Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

RIVOTRIL 2,5 MG/ML 1X10ML Kapky, roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 48688

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ROCHE S.R.O.
Kód výrobku: 48688
Kód EAN: 8594040193249
Kód SÚKL: 85256
Držitel rozhodnutí: ROCHE S.R.O.
Rivotril se používá k léčbě epilepsie u dospělých i u dětí, včetně kojenců, a to zvláště u záchvatů absencí (petit mal) a u záchvatů tonicko-klonických křečí. Rivotril je také indikován ke krátkodobé léčbě panické poruchy s agorafobií nebo bez agorafobie.

Příbalový leták

1/5 

sp.zn. sukls22904/2017 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Rivotril 0,5 mg 

Rivotril 2 mg 

tablety 

 

Rivotril 2,5 mg/ml 

perorální kapky, roztok  

 

Clonazepamum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je přípravek Rivotril a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rivotril užívat 
3. Jak se přípravek Rivotril užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Rivotril uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
 
1.  

Co je přípravek Rivotril a k čemu se používá 

 
Klonazepam patří do skupiny benzodiazepinů, má výrazné protikřečové účinky, t.j. zabraňuje vzniku 
záchvatů, křečí kosterního svalstva a zmírňuje již vzniklé křeče. 
 
Rivotril  se  používá  k  léčbě  epilepsie  u  dospělých  i  u  dětí,  včetně  kojenců,  a  to  zvláště  u  záchvatů 
absencí (petit mal) a u záchvatů tonicko-klonických křečí. 
Rivotril je také indikován ke krátkodobé léčbě panické poruchy s agorafobií nebo bez agorafobie. 
 
 
2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rivotril užívat  

 
Neužívejte přípravek Rivotril 
- jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6) anebo k jiným lékům ze skupiny benzodiazepinů; 
- při myasthenia gravis (nervosvalové onemocnění vedoucí ke svalové slabosti a unavitelnosti);  
- při závažné dechové nedostatečnosti; 
- jestliže trpíte závažnou jaterní nedostatečností. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Rivotril se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Pro  užívání  přípravku  Rivotril  v  těhotenství,  v  období  kojení,  u  jedinců  se  závislostí  na  alkoholu, 
návykových látkách nebo lécích musí existovat zvlášť závažné důvody. Rovněž  pro užívání přípravku 

2/5 

Rivotril pacienty trpícími poruchami funkce jater nebo ledvin, svalovou slabostí s poruchou hybnosti a 
rovnováhy provázené pocity nestability a roztřesenosti nebo dlouhodobými dechovými obtížemi musí 
existovat závažné důvody. 
 
Pacienty s anamnézou deprese a/nebo sebevražedného pokusu bude lékař pečlivě sledovat. 
 
U  kojenců  a  malých  dětí  může  přípravek  Rivotril  způsobit  zvýšení  produkce  slin  a  bronchiálního 
sekretu. Proto je třeba věnovat zvláštní pozornost zachování průchodnosti dýchacích cest.  
 
Užívání benzodiazepinů může vést k rozvoji fyzické a psychické závislosti na těchto látkách. Riziko 
závislosti vzrůstá s dávkou a trváním léčení. Pokud se rozvine fyzická závislost, je náhlé ukončení 
léčby spojeno s abstinenčními příznaky. Protože riziko abstinenčních příznaků je větší po náhlém 
přerušení léčby, měla by být léčba ukončena postupným snižováním denní dávky.  
 
Sebevražedné  myšlenky  a  chování  byly  hlášeny  u  malého  počtu  pacientů  léčených  antiepileptiky 
v různých indikacích. Pokud se u Vás tyto myšlenky objeví, kontaktujte ihned svého lékaře. 
 
Vzhledem k tomu, že samotný alkohol může vyprovokovat epileptické záchvaty a to nezávisle na 
terapii, nesmí pacienti s epilepsií za žádných okolností konzumovat alkohol. V kombinaci 
s přípravkem Rivotril může alkohol pozměnit účinek léku, snížit účinnost léčby nebo vyvolat 
nečekané nežádoucí účinky. 
 
Pacienty  trpící  vzácným dědičným  onemocněním  krve  nazývaným  “porfyrie”  bude  lékař  pečlivě 
sledovat. 
 
Nikdy nekapejte kapky z lahvičky přímo do úst! 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Rivotril 
Účinky    přípravku  Rivotril  a  dalších  současně  užívaných  léků  se  mohou  navzájem  ovlivňovat. 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a), které možná budete užívat nebo které podáváte dítěti, a to i o lécích, které jsou dostupné bez 
lékařského předpisu.  

Přípravek Rivotril lze podávat s jedním nebo více antiepileptickými léky. Vždy je však potřeba pečlivě 
zhodnotit  odpověď  na  kombinovanou  léčbu,  protože  výskyt  nežádoucích  účinků,  jako  jsou  útlum  a 
apatie,  je  při  kombinované  léčbě  mnohem  pravděpodobnější.  Kombinace  klonazepamu  s  kyselinou 
valproovou může občas vyvolat epileptický záchvat typu petit mal. 
Některé  léky  podávané  společně  s přípravkem  Rivotril  mohou  snižovat  nebo  zvyšovat  jeho  účinek. 
Patří  mezi  ně:  antikonvulzivní  (antiepileptické)  léky,  např.  fenytoin,  fenobarbital,  karbamazepin  a 
valproát, léky na spaní, psychoaktivní látky, některé léky proti bolesti, dále rifampicin (antibiotikum), 
cimetidin  (používaný  k léčbě  žaludečních  vředů)  a  další.  Je-li  přípravek  Rivotril  kombinován 
s některým  z uvedených  léků,  je  obvykle  potřeba  upravit  dávkování  k  dosažení  optimálního  účinku 
léků.  
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Jestliže během užívání přípravku Rivotril otěhotníte, oznamte to ihned svému lékaři. 
Přípravek Rivotril se nepodává kojícím ženám. Pokud musí být podán, je potřeba kojení ukončit. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
V  závislosti  na Vaší individuální reakci  může  přípravek  Rivotril  nepříznivě  ovlivnit  Vaši  schopnost 
řídit  motorová  vozidla,  obsluhovat  stroje,  pracovat  ve  výškách  apod.  Tyto  činnosti  byste  měl(a) 
vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře! 
 

3/5 

Přípravek  Rivotril  obsahuje  laktosu,  což  je  určitý  typ  cukru.  Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že 
nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3.  

Jak se přípravek Rivotril užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Přípravek je určen k perorálnímu podání (vnitřnímu užití). 
Neměňte svévolně dávkování určené lékařem. 
 
Dávkování u epilepsie 
V závislosti  na  individuální  citlivosti  na  přípravek Rivotril,  povaze onemocnění, věku  a tělesné 
hmotnosti určí lékař vhodnou dávku. Začíná se nízkou úvodní dávkou, kterou lékař postupně zvyšuje 
do dosažení žádaného účinku.  Doporučuje se proto do stanovení konečné dávky kojencům a dětem do 
3 let věku podávat kapky, dětem starším 3 let podávat tablety s 0,5 mg léčivé látky. 
Pro kojence a děti do 10 let (nebo do tělesné hmotnosti 30 kg) je počáteční dávka 0,01-0,03 mg/kg/den 
rozdělená do tří dávek. Tato dávka by neměla být zvyšována o více než 0,25 až 0,5 mg každý třetí den, 
dokud není dosaženo denní udržovací dávky, průměrně 0,1 mg/kg tělesné hmotnosti, nebo zvládnutí 
záchvatů, nebo pokud nežádoucí účinky nezamezí dalšímu zvyšování. Denní maximální dávka u dětí 
je 0,2 mg/kg tělesné hmotnosti a neměla by být překračována. 
Ná základě stanoveného dávkování pro děti do 10 let (viz výše) a dávkování pro dospělé (viz níže) se 
pro děti od 10 do 16 let doporučuje následující dávkování: počáteční dávka je 1 až 1,5 mg/den podaná 
rozděleně ve dvou až třech dávkách. Dávku lze zvyšovat každý třetí den o 0,25 až 0,5 mg, dokud není 
dosaženo individuální udržovací dávky (obvykle 3-6 mg/den). 
Počáteční  dávka  pro  dospělé by  neměla  překročit  1,5  mg/den  podaných rozděleně  ve  dvou  až třech 
dávkách.  Dávku  lze  zvyšovat  po  0,5  mg  každý  třetí  den,  pokud  buď  nedojde  k  odpovídajícímu 
zvládnutí  záchvatů,  nebo  pokud  nežádoucí  účinky  nezamezí  dalšímu  zvyšování.  Obvykle  je 
dostačující udržovací dávka 3 – 6 mg/den. Maximální denní dávka pro dospělé je 20 mg a neměla by 
být překračována. 
Pokud  je  to  možné,  měla  by  být  denní  dávka  rozdělena  do  tří  stejných  dávek.  Pokud  nejsou  dávky 
stejné, měla by být největší dávka podána před ulehnutím.  
Tablety se zapíjejí vodou nebo jiným nealkoholickým nápojem. 
Léčba přípravkem Rivotril bývá dlouhodobá a může trvat celý život. 
 
Dávkování u panické poruchy 
 
Dospělí
: Počáteční dávka u dospělých s panickou poruchou je 0,25 mg dvakrát denně (0,5 mg/den). Po 
třech dnech je možné přikročit ke zvýšení dávky na 0,5 mg dvakrát denně (1 mg/den). Další dávku lze 
opět  zvyšovat  v  intervalu  3  dnů,  dokud  není  panická  porucha  pod  kontrolou  nebo  dokud  dalšímu 
zvyšování dávky nezamezí výskyt nežádoucích účinků. Obvyklá udržovací dávka je 1 mg dvakrát denně 
(2 mg/den). Maximální dávka je 2 mg dvakrát denně (4 mg/den), kterou lze předepsat jen ve výjimečných 
případech.  
Jakmile je dosaženo stabilizovaného stavu, pacient může být převeden na léčbu jednou denně, obvykle se 
přípravek užívá před spaním.    
Trvání  léčby:  V  udržovací  léčbě  se  doporučuje  pokračovat  alespoň  12-24  měsíců,  v některých 
případech není konec léčby omezen.  
Po nejméně 1 roce léčby se lze pokusit o pozvolné vysazení přípravku, přičemž stav pacienta musí být 
pečlivě sledován.  
Léčba by měla být ukončena postupně, koncentrace přípravku by měla být snižována o 0,25 mg každé 3 
dny, až do kompletního vysazení přípravku. 
 
 
 

4/5 

Děti:  
Přípravek  Rivotril  v této  indikaci  není  určen  pro  podávání  dětem,  neboť  u  dětí  nebyla  bezpečnost  a 
účinnost přípravku Rivotril v léčbě panické poruchy dosud studována. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Rivotril, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte okamžitě lékaře nebo nejbližší 
nemocnici. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Rivotril 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  
Při vynechání jedné dávky užijte v příslušnou dobu (nebo podejte dítěti) normální dávku.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Rivotril 
Domníváte-li se, že přípravek působí příliš slabě nebo silně, poraďte se s lékařem. Nepřerušujte sám(a) 
užívání  přípravku  ani jeho  podávání  dítěti.  Při  náhlém  vysazení  přípravku  Rivotril  se  mohou  znovu 
objevit    křeče  a  případně  vyskytnout  příznaky  z    vysazení,  k  nimž  patří  neklid,  úzkost,  nespavost, 
neschopnost soustředění, bolest hlavy a pocení. Tyto příznaky obvykle časem vymizí. Je však možné 
se jim  vyhnout  pomalým  postupným    snižováním  dávky  přípravku  Rivotril.  Proto,  chcete-li  užívání 
přípravku přerušit, poraďte se o tom s lékařem. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4.  

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Mohou se vyskytnout pocity ospalosti nebo únavy, a to zvláště na počátku léčby, dále pocit  svalové 
slabosti a  obtíže  při  chůzi,  včetně  pádů a  zlomenin. Zvýšené  riziko  bylo  hlášeno  u osob  užívajících 
současně sedativa (přípravky na zklidnění) (včetně alkoholických nápojů) a u starších osob. Mohou se 
projevit i změny v chování, zvláště u dětí, včetně vzrušení a podrážděnosti. Dále se mohou vyskytnout 
i dechové  obtíže, neschopnost zadržet moč, poruchy vidění a koordinace. U kojenců a malých dětí 
může dojít ke zvýšenému slinění a zvýšení sekrece v plicích, které může vyvolat dechové obtíže nebo 
těžkou dušnost a kašel. Většina těchto nežádoucích účinků se vyskytuje přechodně a vymizí v průběhu 
léčby.  Lze  se  jim  vyhnout  opatrným  pomalým  zvyšováním  dávky  přípravku  Rivotril.  Přesto  jejich 
výskyt a případný výskyt jiných neobvyklých reakcí oznamte ošetřujícímu lékaři. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5.  

Jak přípravek Rivotril uchovávat 

 

5/5 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za “Použitelné do:”. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tablety: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Perorální kapky, roztok: Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Po prvním otevření uchovávejte při teplotě 
do 25 °C a spotřebujte do 20 dnů. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí.  
 
 
6.  

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Rivotril obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je clonazepamum. 
-  Dalšími složkami jsou:  

Rivotril  0,5  mg  (tablety):  Monohydrát  laktosy,  kukuřičný  škrob,  předbobtnalý  škrob  bramborový, 
mastek, magnesium-stearát, červený oxid železitý, žlutý oxid železitý. 

Rivotril 2,0 mg (tablety): Bezvodá laktosa, předbobtnalý škrob kukuřičný, mikrokrystalická celulosa, 
magnesium-stearát.  

Rivotril  2,5  mg/ml  (perorální  roztok,  kapky):  Dihydrát  sodné  soli  sacharinu,  broskvové  aroma, 
brilantní modř FCF (E133), kyselina octová 97%, propylenglykol.   
 
Jedna kapka roztoku o objemu 0,04 ml obsahuje 0,1 mg clonazepamum a 1 ml roztoku obsahuje 25 
kapek. 
 
Jak přípravek Rivotril vypadá a co obsahuje toto balení 

Rivotril

 

0,5 mg (tablety): hnědá lahvička s plastikovým šroubovacím uzávěrem, papírová krabička  

Velikost balení: 50, 150 tablet x 0,5 mg.  

Rivotril

 

2,0 mg (tablety): hnědá lahvička s plastikovým šroubovacím uzávěrem, papírová krabička  

Velikost balení: 30, 100 tablet x 2 mg.   

 

Rivotril  2,5  mg/ml  (perorální  roztok,  kapky):  hnědá  lahvička  s  kapací  vložkou  a  plastikovým 
uzávěrem, papírová krabička  
Velikost balení: 1 x 10 ml.  
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Roche s. r. o. 
Sokolovská 685/136f  
186 00 Praha 8 
Česká republika 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18. 1. 2017  
 
 

Recenze

Recenze produktu RIVOTRIL 2,5 MG/ML 1X10ML Kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu RIVOTRIL 2,5 MG/ML 1X10ML Kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám