Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

RISPERDAL 4 MG 20X4MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14568

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: JANSSEN-CILAG
Kód výrobku: 14568
Kód EAN: 8595006790915
Kód SÚKL: 46970
Držitel rozhodnutí: JANSSEN-CILAG
Proč užívat Risperdal? Risperdal se používá k léčbě skupiny poruch zvaných psychózy. Jsou to poruchy mozkové činnosti týkající se myšlení, pocitů a (nebo) chování jako je zmatenost, narušené vnímání (např. slyšení hlasu někoho, kdo není právě přítomen), neobvyklá podezřívavost, odcizení se společnosti a silný sklon soustřeďovat všechen zájem na sebe i následně narušený duševní stav, bázlivost a napětí. Risperdal se může používat při léčbě akutních (náhlých) i chronických (dlouhodobých) poruch. Po zmírnění příznaků onemocnění se Risperdal dále užívá z preventivních důvodů, tzn. z důvodu předcházení návratů choroby. Risperdal se používá také v dalších případech, obzvláště k léčbě poruch chování typu slovní nebo fyzické agresivity, chorobné podezřívavosti, neklidu a bloudění lidí, kteří pozbyli duševní kontroly (např. lidé s demencí), pokud tyto stavy mohou ohrozit nemocného nebo jeho okolí. Risperdal může být rovněž používán k léčbě poruch chování vyznačujících se útočností, vznětlivostí a sebe-poškozováním u rozumově zaostalých nebo průměrně inteligentních dětí, dospívajících a dospělých. Risperdal rovněž udržuje zlepšení při pokračování léčby u nemocných, u nichž byla dřívější léčba úspěšná. Dalším onemocněním, pro které je možné užívat Risperdal, je mánie, vyznačující se neobvykle zvýšenou, hovornou nebo podrážděnou náladou, přehnaným sebevědomím, sníženou potřebou spánku, nutkavou řečí, překotným myšlením, roztržitostí nebo chybnými úsudky včetně rušivého nebo útočného chování. Risperdal je možné užívat samostatně nebo s dalšími léky, které stabilizují náladu. Risperdal lze rovněž užívat při léčbě autizmu (chorobnému obrácení k vlastní osobě, zamlklosti, uzavřenosti) dětí a dospívajících.

Příbalový leták

1/10
Sp. zn. sukls112323/2011
Sp. zn. sukls116153/2011 a sukls274243/2012
Příbalová informace: informace pro uživatele
Risperdal 1 mg, potahované tablety
Risperdal 2 mg, potahované tablety
Risperdal 3 mg, potahované tablety
Risperdal 4 mg, potahované tablety
Risperidonum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Risperdal a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Risperdal užívat
3. Jak se Risperdal užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Risperdal uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je Risperdal a k čemu se používá
Risperdal patří do skupiny léků, které se nazývají antipsychotika.
Risperdal se používá k léčbě následujících stavů:
- Schizofrenie, kdy můžete vidět, slyšet nebo cítit věci, které nejsou skutečné, věřit věcem, které
nejsou pravdivé nebo se cítit neobvykle podezřívavě nebo zmateně.
- Mánie, kdy se můžete cítit velmi vzrušeně, radostně, neklidně, nadšeně nebo hyperaktivně.
Mánie se vyskytuje u onemocnění nazývaného bipolární porucha.
- Krátkodobá léčba (do 6 týdnů) dlouhodobé agrese u osob s Alzheimerovskou demencí, které
mohou ohrozit sebe nebo ostatní. Dříve je však nutno použít jiné postupy (bez použití léčivých
přípravků).
- Krátkodobá léčba (do 6 týdnů) dlouhodobé agrese u intelektuálně postižených dětí (starších než
5 let) nebo dospívajících s poruchami chování.
Risperdal může pomoci ulevit od příznaků Vašeho onemocnění a zabránit, aby se příznaky vrátily.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Risperdal užívat
Neužívejte Risperdal
- jestliže jste alergický(á) na risperidon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
Nejste-li si jistý(á), že se Vás to týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete
Risperdal užívat.
2/10
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Risperdal se poraďte s lékařem nebo lékárníkem, pokud:
- máte problémy se srdcem. Příkladem může být nepravidelný srdeční rytmus, náchylnost
k nízkému krevnímu tlaku nebo užívání přípravků na snížení krevního tlaku. Risperdal může
způsobit snížení krevního tlaku. Je možné, že bude nutno upravit dávkování.
- jsou Vám známy skutečnosti, které u Vás mohou vést k cévní mozkové příhodě (mrtvici) jako
například vysoký krevní tlak, kardiovaskulární poruchy nebo problémy s cévami mozku.
- se u Vás kdykoli vyskytly mimovolní pohyby jazyka, úst nebo obličeje.
- se u Vás kdykoli vyskytl stav s příznaky zahrnujícími vysokou horečku, svalovou ztuhlost,
pocení nebo sníženou úroveň vědomí (známý jako neuroleptický maligní syndrom).
- máte Parkinsonovu nemoc nebo demenci.
- máte cukrovku (diabetes mellitus).
- trpíte epilepsií.
- jste muž a kdykoli v minulosti jste měl prodlouženou nebo bolestivou erekci.
- máte problém s tělesnou teplotou nebo přehříváním.
- máte problémy s ledvinami.
- máte problémy s játry.
- máte vysokou hladinu hormonu prolaktin v krvi nebo máte nádor, který může být závislý na
prolaktinu.
- se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání
cév, embolie). Užívání podobných přípravků, jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou krevních
sraženin v cévách.
Nejste-li si jistý(á), že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem
dříve, než začnete Risperdal užívat.
Risperdal může způsobit přírůstek tělesné hmotnosti. Vysoký přírůstek tělesné hmotnosti může škodit
Vašemu zdraví. Lékař bude pravidelně kontrolovat Vaši tělesnou hmotnost.
Vzhledem k tomu, že u pacientů užívajících Risperdal byla pozorována cukrovka nebo zhoršení již
přítomné cukrovky, bude lékař kontrolovat příznaky zvýšení cukru v krvi. U pacientů s již přítomnou
cukrovkou je nutno pravidelně sledovat hladinu cukru v krvi.
Starší lidé s demencí
U starších pacientů s demencí hrozí vyšší riziko cévní mozkové příhody. Pokud máte demenci
způsobenou cévní mozkovou příhodou, neměl(a) byste užívat risperidon.
Během léčby risperidonem byste měl(a) často navštěvovat lékaře.
V případě, že Vy nebo Váš ošetřovatel objevíte náhlou změnu Vašeho duševního stavu nebo náhlou
slabost nebo necitlivost obličeje, rukou nebo nohou, zejména pouze na jedné straně nebo nejasnou řeč i
když jen na krátký okamžik, je nutno ihned vyhledat lékařské ošetření. Může se jednat o příznaky
cévní mozkové příhody.
Děti a dospívající
Před zahájením léčby u poruchy chování je nutno vyloučit další příčiny agresivního chování.
Pokud se během léčby risperidonem objeví únava, může problémy s pozorností zlepšit změna doby
podávání přípravku.
Je možné, že před započetím léčby bude Vám nebo Vašemu dítěti změřena tělesná hmotnost a že
během léčby bude pravidelně kontrolována.
Další léčivé přípravky a Risperdal
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
3/10
Zejména je důležité informovat lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte cokoli z dále uvedeného:
- Léky, které působí ve Vašem mozku, aby Vám pomohly se utišit (benzodiazepiny) nebo některé
přípravky proti bolesti (opiáty), přípravky proti alergii (některá antihistaminika), protože
risperidon může zvyšovat jejich tlumivý účinek
- Léky, které mohou měnit elektrickou aktivitu v srdci, jako jsou přípravky proti malárii a
přípravky užívané při problémech se srdečním rytmem, při alergiích (antihistaminika), některá
antidepresiva nebo jiné přípravky na duševní poruchy
- Léky, které zpomalují srdeční tep
- Léky, které snižují hladinu draslíku v krvi (například některé močopudné přípravky)
- Léky, které se užívají k léčbě vysokého krevního tlaku. Risperdal může snížit tlak krve
- Léky užívané při Parkinsonově chorobě (jako je levodopa)
- Močopudné přípravky (diuretika) používané při problémech nebo otocích částí Vašeho těla
vzhledem k tvorbě nadměrného množství tekutiny (např. furosemid nebo chlorothiazid).
Risperdal užívaný samostatně nebo s furosemidem může zvýšit riziko cévní mozkové příhody
nebo smrti u starších osob s demencí.
Následující léčivé přípravky mohou snížit účinek risperidonu
- Rifampicin (přípravek k léčbě některých infekcí)
- Karbamazepin, fenytoin (přípravky k léčbě epilepsie)
- Fenobarbital
Pokud začnete nebo přestanete užívat některý z těchto přípravků, může být nutno upravit dávku
risperidonu.
Následující léčivé přípravky mohou zvyšovat účinek risperidonu
- Chinidin (užívaný u některých typů onemocnění srdce)
- Antidepresiva jako paroxetin, fluoxetin, tricyklická antidepresiva
- Léky známé jako beta-blokátory (užívané k léčbě vysokého tlaku krve)
- Fenothiaziny (užívané například k léčbě psychózy nebo na zklidnění)
- Cimetidin, ranitidin (blokátory kyselosti žaludku)
Pokud začnete nebo přestanete užívat některý z těchto přípravků, může být nutno upravit dávku
risperidonu.
Nejste-li si jistý(á), že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem
dříve, než začnete Risperdal užívat.
Užívání přípravku Risperdal s jídlem, pitím a alkoholem
Tento přípravek můžete užívat buď s jídlem, nebo nalačno. Při užívání přípravku Risperdal, byste se
měl(a) vyvarovat pití alkoholu.
Těhotenství, kojení a fertilita
- Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Váš
lékař rozhodne, zda jej užívat můžete.
- U novorozenců, jejichž matky užívaly Risperdal v posledním trimestru (poslední 3 měsíce
těhotenství), se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost,
neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví
jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.
- Risperdal může zvyšovat hladiny hormonu zvaného prolaktin, který může ovlivnit fertilitu
(viz Možné nežádoucí účinky)
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Během léčby přípravkem Risperdal se mohou vyskytnout závrať, únava a problémy s viděním. Neřiďte
dopravní prostředky nebo neobsluhujte stroje bez předchozí porady s lékařem.
4/10
Risperdal obsahuje laktosu
Potahované tablety přípravku Risperdal obsahují laktosu, druh cukru. Pokud Vám Váš lékař řekl, že
trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek
užívat.
2mg potahované tablety obsahují oranžovou žluť (E110), která může způsobovat alergické reakce.
3. Jak se Risperdal užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem
Pro dávky nižší než 1 mg je k dispozici přípravek RISPERDAL, 1 mg/ml, perorální roztok.
Doporučená dávka přípravku je:
Pro léčbu schizofrenie
Dospělí
- Obvyklá úvodní dávka jsou 2 mg denně, tu lze zvýšit na 4 mg denně druhý den.
- Dávku může lékař dále upravovat podle toho, jak odpovídáte na léčbu.
- Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 4 až 6 mg.
- Tato celková denní dávka může být rozdělena buď do jedné, nebo dvou dávek za den. Lékař
Vám doporučí, co je pro Vás nejvhodnější.
Starší osoby
- Úvodní dávka je obvykle 0,5 mg dvakrát denně.
- Dávku může lékař postupně zvyšovat na 1 až 2 mg dvakrát denně.
- Váš lékař Vám řekne, co je pro Vás nejlepší.
Léčba mánie
Dospělí
- Úvodní dávka je obvykle 2 mg jednou denně.
- Dávku může lékař postupně upravovat podle Vaší odpovědi na léčbu.
- Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 1 až 6 mg.
Starší osoby
- Úvodní dávka je obvykle 0,5 mg dvakrát denně.
- Dávku může lékař postupně zvyšovat na 1 až 2 mg dvakrát denně podle toho, jak odpovídáte na
léčbu.
Léčba přetrvávající agrese u osob s Alzheimerovskou demencí
Dospělí (včetně starších osob)
- Úvodní dávka je obvykle 0,25 mg dvakrát denně.
- Dávku může lékař postupně upravovat podle Vaší odpovědi na léčbu.
- Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 0,5 mg dvakrát denně. Někteří pacienti mohou
potřebovat 1 mg dvakrát denně.
- Trvání léčby u pacientů s Alzeimerovskou demencí by nemělo být delší než 6 týdnů.
Použití u dětí a dospívajících
- Děti a dospívající do 18 let věku by Risperdal na léčbu schizofrenie a mánie neměli užívat.
5/10
Léčba poruch chování
Dávka závisí na tělesné hmotnosti Vašeho dítěte:
Pro děti, které mají tělesnou hmotnost menší než 50 kg
- Úvodní dávka je obvykle 0,25 mg jednou denně.
- Dávku může lékař postupně upravovat obden o 0,25 mg denně.
- Obvyklá udržovací dávka je 0,25 až 0,75 mg jednou denně.
Pro děti, které mají tělesnou hmotnost 50 kg a více
- Úvodní dávka je obvykle 0,5 mg jednou denně.
- Dávku může lékař postupně upravovat obden o 0,5 mg denně.
- Obvyklá udržovací dávka je 0,5 až 1,5 mg jednou denně.
Trvání léčby u pacientů s poruchou chování by nemělo být delší než 6 týdnů.
Děti do 5 let věku by neměly být léčeny přípravkem Risperdal pro poruchu chování.
Osoby s onemocněním ledvin nebo jater
Bez ohledu na chorobu, pro kterou se léčíte, by všechny úvodní i následující dávky risperidonu měly
být poloviční. U těchto pacientů je nutno zvyšovat dávku pomaleji.
U této skupiny pacientů je nutno risperidon užívat s opatrností.
- Tabletu při polykání zapíjejte vodou.
- Půlicí rýha je přítomna pouze pro pomoc s rozdělením tablety, máte-li problémy s polknutím
celé tablety.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Risperdal, než jste měl(a)
- Okamžitě vyhledejte lékaře. Vezměte si s sebou léky, které užíváte.
- V případě předávkování se můžete cítit ospalý(á) nebo unavený(á) nebo mít neobvyklé pohyby
těla, problémy s postojem nebo chůzí, cítit závrať vzhledem k nízkému krevnímu tlaku nebo mít
nenormální bušení srdce nebo záchvat.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Risperdal
- Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Je-li však již skoro
čas na další dávku, vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v užívání obvyklým způsobem.
Zapomenete-li užít dvě a více dávek, kontaktujte svého lékaře.
- Nezdvojnásobujte následující dávku (neužívejte dvě dávky ve stejnou dobu), abyste
nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat Risperdal
Nepřestávejte přípravek užívat bez porady s lékařem. Vaše příznaky by se mohly vrátit. Rozhodne-li
lékař o ukončení léčby, může být dávka snižována postupně během několika dní.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Okamžitě oznamte svému lékaři, pokud:
- se u Vás objeví krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok,
bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit
6/10
bolest na hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte
okamžitě lékařskou pomoc.
- máte demenci a dojde k náhlé změně Vašeho duševního stavu nebo se objeví náhlá slabost nebo
necitlivost obličeje, paží nebo nohou, zejména pouze na jedné straně, nebo nezřetelná řeč, i když
jen na krátký okamžik. Může se jednat o příznaky mozkové příhody (mrtvice).
- se objeví horečka, ztuhlost svalů, pocení nebo snížená úroveň vědomí (onemocnění zvané
neuroleptický maligní syndrom). Může být nutná okamžitá lékařská péče.
- jste muž a máte prodlouženou nebo bolestivou erekci. To se nazývá priapismus. Může být nutná
okamžitá léčba.
- se objeví mimovolní rytmické pohyby jazyka, úst nebo obličeje. Může být nutné ukončit léčbu
risperidonem.
Vyskytnout se mohou následující nežádoucí účinky:
Velmi časté (postihují více než 1 uživatele z 10):
- Parkinsonismus. To je lékařský termín, který zahrnuje mnoho příznaků. Každý jednotlivý
příznak se může vyskytnout u méně než 1 z 10 osob. Parkinsonismus zahrnuje: zvýšení tvorby
slin, ztuhlost svalů, slinění, cukání při ohýbání končetin, pomalé, omezené nebo nekoordinované
pohyby těla, bezvýraznou tvář, napětí svalů, ztuhnutí šíje, ztuhlost svalů, krátké, šouravé,
uspěchané kroky a nedostatek pohybů rukou při chůzi, přetrvávající mrkání jako odpověď na
poklep na čelo (abnormální reflex)
- Bolest hlavy, závažné problémy s usínáním nebo spánkem.
Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100):
- Ospalost, únava, neklid, neschopnost klidně sedět, podrážděnost, úzkost, ospalost, závrať,
špatné soustředění, pocit vyčerpání, poruchy spánku
- Zvracení, průjem, zácpa, nevolnost, zvýšení chuti k jídlu, bolest nebo špatný pocit v břiše, bolest
v krku, sucho v ústech
- Zvýšení tělesné hmotnosti, zvýšení tělesné teploty, snížení chuti k jídlu
- Dušnost, infekce plic (pneumonie), chřipka, infekce dýchacích cest, rozmazané vidění,
překrvení nosní sliznice, krvácení z nosu, kašel
- Infekce močových cest, pomočování
- Třes, svalové stahy, mimovolní pohyby obličeje nebo rukou a nohou, bolest kloubů, bolest zad,
otok rukou a nohou, bolest v rukách a nohách
- Vyrážka, zčervenání kůže
- Rychlý srdeční tlukot, bolest na hrudi
- Zvýšení hladiny hormonu prolaktin v krvi.
Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000):
- Nadměrné pití vody, nemožnost udržet stolici, žízeň, velmi tuhá stolice, chrapot nebo potíže
s hlasem
- Cukrovka, vysoká hladina cukru v krvi
- Infekce plic způsobené vdechováním potravy do dýchacích cest, infekce močového měchýře,
červenání očí, zánět nosních dutin, virová infekce, infekce v uchu, zánět mandlí, infekce
v podkoží, infekce oka, infekce žaludku, výtok z oka, plísňová infekce nehtů
- Nenormální elektrická vodivost v srdci, pokles krevního tlaku po postavení se, nízký tlak krve,
závrať po změně polohy, nenormální elektrická aktivita v srdci (EKG), nenormální srdeční
rytmus, uvědomování si tlukotu srdce, zrychlení nebo zpomalení tepu
- Inkontinence moči, bolest při močení, časté močení
- Zmatenost, poruchy pozornosti, nízká úroveň vědomí, nadměrná spavost, nervozita, povznesená
nálada (mánie), ztráta energie a zájmu
- Zvýšení hodnot jaterních enzymů, snížení počtu bílých krvinek (včetně těch, které Vás pomáhají
chránit proti infekci), snížení hemoglobinu nebo počtu červených krvinek (anemie -
chudokrevnost), zvýšení počtu eosinofilů (speciální bílé krvinky), zvýšení kreatininfosfokinázy
v krvi, snížení počtu krevních destiček (krevní buňky, které pomáhají zastavovat krvácení),
zvýšení hladin cholesterolu a triglyceridů v krvi (krevní tuky)
- Svalová slabost, bolest svalů, bolest ucha, bolest krku, otok kloubů, nenormální držení těla,
ztuhlost kloubů, bolest svalů a kostí na hrudi, pocit tíže na hrudi
7/10
- Porušení kůže, kožní problémy, suchá kůže, intenzivní svědění, akné, vypadávání vlasů, zánět
kůže způsobený roztoči, změna zbarvení pokožky, zesílení kůže, návaly horka, snížená citlivost
kůže na bolest a dotyk, zánět mastné kůže
- Ztráta menstruace, sexuální selhání, porucha erekce, porucha ejakulace, výtok z prsů, zvětšení
prsů u mužů, snížení sexuální touhy, nepravidelná menstruace, výtok z pochvy
- Mdloba, poruchy chůze, liknavost, snížení chuti k jídlu vedoucí k podvýživě a snížení tělesné
hmotnosti, pocit vykořenění, porucha rovnováhy, alergie, otok, problémy s řečí, zimnice,
nenormální koordinace pohybů, nenormální chuť
- Bolestivá přecitlivělost na světlo, zvýšení průtoku krve okem, otok oka, suchost oka, zvýšené
slzení
- Problémy s dýchacími cestami, překrvení plic, chrčení v plicích, překrvení dýchacích cest,
problémy s mluvením, problémy s polykáním, vlhký kašel, drsný/hvízdavý zvuk při dýchání,
onemocnění podobné chřipce, ucpané nosní dutiny
- Neodpovídání na podněty, ztráta vědomí, náhlý otok rtů a očí spolu s dýchacími problémy,
náhlá slabost nebo necitlivost obličeje, rukou nebo nohou, zejména pouze na jedné straně nebo
nevýrazná řeč, která trvá méně než 24 hodin (nazývá se malá mozková příhoda nebo mrtvice),
mimovolní pohyby obličeje, rukou nebo nohou, zvonění v uších, otok obličeje
- Nemožnost se vymočit nebo neúplné vyprázdnění močového měchýře.
Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000):
- Neschopnost dosáhnout orgasmu, menstruační poruchy
- Lupy
- Alergie na lék, studené končetiny, otok rtů, zánět rtů
- Zelený zákal (glaukom), snížená ostrost vidění, zvýšená tvorba ospalků, protáčení očí
- Nedostatek emocí
- Změna stavu vědomí se zvýšením tělesné teploty a záškuby svalů, otok po celém těle,
abstinenční příznaky, snížení tělesné teploty
- Rychlé povrchní dýchání, problémy s dýcháním ve spánku, chronický zánět středního ucha
(otitida)
- Ucpání střev
- Snížení průtoku krve mozkem
- Snížení počtu bílých krvinek, nepatřičné vylučování hormonu, který kontroluje objem moči
- Rozpad svalových vláken a bolest svalů (rhabdomyolýza), porucha pohyblivosti
- Třes hlavy
- Koma (bezvědomí) způsobené nekontrolovanou cukrovkou
- Zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)
- Zánět slinivky břišní
- Nízká hladina cukru v krvi.
Velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10 000):
- Život ohrožující komplikace u nekontrolované cukrovky.
Neznámá četnost výskytu (četnost nelze z dostupných údajů určit):
- Těžká alergická reakce vedoucí k obtížím s dechem a šoku
- Žádné granulocyty (druh bílých krvinek, které pomáhají obraně proti infekci)
- Prodloužená a bolestivá erekce
- Nebezpečně zvýšený příjem tekutin.
Risperdal Consta
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny při používání přípravku Risperdal Consta, dlouhodobě
působící injekce. Objeví-li se u Vás některý z dále uvedených nežádoucích účinků, oznamte to svému
lékaři, i když nejste léčen(a) dlouhodobě působící injekcí Risperdal Consta.
- Infekce střeva
- Absces pod kůží, brnění, mravenčení nebo necitlivost kůže, zánět kůže
- Deprese
- Křeč
8/10
- Mrkání očí
- Pocit vrávorání, nestability
- Pomalý tlukot srdce, vysoký tlak krve
- Bolest zubů, křeče v jazyce
- Bolest hýždí
- Snížení váhy.
Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících
Obecně se očekává, že nežádoucí účinky u dětí budou podobné nežádoucím účinkům u dospělých.
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny častěji u dětí a dospívajících (od 5 do 17 let) než
u dospělých: ospalost nebo snížená pozornost, únava, bolest hlavy, zvýšená chuť k jídlu, zvracení,
příznaky nachlazení, zduření nosní sliznice, bolest břicha, závrať, kašel, horečka, třes, průjem a
inkontinence (únik) moči.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
5. Jak Risperdal uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru, folii, krabičce nebo
lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co Risperdal obsahuje
Léčivou látkou je risperidonum (risperidon).
Jedna potahovaná tableta přípravku Risperdal obsahuje buď 1 mg, 2 mg, 3 mg nebo 4 mg risperidonu.
Pomocnými látkami jsou:
RISPERDAL 1 mg, potahované tablety:
Jádro tablety: Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa (E460), hypromelosa
(E464), magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát. Potah:
Hypromelosa (E464), propylenglykol (E490).
RISPERDAL 2 mg, potahované tablety:
Jádro tablety: Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa (E460), hypromelosa
(E464), magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát. Potah:
Hypromelosa (E464), propylenglykol (E490) , oxid titaničitý (E171), mastek (E553B), hlinitý lak
oranžové žluti (E110).
RISPERDAL 3 mg, potahované tablety:
Jádro tablety: Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa (E460), hypromelosa
(E464), magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát. Potah:
9/10
Hypromelosa (E464), propylenglykol (E490) , oxid titaničitý (E171), mastek (E553B), chinolinová
žluť (E104).
RISPERDAL 4 mg, potahované tablety:
Jádro tablety: Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa (E460), hypromelosa
(E464), magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát. Potah:
Hypromelosa (E464), propylenglykol (E490) , oxid titaničitý (E171), mastek (E553B), chinolinová
žluť (E104), hlinitý lak indigokarmínu (E132)
Jak přípravek Risperdal vypadá a co obsahuje toto balení
RISPERDAL potahované tablety jsou baleny v PVC/PE/PVDC/Al blistrech a HDPE lahvičkách.
1 mg risperidonu: bílé oválné potahované tablety s půlicí rýhou;
2 mg risperidonu: oranžové oválné potahované tablety s půlicí rýhou;
3 mg risperidonu: žluté oválné potahované tablety s půlicí rýhou;
4 mg risperidonu: zelené oválné potahované tablety s půlicí rýhou.
Potahované tablety mají na jedné straně vyraženo RIS 1, resp. RIS 2, RIS 3 a RIS 4.
Velikosti balení
RISPERDAL potahované tablety jsou dostupné v následujících velkostech balení:
1 mg: balení obsahuje 6, 20, 50, 60 nebo 100 tablet a lahvičky obsahují 100, 500 nebo
1 000 tablet
2 mg: balení obsahuje 10, 20, 50, 60 nebo 100 tablet a lahvičky obsahují 100, 500 nebo
1 000 tablet
3 mg: balení obsahuje 20, 50, 60 nebo 100 tablet a lahvičky obsahují 100 nebo 1 000 tablet
4 mg: balení obsahuje 10, 20, 30, 50, 60 nebo 100 tablet a lahvičky obsahují 100 nebo
1 000 tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení a/nebo lahvičky.
Držitel rozhodnutí o registraci
Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha, Česká republika
Výrobce
Janssen-Cilag S.p.A., Borgo San Michele, 04100 Latina, Itálie
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Rakousko: Risperdal
Belgie: RISPERDAL
Bulharsko:
Kypr: RISPERDAL
Česká republika: RISPERDAL
Dánsko: RISPERDAL
Estonsko: RISPOLEPT
Finsko: RISPERDAL
Francie: RISPERDAL
Německo: Belivon/Rehablit/RISPERDAL/
Risperidon-Janssen
Řecko: RISPERDAL
Maďarsko: RISPERDAL
Island: RISPERDAL
10/10
Irsko: RISPERDAL
Itálie: RISPERDAL/BELIVON
Litva: RISPOLEPT
Lotyšsko: RISPOLEPT
Lichtenštejnsko: RISPERDAL
Lucembursko: RISPERDAL
Malta: RISPERDAL
Nizozemsko: RISPERDAL
Norsko: RISPERDAL
Polsko: RISPOLEPT
Portugalsko: RISPERDAL
Rumunsko: RISPOLEPT
Slovenská republika: RISPERDAL
Slovinsko: RISPERDAL
Španělsko: RISPERDAL
Švédsko: RISPERDAL
Velká Británie: RISPERDAL
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12.4.2013.

Recenze

Recenze produktu RISPERDAL 4 MG 20X4MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu RISPERDAL 4 MG 20X4MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám