Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

RISPERDAL 1X100ML/100MG Roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14570

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
Kód výrobku: 14570
Kód EAN: 8595006791257
Kód SÚKL: 54177
Držitel rozhodnutí: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
Proč užívat Risperdal? Risperdal se používá k léčbě skupiny poruch zvaných psychózy. Jsou to poruchy mozkové činnosti týkající se myšlení, pocitů a (nebo) chování jako je zmatenost, narušené vnímání (např. slyšení hlasu někoho, kdo není právě přítomen), neobvyklá podezřívavost, odcizení se společnosti a silný sklon soustřeďovat všechen zájem na sebe i následně narušený duševní stav, bázlivost a napětí. Risperdal se může používat při léčbě akutních (náhlých) i chronických (dlouhodobých) poruch. Po zmírnění příznaků onemocnění se Risperdal dále užívá z preventivních důvodů, tzn. z důvodu předcházení návratů choroby. Risperdal se používá také v dalších případech, obzvláště k léčbě poruch chování typu slovní nebo fyzické agresivity, chorobné podezřívavosti, neklidu a bloudění lidí, kteří pozbyli duševní kontroly (např. lidé s demencí), pokud tyto stavy mohou ohrozit nemocného nebo jeho okolí. Risperdal může být rovněž používán k léčbě poruch chování vyznačujících se útočností, vznětlivostí a sebe-poškozováním u rozumově zaostalých nebo průměrně inteligentních dětí, dospívajících a dospělých. Risperdal rovněž udržuje zlepšení při pokračování léčby u nemocných, u nichž byla dřívější léčba úspěšná. Dalším onemocněním, pro které je možné užívat Risperdal, je mánie, vyznačující se neobvykle zvýšenou, hovornou nebo podrážděnou náladou, přehnaným sebevědomím, sníženou potřebou spánku, nutkavou řečí, překotným myšlením, roztržitostí nebo chybnými úsudky včetně rušivého nebo útočného chování. Risperdal je možné užívat samostatně nebo s dalšími léky, které stabilizují náladu. Risperdal lze rovněž užívat při léčbě autizmu (chorobnému obrácení k vlastní osobě, zamlklosti, uzavřenosti) dětí a dospívajících.

Příbalový leták

 

1/11

 

sp.zn. sukls188813/2016 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Risperdal 1 mg/ml perorální roztok 

risperidonum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

 

protože 

obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je Risperdal a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Risperdal užívat 

3. 

Jak se Risperdal užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Risperdal uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Risperdal a k čemu se používá 

 
Risperdal patří do skupiny léků, které se nazývají „antipsychotika“. 
 
Risperdal se používá k léčbě následujících stavů: 
 

Schizofrenie, kdy můžete vidět, slyšet nebo cítit věci, které nejsou skutečné, věřit věcem, které 
nejsou pravdivé nebo se cítit neobvykle podezřívavě nebo zmateně. 

Mánie, kdy se můžete cítit velmi vzrušeně, radostně, neklidně, nadšeně nebo příliš aktivně. 
Mánie se vyskytuje u onemocnění nazývaného „bipolární porucha“. 

Krátkodobá léčba (do 6 týdnů) dlouhodobé agrese u osob s Alzheimerovou demencí, které 
mohou ohrozit sebe nebo ostatní. Dříve je však nutno použít jiné postupy (bez použití léčivých 
přípravků). 

Krátkodobá léčba (do 6 týdnů) dlouhodobé agrese u intelektuálně postižených dětí (starších než 
5 let) nebo dospívajících s poruchami chování. 

 
Risperdal může pomoci ulevit od příznaků Vašeho onemocnění a zabránit, aby se příznaky vrátily. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Risperdal užívat 

 
Neužívejte Risperdal 

jestliže jste alergický(á) na risperidon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 
Nejste-li si jistý(á), že se Vás to týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete 
Risperdal užívat. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Risperdal se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: 

 

2/11

 

máte problémy se srdcem, například nepravidelný srdeční rytmus, náchylnost k nízkému 
krevnímu tlaku nebo užívání přípravků na snížení krevního tlaku. Risperdal může způsobit 
snížení krevního tlaku. Je možné, že bude nutno upravit dávkování. 

jsou Vám známy skutečnosti, které u Vás mohou vést k cévní mozkové příhodě (mrtvici) jako 
například vysoký krevní tlak, kardiovaskulární poruchy (poruchy srdce a cév) nebo problémy 
s cévami mozku. 

se u Vás kdykoli vyskytly mimovolní pohyby jazyka, úst nebo obličeje. 

se u Vás kdykoli vyskytl stav s příznaky zahrnujícími vysokou horečku, svalovou ztuhlost, 
pocení nebo sníženou úroveň vědomí (známý jako neuroleptický maligní syndrom). 

máte Parkinsonovu nemoc nebo demenci. 

víte, že jste v minulosti měl(a) nízkou hladinu bílých krvinek (což mohlo, ale nemuselo, být 
způsobeno jinými léčivými přípravky). 

máte cukrovku (diabetes mellitus). 

trpíte epilepsií. 

jste muž a kdykoli v minulosti jste měl prodlouženou nebo bolestivou erekci. 

máte problém s tělesnou teplotou nebo přehříváním. 

máte problémy s ledvinami. 

máte problémy s játry. 

máte vysokou hladinu hormonu prolaktinu v krvi nebo máte nádor pravděpodobně závislý na 
prolaktinu. 

se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání 
cév, embolie). Užívání podobných přípravků, jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou krevních 
sraženin v cévách. 

 
Nejste-li si jistý(á), že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem 
dříve, než začnete Risperdal užívat. 
 
Vzhledem k tomu, že u pacientů užívajících Risperdal byl velmi vzácně pozorován nebezpečně nízký 
počet určitého druhu bílých krvinek, nutného k boji s infekcí, v krvi, může Váš lékař kontrolovat počet 
bílých krvinek v krvi. 
 
Risperdal může způsobit přírůstek tělesné hmotnosti. Vysoký přírůstek tělesné hmotnosti může škodit 
Vašemu zdraví. Lékař bude pravidelně kontrolovat Vaši tělesnou hmotnost. 
 
Vzhledem k tomu, že u pacientů užívajících Risperdal byla pozorována cukrovka nebo zhoršení již 
přítomné cukrovky, bude lékař kontrolovat příznaky zvýšení cukru v krvi. U pacientů s již přítomnou 
cukrovkou je nutno pravidelně sledovat hladinu cukru v krvi. 
 
Risperdal obvykle zvyšuje hladiny hormonu zvaného „prolaktin“. To může způsobit nežádoucí účinky, 
jako jsou menstruační poruchy nebo potíže s otěhotněním u žen, u mužů otok prsou (viz také Možné 
nežádoucí účinky). Pokud se tyto nežádoucí účinky vyskytnou, je doporučeno sledovat hladinu 
prolaktinu v krvi. 
 
Během oční operace šedého očního zákalu (katarakty), se zornice (černý kruh ve středu oka) nemusí 
zvětšovat podle potřeby. Také může v průběhu operace dojít ke změknutí duhovky (barevné části oka), 
což může vést k poškození oka. Pokud plánujete podstoupit oční operaci, ujistěte se, že jste řekl(a) 
Vašemu očnímu lékaři, že užíváte tento přípravek. 
 
Starší lidé s demencí 
U starších pacientů s demencí hrozí vyšší riziko cévní mozkové příhody. Pokud máte demenci 
způsobenou cévní mozkovou příhodou, nemáte užívat risperidon. 
Během léčby risperidonem máte často navštěvovat lékaře. 
V případě, že Vy nebo Váš pečovatel objevíte náhlou změnu Vašeho duševního stavu nebo náhlou 
slabost nebo necitlivost obličeje, rukou nebo nohou, zejména pouze na jedné straně nebo nejasnou řeč i 
když jen na krátký okamžik, je nutno ihned vyhledat lékařské ošetření. Může se jednat o příznaky 
cévní mozkové příhody. 
 

 

3/11

 

Děti a dospívající 
Před zahájením léčby u poruchy chování je nutno vyloučit další příčiny agresivního chování. 
Pokud se během léčby risperidonem objeví únava, může problémy s pozorností zlepšit změna doby 
podávání přípravku. 
Před zahájením léčby může být Vám nebo Vašemu dítěti změřena tělesná hmotnost. Ta pak může být 
během léčby pravidelně sledována. 
V malé a neprůkazné studii byl hlášen nárůst tělesné výšky u dětí, které užívaly risperidon, ale není 
známo, zda k němu došlo v důsledku účinku přípravku nebo z nějakého jiného důvodu. 
 
Další léčivé přípravky a Risperdal 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Zejména je důležité informovat lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte cokoli z dále uvedeného: 

Léky, které působí ve Vašem mozku, aby Vám pomohly se utišit (benzodiazepiny) nebo některé 
přípravky proti bolesti (opiáty), přípravky proti alergii (některá antihistaminika), protože 
risperidon může zvyšovat jejich tlumivý účinek 

Léky, které mohou měnit elektrickou aktivitu v srdci, jako jsou přípravky proti malárii a 
přípravky užívané při problémech se srdečním rytmem, při alergiích (antihistaminika), některá 
antidepresiva nebo jiné přípravky na duševní poruchy 

Léky, které zpomalují srdeční tep 

Léky, které snižují hladinu draslíku v krvi (například některé močopudné přípravky) 

Léky, které se užívají k léčbě vysokého krevního tlaku. Risperdal může snížit tlak krve 

Léky užívané při Parkinsonově chorobě (jako je levodopa) 

Močopudné přípravky (diuretika) používané při problémech nebo otocích částí Vašeho těla 
vzhledem k tvorbě nadměrného množství tekutiny (např. furosemid nebo chlorothiazid). 
Risperdal užívaný samostatně nebo s furosemidem může zvýšit riziko cévní mozkové příhody 
nebo úmrtí u starších osob s demencí. 

 
Následující léčivé přípravky mohou snížit účinek risperidonu 

Rifampicin (přípravek k léčbě některých infekcí) 

Karbamazepin, fenytoin (přípravky k léčbě epilepsie) 

Fenobarbital 

Pokud začnete nebo přestanete užívat některý z těchto přípravků, může být nutno upravit dávku 
risperidonu. 
 
Následující léčivé přípravky mohou zvyšovat účinek risperidonu 

Chinidin (užívaný u některých typů onemocnění srdce) 

Antidepresiva jako paroxetin, fluoxetin, tricyklická antidepresiva 

Léky známé jako beta-blokátory (užívané k léčbě vysokého tlaku krve) 

Fenothiaziny (užívané například k léčbě psychózy nebo na zklidnění) 

Cimetidin, ranitidin (blokátory kyselosti žaludku) 

Itrakonazol a ketokonazol (užívané k léčbě plísňových infekcí) 

Určité léky užívané k léčbě HIV/AIDS, jako je ritonavir 

Verapamil, lék užívaný k léčbě vysokého krevního tlaku nebo nenormálního srdečního rytmu 

Sertralin a fluvoxamin, léky užívané k léčbě depresí a dalších psychických poruch. 

Pokud začnete nebo přestanete užívat některý z těchto přípravků, může být nutno upravit dávku 
risperidonu. 
 
Nejste-li si jistý(á), že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem 
dříve, než začnete Risperdal užívat. 
 
Přípravek Risperdal s jídlem, pitím a alkoholem 
Tento přípravek můžete užívat buď s jídlem, nebo bez jídla. Při užívání přípravku Risperdal se máte 
vyvarovat pití alkoholu. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 

 

4/11

 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Váš 
lékař rozhodne, zda jej užívat můžete. 

U novorozenců, jejichž matky užívaly Risperdal v posledním trimestru (poslední 3 měsíce 
těhotenství), se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, 
neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví 
jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře. 

Risperdal může zvyšovat hladiny hormonu zvaného „prolaktin“, který může ovlivnit plodnost 
(viz Možné nežádoucí účinky). 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Během léčby přípravkem Risperdal se mohou vyskytnout závrať, únava a problémy s viděním. Neřiďte 
dopravní prostředky nebo neobsluhujte stroje bez předchozí porady s lékařem. 
 
 
3. 

Jak se Risperdal užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku je: 
 
Pro léčbu schizofrenie 
 
Dospělí 

Obvyklá úvodní dávka jsou 2 mg denně, tu lze zvýšit na 4 mg denně druhý den. 

Dávku může lékař dále upravovat podle toho, jak odpovídáte na léčbu. 

Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 4 až 6 mg. 

Tato celková denní dávka může být rozdělena buď do jedné, nebo dvou dávek za den. Lékař 
Vám doporučí, co je pro Vás nejvhodnější. 

 
Starší osoby 

Úvodní dávka je obvykle 0,5 mg dvakrát denně. 

Dávku může lékař postupně zvyšovat na 1 až 2 mg dvakrát denně. 

Váš lékař Vám řekne, co je pro Vás nejlepší. 

 
Léčba mánie 
 
Dospělí 

Úvodní dávka je obvykle 2 mg jednou denně. 

Dávku může lékař postupně upravovat podle Vaší odpovědi na léčbu. 

Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 1 až 6 mg. 

 
Starší osoby 

Úvodní dávka je obvykle 0,5 mg dvakrát denně. 

Dávku může lékař postupně zvyšovat na 1 až 2 mg dvakrát denně podle toho, jak odpovídáte na 
léčbu. 

 
Léčba přetrvávající agrese u osob s Alzheimerovou demencí 
 
Dospělí (včetně starších osob) 

Úvodní dávka je obvykle 0,25 mg dvakrát denně. 

Dávku může lékař postupně upravovat podle Vaší odpovědi na léčbu. 

Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 0,5 mg dvakrát denně. Někteří pacienti mohou 
potřebovat 1 mg dvakrát denně. 

Trvání léčby u pacientů s Alzheimerovou demencí by nemělo být delší než 6 týdnů. 

 

 

5/11

 

Použití u dětí a dospívajících 

Děti a dospívající do 18 let věku nemají Risperdal na léčbu schizofrenie a mánie užívat. 

 
Léčba poruch chování 
 
Dávka závisí na tělesné hmotnosti Vašeho dítěte: 
 
Pro děti, které mají tělesnou hmotnost menší než 50 kg 

Úvodní dávka je obvykle 0,25 mg jednou denně. 

Dávku může lékař postupně upravovat obden o 0,25 mg denně. 

Obvyklá udržovací dávka je 0,25 až 0,75 mg jednou denně. 

 
Pro děti, které mají tělesnou hmotnost 50 kg a více 

Úvodní dávka je obvykle 0,5 mg jednou denně. 

Dávku může lékař postupně upravovat obden o 0,5 mg denně. 

Obvyklá udržovací dávka je 0,5 až 1,5 mg jednou denně. 

 
Trvání léčby u pacientů s poruchou chování nemá být delší než 6 týdnů. 
 
Děti do 5 let věku nemají být léčeny přípravkem Risperdal pro poruchu chování. 
 
Osoby s onemocněním ledvin nebo jater 
Bez ohledu na chorobu, pro kterou se léčíte, mají být všechny úvodní i následující dávky risperidonu 
poloviční. U těchto pacientů je nutno zvyšovat dávku pomaleji. 
U této skupiny pacientů je nutno risperidon užívat s opatrností. 
 
Způsob užívání 
 
Perorální podání 
 
Roztok je dodáván se stříkačkou (pipetou). Ta pomáhá k odměření přesného množství přípravku, které 
potřebujete. 
Postupujte následovně: 
1. 

Otevřete dětský bezpečnostní uzávěr. Stlačte uzávěr dolů za současného otáčení proti směru 
hodinových ručiček (Obrázek 1). 

2. 

Vložte pipetu do lahvičky. 

3. 

Přidržujte spodní kroužek a vytáhněte píst ke značce, která odpovídá počtu mililitrů nebo mg, 
které máte užít (Obrázek 2). 

4. 

Přidržujte spodní kroužek a vyjměte celou pipetu z lahvičky (Obrázek 3). 

5. 

Stlačením pístu vyprázdněte pipetu do jakéhokoli nealkoholického nápoje kromě čaje. 

6. 

Zavřete lahvičku. 

7. 

Opláchněte pipetu vodou. 

 

 

6/11

 

 

  

Obr. 1 

Obr. 2 

Obr. 3 

 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Risperdal, než jste měl(a) 

Okamžitě vyhledejte lékaře. Vezměte si s sebou balení přípravku, které užíváte. 

V případě předávkování se můžete cítit ospalý(á) nebo unavený(á) nebo mít neobvyklé pohyby 
těla, problémy s postojem nebo chůzí, cítit závrať vzhledem k nízkému krevnímu tlaku nebo mít 
nenormální bušení srdce nebo záchvat. 

 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Risperdal 

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Je-li však již skoro 
čas na další dávku, vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v užívání obvyklým způsobem. 
Zapomenete-li užít dvě a více dávek, kontaktujte svého lékaře. 

Nezdvojnásobujte následující dávku (neužívejte dvě dávky ve stejnou dobu), abyste 
nahradil(a) vynechanou dávku. 

 
Jestliže jste přestal(a) užívat Risperdal 
Nepřestávejte přípravek užívat bez porady s lékařem. Vaše příznaky by se mohly vrátit. Rozhodne-li 
lékař o ukončení léčby, může být dávka snižována postupně během několika dní. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Okamžitě oznamte svému lékaři, pokud zaznamenáte některý z následujících nežádoucích 
účinků (mohou postihnout až 1 osobu ze 100): 
 

 

7/11

 

máte demenci a dojde k náhlé změně Vašeho duševního stavu nebo se objeví náhlá slabost nebo 
necitlivost obličeje, paží nebo nohou, zejména pouze na jedné straně, nebo nezřetelná řeč, i když 
jen na krátký okamžik. Může se jednat o příznaky mozkové příhody (mrtvice). 

tardivní dyskinezi (neovladatelné trhavé nebo škubavé pohyby obličeje, jazyka nebo jiných částí 
těla). Okamžitě oznamte svému lékaři, objeví-li se u Vás mimovolní rytmické pohyby jazyka, 
úst nebo obličeje. Může být nutno ukončit léčbu přípravkem Risperdal. 

 
Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte některý z vzácných nežádoucích účinků 
(mohou postihnout až 1 osobu z 1 000): 

se u Vás objeví krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, 
bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit 
bolest na hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte 
okamžitě lékařskou pomoc. 

se objeví horečka, ztuhlost svalů, pocení nebo snížená úroveň vědomí (onemocnění zvané 
„neuroleptický maligní syndrom“). Může být nutná okamžitá lékařská péče. 

jste muž a máte prodlouženou nebo bolestivou erekci. To se nazývá priapismus. Může být nutná 
okamžitá léčba. 

se objeví závažná alergická reakce projevující se horečkou, otokem úst, obličeje, rtů nebo 
jazyka, dušností, svěděním, kožní vyrážkou, nebo snížením krevního tlaku. 

 
Vyskytnout se také mohou další následující nežádoucí účinky: 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 osobu z 10): 

Obtíže s usínáním nebo se spánkem. 

Parkinsonismus. Tento stav může zahrnovat: pomalé nebo narušené pohyby, pocit ztuhlosti a 
napětí svalů (což vede k trhavé chůzi) a někdy dokonce pocitu „zmrazení“ pohybu a poté jeho 
obnovení. Další příznaky parkinsonismu zahrnují pomalou šouravou chůzi, klidový třes, zvýšení 
tvorby slin a/nebo slinění a ztrátu výrazu obličeje. 

Pocit ospalosti nebo snížené pozornosti. 

Bolest hlavy. 

 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob): 

Pneumonie (zánět plic), infekce v hrudníku (bronchitida = zánět průdušek), příznaky nachlazení, 
infekce nosních dutin, infekce močových cest, infekce ucha, pocity jako při chřipce. 

Zvýšení hladiny hormonu nazývaného „prolaktin“, což se projeví na krevních testech (a může, 
ale nemusí to vést k výskytu příznaků). Příznaky zvýšené hladiny prolaktinu se vyskytují méně 
často a mohou zahrnovat u mužů otok prsou, obtíže s dosažením nebo udržením erekce, snížení 
sexuální potřeby nebo jiné sexuální potíže. U žen mohou zahrnovat nepříjemný pocit v prsou, 
únik mléka z prsů, vynechání menstruace nebo jiné problémy s menstruací nebo potíže s 
otěhotněním. 

Přírůstek tělesné hmotnosti, zvýšení chuti k jídlu, snížení chuti k jídlu. 

Problémy se spánkem, podrážděnost, deprese, úzkost, neklid. 

Dystonie: jedná se o stav zahrnující pomalé nebo přetrvávající mimovolní stahy svalů. I když 
může postihnout jakoukoli část těla (a může vést k nenormálnímu držení těla), dystonie často 
postihuje svaly obličeje, včetně nenormálních pohybů očí, úst, jazyka nebo čelisti. 

Závrať. 

Dyskineze: jedná se o stav zahrnující mimovolní pohyby svalů a může zahrnovat opakující se, 
křečovité nebo svíjivé pohyby nebo záškuby. 

Třes. 

Rozmazané vidění, infekce oka nebo zánět spojivek. 

Rychlý tlukot srdce, vysoký krevní tlak, dušnost. 

Bolest v krku, kašel, krvácení z nosu, ucpaný nos. 

Bolest břicha, nepříjemný pocit v břiše, zvracení, pocit na zvracení, zácpa, průjem, špatné 
trávení, sucho v ústech, bolest zubů. 

Vyrážka, zčervenání kůže. 

Svalové stahy, bolest kostí nebo svalů, bolest zad, bolest kloubů. 

Únik moči (inkontinence). 

Otok těla, paží nebo nohou, horečka, bolest na hrudi, slabost, únava, bolest. 

 

8/11

 

Pád. 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100): 

Infekce dýchacích cest, infekce močového měchýře, infekce oka, zánět mandlí (angína), 
plísňová infekce nehtů, infekce kůže, infekce omezená na jednu oblast kůže nebo část těla, 
virová infekce, zánět kůže způsobený roztoči. 

Snížení počtu určitého druhu bílých krvinek, které pomáhají k ochraně proti infekci, snížení 
počtu bílých krvinek, snížení počtu krevních destiček (krevní buňky, které pomáhají zastavovat 
krvácení), anemie, snížení počtu červených krvinek, zvýšení počtu eozinofilů (druh bílých 
krvinek) v krvi. 

Alergická reakce. 

Cukrovka (diabetes) nebo její zhoršení, vysoká hladina cukru v krvi, nadměrné pití vody. 

Úbytek tělesné hmotnosti, ztráta chuti k jídlu vedoucí k podvýživě a nízké tělesné hmotnosti. 

Zvýšení hladiny cholesterolu v krvi. 

Povznesená nálada (mánie), zmatenost, snížení sexuální touhy, nervozita, noční můry. 

Náhlá ztráta zásobení mozku krví (mozková příhoda nebo malá mozková příhoda). 

Neodpovídání na podněty, ztráta vědomí, snížená úroveň vědomí. 

Křeče (záchvaty), mdloba. 

Neklidné nutkání pohybovat částmi těla, problém s rovnováhou, nenormální koordinace, závrať 
po postavení se, porucha pozornosti, problém s řečí, ztráta chuti nebo nenormální chuť, snížená 
citlivost pokožky na bolest nebo dotek, pocit brnění, mravenčení nebo necitlivosti pokožky. 

Přecitlivělost očí na světlo, suché oko, zvýšené slzení, překrvení (zčervenání) očí. 

Pocit točení hlavy (vertigo), zvonění v uších, bolest ucha. 

Fibrilace síní (nenormální tlukot srdce), přerušení vedení mezi horní a dolní částí srdce, 
nenormální elektrická vodivost v srdci, prodloužení QT intervalu srdce, pomalý tlukot srdce, 
nenormální záznam elektrického vedení v srdci (elektrokardiogram neboli EKG), pocit chvění 
nebo bušení v hrudi (palpitace). 

Nízký krevní tlak, nízký krevní tlak po postavení se (což může u některých osob užívajících. 
Risperdal vést k mdlobě, závrati nebo mohou omdlít po rychlém postavení se nebo posazení se), 
návaly horka. 

Pneumonie (zánět plic) způsobená vdechnutím potravy, překrvení plic, překrvení dýchacích 
cest, chrčivé zvuky v plicích, sípání, porucha hlasu, onemocnění dýchacích cest. 

Infekce žaludku nebo střeva, nemožnost udržet stolici, velmi tuhá stolice, obtíže s polykáním, 
nadměrná plynatost nebo větry. 

Kopřivka, svědění, vypadávání vlasů, zesílení kůže, ekzém, suchá kůže, změna zbarvení 
pokožky, akné, šupinovitá svědivá ložiska ve vlasech či jinde na kůži, kožní problémy, 
poškození kůže. 

Zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy v krvi (jedná se o enzym, který je někdy vylučován při 
rozpadu svalů). 

Nenormální držení těla, ztuhlost kloubů, otok kloubů, svalová slabost, bolest krční páteře. 

Časté močení, nemožnost se vymočit, bolest při močení. 

Porucha erekce, porucha ejakulace. 

Ztráta menstruace, vynechání menstruace nebo jiné problémy s menstruačním cyklem (u žen). 

Zvětšení prsou u mužů, výtok mléka z prsů, sexuální porucha, bolest prsou, špatný pocit 
v prsou, výtok z pochvy. 

Otok obličeje, úst, očí nebo rtů. 

Zimnice, zvýšení tělesné teploty. 

Změna způsobu chůze. 

Pocit žízně, špatný pocit, pocit tíhy na hrudi, pocit rozladěnosti, nepříjemný pocit. 

Zvýšení jaterních transamináz v krvi, zvýšení GGT (jaterní enzym zvaný 
gamaglutamyltransferáza) v krvi, zvýšení hladiny jaterních enzymů v krvi. 

Bolest spojená s podáním. 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1 000): 

Infekce. 

Nepřiměřené vylučování hormonu, který kontroluje objem moči. 

Cukr v moči, nízká hladina cukru v krvi, vysoká hladina triglyceridů (tuků) v krvi. 

 

9/11

 

Nedostatek emocí, neschopnost dosáhnout orgasmu. 

Problémy s cévami v mozku. 

Kóma (bezvědomí) způsobené nekontrolovanou cukrovkou. 

Třes hlavy. 

Glaukom (zelený zákal, zvýšený nitrooční tlak), problémy s pohyby očí, protáčení očí, tvorba 
ospalků. 

Oční potíže během operace šedého zákalu. Pokud užíváte nebo jste užíval(a) přípravek 
Risperdal, může se při operaci šedého zákalu objevit stav, který se nazývá peroperační syndrom 
plovoucí duhovky. Pokud potřebujete operaci šedého zákalu, ujistěte se, že jste řekl(a) očnímu 
lékaři, že užíváte nebo jste užíval(a) tento přípravek. 

Nebezpečně nízké počty jistého druhu bílých krvinek, potřebných k boji s infekcí, v krvi 

Nebezpečně vysoký příjem vody. 

Nepravidelný tlukot srdce. 

Problémy s dýcháním během spánku (spánková apnoe), rychlé mělké dýchání 

Zánět slinivky břišní, neprůchodnost střev. 

Otok jazyka, rozpraskané rty, kožní vyrážka způsobená léčivým přípravkem. 

Lupy. 

Rozpad svalových vláken a bolest svalů (rhabdomyolýza). 

Opoždění menstruace, zvětšení žláz v prsou, zvětšení prsů, výtok z prsů. 

Zvýšená hladina inzulinu (hormon, který kontroluje hladinu cukru v krvi) v krvi. 

Zesílení (nadměrné rohovatění) kůže. 

Snížení tělesné teploty, studené končetiny. 

Abstinenční příznaky (příznaky z vysazení léku). 

Zežloutnutí kůže a očí (žloutenka). 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 10 000): 

Život ohrožující komplikace u nekontrolované cukrovky. 

Závažná alergická reakce s otokem, který může postihnout hrdlo a vést k obtížnému dýchání. 

Nedostatečný pohyb střev, který způsobuje ucpání střev. 

 
Následující nežádoucí účinky byly pozorovány při užívání jiného léčivého přípravku zvaného 
paliperidon, který je risperidonu velmi podobný, takže je lze očekávat také u přípravku Risperdal: 
rychlý tlukot srdce po postavení se. 
 
Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících 
Obecně se očekává, že nežádoucí účinky u dětí budou podobné nežádoucím účinkům u dospělých. 
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny častěji u dětí a dospívajících (od 5 do 17 let) než 
u dospělých: ospalost nebo snížená pozornost, únava, bolest hlavy, zvýšená chuť k jídlu, zvracení, 
příznaky nachlazení, překrvení nosní sliznice, bolest břicha, závrať, kašel, horečka, třes, průjem a 
inkontinence (únik) moči. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

.  

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
5. 

Jak Risperdal uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

10/11

 

 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo lahvičce. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
Chraňte před chladem a mrazem. 
 
Tři měsíce po prvním otevření lahvičky je nutno nespotřebovaný zbytek perorálního roztoku Risperdal 
zlikvidovat. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Risperdal obsahuje 
 
Léčivou látkou je risperidonum (risperidon). 
 
Jeden ml perorálního roztoku obsahuje risperidonum 1 mg. 
 
Pomocnými látkami jsou: 
kyselina vinná, kyselina benzoová, hydroxid sodný a čištěná voda. 
 
Jak přípravek Risperdal vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Risperdal perorální roztok je čirý bezbarvý roztok balený v lahvičkách z hnědého skla 
s bezpečnostním uzávěrem po 30, 60, 100 nebo 120 ml; pouze v Německu: 500 ml (5 x 100 ml). 
Přiložena je také dávkovací pipeta. 
 
S lahvičkou o velikosti 30 ml, 60 ml a 100 ml je dodávána dávkovací pipeta, která je označena stupnicí 
v miligramech a mililitrech s minimálním objemem 0,25 ml a maximálním objemem 3 ml. Na této 
pipetě je vyznačena stupnice s ryskami po 0,25 ml (odpovídající 0,25 mg perorálního roztoku) až do 
3 ml (odpovídající 3 mg perorálního roztoku). 
 
S lahvičkou o velikosti 120 ml je dodávána dávkovací pipeta, která je označena stupnicí v miligramech 
a mililitrech s minimálním objemem 0,25 ml a maximálním objemem 4 ml. Na této pipetě je 
vyznačena stupnice s ryskami po 0,25 ml (odpovídající 0,25 mg perorálního roztoku) až do 4 ml 
(odpovídající 4 mg perorálního roztoku). 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00, Praha, Česká republika 
 
Výrobce 
Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, 2340, Beerse, Belgie 
 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Belgie:   

 

 

RISPERDAL 

Česká republika: 

 

RISPERDAL 

Dánsko: 

 

 

RISPERDAL 

 

11/11

 

Estonsko: 

 

 

RISPOLEPT 

Finsko:  

 

 

RISPERDAL 

Francie: 

 

 

RISPERDAL ORO 

Irsko: 

 

 

RISPERDAL 

Island:   

 

 

RISPERDAL 

Itálie:   

 

 

RISPERDAL 

Kypr:   

 

 

RISPERDAL 

Litva:   

 

 

RISPOLEPT 

Lotyšsko: 

 

 

RISPOLEPT 

Lucembursko:   

 

RISPERDAL

 

Maďarsko: 

 

 

RISPERDAL 

Malta:   

 

 

RISPERDAL 

Německo: 

 

 

RISPERDAL 

Lösung 1 mg/ml

 

Nizozemsko:   

 

RISPERDAL 

Norsko:  

 

 

RISPERDAL 

Polsko:  

 

 

RISPOLEPT 

Portugalsko: 

 

 

RISPERDAL 

Rakousko: 

 

 

RISPERDAL 

Rumunsko: 

 

 

RISPOLEPT 

Řecko:   

 

 

RISPERDAL 

Slovinsko: 

 

 

RISPERDAL 

Španělsko: 

 

 

RISPERDAL 

Švédsko: 

 

 

RISPERDAL 

Velká Británie:   

 

RISPERDAL

 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22. 11. 2017 

Recenze

Recenze produktu RISPERDAL 1X100ML/100MG Roztok

Diskuze

Diskuze k produktu RISPERDAL 1X100ML/100MG Roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám