Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

RIVODARON 200 60X200MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17449

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PRO.MED.CS
Kód výrobku: 17449
Kód EAN: 8595026421165
Kód SÚKL: 14710
Držitel rozhodnutí: PRO.MED.CS
Přípravek Rivodaron 200 se užívá při některých poruchách srdečního rytmu. Přípravek je určen k léčbě dospělých.

Příbalový leták

1/4 

sp.zn. sukls197811/2015 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

RIVODARON 200 

tablety 

amiodaroni hydrochloridum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci.Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1.  Co je Rivodaron 200 a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Rivodaron 200 užívat 
3.  Jak se Rivodaron 200 užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak Rivodaron 200 uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je Rivodaron 200 a k čemu se používá 

 
Rivodaron  200  zpomaluje  vedení  vzruchu  ze  srdečních  síní  na  komory,  čímž  zpomaluje  srdeční 
rytmus a zároveň svým působením na hladké svaly některých cév snižuje nároky srdečního svalu na 
spotřebu kyslíku. 
Rivodaron 200 se užívá při některých poruchách srdečního rytmu. 
Přípravek je určen k léčbě dospělých. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Rivodaron 200 užívat 

 
Neužívejte Rivodaron 200 
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  amiodaron,  jód  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6), 

-  jestliže trpíte onemocněním štítné žlázy, 
-  při velmi pomalém srdečním rytmu, při určitých poruchách vedení a tvorby srdečního vzruchu, 
-  pokud kojíte, 
-  jestliže užíváte jiné léky, které ovlivňují srdeční rytmus. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Rivodaron 200 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Nadměrné  zpomalení  srdečního  rytmu  jako  následek  užívání  přípravku  Rivodaron  200  je 
pravděpodobnější u starších pacientů. 
V případě, že se u Vás objeví nepravidelný srdeční rytmus (tzv. sinoatriální blok, AV blok druhého či 
třetího stupně, bifascikulární blok nebo torsades de pointes), léčba by měla být přerušena. 
Rivodaron 200 obsahuje jód a může ovlivnit výsledky některých testů na  funkci štítné žlázy. Pokud 
Vy nebo někdo z Vaší rodiny trpíte chorobou štítné žlázy, měli byste tento přípravek užívat jen velmi 
opatrně a být pod stálým dohledem lékaře. 
Během léčby se vyhýbejte slunečnímu záření. 
 

2/4 

Další léčivé přípravky a Rivodaron 200 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Účinky  přípravku  Rivodaron  200  a  účinky  jiných  současně  užívaných  léků  se  mohou  navzájem 
ovlivňovat. 
Během  léčby  přípravkem  Rivodaron  200  nemají  být  užívány  některé  další  léky  k léčbě  poruch 
srdečního  rytmu  (tzv.  chinidinová  antiarytmika,  bepridil  a  sotalol)  a  nemá  též  být  podáván  injekční 
pentamidin (antiparazitární látka) a injekční erytromycin (antibiotikum). Jejich současné podávání by 
mohlo způsobit závažnou poruchu srdečního rytmu. 
Nedoporučuje se též užívání 
-  některých  léčiv  k léčbě  srdečních  onemocnění  (beta-blokátory,  verapamil,  diltiazem,  flekainid) 

a některých přípravků proti zácpě (např. cisaprid) pro zvýšené riziko poruch srdečního rytmu, 

léků  na  infekční  onemocnění  podávané  formou  injekce  obsahující  kortikoidy  nebo 
amfotericin,

 

digoxinu na srdce,

 

tzv. antikoagulancií (např. warfarin na ředění krve),

 

fenytoinu k léčbě epilepsie,

 

léků ke snížení přirozené obranyschopnosti těla (cyklosporin)

Současné podávání přípravku Rivodaron 200 a cimetidinu (lék užívaný ke snížení kyselosti žaludeční 
šťávy) vede ke zvýšení hladin amiodaronu v krvi a tím ke zvýšení jeho nežádoucích účinků. 
 
Před chirurgickým zákrokem by měl být anesteziolog upozorněn na to, že užíváte Rivodaron 200. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Vzhledem  ke  svým  účinkům  na  štítnou  žlázu  plodu  se  Rivodaron  200  v těhotenství  nedoporučuje, 
vyjma případů, kdy jeho přínos převáží nad rizikem. 
Tento přípravek je vylučován ve významném množství do mateřského mléka, je tedy kontraindikován 
v období kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Užívání  přípravku  může  ovlivnit  pozornost  při  řízení  motorových  vozidel  či  obsluze  strojů.  Tyto 
činnosti byste měl(a) vykonávat jen na základě výslovného souhlasu Vašeho lékaře. 
 
Rivodaron 200 obsahuje monohydrát laktosy 
Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  s ním,  než  začnete  tento  léčivý 
přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se Rivodaron 200 užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
Dávkování se u různých pacientů velmi liší. V každém případě musíte velmi přísně dodržovat dávky 
předepsané  lékařem,  bez  porady  s ním  dávky  neměňte  ani  léčbu  nepřerušujte.  Zpočátku  dospělí 
obvykle užívají 3 tablety denně, později 1/2–2 tablety denně. 
Tablety se polykají vcelku (ale mohou být i rozdrcené) před, během nebo po jídle. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Rivodaron 200, než jste měl(a) 
Pokud dojde k předávkování nebo náhodnému použití přípravku dítětem, ihned informujte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Rivodaron 200 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
Pokud  náhodou  vynecháte  jednu  dávku,  nezpůsobí  Vám  to  žádné  zvláštní  potíže,  pokračujte 
v předepsaném dávkování, jako by k vynechání nedošlo. 
 

3/4 

Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob): 
-  zácpa, 
-  svědění, červená vyrážka (ekzém). 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): 
-  sucho v ústech. 
 
Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit): 
-  závažné  alergické  reakce  (anafylaktická  reakce,  anafylaktický  šok);  akutní  zánět  slinivky  břišní 

(pankreatitida  [akutní]);  snížená  chuť  k jídlu;  mimovolní  svalové  pohyby,  ztuhlost, třes  a  neklid 
(parkinsonismus);  abnormální  vnímání  vůně  (parosmie);  zmatenost  (delirium);  život  ohrožující 
kožní  reakce  charakterizované  vyrážkou,  puchýři,  odlupováním  kůže  a  bolestí  (toxická 
epidermální  nekrolýza  [TEN],  Stevens-Johnsonův  syndrom  [SJS]),  bulózní  dermatitida,  léková 
reakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS). 

 
Dále sem patří: kožní reakce po ozáření sluncem nebo zřídka šedé zbarvení kůže, onemocnění štítné 
žlázy: buď její snížená funkce (projevuje se přibýváním na váze a zvýšenou únavností), nebo naopak 
zvýšená funkce (projevuje se ztrátou na váze, průjmem). Dále se mohou vyskytnout dýchací obtíže: 
kašel, dušnost, někdy horečka. Rivodaron 200 může také působit na zrak, zřídka se vyskytne zamlžené 
vidění s barevnými kruhy kolem předmětů a výjimečně snížená zraková ostrost. Vlivem přípravku na 
srdeční  rytmus  může  dojít  k jeho  nadměrnému  zpomalení  nebo  naopak  ke  znovuobjevení  rychlého 
rytmu. Někdy se může objevit vzestup hladin jaterních enzymů, případně zřídka zánět jater provázený 
zežloutnutím  kůže.  Nervové  nežádoucí  účinky  jsou  řídké,  obvykle  se  projevují  bolestmi  dolních 
končetin. Jen výjimečně se může vyskytnout třes, noční můry, potíže s chůzí a benigní intrakraniální 
hypertenze  (chorobně  zvýšený  nitrolební  tlak  projevující  se  bolestí  hlavy).  Z dalších  nežádoucích 
účinků se mohou objevit trávicí obtíže (nevolnost, zvracení, nechutenství) a velmi výjimečně bolest ve 
varlatech. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10; 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Rivodaron 200 uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte  při  teplotě  do  25 °C  ve  vnitřním  obalu  a  v krabičce,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 
světlem. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

4/4 

 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Rivodaron 200 obsahuje 
Léčivou látkou je amiodaroni hydrochloridum. Jedna tableta obsahuje 200 mg amiodaronu. 
Dalšími  složkami  jsou  kukuřičný  škrob,  povidon,  monohydrát  laktosy,  magnesium-stearát,  koloidní 
bezvodý oxid křemičitý, předbobtnalý kukuřičný škrob. 
 
Jak Rivodaron 200 vypadá a co obsahuje toto balení 
Rivodaron 200 jsou hladké, ploché, kulaté, bílé tablety se zkosenými hranami a půlicí rýhou. Tabletu 
lze rozdělit na stejné dávky. 
Velikost balení: 30 nebo 60 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29.10.2015. 
 

Recenze

Recenze produktu RIVODARON 200 60X200MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu RIVODARON 200 60X200MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám