
 

Pokud po užití přípravku Rosemig Sprintab cítíte bolest nebo tlak na hrudi 

 

Tyto nežádoucí účinky mohou být intenzivní, ale obvykle rychle odezní. Pokud rychle 
neodezní, nebo pokud se budou zhoršovat: 

 

  Okamžitě vyhledejte lékařskou péči. Další informace o těchto možných 
nežádoucích účincích viz bod 4 této příbalové informace. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Rosemig Sprintab 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte
, které jste 
v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat. To se týká i léků, které jsou 
dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Některé léky se s přípravkem Rosemig Sprintab nesmí užívat a některé další mohou 
způsobovat závažné nežádoucí účinky, pokud jsou s přípravkem Rosemig Sprintab užívány.  
To se týká následujících léků: 

Stránka 4 z 8 

 

  Ergotamin, rovněž používaný k léčbě migrény, nebo podobné léky, jako je metysergid 

(viz bod 2 Neužívejte přípravek Rosemig Sprintab). Neužívejte přípravek Rosemig 
Sprintab ve stejnou dobu, jako tyto léky. Přestaňte tyto léky užívat alespoň 24 hodin před 
užitím přípravku Rosemig Sprintab. Neužívejte znovu žádné léky, které obsahují 
ergotamin, nebo látky ergotaminu podobné, po dobu alespoň 6 hodin po užití přípravku 
Rosemig Sprintab. 

  Další triptany/agonisté 5HT1 receptoru (jako je naratriptan, rizatriptan, zolmitriptan), 

rovněž užívané k léčbě migrény, (viz bod 2 Neužívejte přípravek Rosemig Sprintab). 
Neužívejte přípravek Rosemig Sprintab ve stejnou dobu, jako tyto léky. Přestaňte tyto 
léky užívat alespoň 24 hodin před užitím přípravku Rosemig Sprintab. Neužívejte znovu 
žádné triptany/agonisty 5HT1 receptoru po dobu alespoň 24 hodin po užití přípravku 
Rosemig Sprintab. 

  SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) nebo SNRI (selektivní 

inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu) užívané k léčbě deprese. Užití přípravku 
Rosemig Sprintab spolu s těmito přípravky může způsobit serotoninový syndrom (souhrn 
příznaků zahrnující neklid, zmatenost, pocení, halucinace, zvýšení reflexů, svalové 
spasmy (křeče), chvění, zvýšení srdeční frekvence a třes).  

 

Pokud se u Vás jakýkoli z těchto příznaků objeví, kontaktujte ihned svého 

lékaře. 

  IMAO (inhibitory monoaminooxidázy) užívané k léčbě deprese. Neužívejte přípravek 

Rosemig Sprintab, pokud tyto léky užíváte, nebo jste je užíval(a) v posledních dvou 
týdnech. 

  Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum). Užívání léčivých přípravků obsahujících 

třezalku tečkovanou v době, kdy užíváte přípravek Rosemig Sprintab, povede s větší 
pravděpodobností k objevení se nežádoucích účinků. 

 

Pokud jakýkoli z těchto léků užíváte, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

 
Těhotenství a kojení 
Přípravek Rosemig Sprintab se nedoporučuje užívat během těhotenství. 

  Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 

neužívejte přípravek Rosemig Sprintab, aniž byste se poradila se svým lékařem. O 
bezpečnosti přípravku Rosemig Sprintab u těhotných žen jsou k dispozici pouze omezené 
informace, i když zatím do současné doby nejsou k dispozici žádné údaje o zvýšeném 
riziku vrozených vad. Váš lékař zváží přínos užití přípravku Rosemig Sprintab 
v těhotenství oproti rizikům pro Vaše dítě. 

  Složky přípravku Rosemig Sprintab mohou procházet do mateřského mléka. Po užití 

přípravku Rosemig Sprintab nekojte své dítě po dobu 12 hodin. V této době 
odstříkejte mateřské mléko, znehodnoťte ho a nepodávejte ho svému dítěti. 

 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Jak příznaky migrény, tak přípravek Rosemig Sprintab mohou způsobit, že budete ospalý(á).  

 

Pokud se necítíte dobře, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje. 

 
 
3. Jak se přípravek Rosemig Sprintab užívá 
 
 

Stránka 5 z 8 

 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Tento přípravek není vhodný pro děti a dospívající do 18 let ani pro pacienty nad 65 let. 
 
Jaká dávka přípravku se užívá 
Doporučená dávka přípravku Rosemig Sprintab pro dospělé ve věku 18 až 65 let je jedna 
50mg tableta. Někteří pacienti mohou vyžadovat dávku 100 mg. 
 
Jak se přípravek užívá 
Tableta se buď před podáním rozpustí v malém množství vody (rozpuštěná tableta má ale 
hořkou chuť), nebo se polkne celá a zapije vodou.

 

 
Kdy se přípravek užívá 
Přípravek užijte co nejdříve po nástupu migrenózního záchvatu, i když přípravek můžete užít 
v kteroukoliv dobu během migrenózního záchvatu.  
Váš lékař určí, jakou dávku přípravku Rosemig Sprintab budete potřebovat.  
Po  podání  přípravku  Rosemig  Sprintab  mnoho  pacientů  pozoruje  zlepšení  migrény  za  30 
minut až 2 hodiny. 
 
Přípravek Rosemig Sprintab neužívejte k předcházení záchvatu migrény. 
Užívání přípravku Rosemig s jídlem a pitím 
Přípravek můžete užít s jídlem i nalačno. 
 
Pokud se příznaky začínají vracet 

Pokud se po přechodném zlepšení po první dávce znovu objeví obtíže (rekurence ataky), 
lze podat další dávku v následujících 24 h při dodržení minimálního intervalu dvou hodin 
mezi dávkami.  

Pokud první tableta není účinná 
Nedojde-li  po  první  dávce  ke  zlepšení  příznaků, neužívejte další tablety přípravku Rosemig 
Sprintab (ani jiné lékové formy přípravku Rosemig) k léčbě stejného migrenózního záchvatu. 
Můžete nadále užívat obvykle užívané přípravky k léčbě bolesti hlavy obsahující paracetamol 
nebo kyselinu acetylsalicylovou nebo nesteroidní antirevmatika  
Pokud použití přípravku Rosemig Sprintab nedošlo k úlevě: 

 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Rosemig Sprintab, než jste měl(a) 
Je velmi důležité, abyste přípravek užíval(a) v doporučených dávkách. Jestliže jste náhodně 
překročil(a) maximálně doporučenou denní dávku.  

 

Kontaktujte co nejdříve svého lékaře nebo lékárníka. Je-li to možné, vezměte 
s sebou obal přípravku Rosemig Sprintab. 

 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého 
lékaře nebo lékárníka.  
 
4. Možné nežádoucí účinky   
 

Stránka 6 z 8 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Některé z příznaků mohou být způsobeny samotnou migrénou. 
 
 
Alergická reakce: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc 
Následující nežádoucí účinky se objevily pouze u velmi malého počtu osob, ale jejich přesná 
četnost není známá. Příznaky zahrnují: 
  vystouplá a svědivá vyrážka (kopřivka
  otok obličeje nebo úst (angioedém), způsobující potíže s dýcháním 
  kolaps 
Pokud se u Vás po užití přípravku Rosemig Sprintab objeví kterýkoliv z výše uvedených 
příznaků: 
→   Ukončete užívání přípravku Rosemig Sprintab. Okamžitě kontaktujte svého lékaře. 
 
Časté nežádoucí účinky 
(mohou postihnout až osobu z 10) 
 

  Bolest, pocit tíhy, tlaku nebo bolesti na hrudi, v krku nebo na dalších částech těla nebo 

nezvyklé pocity, včetně necitlivosti, brnění a pocitu tepla nebo chladu. Tyto účinky 
mohou být velmi intenzivní, ale obvykle rychle odezní. 

Pokud tyto příznaky přetrvávají, nebo se zhoršují (zvláště bolest na hrudi): 
→   Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. U velmi malého počtu osob mohou být tyto 

příznaky způsobeny srdeční příhodou. 

 
Další časté nežádoucí účinky zahrnují: 
  Nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracení, i když ty mohou být způsobeny i samotnou 

migrénou. 

  Únava a ospalost. 
  Závratě, pocit slabosti nebo návaly horka. 
  Přechodné zvýšení krevního tlaku. 
  Pocit zkráceného dechu (dušnost). 
  Bolest svalů. 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky 
(mohou postihnout až osobu z 10 000
 
  Změny jaterních funkcí. Pokud máte jít na krevní testy k vyšetření jaterních funkcí, 

řekněte lékaři, nebo zdravotní sestře, že užíváte přípravek Rosemig Sprintab. 

 
U některých pacientů se mohou objevit následující nežádoucí účinky, ale není známá 
četnost, se kterou se objevují 
 

  Záchvaty/křeče, třes, svalové spasmy (křeče), ztuhlost krku. 
  Porucha zraku, jako jsou záblesky před očima, snížená ostrost zraku, dvojité vidění, ztráta 

zraku a v některých případech dokonce i trvalé postižení (ačkoli to může být způsobené i 
migrenózní atakou samotnou). 

Stránka 7 z 8 

 

  Srdeční potíže, kdy může být zvýšená (tachykardie) nebo snížená srdeční frekvence 

(bradykardie), změna srdečního rytmu (srdeční arytmie), bušení srdce (palpitace), bolesti 
na hrudi (angina pectoris) a srdeční příhoda (infarkt myokardu). 

  Bledost, namodralá kůže a/nebo bolest prstů na rukou i nohou, bolest uší, nosu nebo 

čelisti způsobené chladem nebo stresem (Raynaudův fenomén). 

  Bolest v levém podbřišku (levá dolní část břicha) a krvavý průjem (ischemická kolitida). 
  Průjem 
  Bolest kloubů 
  Pocit úzkosti 
  Výrazné pocení 
  Pocit na omdlení (přílišný pokles krevního tlaku) 
  Alergická reakce 

 

Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
 
5. Jak přípravek Rosemig Sprintab uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí.  
 
6. Obsah balení a další informace  
Co přípravek Rosemig Sprintab obsahuje 
Rosemig Sprintab 50 mg:  
-  Léčivou  látkou  je  sumatriptani  succinas.  Jedna  dispergovatelná  tableta  obsahuje 

sumatriptani succinas 70,0 mg, což odpovídá sumatriptanum 50,0 mg. 

Stránka 8 z 8 

 

-  Dalšími  pomocnými  látkami  jsou  hydrogenfosforečnan  vápenatý,  mikrokrystalická 

celulosa,  hydrogenuhličitan  sodný,  sodná  sůl  kroskarmelosy,  magnesium-stearát  a 
potahová  soustava  Opadry  YS-1-1441G  růžová:  hypromelosa,  oxid  titaničitý  (E171), 
triacetin, červený oxid železitý (E172). 
 

Rosemig Sprintab 100 mg:  
-  Léčivou  látkou  je  sumatriptani  succinas.  Jedna  dispergovatelná  tableta  obsahuje 

sumatriptani succinas 140,0 mg, což odpovídá sumatriptanum 100,0 mg. 

-  Dalšími  pomocnými  látkami  jsou  hydrogenfosforečnan  vápenatý,  mikrokrystalická 

celulosa,  hydrogenuhličitan  sodný,  sodná  sůl  kroskarmelosy,  magnesium-stearát  a 
potahová soustava Opadry OY-S-7322 bílá: hypromelosa, oxid titaničitý (E171), triacetin. 
 

Jak přípravek Rosemig Sprintab vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Rosemig Sprintab 50 mg jsou růžové trojúhelníkové bikonvexní filmem potažené 
dispergovatelné tablety, z jedné strany vyraženo „GS 1YM“, z druhé strany „50“   
 
Přípravek  Rosemig  Sprintab  100  mg  jsou  bílé  trojúhelníkové  bikonvexní  filmem  potažené 
dispergovatelné tablety, z jedné strany vyraženo „GS YE7“, z druhé strany „100“. 
 

 

Dispergovatelné  tablety  jsou  baleny  do  PA/Al/PVC/Al  blistrů  nebo  PA/Al/PVC/Al/papír 
blistrů, zabezpečených proti otevření dětmi blistrů. Blistry jsou uloženy do papírové krabičky. 
 
Velikost balení: 
Balení obsahující 2,4 nebo 6 dispergovatelných tablet. 
  
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Montrose Fine Chemical Company Limited, Irvine, Ayrshire, Velká Británie 

Výrobce 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poznaň, Polsko. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26.9.2014 
 
 

Recenze

Recenze produktu ROSEMIG SPRINTAB 100 MG 6X100MG Tablety pro suspenzi

Diskuze

Diskuze k produktu ROSEMIG SPRINTAB 100 MG 6X100MG Tablety pro suspenzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám