Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Gynekologické léčivé přípravky » Vaginální mykózy

ROSALGIN Easy 140 mg vaginální roztok 5 x 140 ml

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 329016

100 % 2 recenze

Předplněný vaginální roztok s příjemnou vůní po růžích k okamžitému použití. Přináší rychlou úlevu při gynekologických potížích. Potlačí bolest,svědění, pálení. Lék k intimním oplachům a výplachům, obsahuje benzydamin.

Více informací

286
Běžná cena: 319 Kč, Ušetříte: 10 % (33 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 20. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 21. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (2)
Diskuze

Podrobné informace

Předplněný vaginální roztok s příjemnou vůní po růžích k okamžitému použití. Přináší rychlou úlevu při gynekologických potížích. Potlačí bolest,svědění, pálení. Lék k intimním oplachům a výplachům, obsahuje benzydamin.

Informace o produktu

Výrobce: MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO
Značka: ROSALGIN
Kód výrobku: 329016
Kód EAN: 8594044141611
Kód SÚKL: 188155
Držitel rozhodnutí: MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn.sukls250927/2016 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Rosalgin Easy 140 mg vaginální roztok 

0,10 g/100 ml, vaginální roztok 

Benzydamini hydrochloridum 

 

 
Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek Rosalgin Easy a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rosalgin Easy používat 

3. 

Jak se přípravek Rosalgin Easy používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Rosalgin Easy uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Rosalgin Easy a k čemu se používá 

 
Rosalgin Easy je vaginální roztok, který je určen k výplachům pochvy a oplachům zevních rodidel při 
zánětlivých onemocněních ženského pohlavního ústrojí a k běžné ženské hygieně. 
 
Přípravek  se  používá  k  léčbě  zánětlivých  projevů  pochvy,  děložního  hrdla  a  zevní  části  ženského 
pohlavního ústrojí, které jsou mikrobiálního, chemického i fyzikálního původu. 
Rosalgin Easy se dále používá na doporučení lékaře před a po operačním gynekologickém zákroku. 
Přípravek je vhodný pro běžnou ženskou hygienu a pro hygienu během šestinedělí. 
 
Přípravek se používá k výplachu pochvy a oplachu zevních rodidel u žen starších 15 let. 
U dětí od 6 let je možno použít přípravek Rosalgin Easy k oplachům zevních pohlavních orgánů. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rosalgin Easy používat 

 
Nepoužívejte přípravek Rosalgin Easy 

jestliže  jste  alergická  na  benzydamin  hydrochlorid  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření 

Dlouhodobé používání přípravku může vést k přecitlivělosti. Dojde-li ke vzniku přecitlivělosti, 
je nutné léčbu přerušit. 

Trpíte-li vaginálním krvácením nebo bělotokem (bělavý hlenový výtok z ženských pohlavních 
orgánů), kontaktujte svého lékaře dříve, než začnete tento přípravek používat. 

 
Před použitím přípravku Rosalgin Easy se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

2/4 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Rosalgin Easy 
Přípravek působí pouze místně. Ovlivnění jiných současně užívaných léků není známo. O vhodnosti 
současného  používání  přípravku  Rosalgin  Easy  s  jinými  volně  prodejnými  léky  k  místnímu 
vaginálnímu použití se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. 
 
Těhotenství, kojení a fertilita 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
I když nebyly prokázány účinky poškozující plod, měl by se přípravek užívat v těhotenství pouze po 
poradě s lékařem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Rosalgin Easy nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Rosalgin Easy obsahuje benzalkoniumchlorid. 
Benzalkonium-chlorid je dráždivý, může způsobit kožní reakce. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Rosalgin Easy používá 

 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Přípravek  se  pro  léčbu  zánětlivých  onemocnění  obvykle  používá  jednou  nebo  dvakrát  denně  až  po 
dobu 14 dnů. 
Pokud nedojde k ústupu nebo zmírnění příznaků nemoci  po 7 dnech léčby, Váš stav se zhorší nebo 
dojde-li k výskytu nežádoucích účinků či neobvyklých reakcí, vyhledejte lékaře. 
V případě zánětlivých onemocnění používejte přípravek nejvýše 7 dní bez porady s lékařem. 
Při  běžné  ženské  hygieně  a  při  hygieně  během  šestinedělí  se  přípravek  používá  pravidelně  či 
nepravidelně podle potřeby. 
 
