Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na předpis na nemoci kostí

RISENDROS 35 MG 8X35MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 72973

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 72973
Kód EAN: 8594739044883
Kód SÚKL: 105177
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Risendros 35 mg se užívá u léčby postmenopauzální osteoporózy (onemocnění charakterizované úbytkem kostní hmoty - tzv. "řídnutí kostí" u žen v období přechodu) ke snížení rizika zlomenin obratlů a zlomenin kyčelního kloubu.

Příbalový leták

1/5 

Sp.zn.sukls206102/2015 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Risendros 35 mg 

potahované tablety 

natrii risedronas 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 

Co je přípravek Risendros 35 mg a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Risendros 35 mg užívat 

3. 

Jak se přípravek Risendros 35 mg užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Risendros 35 mg uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Risendros 35 mg a k čemu se používá 

 
Přípravek  Risendros  35  mg  patří  do  skupiny  nehormonálních  léčivých  přípravků  nazývaných 
bisfosfonáty, které se užívají k léčbě onemocnění kostí. Působí přímo na Vaše kosti, aby je posílil, a 
tím předešel vzniku jejich zlomení. 
 
Kost je živá tkáň. Stará kostní tkáň je z Vaší kostry stále odstraňována a je nahrazována kostní tkání 
novou. 
Postmenopauzální  osteoporóza  je  stav  vyskytující  se  u  žen  po  menopauze,  kdy  se  kosti  stávají 
slabšími, křehčími a snáze se po pádu nebo námaze lámou. 
 
Osteoporóza se může vyskytnout i u mužů z celé řady příčin, včetně stárnutí a/nebo nízkých hodnot 
mužského hormonu testosteronu. 
 
Mezi  kosti,  které  se  nejvíce  lámou,  patří  páteř,  kyčle  a  zápěstí,  přesto  může  zlomenina  postihnout 
kteroukoliv kost ve Vašem těle.  Zlomeniny spojené s osteoporózou mohou být také příčinou bolesti 
zad, úbytku výšky a zakřivení zad. Mnoho pacientů s osteoporózou nemá žádné příznaky a Vy vůbec 
nemusíte vědět, že osteoporózu máte. 
 
K čemu se přípravek Risendros 35 mg používá 
Léčba  osteoporózy  u  postmenopauzálních  žen,  i  když  mají  těžkou  osteoporózu.  Snižuje  se  riziko 
zlomenin páteře a krčku stehenní kosti. 
Léčba osteoporózy u mužů s vysokým rizikem fraktur. 
 
 

2/5 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Risendros 35 mg užívat 

 
Neužívejte přípravek Risendros 35 mg 

 

Jestliže  jste  alergický(á)  na  natrium-risedronát  nebo  na kteroukoliv  další  složku  tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 

Jestliže Vás Váš lékař upozornil, že máte hypokalcemii (nízká hladina vápníku v krvi). 

 

Jestliže jste těhotná, můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět. 

 

Jestliže kojíte. 

 

Jestliže trpíte závažnou poruchou funkce ledvin. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Risendros 35 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

 

jestliže nevydržíte ve vzpřímené poloze (sedět nebo stát) po dobu nejméně 30 minut; 

 

jestliže  máte  abnormální  metabolismus  kostí  a  minerálů  (např.  nedostatek  vitamínu  D, 
abnormality hormonů příštítné žlázy, oba případy vedou k nízké hladině vápníku v krvi); 

 

jestliže  máte  nebo  jste  v minulosti  měl(a)  problémy  s jícnem  (trubice  spojující  Vaše  ústa 
s žaludkem), například pokud jste měl(a) bolest nebo obtíže při polykání jídla nebo Vám bylo 
dříve sděleno, že trpíte onemocněním nazývaným Barretův jícen (stav související se změnami 
buněk sliznice lemující spodní část jícnu); 

 

jestliže  Vás  bolela  či  bolí  čelist  nebo  Vám  otéká,  pokud  máte  pocit  necitlivosti  nebo  tíhy  v 
čelisti nebo pokud se Vám uvolňuje zub; 

 

jestliže se léčíte se zuby nebo podstoupíte zubařský zákrok, upozorněte svého zubního lékaře, že 
užíváte přípravek Risendros 35 mg. 

Jestliže se Vás něco z výše uvedeného týká, Váš lékař Vám poradí, co dělat, když užíváte přípravek 
Risendros 35 mg. 

 
Děti a dospívající 
Natrium-risedronát se nedoporučuje podávat dětem do 18 let věku vzhledem k nedostatečným údajům 
týkajících se bezpečnosti a účinnosti. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Risendros 35 mg 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Léčivé  přípravky  obsahující  níže  uvedené  látky  snižují  účinek  přípravku  Risendros  35  mg,  jsou-li 
užívány současně: 

 

vápník 

 

hořčík 

 

hliník (např. některé směsi na podporu trávení) 

 

železo 

Užívejte tato léčiva nejméně 30 minut po užití tablety přípravku Risendros 35 mg. 
 
Přípravek Risendros 35 mg s jídlem a pitím 
Aby mohl přípravek Risendros 35 mg správně účinkovat, je velmi důležité, abyste jej NEUŽÍVAL(A) 
s jídlem nebo pitím (jiným než čistá voda). Zvláště důležité je neužívat tento léčivý přípravek společně 
s  mléčnými  výrobky  (např.  mléko),  protože  obsahují  vápník  (viz  bod  2  „Další  léčivé  přípravky  a 
přípravek Risendros 35 mg“). 
Konzumujte jídlo a pití (jiné než čistá voda) nejméně 30 minut po užití tablety přípravku Risendros 35 
mg.  
 
Těhotenství a kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat (viz bod 2 „Neužívejte 
přípravek Risendros 35 mg“). Potenciální riziko spojené s užíváním natrium-risedronátu (léčivá látka 
přípravku Risendros 35 mg) není u těhotných žen známo. 

3/5 

NEUŽÍVEJTE přípravek Risendros 35 mg, pokud kojíte (viz bod 2 „Neužívejte přípravek Risendros 
35 mg“). 
Přípravek Risendros 35 mg je určen pouze pro léčbu u postmenopauzálních žen a u mužů. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Není  známo,  že  by  přípravek  Risendros  35  mg  ovlivňoval  schopnost  řídit  motorová  vozidla  a 
obsluhovat stroje. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Risendros 35 mg užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka: 
Každý týden užívejte JEDNU tabletu přípravku Risendros 35 mg. Zvolte si jeden den v týdnu, který 
nejlépe vyhovuje Vašemu rozvrhu. Každý týden užívejte tabletu  přípravku Risendros 35 mg v tento 
Vámi zvolený den. 
 
KDY užívat tabletu přípravku Risendros 35 mg 
Užívejte tabletu přípravku Risendros 35 mg nejméně 30 minut před prvním jídlem, pitím (jiným než 
čistá voda) nebo jiným léčivým přípravkem zvoleného dne. 
 
JAK tabletu přípravku Risendros 35 mg užívat 

 

Užívejte tabletu ve vzpřímené poloze (můžete sedět nebo stát), abyste se vyhnuli pálení žáhy. 

 

Zapijte tabletu nejméně jednou sklenicí (120 ml) čisté vody. 

 

Tableta se musí spolknout celá. Nerozpouštějte ji v ústech ani ji nekousejte. 

 

Po užití tablety si nejméně 30 minut nelehejte. 

 
Váš lékař Vám řekne, jestli potřebujete doplňkový vápník nebo vitaminy v případě, že je nepřijímáte 
dostatečně Vaší stravou. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Risendros 35 mg, než jste měl(a) 
Pokud  jste  Vy  nebo  někdo  jiný  náhodně  požil(a)  více  tablet  přípravku  Risendros  35  mg,  než  je 
předepsáno, vypijte plnou sklenici mléka a vyhledejte lékařskou pomoc. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Risendros 35 mg 
Pokud  jste  zapomněl(a)  užít  svoji  tabletu  ve  Vámi  zvolený  den,  užijte  ji  v den,  kdy  jste  si  na  ni 
vzpomněl(a). Vraťte se k užívání jedné tablety jednou týdně v den, který jste si původně vybrali. 
NEUŽÍVEJTE dvě tablety v jeden den, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Risendros 35 mg 
Pokud  ukončíte  léčbu,  můžete  začít  ztrácet  kostní  hmotu.  Prosím,  promluvte  si  se  svým  lékařem 
předtím, než budete mít v úmyslu léčbu ukončit.  
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

4/5 

Okamžitě vysaďte přípravek Risendros 35 mg a kontaktujte svého lékaře, pokud se u Vás objeví 
následující: 

 

příznaky závažné alergické reakce, jako jsou: 

 

otok obličeje, jazyka nebo hrdla; 

 

potíže při polykání; 

 

kopřivka a potíže při dýchání. 

 

závažné kožní reakce, které mohou zahrnovat puchýřky na kůži. 

 
Urychleně sdělte Vašemu lékaři, pokud u Vás dojde k následujícím nežádoucím účinkům: 

 

zánět oka, doprovázený obvykle bolestí, zarudnutím a citlivostí na světlo; 

 

odumření čelistní kosti (osteonekróza čelisti) spojená s prodlouženým hojením a infekcí, často 
následující po vytržení zubu (viz bod 2 „Upozornění a opatření“); 

 

potíže s jícnem jako je bolest při polykání, obtížné polykání, bolest na hrudi, pálení žáhy nebo 
se pálení žáhy zhorší. 

V klinických studiích byly další pozorované nežádoucí účinky obvykle mírné a nebyly pro pacienta 
důvodem k přerušení užívání jeho tablet. 
 
Časté nežádoucí účinky (postihují až 1 z 10 pacientů): 

 

bolest hlavy; 

 

zácpa, zažívací potíže, pocity na zvracení, bolest břicha, křeče v oblasti žaludku nebo žaludeční 
nevolnost, průjem; 

 

bolest ve Vašich kostech, svalech a kloubech. 

 

Méně časté nežádoucí účinky (postihují až 1 ze 100 pacientů): 

 

zánět duhovky oka (červené bolavé oči s možnou změnou vidění); 

 

zánět žaludku a dvanáctníku (část tenkého střeva), zánět nebo obtíže a bolest při polykání (vřed 
jícnu, dysfagie). 

 
Vzácné nežádoucí účinky (postihují až 1 z 1 000 pacientů): 

 

zúžení  jícnu  (způsobující  obtíže  při  polykání),  zánět  jazyka  (zarudlý,  oteklý,  eventuálně 
bolestivý jazyk) a abnormální jaterní testy (tyto nálezy mohou být stanoveny pouze z krevních 
testů); 

 

vzácně  se  mohou  objevit  neobvyklé  zlomeniny  stehenní  kosti,  zvláště  u  pacientů  dlouhodobě 
léčených pro osteoporózu (řídnutí kostí). Pokud se u Vás objeví bolest, slabost nebo nepříjemné 
pocity v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, kontaktujte svého lékaře, protože to mohou být časné 
příznaky možné zlomeniny stehenní kosti. 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují až 1 z 10 000 pacientů): 

 

nekróza kosti zevního zvukovodu. Poraďte se se svým lékařem, pokud máte bolest ucha, výtok 
z ucha a/nebo infekci ucha. Mohlo by se jednat o známky poškození kosti v uchu. 

 

Během  sledování  po  uvedení  přípravku  na  trh  byly  hlášeny  následující  nežádoucí  účinky  (četnost 
výskytu není známa):  

 

vypadávání vlasů; 

 

poruchy jater, v některých případech závažné. 

 
Vzácně, na začátku léčby, mohou u pacienta klesnout hladiny vápníku a fosfátů v krvi. Tyto změny 
jsou většinou malé a nepůsobí žádné potíže. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 

5/5 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: http://

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Risendros 35 mg uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za zkratkou EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Nepoužívejte  tento  přípravek,  pokud  si  všimnete  změny  zabarvení  tablety  nebo  jiných  známek 
poškození. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Risendros 35 mg obsahuje 

 

Léčivou látkou je natrii risedronas. 
Jedna  potahovaná  tableta  obsahuje  35  mg  natrii  risedronas  (odpovídající  32,5  mg  acidum 
risedronicum). 

 

Dalšími pomocnými látkami jsou: 
Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, krospovidon, magnesium-stearát. 
Potahová vrstva: hypromelosa 2910/5, mastek, makrogol 6 000, oxid titaničitý (E 171), červený 
oxid železitý (E 172), žlutý oxid železitý (E 172). 

 

Jak přípravek Risendros 35 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Risendros 35 mg jsou oranžové kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru 9,0–9,2 mm. 
Velikost balení: 2, 4, 8, 12 potahovaných tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika 
 
Výrobce 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika 
Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27, Hlohovec, Slovenská republika 
UAB „Oriola Vilnius”, Laisvés pr. 75, Vilnius, Litva 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy
Česká  republika,  Polsko,  Slovenská  republika, 
Litva, Estonsko, Lotyšsko 

Risendros 35 mg 

Rumunsko 

Risedronat sodic Zentiva 35 mg 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21.12.2015

 

Recenze

Recenze produktu RISENDROS 35 MG 8X35MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu RISENDROS 35 MG 8X35MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám