Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 88557
Kód EAN:
Kód SÚKL: 107758
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE
Co je přípravek Rosemig a k čemu se používá Přípravek Rosemig, nosní sprej se užívá pouze u prokázané diagnózy migrény. Přípravek Rosemig, nosní sprej by měl být užit po nástupu migrenózního záchvatu, přípravek se neužívá preventivně. Tento přípravek je obzvláště vhodný, pokud trpíte nauzeou a zvracením, nebo k rychlé úlevě během záchvatu.

Příbalový leták

1/9
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls113101/2008,sukls113104/2008
a přílohy k sp.zn.: sukls197745/2009, sukls197744/2009
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Rosemig 10 mg
Rosemig 20 mg
nosní sprej, roztok
Sumatriptanum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Rosemig nosní sprej a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rosemig nosní sprej používat
3. Jak se přípravek Rosemig nosní sprej používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Rosemig nosní sprej uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK ROSEMIG NOSNÍ SPREJ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Rosemig nosní sprej obsahuje jednu dávku léčivé látky sumatriptan, která náleží do skupiny léků
nazývaných triptany (rovněž známé jako agonisté 5-HT1 receptoru).
Rosemig nosní sprej se používá k léčně migrenózních bolestí hlavy.
Příznaky migrény mohou být způsobené dočasným rozšířením cév v mozku. Rosemig nosní sprej jejich
rozšíření zmenšuje. To napomáhá k odeznění bolesti hlavy a k úlevě od dalších příznaků migrenózního
záchvatu, jako je nevolnost (pocit na zvracení nebo zvracení) a přecitlivělost na světlo a zvuky.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ROSEMIG
NOSNÍ SPREJ POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Rosemig nosní sprej
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sumatriptan nebo na kteroukoli další složku přípravku
(viz bod 6).
- jestliže máte potíže se srdcem, jako je například zúžení koronárních (srdečních) tepen
(ischemická choroba srdeční) nebo bolesti na hrudi (angina pectoris), nebo pokud jste již někdy
v minulosti prodělal(a) srdeční příhodu (infarkt myokardu).
- jestliže máte poruchu prokrvení dolních končetin, která při chůzi způsobuje bolesti podobné
křečím (periferní cévní choroba, ischemická choroba dolních končetin).
2/9
- jestliže jste v minulosti prodělal(a) mrtvici (cévní mozkovou příhodu) nebo malou mozkovou
příhodu (rovněž nazývanou transitorní ischemická ataka, neboli TIA).
- jestliže máte vysoký krevní tlak. Rosemig je možné užívat, pokud Váš vysoký krevní tlak je
mírného stupně a je léčený.
- jestliže máte závažné onemocnění jater.
- s dalšími léky na migrénu, včetně těch, které obsahují ergotamin, nebo podobných léků jako je
metysergid nebo jakýkoli triptan/agonista 5HT1 receptoru (léky, které jsou rovněž užívány k léčbě
migrény)
- s antidepresivy (k léčbě deprese) nazývanými IMAO (inhibitory monoaminooxidázy), nebo
jestliže jste tyto léky užíval(a) v posledních dvou týdnech
Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká:
Řekněte to svému lékaři a nepoužívejte Rosemig nosní sprej.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Rosemig nosní sprej je zapotřebí
Váš lékař potřebuje vědět určité informace dříve, než začnete přípravek Rosemig nosní sprej používat:
Pokud máte jakékoli vysoké rizikové faktory
Jestliže jste silný kuřák, nebo podstupujete substituční (náhradní) léčbu nikotinem a zvláště
Pokud jste muž starší 40 let nebo
Pokud jste žena po menopauze (po přechodu).
Ve velmi vzácných případech se u některých osob může po použití přípravku Rosemig nosní sprej
rozvinout závažné srdeční onemocnění a to i pokud nikdy dříve žádné známky srdečního
onemocnění neměli. Pokud se Vás některý z výše zmíněných bodů týká, může to znamenat, že je u
Vás vyšší riziko rozvoje srdečního onemocnění a proto:
Řekněte to svému lékaři, aby mohl Vaše srdeční funkce vyšetřit dříve, než Vám předepíše
přípravek Rosemig nosní sprej.
Pokud jste někdy v minulosti prodělal(a) epileptický záchvat (křeče).
Nebo pokud se u Vás vyskytují některé okolnosti, které mohou znamenat vyšší pravděpodobnost,
že v budoucnu epileptický záchvat proděláte například úraz hlavy nebo alkoholismus.
Jestliže máte onemocnění jater nebo ledvin
Řekněte to svému lékaři, abyste mohl(a) být pečlivěji vyšetřen(a).
Jestliže jste alergický(á) na antibiotika nazývaná sulfonamidy
Pokud ano, můžete být rovněž alergický(á) na přípravek Rosemig nosní sprej. Pokud víte, že máte
alergii na antibiotika, ale nejste si jistý(á), zda jsou to sulfonamidy:
Řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi dříve, než začnete přípravek Rosemig nosní
sprej používat.
Pokud užíváte antidepresiva nazývaná SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání
serotoninu) nebo SNRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu)
Řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi dříve, než začnete přípravek Rosemig nosní
sprej používat. Rovněž viz Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky, níže.
Pokud používáte přípravek Rosemig nosní sprej často.
Příliš časté používání přípravku Rosemig nosní sprej může bolesti hlavy zhoršovat.
Pokud se Vás toto týká, řekněte to svému lékaři. Lékař Vám může doporučit používání
přípravku Rosemig nosní sprej ukončit.
Pokud po použití přípravku Rosemig nosní sprej cítíte bolest nebo tlak na hrudi
Tyto nežádoucí účinky mohou být intenzivní, ale obvykle rychle odezní. Pokud rychle neodezní,
nebo pokud se budou zhoršovat:
Okamžitě vyhledejte lékařskou péči. Další informace o těchto možných nežádoucích účincích
viz bod 4 této příbalové informace.
3/9
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Některé léky se s přípravkem Rosemig nosní sprej nesmějí užívat a některé další mohou způsobovat
závažné nežádoucí účinky, pokud jsou s přípravkem Rosemig nosní sprej užívány. Pokud užíváte
některé z následujících léků, musíte to říct svému lékaři:
Ergotamin, rovněž používaný k léčbě migrény, nebo podobné léky, jako je metysergid (viz bod 2
Nepoužívejte přípravek Rosemig nosní sprej). Nepoužívejte přípravek Rosemig nosní sprej ve
stejnou dobu, jako tyto léky. Přestaňte tyto léky užívat alespoň 24 hodin před použitím přípravku
Rosemig nosní sprej. Neužívejte znovu žádné léky, které obsahují ergotamin, nebo látky
ergotaminu podobné, po dobu alespoň 6 hodin po použití přípravku Rosemig nosní sprej.
Další triptany/agonisté 5HT1 receptoru (jako je naratriptan, rizatriptan, zolmitriptan), rovněž
užívané k léčbě migrény, (viz bod 2 Nepoužívejte přípravek Rosemig nosní sprej). Nepoužívejte
přípravek Rosemig nosní sprej ve stejnou dobu, jako tyto léky. Přestaňte tyto léky užívat alespoň
24 hodin před použitím přípravku Rosemig nosní sprej. Neužívejte znovu žádné triptany/agonisty
5HT1 receptoru po dobu alespoň 24 hodin po použití přípravku Rosemig nosní sprej.
SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) nebo SNRI (selektivní inhibitory
zpětného vychytávání noradrenalinu) užívané k léčbě deprese. Použití přípravku Rosemig nosní
sprej spolu s těmito přípravky může způsobit serotoninový syndrom (souhrn příznaků zahrnující
neklid, zmatenost, pocení, halucinace, zvýšení reflexů, svalové spasmy (křeče), chvění, zvýšení
srdeční frekvence a třes). Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, řekněte to okamžitě svému lékaři.
IMAO (inhibitory monoaminooxidázy) užívané k léčbě deprese. Nepoužívejte přípravek Rosemig
nosní sprej, pokud tyto léky užíváte, nebo jste je užíval(a) v posledních dvou týdnech.
Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum). Užívání léčivých přípravků obsahujících třezalku
tečkovanou v době, kdy používáte přípravek Rosemig nosní sprej, povede s větší pravděpodobností
k objevení se nežádoucích účinků.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná, nebo můžete být těhotná, řekněte to svému lékaři dříve, než začnete
přípravek Rosemig nosní sprej používat. O bezpečnosti přípravku Rosemig nosní sprej u těhotných
žen jsou k dispozici pouze omezené informace, i když zatím do současné doby nejsou k dispozici
žádné údaje o zvýšeném riziku vrozených vad. Váš lékař s Vámi probere, zda byste měla nebo
neměla přípravek Rosemig nosní sprej v těhotenství používat.
Po použití přípravku Rosemig nosní sprej nekojte své dítě po dobu 12 hodin. Pokud v této
době odstříkáte mateřské mléko, znehodnoťte ho a nepodávejte ho svému dítěti.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Jak příznaky migrény, tak Váš lék mohou způsobit, že budete ospalý(á). Pokud jste migrénou nebo
lékem ovlivněn(a), neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK ROSEMIG NOSNÍ SPREJ POUŽÍVÁ
Používejte přípravek Rosemig nosní sprej pouze na začátku migrenózní bolesti hlavy.
Nepoužívejte přípravek Rosemig nosní sprej k prevenci těchto záchvatů (atak).
Vždy použítejte přípravek Rosemig nosní sprej podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Podrobný návod k použití je popsán na konci této příbalové informace (viz bod 6).
Kolik přípravku se používá
4/9
Dospělí ve věku 18 až 65 let
Obvyklá dávka pro dospělé ve věku 18 až 65 let
je jeden Rosemig 20 mg nosní sprej do jedné nosní dírky.
Některým osobám může stačit i Rosemig 10 mg nosní sprej.
Nepoužívejte více než dva spreje v průběhu 24 hodin.
Dospívající ve věku 12 až 17 let
Obvyklá dávka pro dospívající ve věku 12 až 17 let je jeden Rosemig 10 mg nosní sprej do jedné
nosní dírky.
Děti do 12 let
Rosemig nosní sprej není doporučen pro děti do 12 let.
Starší pacienti (nad 65 let)
Rosemig nosní sprej není doporučen pro osoby nad 65 let.
Kdy přípravek Rosemig nosní sprej používat
Nejlepší je použít přípravek Rosemig nosní sprej ihned, jakmile pocítíte začátek migrenózní
ataky (záchvatu). Je ale možné jej použít i kdykoli v průběhu záchvatu.
Pokud příznaky začínají vracet
Po 2 hodinách můžete použít druhý Rosemig nosní sprej, ale nepoužívejte více než 2 spreje
v průběhu 24 hodin.
Pokud první sprej nemá žádný účinek
Nepoužívejte druhý sprej, ani jakýkoli další přípravek obsahující sumatriptan, v průběhu jedné
ataky.
Pokud Vám přípravek Rosemig neposkytne žádnou úlevu:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Rosemig nosní sprej, než jste měl(a)
Nepoužívejte více než dva přípravky Rosemig nosní sprej v průběhu 24 hodin.
Použití více přípravků Rosemig Vám může způsobit zdravotní potíže. Pokud použijete více než dva
spreje v průběhu 24 hodin:
Kontaktujte svého lékaře.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Rosemig nosní sprej nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Některé z příznaků mohou být způsobeny samotnou migrénou.
Nežádoucí účinky zaznamenané u dospělých byly rovněž zaznamenány u dospívajících. Ty zahrnují i
velmi vzácné případy srdečních příhod (infarkt myokardu).
Alergická reakce: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc
Následující nežádoucí účinky se objevily pouze u velmi malého množství osob, ale jejich přesná četnost
není známá.
Příznaky alergie zahrnují vyrážku, kopřivku (svědivou vyrážku), dušnost, otok očních víček,
obličeje a rtů, celkový kolaps.
5/9
Pokud se u Vás po použití přípravku Rosemig nosní sprej objeví kterýkoliv z výše uvedených
příznaků:
Nepoužívejte ho již více. Okamžitě kontaktujte svého lékaře.
Velmi časté nežádoucí účinky
(postihují více než 1 člověka z 10)
Nepříjemná chuť.
Časté nežádoucí účinky
(postihují až 1 člověka z 10)
Bolest, pocit tíhy, tlaku nebo bolesti na hrudi, v krku nebo na dalších částech těla nebo nezvyklé
pocity, včetně necitlivosti, brnění a pocitu tepla nebo chladu. Tyto účinky mohou být velmi
intenzivní, ale obvykle rychle odezní.
Pokud tyto příznaky přetrvávají, nebo se zhoršují (zvláště bolest na hrudi):
Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. U velmi malého počtu osob mohou být tyto příznaky
způsobeny srdeční příhodou.
Další časté nežádoucí účinky zahrnují:
Podráždění nebo pocit pálení v nose nebo v krku, krvácení z nosu.
Nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracení, i když ty mohou být způsobeny i samotnou migrénou.
Únava a ospalost.
Závratě, pocit slabosti nebo návaly horka.
Přechodné zvýšení krevního tlaku.
Pocit zkráceného dechu (dušnost).
Bolest svalů.
Velmi vzácné nežádoucí účinky
(postihují až 1 člověka z 10000)
Změny jaterních funkcí. Pokud máte jít na krevní testy k vyšetření jaterních funkcí, řekněte lékaři,
nebo sestře, že používáte přípravek Rosemig nosní sprej.
U některých pacientů se mohou objevit následující nežádoucí účinky, ale není známá četnost, se
kterou se objevují
Záchvaty/křeče, třes, svalové spasmy (křeče), ztuhlost krku.
Porucha zraku, jako je blikání, snížená ostrost zraku, dvojité vidění, ztráta zraku a v některých
případech dokonce i trvalé postižení (ačkoli to může být způsobené i migrenózní atakou samotnou).
Srdeční potíže, kdy může být zvýšená nebo snížená srdeční frekvence, změna srdečního rytmu,
bolesti na hrudi (angina pectoris) a srdeční příhoda.
Bledost, namodralá kůže a/nebo bolesti prstů na rukou i nohou, bolesti uší, nosu nebo čelisti
způsobené chladem nebo stresem (Raynaudům fenomén).
Bolest v levém podbřišku (levá dolní část břicha) a krvavý průjem (ischemická kolitida).
Průjem
Bolest kloubů
Pocit úzkosti
Výrazné pocení.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
6/9
5. JAK PŘÍPRAVEK ROSEMIG NOSNÍ SPREJ UCHOVÁVAT
Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě 2 - 30°C, vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Přípravek Rosemig nosní sprej nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Rosemig nosní sprej obsahuje
Léčivou látkou je sumatriptanum (10 mg nebo 20 mg).
Pomocnými látkami jsou dihydrogenfosforečnan draselný, hydrogenfosforečnan sodný, kyselina sírová,
hydroxid sodný a čištěná voda.
Jak přípravek Rosemig nosní sprej vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Rosemig, nosní sprej, roztok je čirý, žlutý až tmavě žlutý roztok.
Velikost balení: 2 x 0,1 ml roztoku. Jedno balení obsahuje dva aplikátory, tj. dvě přesně odměřené
dávky pro podání do nosu.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Montrose Fine Chemical Company Ltd., Irvine, Ayrshire, Velká Británie.
Výrobci
Rosemig 10 mg: GlaxoSmithKline Manufacturing SpA, Parma, Itálie
Rosemig 20 mg: GlaxoSmithKline Manufacturing SpA, Parma, Itálie
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA, Poznaň, Polsko.
Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EEA pod následujícími názvy:
Imigran nasal spray: Rakousko, Dánsko, Finsko, Německo, Itálie, Nizozemsko, Portugalsko,
Španělsko, Švédsko a Velká Británie.
Imitrex nasal spray: Belgie a Lucembursko.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 13.10.2010
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
GlaxoSmithKline s.r.o., Na Pankráci 17/1685, 140 21 Praha 4, Česká republika
7/9
Vysvětlení cizojazyčných údajů na obalu:
One spray per device, do not test before use = Sprej podávaný pomocí pomůcky, před podáním
netestujte.
Nasal spray = nosní sprej
BN = číslo šarže
EXP = použitelné do
Peel off = zde sloupněte
Podrobný návod k použití přípravku Rosemig nosní sprej
Neotvírejte blistr dříve, než jste připraven(a) sprej použít. Každý sprej je zatavený v blistru, aby byl
uchováván v čistotě a bezpečí. Pokud máte sprej bez blistru, nebo v otevřeném blistru, je možné, že
nebude fungovat správně, když to budete potřebovat.
Jeden sprej obsahuje jednu dávku přípravku Rosemig.
Nestlačujte píst příliš brzy.
Rosemig nosní sprej má tři části:
Jak se nosní sprej používá
1. Vyjměte nosní sprej z blistru těsně před tím, než jej chcete použít.
2. Pohodlně se posaďte.
3. Pokud máte pocit ucpaného nosu, nebo pokud jste nastydlý(á), nejprve si vyčistěte nos
(vysmrkejte se).
4. Nádobku s nosním sprejem jemně uchopte prsty a palcem, jak je zobrazeno na obrázku A.
Modrý píst ještě nemačkejte.
Tryska
Část, která se vkládá do nosní dírky.
Sprej vychází malým otvorem v horní části.
Část zařízení, která se při aplikaci drží v ruce.
Při použití spreje se drží v ruce.
Modrý píst
Zmáčknutím pístu se celá dávka najednou aplikuje do nosní
dírky. Píst lze stisknout pouze jednou. Nemačkejte píst dříve,
než vložíte trysku do nosní dírky.
8/9
5. Zacpěte si jednu nosní dírku pevným stiskem prstem druhé ruky. Je jedno, kterou nosní dírku
si vyberete.
6. Vložte trysku nosního spreje do druhé nosní dírky co nejdále, ale tak, aby Vám to nebylo
nepříjemné - přibližně 1 cm (obrázek B)
Zvolna vydechněte ústy.
Držte hlavu zpříma a zavřete ústa.
7. Začněte pozvolna vdechovat nosem.
Při vdechu:
Palcem pevně stiskněte modrý píst.
Píst se může pohybovat ztuha a při jeho pohybu můžete pocítit cvaknutí. Při vstřikování spreje
pokračujte ve vdechu (obrázek C).
9/9
8. Vyjměte sprej a přestaňte prstem tisknout druhou nosní dírku.
Držte hlavu zpříma po dobu 10 až 20 sekund, zvolna vdechujte nosem a vydechujte ústy, to
pomůže léku zůstat v nose.
Po aplikaci můžete mít pocit vlhka v nose a slabě cítit chuť spreje tento pocit brzy odezní.
9. Nádobka nosního spreje je po jedné aplikaci prázdná. Bezpečně a hygienicky ji vyhoďte.

Recenze

Recenze produktu ROSEMIG 20 MG 2X0.1ML Roztok ve spreji

Diskuze

Diskuze k produktu ROSEMIG 20 MG 2X0.1ML Roztok ve spreji

Přidat nový příspěvek do diskuze