Lahvičky jsou určeny pro jednorázové použití. 
 
Vaginální roztok lze použít přímo, pokud však chcete roztok vlažný, stačí ponořit uzavřenou lahvičku 
na několik minut do teplé vody. 
 
1.  Při otvírání lahvičky pevně držte vroubkovanou část uzávěru a otáčejte vrchní částí uzávěru, až se 

vrchní část uvolní a pak tuto část sejměte. 

 

 

 
 
2.  Lahvičku pevně držte za vroubkovaný uzávěr a vytahujte bílý aplikátor, dokud se neozve klapnutí 

po  úplném  vytažení  aplikátoru.  Tím  se  zároveň  uvolní  i  bezpečnostní  záklopka  a  roztok  může 
vytékat. 

 

3/4 

 

 
3.  Aplikátor vsuňte opatrně do pochvy a stlačujte nádobku až do vyprázdnění obsahu. Pro dosažení 

maximálního účinku se snažte roztok zadržet v pochvě po dobu několika minut. 

 
Použití u dětí a dospívajících 
Přípravek se používá k výplachu pochvy a oplachu zevních rodidel u žen starších 15 let. 
U dětí od 6 let je možno použít přípravek Rosalgin Easy k oplachům zevních pohlavních orgánů. 
 
Jestliže jste použila více přípravku Rosalgin Easy, než jste měla 
Předávkování přípravku je vzhledem k místnímu použití nepravděpodobné. 
Pokud náhodně požijete svůj lék, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka a požádejte ho o 
radu. 
Náhodné požití větší dávky může vést k přechodným nežádoucím účinkům, jako jsou poruchy spánku, 
neklid, halucinace (mžitky před očima, barevné nebo bílé plochy). Specifický protilék není znám. Při 
předávkování se léčí příznaky. 
Jestliže jste zapomněla použít přípravek Rosalgin Easy 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
Přípravek  je  obvykle  velmi  dobře  snášen.  Ve  výjimečných  případech  se  mohou  vyskytnout  místní 
projevy přecitlivělosti, jako je svědění nebo pálení, zejména při déletrvající léčbě.  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v 
případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí 
účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 

4/4 

5. 

Jak přípravek Rosalgin Easy uchovávat  

 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Rosalgin Easy obsahuje 
-  Léčivou látkou je benzydamini hydrochloridum 0,10 g ve 100 ml vaginálního roztoku. 
-  Pomocnými  látkami  jsou:  benzalkonium-chlorid,  dihydrát  dinatrium-edetátu,  růžová  silice, 

ethanol 96% V/V, polysorbát 20, čištěná voda. 

 
Jak přípravek Rosalgin Easy vypadá a co obsahuje toto balení 
Rosalgin Easy je čirý bezbarvý roztok s charakteristickou lehkou vůní po růžích. 
Obal:  růžová  plastová  lahvička  hruškovitého  tvaru  opatřená  bílým  aplikátorem  s bezpečnostním 
zpětným ventilem a plastovým víčkem růžové barvy. 
Lahvička má objem 140 ml a je určena pro jednorázové použití. 
Velikost balení: 1 lahvička nebo 5 lahviček v krabičce. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Angelini Pharma Česká republika s.r.o. 
Páteřní 7, 635 00 Brno, Česká republika 
 
 
Výrobce 
Az.Chim.Riun.Angelini Francesco S.p.A. 
Via Vecchia del Pinocchio 22, 60131 Ancona, Itálie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
10.11.2016 

Recenze (2)

Recenze produktu ROSALGIN Easy 140 mg vaginální roztok 5 x 140 ml

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

ucinny, prakticke baleni

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu ROSALGIN Easy 140 mg vaginální roztok 5 x 140 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Hana P.

100 % 07/07/2015

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám