Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ROCHE S.R.O.
Kód výrobku: 26283
Kód EAN: 8594040192129
Kód SÚKL: 16552
Držitel rozhodnutí: ROCHE S.R.O.
K čemu se Roferon-A používá? Roferon-A je předepisován lékařem k léčbě virových infekcí, jako je chronická aktivní hepatitida B a chronická hepatitida C a ke zpomalení růstu určitých typů buněk. Pokud si nejste jisti, proč vám byl Roferon-A předepsán, měli byste svůj zdravotní stav a léčbu konzultovat s lékařem.

Příbalový leták

1Příloha č.1g k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls254761/2011
a příloha k sp. zn. sukls245995/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Roferon-A 18 MIU/0,6 ml
Injekční roztok v zásobní vložce
Interferonum alfa-2a
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Roferon-A a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Roferon-A používat
3. Jak se Roferon-A používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Roferon-A uchovávat
6. Další informace
1. CO JE ROFERON-A A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Roferon-A obsahuje antivirovou látku nazývanou interferon alfa-2a, která je podobná přirozené látce,
kterou tělo produkuje, aby se bránilo virovým infekcím, nádorům, nebo cizorodým látkám, které
mohou tělo napadnout. Jakmile jednou přípravek Roferon-A cizorodou látku rozpozná a zaútočí na ni,
pozmění ji zpomalením, zablokováním nebo změnou jejího růstu nebo funkce.
Roferon-A se užívá k léčbě následujících onemocnění:
Virové infekce, jako jsou chronická hepatitida (žloutenka) B a C.
Rakovina krve (kožní T-buněčný lymfom, leukemie z vlasatých buněk a chronická myeloidní
leukemie).
Některé další druhy rakoviny (karcinom ledvin, Kaposiho sarkom související s AIDS,
folikulární non-Hodgkinský lymfom a maligní melanom).
Pokud si nejste jistý(á), proč Vám byl přípravek Roferon-A předepsán, měli byste svůj zdravotní stav a
léčbu konzultovat se svým lékařem.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ROFERON-A POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Roferon-A
jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku
přípravku Roferon-A (viz bod 6. Další informace).
jestliže trpíte nebo jste trpěli závažným onemocněním srdce.
jestliže máte zhoršené funkce ledvin nebo jater.
jestliže máte onemocnění jater nebo jaterní cirhózu.
jestliže máte poruchy funkce kostní dřeně.
2 jestliže trpíte záchvaty, např. epilepsií a/nebo jinými chorobami centrálního nervového
systému.
jestliže v současnosti jste, nebo jste v nedávné době byl(a) léčený(á) přípravky na léčbu
chronického jaterního onemocnění, které snižují Vaší imunitní odpověď.
Roferon-A se nedoporučuje používat u dětí, pokud to nedoporučí lékař. S benzylalkoholem je spojen
gasping syndrom (syndrom lapavého dechu, závažný stav u dětí do 3 let věku). Benzylalkohol je
neaktivní složkou přípravku Roferon-A a proto Roferon-A není vhodnou léčbou pro malé děti (včetně
nedonošených dětí, novorozenců nebo kojenců).
Při určitých onemocněních je možné kombinovat Roferon-A s jinými léčivy. V těchto případech Vám
všechna další omezení pro použití přípravku Roferon-A objasní Váš lékař.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Roferon-A je zapotřebí:
Informujte svého lékaře:
jestliže máte mentální (duševní) potíže (psychiatrické poruchy) nebo pokud jste někdy
mentální (psychiatrické) onemocnění měl(a).
jestliže máte psoriázu (lupénku, onemocnění s opakujícími se suchými, skvrnitými a šupícími
se kožními lézemi).
jestliže máte potíže s ledvinami, srdcem nebo játry.
jestliže jste někdy měl(a) autoimunitní onemocnění, např. potíže se štítnou žlázou, vaskulitidu
(zánět krevních cév).
jestliže jste někdy podstoupil(a) orgánovou transplantaci (např. ledvin) nebo transplantaci
kostní dřeně, nebo pokud je plánována v budoucnu.
jestliže jste nebo můžete být těhotná.
jestliže máte nízký počet krvinek (anémii).
jestliže máte diabetes (cukrovku, onemocnění vyplývající z vysoké hladiny cukru v krvi).
jestliže máte jakékoli jiné potíže s krví.
jestliže se léčíte pro hepatitidu C (žloutenku typu C).
jestliže máte současně infekci virem HIV nebo se léčíte léky proti této infekci.
jestliže užíváte jakékoli jiné léky (včetně těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu).
Řekněte svému lékaři, pokud trpíte onemocněním krve nebo diabetem (cukrovkou). Lékař Vám
může pravidelně odebírat vzorky krve, aby kontroloval její složení, které se může v průběhu léčby
měnit. Pokud to bude nutné, může lékař upravit dávkování přípravku Roferon-A a všech dalších Vámi
současně užívaných přípravků.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Pokud jsou podávány
společně s interferony, mohou být jejich účinky zvýšené, snížené nebo může být pozměněna jejich
funkce; zvláště plasmatické hladiny teofylinu (lék na astma z xantinové skupiny) mohou být zvýšeny a
mohou tak vyžadovat úpravu dávkování.
Pacienti, kteří mají současně HIV infekci: Nežádoucími účinky spojovanými s HAART léčbou
(velmi aktivní anti-retrovirová léčba), typem léčby HIV, jsou laktátová acidóza a zhoršení jaterních
funkcí.
Pokud podstupujete HAART léčbu, přidání přípravku Roferon-A a ribavirinu může zvýšit riziko
laktátové acidózy nebo jaterního selhání. Lékař bude sledovat známky a příznaky těchto onemocnění.
Prosím, přečtěte si příbalovou informaci k přípravku obsahujícímu ribavirin.
Testy a vyšetření:
3Pokud půjdete na krevní testy, měli byste upozornit lékaře nebo sestru, kteří budou test provádět, že
užíváte přípravek Roferon-A. V některých méně častých nebo vzácných případech může přípravek
Roferon-A ovlivnit výsledky těchto testů.
Těhotenství
Neužívejte přípravek Roferon-A, pokud jste těhotná, myslíte si, že můžete být těhotná, nebo
těhotenství plánujete, dokud Vám lékař neřekne, že jej užívat můžete. To je proto, že přípravek
Roferon-A může ovlivnit Vaše dítě. Je důležité, abyste Vy i Váš partner, pokud podstupujete léčbu
přípravkem Roferon-A, používali účinnou metodu antikoncepce.
Pokud je přípravek Roferon-A užíván v kombinaci s ribavirinem, musí jak pacientky, tak pacienti
podstoupit zvláštní opatření týkající se jejich sexuální aktivity v případě, že je zde možnost otěhotnění,
protože ribavirin může velmi závažně poškodit nenarozené dítě:
- pokud jste žena v reprodukčním věku, která užívá přípravek Roferon-A v kombinaci
s ribavirinem, musíte mít před zahájením léčby, každý měsíc v průběhu léčby a 4 měsíce po
jejím ukončení negativní těhotenský test. Vy a Váš partner musíte každý používat účinnou
antikoncepční metodu v průběhu léčby a během následujících 4 měsíců po jejím ukončení.
Poraďte se o tom se svým lékařem.
- pokud jste muž, který užívá přípravek Roferon-A v kombinaci s ribavirinem, neměl byste mít
nechráněný pohlavní styk s těhotnou ženou. To sníží možnost ribavirinu proniknout do
ženského těla. Pokud Vaše partnerka není těhotná, ale je v reprodukčním věku, musí být
vyšetřena pro možné těhotenství každý měsíc v průběhu léčby a v průběhu 7 měsíců po jejím
ukončení. Vy a Vaše partnerka musíte každý používat účinnou antikoncepční metodu
v průběhu léčby a během následujících 7 měsíců po jejím ukončení. Poraďte se o tom se svým
lékařem.
Kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Není známo, zda
se tento léčivý přípravek vylučuje do mateřského mléka, proto se poraďte se svým lékařem, zda máte
ukončit kojení, nebo přerušit léčbu přípravkem Roferon-A. Pokud je přípravek podáván v kombinaci
s ribavirinem, věnujte pozornost také příslušné příbalové informaci k léčivému přípravku
obsahujícímu ribavirin.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, pokud se při užívání přípravku Roferon-A cítíte
ospalý(á), unavený(á) nebo zmatený(á).
Důležité informace o některých složkách přípravku Roferon-A
Roferon-A obsahuje benzylalkohol, proto se nesmí podávat nezralým nebo novorozeným dětem. Může
způsobovat toxickou nebo alergickou reakci u kojenců a dětí do 3 let věku.
Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na 0,5 ml, tzn. že je v podstatě bez sodíku.
3. JAK SE ROFERON-A POUŽÍVÁ
Vždy používejte přípravek Roferon-A přesně podle doporučení lékaře.
Roferon-A může aplikovat lékař nebo sestra, nebo Vás lékař nebo sestra může naučit, jak si můžete
Roferon-A aplikovat sami. Nepokoušejte se přípravek Roferon-A aplikovat sami, pokud nemáte
dostatečnou zkušenost. Pokud si nejste jistý(á), měl(a) byste se poradit s lékařem nebo sestrou.
Injekční roztok v zásobní vložce je v kombinaci s dávkovačem Roferon-Pen určen k podkožnímu
podání přípravku Roferon-A. Návod pro pacienta k dávkovači Roferon-Pen obsahuje podrobné
4instrukce pro užití dávkovače Roferon-Pen s vloženou zásobní vložkou. Před použitím si pečlivě
přečtěte tento návod.
Roferon-A injekční roztok v zásobní vložce je určen pro opakované užití. To znamená, že při tomto
způsobu podání jsou možné opakované injekce.
Měl(a) byste si napsat datum prvního použití na štítek dodaný spolu s injekčním roztokem v zásobní
vložce a používat jej pouze během následujících 28 dnů. Lékař nebo sestra Vám ukáží zásady asepse,
tedy způsob, který Vám umožní podávat odpovídající množství přípravku Roferon-A bezpečně. Při
podání každé dávky musí být použita nová, sterilní jehla.
Dávkování přípravku Roferon-A
Lékař Vám určí nejvhodnější dávku. Množství přípravku Roferon-A, které budete potřebovat, závisí
na důvodu léčby a na nežádoucích účincích.
Vaše dávka by obvykle neměla být vyšší než 36 miliónů mezinárodních jednotek (MIU) denně.
Pokud si myslíte, že jsou účinky léku příliš slabé nebo příliš silné, řekněte o tom svému lékaři.
Neměňte sami předepsané dávkování dříve, než se poradíte se svým lékařem.
Obvyklé zahajovací dávkování
Leukemie z vlasatých buněk
3 MIU denně po dobu 16-24 týdnů.
Chronická myeloidní leukemie
Dávka bude obvykle zvýšena z 3 MIU na 9 MIU podávaných jednou denně během zahajovacího
léčebného období v délce 12 týdnů.
Kožní T-buněčný lymfom
Dávka bude obvykle zvýšena z 3 MIU na 18 MIU podávaných jednou denně během zahajovacího
léčebného období v délce 12 týdnů.
Kaposiho sarkom ve vztahu k AIDS
Dávka bude obvykle zvýšena z 3 MIU na 18 MIU podávaných jednou denně až do maximální dávky
36 MIU v průběhu zahajovacího léčebného období v délce 10-12 týdnů.
Karcinom z ledvinných buněk
Kombinace s vinblastinem
Dávka bude obvykle zvýšena z 3 MIU na 18 MIU podávaných třikrát týdně v průběhu zahajovacího
léčebného období v délce 12 týdnů.
Kombinace s bevacizumabem (Avastin)
Dávka 9 MIU podávaná podkožně (subkutánně) třikrát týdně až do doby zhoršení Vašeho onemocnění
nebo až po dobu 1 roku.
Chronická hepatitida B
2,5-5 MIU/m2 tělesného povrchu 3x týdně po dobu 4-6 měsíců.
Chronická hepatitida C
3-6 MIU 3 x týdně po dobu 6 měsíců.
Folikulární non-Hodgkinský lymfom (s chemoterapií)
6 MIU/m2 tělesného povrchu od 22. dne do 26. dne v každém z 28-denních cyklů.
Maligní melanom
3 MIU 3 x týdně po dobu 18 měsíců.
5Pokud budete na zahajovací léčbu přípravkem Roferon-A dobře reagovat, Váš lékař může rozhodnout,
že budete pokračovat v léčbě delší dobu (udržovací terapie) a tomu přizpůsobí dávkování.
Kombinovaná terapie s ribavirinem u chronické hepatitidy C
Pokud užíváte přípravek Roferon-A současně s ribavirinem, postupujte přesně podle dávkovacího
režimu, který Vám doporučil Váš lékař.
Další důležité informace
Lékař Vám řekne, kdy ukončit používání přípravku Roferon-A. Některá onemocnění mohou
vyžadovat léčbu v délce několika let.
Pokud jste použil(a) více přípravku Roferon-A, než jste měl(a)
Okamžitě kontaktujte svého lékaře, lékárníka, nebo nejbližší nemocnici.
Pokud jste zapomněl(a) použít přípravek Roferon-A
Nezdvojujte dávku, abyste nahradil(a) dávku vynechanou.
Pokud jste přestal(a) používat přípravek Roferon-A
Kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka, jak nejdříve je to možné.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Roferon-A nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Dejte pozor na důležité nežádoucí účinky:
Jakmile zaznamenáte jakýkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků, okamžitě
kontaktujte svého lékaře. Možná budete potřebovat neodkladné lékařské ošetření:
Pokud se u Vás při užívání tohoto přípravku objeví známky závažné alergické reakce (jako
jsou obtíže s dechem, dýchavičnost nebo kopřivka).
Pokud během nebo po ukončení léčby přípravkem Roferon-A zaznamenáte zhoršení zraku.
Pokud se u Vás rozvinou jakékoli příznaky deprese (jako je smutná nálada, pocit bezcennosti
nebo myšlenky na sebevraždu).
Další možné nežádoucí účinky
Běžnými nežádoucími účinky jsou chřipce podobné příznaky, jako je únava, zimnice, bolest svalů
nebo kloubů, bolest hlavy, pocení nebo horečka. Tyto nežádoucí účinky mohou být obvykle zmírněny
podáním paracetamolu. Váš lékař Vám poradí, jaké dávky užívat. Tento druh nežádoucích účinků se
obvykle při pokračování v léčbě zmírňuje.
Infekce
Zřídka se objeví zápal plic (pneumonie), opary na ústech nebo genitáliích.
Poruchy krve a lymfatického systému
Byly zaznamenány změny v počtu krvinek, které zahrnují:
Snížený počet červených krvinek (anémie). Tento příznak zahrnuje pocit únavy, bledou kůži a
pocit krátkého dechu.
6 Snížený počet krevních destiček. Tento příznak zahrnuje malé modřiny na těle nebo krvácení.
Snížený počet bílých krvinek. Tento příznak zahrnuje zvýšený počet infekcí.
Změny v počtu krevních destiček a červených krvinek se s větší pravděpodobností objeví při současné
léčbě rakoviny, včetně chemoterapie, nebo při snížení aktivity kostní dřeně. Po přerušení léčby
přípravkem Roferon-A obvykle dojde k úpravě krevního obrazu k normálním hodnotám.
Poruchy imunitního a endokrinního systému
Vzácně byly zaznamenány autoimunitní stavy (kdy na tělo útočí vlastní buňky), jako je artritida,
reakce přecitlivělosti, která zahrnuje podlitiny, otoky obličeje, rtů a hrdla, dýchavičnost a alergické
reakce, jako je vyrážka.
Sarkoidóza (onemocnění, které je způsobené zánětem tkání těla) byla zaznamenána velmi vzácně.
Sarkoidóza může ovlivnit téměř jakýkoliv orgán, ale nejčastěji začíná v plicích nebo v lymfatických
uzlinách.
Vzácně byly zaznamenány poruchy funkce štítné žlázy.
Velmi vzácně byla hlášena odmítnutí transplantátu.
Poruchy trávicího traktu, metabolismu a výživy:
Anorexie (porucha příjmu potravy, která způsobuje pokles hmotnosti) a pocit na zvracení jsou
nežádoucí účinky, které se objevují často. Méně často se může objevit hořká chuť, sucho v ústech a
pokles hmotnosti. Další nežádoucí účinky, které mohou ovlivnit žaludek a střeva, jako je bolest
žaludku, průjem, zvracení, pálení žáhy, zácpa a plynatost, byly zaznamenány s nižší frekvencí. Ve
vzácných případech byla zaznamenána porucha funkce slinivky břišní. Ve velmi vzácných případech
se objevilo zhoršení nebo návrat peptického vředu (vřed žaludku nebo dvanácterníku) a krvácení do
střeva.
Zaznamenána byla i snížená hladina kalcia, porucha elektrolytové rovnováhy (abnormální krevní testy
pro sodík a další složky krve), dehydratace (odvodnění) a velmi vzácně pak diabetes (cukrovka,
onemocnění způsobené vysokou hladinou cukru v krvi) a hypertriglyceridémie (vysoká hladina
některých lipidů/tuků v krvi).
Nervový systém a psychiatrické poruchy
Objevila se bolest hlavy, závratě, mravenčení, třes, poruchy citlivosti, poruchy spánku, nervozita,
stavy úzkosti, zapomnětlivost, ospalost, zmatenost, změny nebo poruchy chování, deprese a
sebevražedné chování. Pokud se u Vás objeví jakékoliv příznaky deprese, řekněte to okamžitě svému
lékaři.
Vzácně byly zaznamenány závratě, přechodná nebo dočasná impotence (porucha sexuálních funkcí u
mužů), konvulze (křeče, záchvaty), mrtvice (cévní mozková příhoda) a kóma (bezvědomí).
Poruchy zraku
Zánět spojivek, výtok z oka, poruchy zraku, jako je rozmazané vidění a velmi vzácně ztráta zraku.
Srdeční, cévní a dýchací potíže
U pacientů užívajících přípravek Roferon-A bylo vzácně pozorováno dočasné snížení nebo zvýšení
krevního tlaku, nepravidelný srdeční tep, zpomalení srdeční frekvence, bušení srdce, bolest na hrudi a
srdeční infarkt. Zaznamenáno bylo také nahromadění tekutiny v plicích (které může způsobovat
dýchací potíže) a namodralé zbarvení kůže nebo rtů (způsobené nedostatkem kyslíku v krvi). Vzácně
byly zaznamenány závažné poruchy funkce srdce nebo plic.
Vzácně byla zaznamenána dýchavičnost, kašel a vaskulitida (zánět krevních cév).
7Poruchy jater nebo ledvin
Vzácně se mohou objevit mírné účinky na jaterní funkce, ale ty obvykle nevyžadují úpravu dávkování.
Ve vzácných případech může přípravek Roferon-A způsobovat snížení funkce jater, které může vést
k závažným jaterním abnormalitám, včetně jaterního selhání nebo zánětu jater (hepatitida).
Vyšetření moči může prokázat přítomnost proteinů (bílkovin) a zvýšený počet buněk v moči. Ve
vzácných případech se může objevit selhání ledvin, nebo zhoršení funkce ledvin, zvláště u pacientů,
kteří již dříve trpěli onemocněním ledvin.
Poruchy kůže a sliznic
Může se objevit zvýšené pocení, vyrážka, suchost nebo svědění kůže, psoriáza (lupénka), nebo její
zhoršení, rýma a krvácení z nosu. Občas se objeví oslabení nebo vypadávání vlasů, ale to obvykle po
ukončení léčby ustoupí.
Může se objevit mírná reakce v okolí místa vpichu, kam byl přípravek Roferon-A aplikován. Ve velmi
vzácných případech to může způsobit odumření části kůže v okolí injekce.
Poruchy svalů a kostí
Bolest svalů a kloubů, vzácně systémový lupus erythematodes, artritida (zánět kloubů).
Další nežádoucí účinky
Chřipce podobné příznaky, únava, horečka, ztráta chuti k jídlu, bolest na hrudi.
Váš lékař se může rozhodnout zkombinovat léčbu přípravkem Roferon-A s dalšími léky. V takových
případech se u Vás mohou objevit i další nežádoucí účinky. Pokud se objeví, lékař Vám je vysvětlí.
Někdy se mohou objevit změny v krevním obraze, proto Vám lékař bude pravidelně vyšetřovat krev.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK ROFERON-A UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Roferon-A nesmí být použit po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na vnějším obalu. Datum
exspirace se vztahuje k poslednímu dni v měsíci.
Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte zásobní vložky v krabičce,
aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nepoužívejte přípravek Roferon-A, pokud si všimnete, že roztok je zakalený, že jsou v něm vysrážené
částice, nebo pokud má léčivo jakoukoli jinou barvu kromě bezbarvé až světle nažloutlé.
Pokud se již jednou otevře, může být přípravek uchováván při teplotě do 25 °C po dobu maximálně 28
dnů. Nicméně pokud je to možné, po každé aplikaci uložte dávkovač s vloženou zásobní vložkou zpět
do chladničky.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
86. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Roferon-A obsahuje
- Léčivou látkou je interferon alfa 2a, 18 MIU/0,6 ml
- Pomocnými látkami jsou amonium-acetát, chlorid sodný, benzylalkohol (10 mg/ml),
polysorbát 80, kyselina octová 20%, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l a voda na injekci.
Jak přípravek Roferon-A vypadá a co obsahuje toto balení
Roferon-A je injekční roztok (0,6 ml v zásobní vložce do dávkovače). Roztok je čirý, bezbarvý až
slabě nažloutlý.
Velikosti balení: Balení po 1 nebo 3 zásobních vložkách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci:
Roche s. r. o., Praha, Česká republika
Výrobce odpovědný za propouštění šarží:
ROCHE PHARMA AG
Emil-Barell-Strasse 1
D-79639 Grenzach-Wyhlen
Německo
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Roferon-A: Rakousko, Belgie, Kypr, Česká republika, Estonsko, Finsko, Německo, Maďarsko, Irsko,
Itálie, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Slovenská republika, Slovinsko,
Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Francie
Roceron-A: Norsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:15.11.2011

Recenze

Recenze produktu ROFERON-A 18 MIU/0,6ML 1X 0.6ML/18MU Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ROFERON-A 18 MIU/0,6ML 1X 0.6ML/18MU Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze