Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Actavis CZ a.s.
Kód výrobku: 42270
Kód EAN:
Kód SÚKL: 86805
Držitel rozhodnutí: Actavis CZ a.s.
Co je Risperidon Actavis a k čemu se používá Risperidon Actavis je určen k léčbě akutní a chronické schizofrenie a dalších psychotických stavů s pozitivními příznaky (např. halucinacemi, bludy, poruchami myšlení, nepřátelským chováním, podezřívavostí) a/nebo negativními příznaky (např. otupělou efektivitou, emočním a sociálním selháním, narušenou řečí). Risperidon Actavis zmírňuje příznaky deprese, pocit viny a úzkosti v souvislosti se schizofrenií. Psychóza je porucha mozku, která ovlivňuje způsob myšlení, pocity a Vaše chování. Osoby s touto pruchou se kupříkladu mohou cítit být někým pronásledovány, slyšet hlasy anebo mít potíže s kontrolou svých myšlenek. Risperidon Actavis se může užívat při náhlých (akutních) i při dlouze trvajících (chronických) psychotických příznacích. Po zmírnění příznaků se může Risperidon Actavis užívat k zabránění opakování nemoci.

Příbalový leták

1/8

Sp.zn.sukls136009/2008, sukls136008/2008
Sp.zn.sukls62823/2010, sukls124804/2012, sukls150503/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

Risperidon Actavis 1 mg
Risperidon Actavis 2 mg
potahované tablety
(risperidonum)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění, jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Risperidon Actavis a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Risperidon Actavis užívat
3. Jak se přípravek Risperidon Actavis užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Risperidon Actavis uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Risperidon Actavis a k čemu se používá
Risperidon Actavis patří do skupiny léků, které se nazývají "antipsychotika".
Risperidon Actavis se používá k léčbě následujících stavů:
Schizofrenie, kdy můžete vidět, slyšet nebo cítit věci, které nejsou skutečné, věřit věcem, které
nejsou pravdivé nebo se cítit neobvykle podezřívavě nebo zmateně.
Mánie, kdy se můžete cítit velmi vzrušeně, radostně, neklidně, nadšeně nebo příliš aktivně. Mánie se
vyskytuje u onemocnění nazývaného "bipolární porucha".
Krátkodobá léčba (do 6 týdnů) dlouhodobé agrese u osob s Alzheimerovou demencí, které mohou
ohrozit sebe nebo ostatní. Dříve je však nutno použít jiné postupy (bez použití léčivých přípravků).
Krátkodobá léčba (do 6 týdnů) dlouhodobé agrese u intelektuálně postižených dětí (starších než 5
let) nebo dospívajících s poruchami chování.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Risperidon Actavis užívat
Neužívejte přípravek Risperidon Actavis
jestliže jste alergický(á) na risperidon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v
bodě 6).
Nejste-li si jistý(á), že se Vás to týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek
Risperidon Actavis užívat.
Upozornění a opatření
2/8

Před užitím přípravku Risperidon Actavis se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:
máte problémy se srdcem. Příkladem může být nepravidelný srdeční rytmus, náchylnost k nízkému
krevnímu tlaku nebo užívání přípravků na snížení krevního tlaku. Risperidon Actavis může způsobit
snížení krevního tlaku. Je možné, že bude nutno upravit dávkování.
jsou Vám známy skutečnosti, které u Vás mohou vést k cévní mozkové příhodě (mrtvici) jako
například vysoký krevní tlak, kardiovaskulární poruchy nebo problémy s cévami mozku.
máte Parkinsonovu nemoc nebo demenci.
máte cukrovku (diabetes mellitus).
trpíte epilepsií.
jste muž a kdykoli v minulosti jste měl prodlouženou nebo bolestivou erekci. Dojde-li k tomu při
užívání přípravku Risperidon Actavis, okamžitě kontaktujte svého lékaře.
máte problém s tělesnou teplotou nebo přehříváním.
máte problémy s ledvinami.
máte problémy s játry.
máte vysokou hladinu hormonu prolaktin v krvi nebo máte nádor, který může být závislý na
prolaktinu.
se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév,
embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin
v cévách.
Okamžitě informujte lékaře, pokud se u Vás vyskytnou:
mimovolní rytmické pohyby jazyka, úst a obličeje. Může být nutno ukončit léčbu risperidonem.
horečka, závažná ztuhlost svalů, pocení nebo poruchy vědomí (porucha nazývaná "neuroleptický
maligní syndrom"). Může být nutná okamžitá lékařská péče.
Nejste-li si jistý(á), že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než
začnete Risperidon Actavis užívat.

Risperidon Actavis může způsobit přírůstek na tělesné hmotnosti.
Starší lidé s demencí
U starších pacientů s demencí hrozí vyšší riziko cévní mozkové příhody. Pokud máte demenci způsobenou
cévní mozkovou příhodou, neměl(a) byste užívat risperidon.
Během léčby risperidonem byste měl(a) často navštěvovat lékaře.
V případě, že Vy nebo Váš ošetřovatel objevíte náhlou změnu Vašeho duševního stavu nebo náhlou slabost
nebo necitlivost obličeje, rukou nebo nohou, zejména pouze na jedné straně nebo nejasnou řeč i když jen na
krátký okamžik, je nutno ihned vyhledat lékařské ošetření. Může se jednat o příznaky cévní mozkové
příhody.
Děti a dospívající
Před zahájením léčby u poruchy chování je nutno vyloučit další příčiny agresivního chování.
Pokud se během léčby risperidonem objeví únava, může problémy s pozorností zlepšit změna doby podávání
přípravku.
Další léčivé přípravky a Risperidon Actavis
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)
nebo které možná budete užívat.
Zejména je důležité informovat lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte cokoli z dále uvedeného:
léky, které působí ve Vašem mozku, aby Vám pomohly se utišit (benzodiazepiny) nebo některé
přípravky proti bolesti (opiáty), přípravky proti alergii (některá antihistaminika), protože risperidon
může zvyšovat jejich tlumivý účinek.
léky, které mohou měnit elektrickou aktivitu v srdci, jako jsou přípravky proti malárii a přípravky
užívané při problémech se srdečním rytmem (jako chinidin), při alergiích (antihistaminika), některá
antidepresiva nebo jiné přípravky na duševní poruchy.
3/8

léky, které zpomalují srdeční tep.
léky, které snižují hladinu draslíku v krvi (například některé močopudné přípravky).
léky, které se užívají k léčbě vysokého krevního tlaku. Přípravek Risperidon Actavis může snížit tlak
krve.
léky užívané při Parkinsonově chorobě (jako je levodopa).
močopudné přípravky (diuretika) používané při problémech nebo otocích částí Vašeho těla vzhledem
k tvorbě nadměrného množství tekutiny (např. furosemid nebo chlorothiazid). Přípravek Risperidon
Actavis užívaný samostatně nebo s furosemidem může zvýšit riziko cévní mozkové příhody nebo
smrti u starších osob s demencí.
Následující léčivé přípravky mohou snížit účinek risperidonu:
rifampicin (přípravek k léčbě některých infekcí),
karbamazepin, fenytoin (přípravky k léčbě epilepsie),
fenobarbital.
Pokud začnete nebo přestanete užívat některý z těchto přípravků, může být nutno upravit dávku risperidonu.
Následující léčivé přípravky mohou zvyšovat účinek risperidonu:
chinidin (užívaný u některých typů onemocnění srdce),
antidepresiva jako paroxetin, fluoxetin, tricyklická antidepresiva,
léky známé jako beta-blokátory (užívané k léčbě vysokého tlaku krve),
fenothiaziny (užívané například k léčbě psychózy nebo na zklidnění),
cimetidin, ranitidin (blokátory kyselosti žaludku).
Pokud začnete nebo přestanete užívat některý z těchto přípravků, může být nutno upravit dávku risperidonu.
Nejste-li si jistý(á), že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než
začnete přípravek Risperidon Actavis užívat.
Risperidon Actavis s jídlem, pitím a alkoholem
Tento přípravek můžete užívat buď s jídlem, nebo nalačno. Při užívání přípravku Risperidon Actavis, byste
se měl(a) vyvarovat pití alkoholu.
Těhotenství a kojení
Jste-li těhotná, snažíte se otěhotnět nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem, než začnete přípravek
Risperidon Actavis užívat. Váš lékař rozhodne, zda jej užívat můžete.
U novorozenců, jejichž matky užívaly Risperidon Actavis v posledním trimestru (poslední tři měsíce
těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost,
neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z
těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.
Před užíváním jakéhokoli přípravku se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Během léčby přípravkem Risperidon Actavis se mohou vyskytnout závrať, únava a rozmazané vidění.
Neřiďte dopravní prostředky nebo neobsluhujte stroje bez porady s lékařem.
Risperidon Actavis obsahuje laktosu
Potahované tablety přípravku Risperidon Actavis obsahují laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte
nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Risperidon Actavis užívá

Kolik užívat
Léčba schizofrenie
4/8

Dospělí
Obvyklá úvodní dávka jsou 2 mg denně, tu lze zvýšit na 4 mg denně druhý den.
Dávku může lékař dále upravovat podle toho, jak odpovídáte na léčbu.
Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 4 až 6 mg.
Tato celková denní dávka může být rozdělena buď do jedné, nebo dvou dávek za den. Lékař Vám doporučí,
co je pro Vás nejvhodnější.
Starší osoby
Úvodní dávka je obvykle 0,5 mg dvakrát denně.
Dávku může lékař postupně zvyšovat na 1 až 2 mg dvakrát denně.
Váš lékař Vám řekne, co je pro Vás nejlepší.
Děti a dospívající
Děti a dospívající do 18 let věku by přípravek Risperidon Actavis na léčbu schizofrenie neměli užívat.

Léčba mánie
Dospělí
Úvodní dávka je obvykle 2 mg jednou denně.
Dávku může lékař postupně upravovat podle Vaší odpovědi na léčbu.
Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 1 až 6 mg.
Starší osoby
Úvodní dávka je obvykle 0,5 mg dvakrát denně.
Dávku může lékař postupně zvyšovat na 1 až 2 mg dvakrát denně podle toho, jak odpovídáte na léčbu.
Děti a dospívající
Děti a dospívající do 18 let věku by přípravek Risperidon Actavis na léčbu mánie neměli užívat.

Léčba přetrvávající agrese u osob s Alzheimerovou demencí
Dospělí (včetně starších osob)
Úvodní dávka je obvykle 0,25 mg dvakrát denně.
Dávku může lékař postupně upravovat podle Vaší odpovědi na léčbu.
Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 0,5 mg dvakrát denně. Někteří pacienti mohou potřebovat 1 mg
dvakrát denně.
Trvání léčby u pacientů s Alzheimerovou demencí by nemělo být delší než 6 týdnů.
Pro dávkování, které nelze provést s dostupnými silami přípravku (např. 0,25 mg), jsou k dispozici jiné
léčivé přípravky se stejnou léčivou látkou.
Léčba poruch chování u dětí a dospívajících
Dávka závisí na tělesné hmotnosti Vašeho dítěte:
Pro děti, které mají tělesnou hmotnost menší než 50 kg
Úvodní dávka je obvykle 0,25 mg jednou denně.
Dávku může lékař postupně upravovat obden o 0,25 mg denně.
Obvyklá udržovací dávka je 0,25 až 0,75 mg jednou denně.
Pro děti, které mají tělesnou hmotnost 50 kg a více
Úvodní dávka je obvykle 0,5 mg jednou denně.
Dávku může lékař postupně upravovat obden o 0,5 mg denně.
Obvyklá udržovací dávka je 0,5 až 1,5 mg jednou denně.
Trvání léčby u pacientů s poruchou chování by nemělo být delší než 6 týdnů.
Pro dávkování, které nelze provést s dostupnými silami přípravku (např. 0,25 mg), jsou k dispozici jiné
léčivé přípravky se stejnou léčivou látkou.

Děti do 5 let věku by neměly být léčeny přípravkem Risperidon Actavis pro poruchu chování.
Osoby s onemocněním ledvin nebo jater
5/8

Bez ohledu na chorobu, pro kterou se léčíte, by všechny úvodní i následující dávky risperidonu měly být
poloviční. U těchto pacientů je nutno zvyšovat dávku pomaleji.

U této skupiny pacientů je nutno risperidon užívat s opatrností.
Jak se přípravek Risperidon Actavis užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.
Váš lékař Vám řekne, kolik přípravku užívat a jak dlouho. Závisí to na Vašem stavu a liší se u jednotlivých
osob. Množství přípravku, které byste měl(a) užívat, je vysvětleno v bodu "Kolik užívat".
Tabletu při polykání zapíjejte vodou.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Risperidon Actavis, než jste měl(a)
Okamžitě vyhledejte lékaře. Vezměte si s sebou léky, které užíváte.
V případě předávkování se můžete cítit ospalý(á) nebo unavený(á) nebo mít neobvyklé pohyby těla,
problémy s postojem nebo chůzí, cítit závrať vzhledem k nízkému krevnímu tlaku nebo mít nenormální
bušení srdce nebo záchvat.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Risperidon Actavis
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Je-li však již skoro čas na další
dávku, vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v užívání obvyklým způsobem. Zapomenete-li užít dvě a
více dávek, kontaktujte svého lékaře.
Nezdvojnásobujte následující dávku (neužívejte dvě dávky ve stejnou dobu), abyste nahradil(a) vynechanou
dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Risperidon Actavis
Nepřestávejte přípravek užívat bez porady s lékařem. Vaše příznaky by se mohly vrátit. Rozhodne-li lékař o
ukončení léčby, může být dávka snižována postupně během několika dní.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Velmi časté: více než 1 pacient z 10
Časté: 1 až 10 pacientů ze 100
Méně část: 1 až 10 pacientů z 1000
Vzácné: 1 až 10 pacientů z 10000
Velmi vzácné: méně než 1 pacient z 10000
Není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit.

Vyskytnout se mohou následující nežádoucí účinky:
Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů)
Parkinsonismus. To je lékařský termín, který zahrnuje mnoho příznaků. Každý jednotlivý příznak se
může vyskytnout u méně než 1 z 10 osob. Parkinsonismus zahrnuje: zvýšení tvorby slin, ztuhlost
svalů, slinění, cukání při ohýbání končetin, pomalé, omezené nebo nekoordinované pohyby těla,
bezvýraznou tvář, napětí svalů, ztuhnutí šíje, ztuhlost svalů, krátké, šouravé, uspěchané kroky a
nedostatek pohybů rukou při chůzi, přetrvávající mrkání jako odpověď na poklep na čelo
(abnormální reflex).
Bolest hlavy, závažné problémy s usínáním nebo spánkem.
Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100)
6/8

Ospalost, únava, neklid, neschopnost klidně sedět, podrážděnost, úzkost, spavost, závrať, špatné
soustředění, pocit vyčerpání, poruchy spánku.
Zvracení, průjem, zácpa, nevolnost, zvýšení chuti k jídlu, bolest nebo špatný pocit v břiše, bolest v
krku, sucho v ústech.
Zvýšení tělesné hmotnosti, zvýšení tělesné teploty, snížení chuti k jídlu.
Dušnost, infekce plic (pneumonie), chřipka, infekce dýchacích cest, rozmazané vidění, překrvení
nosní sliznice, krvácení z nosu, kašel.
Infekce močových cest, pomočování.
Svalové stahy, mimovolní pohyby obličeje nebo rukou a nohou, bolest kloubů, bolest zad, otok
rukou a nohou, bolest v rukách a nohách.
Vyrážka, zčervenání kůže.
Rychlý srdeční tlukot, bolest na hrudi.
Zvýšení hladiny hormonu prolaktin v krvi.
Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1000)
Nadměrné pití vody, nemožnost udržet stolici, žízeň, velmi tuhá stolice, chrapot nebo potíže s
hlasem.
Infekce plic způsobené vdechováním potravy do dýchacích cest, infekce močového měchýře,
červenání očí, zánět nosních dutin, virová infekce, infekce v uchu, zánět mandlí, infekce v podkoží,
infekce oka, infekce žaludku, výtok z oka, plísňová infekce nehtů.
Nenormální elektrická vodivost v srdci, pokles krevního tlaku po postavení se, nízký tlak krve,
závrať po změně polohy, nenormální elektrická aktivita v srdci (EKG), nenormální srdeční rytmus,
uvědomování si tlukotu srdce, zrychlení nebo zpomalení tepu.
Inkontinence (únik) moči, bolest při močení, časté močení.
Zmatenost, poruchy pozornosti, nízká úroveň vědomí, nadměrná spavost, nervozita, povznesená
nálada (mánie), ztráta energie a zájmu.
Zvýšení hladiny krevního cukru, zvýšení hodnot jaterních enzymů, snížení počtu bílých krvinek,
snížení hemoglobinu nebo počtu červených krvinek (anemie), zvýšení počtu eosinofilů (speciální
bílé krvinky), zvýšení hladiny kreatininfosfokinázy v krvi, snížení počtu destiček (krevní buňky,
které pomáhají zastavovat krvácení).
Svalová slabost, bolest svalů, bolest ucha, bolest krku, otok kloubů, nenormální držení těla, ztuhlost
kloubů, bolest svalů a kostí na hrudi, pocit tíže na hrudi.
Porušení kůže, kožní problémy, suchá kůže, intenzivní svědění, akné, vypadávání vlasů, zánět kůže
způsobený roztoči, změna zbarvení pokožky, zesílení kůže, návaly horka, snížená citlivost kůže na
bolest a dotyk, zánět mastné kůže.
Ztráta menstruace, sexuální porucha, porucha erekce, porucha ejakulace, výtok z prsů, zvětšení prsů
u mužů, snížení sexuální touhy, nepravidelná menstruace, výtok z pochvy.
Mdloba, poruchy chůze, liknavost, snížení chuti k jídlu vedoucí k podvýživě a snížení tělesné
hmotnosti, pocit rozladěnosti, porucha rovnováhy, alergie, otok, problémy s řečí, zimnice,
nenormální koordinace pohybů.
Bolestivá přecitlivělost na světlo, zvýšení průtoku krve okem, otok oka, suchost oka, zvýšené slzení.
Problémy s dýchacími cestami, překrvení plic, chrčení v plicích, překrvení dýchacích cest, problémy
s mluvením, problémy s polykáním, vlhký kašel, drsný / hvízdavý zvuk při dýchání, onemocnění
podobné chřipce, ucpané nosní dutiny
Neodpovídání na podněty, ztráta vědomí, náhlý otok rtů a očí spolu s dýchacími problémy, náhlá
slabost nebo necitlivost obličeje, rukou nebo nohou, zejména pouze na jedné straně nebo nevýrazná
řeč, která trvá méně než 24 hodin (nazývá se malá mozková příhoda nebo mrtvice), mimovolní
pohyby obličeje, rukou nebo nohou, zvonění v uších, otok obličeje.
Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000)
Neschopnost dosáhnout orgasmu, menstruační poruchy.
Lupy.
Alergie na lék, studené končetiny, otok rtů, zánět rtů.
Zelený zákal (glaukom), snížená ostrost vidění, zvýšená tvorba ospalků, protáčení očí.
Nedostatek emocí.
7/8

Změna stavu vědomí se zvýšením tělesné teploty a záškuby svalů, otok po celém těle, abstinenční
příznaky, snížení tělesné teploty.
Rychlé povrchní dýchání, problémy s dýcháním ve spánku, chronický zánět středního ucha (otitida).
Ucpání střev.
Snížení průtoku krve mozkem.
Snížení počtu bílých krvinek, nepřiměřené vylučování hormonu, který kontroluje objem moči.
Rozpad svalových vláken a bolest svalů (rhabdomyolýza), porucha pohyblivosti.
Koma (bezvědomí) způsobené nekontrolovanou cukrovkou.
Zežloutnutí kůže a očí (žloutenka).
Zánět slinivky břišní.
Velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000)
Život ohrožující komplikace u nekontrolované cukrovky.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)
Těžká alergická reakce vedoucí k obtížím s dechem a šoku.
Žádné granulocyty (druh bílých krvinek, které pomáhají obraně proti infekci).
Prodloužená a bolestivá erekce.
Nebezpečně zvýšený příjem tekutin.
Krevní sraženiny v žilách, zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní
končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže.
Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny při používání dlouhodobě působící injekce risperidonu. Objeví-li
se u Vás některý z níže uvedených nežádoucích účinků, oznamte to svému lékaři, i když nejste léčen(a)
dlouhodobě působící injekcí risperidonu.
Infekce střeva.
Absces pod kůží, brnění, mravenčení nebo necitlivost kůže, zánět kůže.
Snížení počtu bílých krvinek, které Vás pomáhají chránit proti infekci.
Deprese.
Křeč.
Mrkání očí.
Pocit otáčení, nebo vrávorání.
Pomalý tlukot srdce, vysoký tlak krve.
Bolest zubů, křeče v jazyce.
Bolest hýždí.
Snížení tělesné hmotnosti.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

5. Jak přípravek Risperidon Actavis uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru nebo krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

8/8

6. Obsah balení a další informace

Léčivou látkou je risperidonum (risperidon).
Jedna 1mg potahovaná tableta obsahuje risperidonum 1 mg.
Jedna 2mg potahovaná tableta obsahuje risperidonum 2 mg.
Pomocnými látkami jsou: laktosa, mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý škrob, magnesium-stearát.
Potah tablety: hypromelosa, makrogol, oxid titaničitý (barvivo E171).

Jak přípravek Risperidon Actavis vypadá a co obsahuje toto balení

Risperidon Actavis 1 mg: bílé oválné bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou, s označením "T1",
o velikosti 8 mm x 5 mm
Risperidon Actavis 2 mg: bílé oválné bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou, s označením "T2",
o velikosti 10 mm x 5 mm

Tablety lze dělit na dvě stejné části.

Velikost balení
6, 6x1, 20, 20x1, 28, 28x1, 30, 30x1, 50, 50x1, 60, 60x1, 98, 98x1, 100, 100x1 potahovaných tablet
v PVC/PVDC/Al blistru.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Actavis Group Ltd.
Reykjavikurvegur 76-78
220 Hafnarfjordur
Island

Výrobci
Actavis hf., Reykjavikurvegur 78, 220 Hafnarfjordur, Island
Actavis Ltd., BLB016 Bulebel Industrial Estate, ZTN 3000 Zejtun, Malta
GENERICON PHARMA, Gesellschaft m.b.H., Hafnerstrasse 211, A-8054, Graz, Rakousko
Balkanpharma-Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitza 2600, Bulharsko


Překlad údajů na krabičce
LOT = Č. šarže :
EXP = Použitelné do.

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy :
Česká republika: Risperidon Actavis
Finsko: Risperidon Actavis
Litva: Risperidon Actavis
Maďarsko: Rispons
Malta: Nodiril
Polsko: Speridan
Slovenská republika: Risperidon +pharma

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 23.10.2013

Recenze

Recenze produktu RISPERIDON ACTAVIS 2 MG 98X1 Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu RISPERIDON ACTAVIS 2 MG 98X1 Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze