Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léčivé přípravky proti kašli » Léky na tlumení kašle

ROBITUSSIN Antitussicum sirup na suchý kašel 150 mg/100 ml - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 208967

100 % 3 recenze

Lék proti kašli, který zmírňuje a tlumí suchý dráždivý kašel. Určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 let.

Více informací

Produkt je dočasně nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (3)
Diskuze

Podrobné informace

Lék proti kašli, který zmírňuje a tlumí suchý dráždivý kašel. Určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 let.

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Značka: ROBITUSSIN
Kód výrobku: 208967
Kód EAN: 9120036091115
Kód SÚKL: 172015
Držitel rozhodnutí: PFIZER

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

sp.zn.sukls180301/2015 

 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

 

ROBITUSSIN ANTITUSSICUM NA SUCHÝ DRÁŽDIVÝ KAŠEL 

7,5 mg/5 ml, sirup 

 

Dextromethorphani hydrobromidum monohydricum 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka 

 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

  Pokud se do 7 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se 

poradit s lékařem. 
 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

 Co je přípravek Robitussin Antitussicum a k čemu se používá 

2. 

 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Robitussin Antitussicum užívat 

3. 

 Jak se přípravek Robitussin Antitussicum užívá 

4. 

 Možné nežádoucí účinky 

5. 

 Jak přípravek Robitussin Antitussicum uchovávat 

6. 

 Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

 Co je přípravek Robitussin Antitussicum a k čemu se používá 

 
Přípravek Robitussin Antitussicum obsahuje léčivou látku dextromethorfan. 
Je to lék proti kašli, který zmírňuje a tlumí suchý, dráždivý kašel. Přípravek je určen k použití u 
dospělých a dětí od 6 let. 
 
Pokud se do 7 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 
s lékařem. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Robitussin Antitussicum užívat 
 

Neužívejte přípravek Robitussin Antitussicum 

  jestliže jste alergický(á) na dextromethorfan  nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6), 

  jestliže užíváte léky nazývané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), selektivní inhibitory 

zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) či jiné léky na depresi, duševní poruchy nebo 
Parkinsonovu chorobu, nebo jste léčbu těmito léky ukončil/a během uplynulých 2 týdnů. Pokud si 
nejste jistý/á, jestli Váš lék na předpis obsahuje některý z těchto léků, před použitím tohoto 
přípravku se poraďte s lékařem. 

  jestliže trpíte kašlem s nadměrnou tvorbou hlenu, 

  nepoužívejte u dětí do 6 let. 

 

Upozornění a opatření 

 

Před použitím přípravku Robitussin Antitussicum se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, 
jestliže 

  máte chronický kašel, který se vyskytuje při kouření, nebo chronické onemocnění plic, jako je 

astma či emfyzém. 

  trpíte dechovou nedostatečností nebo onemocněním jater. 

 

Jestliže kašel přetrvává déle než 7 dní (u dětí 3 dny), vrátí se nebo je doprovázen horečkou, vyrážkou 
či neustupující bolestí hlavy, přestaňte přípravek Robitussin Antitussicum užívat a poraďte se s 
lékařem. Může se jednat o projevy závažného stavu. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Robitussin Antitussicum 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Jak je uvedeno v bodě „Neužívejte přípravek Robitussin Antitussicum“, neužívejte tento přípravek, 
pokud v současné době užíváte léky nazývané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), selektivní 
inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) či jiné léky na depresi, duševní poruchy nebo 
Parkinsonovu chorobu, nebo jste léčbu těmito léky ukončil/a během uplynulých 2 týdnů. Pokud si 
nejste jistý(á), jestli Váš lék na předpis obsahuje některý z těchto léků, před použitím tohoto přípravku 
se poraďte s lékařem. 
Při souběžném podávání sedativ (zklidňujících léků) je možné zvýšení jejich účinku. 
Přípravek Robitussin Antitussicum se nesmí užívat současně s léky usnadňujícími vykašlávání 
(expektorancia). 
  
Přípravek Robitussin Antitussicum s jídlem, pitím a alkoholem 
Během léčby přípravkem Robitussin Antitussicum nesmíte pít alkoholické nápoje a užívat léky 
obsahující alkohol. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. V takovém případě 
musí lékař pečlivě posoudit potenciální přínos léčby a možná rizika. 
 
Je třeba mít na paměti, že tento přípravek obsahuje 2,5 % (v/v) alkoholu. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Robitussin Antitussicum může ovlivnit řízení či obsluhu strojů, neboť vyvolává 
ospalost a závratě. 
Řidiči a osoby obsluhující stroje by měli mít na paměti, že tento přípravek obsahuje alkohol. 
 
Přípravek Robitussin Antitussicum obsahuje 

  sorbitol a maltitol, pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým 

lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.  

  2,5 v/v % ethanolu (alkoholu), tj. až 154,5 mg v jedné dávce (7,5 ml), což odpovídá 3,86 ml 

piva, 1,61 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících 
žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo 
epilepsií. 

  amarant, který může způsobit alergické reakce. 

 

Informace pro diabetiky: není pravděpodobné, že by sladidla obsažená v přípravku ovlivnila Váš 
diabetes. 
 
Tento léčivý přípravek neobsahuje cukr. 
 
 
3. 

 Jak se přípravek Robitussin Antitussicum užívá 

 

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučené dávkování přípravku je: 
 
Dospělí a dospívající od 12 let:  

 

 

7,5 ml každé 4 hodiny. 

Použití u dětí 6 - 12 let:  

 

 

 

5 ml každé 4 hodiny. 

 
Přípravek Robitussin Antitussicum nesmí být podáván dětem do 6 let (viz bod ,,Neužívejte přípravek 
Robitussin Antitussicum“). 
 
K odměření dávky použijte přiloženou odměrku. 
Nepřekračujte doporučené dávkování. 
Přípravek se užívá ústy (perorální podání). Po odměření jednotlivé dávky sirup vypijte. 
 
Jestliže kašel přetrvává déle než 7 dní (3 dny u dětí), vrátí se nebo je doprovázen horečkou, vyrážkou 
či neustupující bolestí hlavy, přestaňte přípravek Robitussin Antitussicum užívat a poraďte se 
s lékařem. Může se jednat o projevy závažného stavu. 
 
Jestliže jste užil/a více přípravku Robitussin Antitussicum, než jste měl/a 
V případě předávkování nebo náhodného požití dítětem přestaňte přípravek užívat a vyhledejte lékaře. 
Předávkování dextromethorfanem může vyvolat psychiatrické poruchy, jako jsou neklid, zmatenost, 
psychotická porucha, poruchy nervového systému jako jsou poruchy vědomí, závratě, porucha řeči, 
svalové záškuby, kmitavý pohyb očních bulbů, ospalost a třes, dýchací obtíže jako dušnost, a poruchy 
trávicího traktu, jako je nevolnost a zvracení. 

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Robitussin Antitussicum 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

 Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při užívání přípravku Robitussin Antitussicum se mohou objevit následující nežádoucí účinky: 
přecitlivělost, ospalost, závratě, nevolnost či zvracení. Četnost výskytu těchto nežádoucích účinků je 
vzácná (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 lidí). 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 

 

5.  

Jak  přípravek Robitussin Antitussicum uchovávat 

 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za Použitelné do:. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Po prvním otevření tento přípravek spotřebujte do 6 měsíců. 
 
Uchovávejte tento přípravek při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem. 
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud byl porušen kroužek originality. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte.  Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

 Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Robitussin Antitussicum obsahuje 
 

-  Léčivá látka je: Dextromethorphani hydrobromidum monohydricum. 5 ml sirupu obsahuje 

dextromethorphani hydrobromidum monohydricum 7,5 mg. 

 

-  Pomocné látky jsou: glycerol, sodná sůl karmelosy, natrium-benzoát, dinatrium-edetát, roztok 

maltitolu (E965), ethanol 96% (V/V), kyselina citrónová, amarant (E123), karamel,  
levomenthol, višňové aroma, krystalizující sorbitol 70% (E420), natrium-cyklamát, draselná 
sůl acesulfamu, čištěná voda. 

 

Jak přípravek Robitussin Antitussicum vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Robitussin Antitussicum je čirá červená tekutina s charakteristickou vůní a chutí višní. 
 
Přípravek Robitussin Antitussicum je dodáván v lahvičce z hnědého skla, bílý dětský bezpečnostní 
uzávěr (PP/PE) s těsnící vložkou (PE) a kroužkem originality, odměrka 10 ml (PP), krabička. 
Velikost balení: 50 nebo 100 ml sirupu. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
 

Držitel rozhodnutí o registraci 

Pfizer Corporation Austria GmbH 
Floridsdorfer Hauptstrasse 1 
1210 Vídeň 
Rakousko 
 
Pro získání jakýchkoli informací o tomto přípravku se, prosím, obraťte na místní zastoupení 
držitele rozhodnutí o registraci: 
Tel: +420 283 004 111 
 
Výrobce 
Doppel Farmaceutici S.r.l. 
Via Martiri delle Foibe 1 
29016 Cortemaggiore (Piacenza) 
Itálie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  4.11.2015 
 

Recenze (3)

Recenze produktu ROBITUSSIN Antitussicum sirup na suchý kašel 150 mg/100 ml

Recenze od 3 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu ROBITUSSIN Antitussicum sirup na suchý kašel 150 mg/100 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Monika K.

100 % 30/04/2015

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám