Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ROCHE S.R.O.
Kód výrobku: 23515
Kód EAN: 8594040192020
Kód SÚKL: 14937
Držitel rozhodnutí: ROCHE S.R.O.
Rocaltrol se užívá při léčbě osteodystrofie (onemocnění kostí) u nemocných trpících chronickým selháváním ledvin nebo hypoparathyreoidismem (snížená činnost přištítných tělísek), při postmenopauzální osteoporóze (řídnutí kostí u žen, u nichž došlo k vyhasnutí normální činnosti vaječníků) a při různých formách křivice. Přípravek mohou užívat dospělí a děti od 3 let.

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls224912/2009 a sukls 224913/2009 a příloha
ke sp. zn. sukls56830/2010 a sukls56831/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Rocaltrol 0,25 g
Rocaltrol 0,50 g
měkké tobolky
Calcitriolum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Rocaltrol a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rocaltrol užívat
3. Jak se přípravek Rocaltrol užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Rocaltrol uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK ROCALTROL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Kalcitriol, léčivá látka přípravku, je syntetická biologicky aktivní forma vitaminu D. Kalcitriol mírní
bolesti kostí a svalů, usnadňuje vstřebávání vápníku z potravy, podílí se na růstu zdravých kostí.
Přípravek Rocaltrol se užívá při léčbě osteodystrofie (onemocnění kostí způsobené poruchou jejich
tvorby nebo výživy) u nemocných trpících chronickým selháváním ledvin nebo
hypoparathyreoidismem (snížená činnost přištítných tělísek), při postmenopauzální osteoporóze
(řídnutí kostí u žen, u nichž došlo k vyhasnutí normální činnosti vaječníků) a při různých formách
křivice.
Přípravek mohou užívat dospělí a děti od 3 let.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
ROCALTROL UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Rocaltrol
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kalcitriol nebo kteroukoli další složku přípravku
Rocaltrol
- jestliže jste nemocní s vysokou hladinou vápníku v krvi
- jestliže je pro Vás vitamín D toxický
2/5
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Rocaltrol je zapotřebí
-Pro užívání přípravku Rocaltrol v těhotenství anebo osobami, které trpí alergiemi, musí být zvlášť
závažné důvody.
Náhlé zvýšení příjmu vápníku ve stravě (např. zvýšená konzumace mléčných výrobků) nebo
nekontrolované užívání přípravků obsahujících vápník může zvyšovat hladinu vápníku v krvi. Je tedy
nutné dodržet předepsanou dietu. Zvýšená hladina vápníku se projevuje nevolností, zvracením, zácpou
žízní a ztrátami tekutin z těla nadměrným močením. Pokud se u Vás některý z těchto příznaků
vyskytne, kontaktujte svého lékaře.
Pokud trpíte křivicí nereagující na vitamín D (familiární hypofosfatémií), nesmíte při léčbě
Rocaltrolem přerušit užívání fosfátů.
Tobolky přípravku Rocaltrol obsahují sorbitol. Pacienti, kteří mají vzácné dědičné problémy
s intolerancí fruktózy, by přípravek Rocaltrol tobolky neměli užívat.
Vzhledem k lékové formě není přípravek vhodný pro děti do 3 let.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Než začnete současně s užíváním přípravku Rocaltrol užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se
svým ošetřujícím lékařem.
Např. cholestyramin (lék užívaný pro léčbu vysokých hladin tuků v krvi) snižuje vstřebávání a účinek
přípravku Rocaltrol. Nemocní, u nichž musí být prováděna dialýza, nesmí současně s přípravkem
Rocaltrol užívat přípravky, které obsahují hořčík, protože by to vyvolalo nežádoucí účinky, jako jsou
ospalost, zarudnutí kůže v obličeji, slabost nebo snížení krevního tlaku.
Současné užívání přípravku Rocaltrol a thiazidových diuretik (močopudné léky) může vést k zvlášť
vysokým hladinám vápníku v krvi, které se mohou projevit chorobným nechutenstvím, nucením na
zvracení, zvracením, zácpou, bolestmi břicha nebo svalovou slabostí. Současné užívání přípravku
Rocaltrol a fenytoinu (léčivo užívané při léčbě epilepsie nebo srdečních onemocnění) nebo
fenobarbitalu (léčivo užívané k vyvolání spánku) může snížit účinek přípravku Rocaltrol.
Během užívání přípravku Rocaltrol nesmí být současně užívány přípravky, které obsahují vitamin D.
Těhotenství a kojení
Před zahájením užívání přípravku Rocaltrol se ujistěte, zda lékař ví, že jste těhotná, domníváte se, že
jste těhotná, nebo že zamýšlíte otěhotnět. Při otěhotnění nebo podezření na otěhotnění během užívání
přípravku je nutné oznámit tuto skutečnost okamžitě lékaři. Pro užívání přípravku Rocaltrol
v průběhu těhotenství a kojení musí být zvlášť závažné důvody
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje přípravek Rocaltrol neovlivňuje.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK ROCALTROL UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Rocaltrol přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek Rocaltrol vždy užívejte přesně podle doporučení lékaře. Lékař určí dávku vhodnou pro Vás
nebo Vaše dítě podle povahy onemocnění, hladiny vápníku v krvi a individuální odpovědi na léčbu.
3/5
Léčba se obvykle zahajuje nízkou dávkou, kterou lékař podle odpovědi organismu postupně zvyšuje.
Obvyklá úvodní denní dávka je u dospělých 1 tobolka přípravku Rocaltrol 0,25 g, která by měla být
užita ráno. Jestliže se hladiny vápníku v krvi významně nezvýší po 2 až 4 týdnech užívání přípravku
Rocaltrol, lékař bude dávkování postupně zvyšovat vždy o 0,25 mikrogramů, dokud u Vás nebude
dosaženo uspokojivé hladiny vápníku v krvi. Během léčby Vám proto bude lékař pravidelně určovat
hladinu vápníku v krvi. Podle množství vápníku ve Vaší stravě Vám může lékař případně doporučit
doplnění vápníku užíváním přípravku, který obsahuje vápník.
Tobolky se polykají nerozkousané a zapíjejí se vodou nebo jiným nealkoholickým nápojem.
Dávkování u dětí starších 3 let musí být stejně jako u dospělých určeno dle povahy onemocnění,
hladiny vápníku v krvi a individuální odpovědi na léčbu. U dětí ve věku 3-5 let trpících
hypoparathyreoidismem (snížená činnost příštítných tělísek) je obvyklá denní dávka 0,25-0,75
mikrogramu kalcitriolu.
Jednotlivá dávka ani celková denní dávka by neměly překročit dávky určené lékařem.
Neměňte svévolně dávkování určené lékařem.
Domníváte-li se, že přípravek působí příliš slabě nebo silně, poraďte se s lékařem. Nepřerušujte
sám(a) užívání přípravku. Chcete-li užívání přípravku přerušit, poraďte se o tom s lékařem.
Na doporučení lékaře je možné Rocaltrol užívat opakovaně.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Rocaltrol, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte okamžitě lékaře nebo nejbližší
nemocnici.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Rocaltrol
Zapomenete-li vzít nebo podat dítěti jednu dávku, nikdy nezdvojujte dávku další, ale užijte nebo
podejte až další normální dávku v příslušné době.
Délku léčby vždy určí lékař.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Rocaltrol nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
U vnímavých osob se mohou objevit reakce přecitlivělosti (svědění, vyrážka, kopřivka a velmi vzácně
závažné erytematózní kožní poruchy)..
Příliš vysoké hladiny vápníku v krvi mohou vyvolat ztrátu chuti k jídlu, bolesti hlavy, nucení na
zvracení, zvracení, zácpu, slabost, bolest břicha nebo žaludku. Výskyt těchto nežádoucích účinků
nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte okamžitě svému lékaři, který rozhodne, zda snížit dávku
přípravku Rocaltrol, nebo jeho užívání zcela přerušit.
Chronické nežádoucí účinky mohou zahrnovat poruchy vnímání, horečku s žízní, žízeň, odvodnění
organismu, zvýšené močení, apatii, zastavení růstu a infekce močových cest.
Aby se těmto nežádoucím účinkům předešlo, bude Vám lékař během léčby přípravkem Rocaltrol
provádět pravidelné kontroly hladin vápníku v krvi.
4/5
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK ROCALTROL UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Lahvičky: Uchovávejte při teplotě do 30C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek
chráněn před světlem.
Blistry: Uchovávejte při teplotě do 25C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek
chráněn před světlem a vlhkostí.
Přípravek Rocaltrol nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné
do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Rocaltrol obsahuje
- Léčivou látkou je:
Rocaltrol 0,25 g: Calcitriolum 0,25 mikrogramu v jedné tobolce.
Rocaltrol 0,50 g: Calcitriolum 0,50 mikrogramu v jedné tobolce.
- Pomocnými látkami jsou (pro obě síly tobolek) butylhydroxyanizol, butylhydroxytoluen,
střední nasycené triacylglyceroly, želatina, glycerol 85%, nekrystalovatelný sorbitol, oxid
titaničitý, červený oxid železitý E 172, žlutý oxid železitý E 172.
Jak přípravek Rocaltrol vypadá a co obsahuje toto balení
Rocaltrol 0,25 g
Podlouhlé neprůhledné měkké želatinové tobolky, jedna polovina barvy hnědo-oranžové až červeno-
oranžové, druhá polovina barvy bílé až šedo-žluté nebo šedo-oranžové, uvnitř čirá olejovitá téměř
bezbarvá až slabě nažloutlá, slabě nahnědlá nebo slabě hnědo-nažloutlá tekutina
Přípravek Rocaltrol 0,25 g je dostupný v balení obsahujícím 30 tobolek.
Rocaltrol 0,50 g
Podlouhlé neprůhledné měkké želatinové tobolky barvy hnědo-oranžové až červeno-oranžové, uvnitř
čirá olejovitá téměř bezbarvá až slabě nažloutlá, slabě nahnědlá nebo slabě hnědo-nažloutlá tekutina
Přípravek Rocaltrol 0,50 g je dostupný v balení obsahujícím 30 tobolek.
5/5
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Roche s.r.o., Praha, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
18.8.2010

Recenze

Recenze produktu ROCALTROL 0,25 MCG 30X0.25RG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu ROCALTROL 0,25 MCG 30X0.25RG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze