Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 17876
Kód EAN: 8594739044944
Kód SÚKL: 76380
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Přípravek je určen ke snížení chorobně zvýšeného krevního tlaku mírného až středně těžkého stupně, případně se sklonem k poklesu hladiny draslíku a u pacientů užívajících přípravky s digitálisem - Rhefluin se používá buď samotný nebo v kombinaci s dalšími léky a k odstranění otoků vzniklých v důsledku nedostatečného srdečního výkonu nebo chronického onemocnění jater, ledvin.

Příbalový leták

1/6

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls26654/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

RHEFLUIN
tablety

Amiloridum hydrochloridum
Hydrochlorothiazidum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to
I tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Rhefluin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rhefluin užívat
3. Jak se přípravek Rhefluin užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Rhefluin uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK RHEFLUIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Rhefluin obsahuje jako léčivé látky hydrochlorothiazid a amilorid.

Amiloridová složka přípravku Rhefluin je lékem patřícím do skupiny antikaliuretik (draslík šetřících
léků); amilorid je také slabým diuretikem (lék podporující močení).

Hydrochlorothiazidová složka přípravku Rhefluin je lékem patřícím do skupiny diuretik.

Lékař Vám předepsal přípravek Rhefluin s cílem zachovat normální hladiny draslíku v krvi. Přípravek
Rhefluin se používá k léčbě hypertenze (vysokého krevního tlaku), otoků (otoky kotníků, chodidel
a dolních končetin při zadržování vody v organismu v důsledku srdečního onemocnění) nebo k léčbě
ascitu (hromadění vody v břišní dutině) a otoků v důsledku cirhózy (onemocnění jater).


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK RHEFLUIN
UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Rhefluin
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na hydrochlorothiazid nebo amilorid nebo na
kteroukoli další složku přípravku Rhefluin,
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na jakékoli léky obsahující sulfonamidy (pokud si
nejste jisti, co jsou léky obsahující sulfonamidy, zeptejte se svého lékaře),
jestliže máte už přirozeně vysoké hladiny draslíku v krvi,
jestliže užíváte jiné léky šetřící draslík nebo doplňky pro zvýšení množství draslíku v krvi,
trpíte anurií, akutním selháním ledvin, těžkou progredující chorobou ledvin a diabetickou
nefropatií.

2/6
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Rhefluin je zapotřebí
- jestliže se u Vás během léčby přípravkem Rhefluin vyskytnou vysoké hladiny draslíku v krvi,
- jestliže trpíte onemocněním srdce a plic ,
- jestliže trpíte onemocněním jater,
- jestliže trpíte onemocněním ledvin,
- jestliže trpíte poruchou rovnováhy elektrolytů,
- jestliže trpíte zvýšenou hladinou dusíkatých látek v krvi,
- jestliže máte dnu,
- jestliže máte lupus erythematodes,
- jestliže se léčíte jiným diuretikem (léky podporujícími močení).

V těchto případech se ošetřující lékař může rozhodnout, že Vám dávky léků upraví.

Informujte ošetřujícího lékaře, pokud máte diabetes (cukrovku), protože podávání hydrochlorothiazidu
si může vyžádat úpravu dávek antidiabetik, včetně inzulínu.

Použití u dětí
Používání amiloridu (který představuje jednu ze složek přípravku Rhefluin) u dětí nebylo hodnoceno,
a proto se nedoporučuje.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte ošetřujícího lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Lithium (lék na určité duševní nemoci) jeho vylučování z těla může být vlivem složek přípravku
Rhefluin sníženo a tím se může zvýšit riziko toxicity lithia.

Nesteroidní antirevmatika (léky proti zánětu, revmatu) u některých pacientů může podávání
nesteroidních protizánětlivých léků omezit diuretické, natriuretické a antihypertenzivní účinky
diuretik. Současné podávání nesteroidních antirevmatik a draslík šetřících léků, včetně amiloridu,
může vést ke zvýšené hladině draslíku v krvi a selhání ledvin, zvláště u starších pacientů.

Doplňky draslíku - mohlo by dojít ke zvýšení hladin draslíku v krvi.

Diuretika (tablety na odvodnění) šetřící draslík mohlo by dojít ke zvýšení hladin draslíku v krvi.

Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE inhibitory), antagonisté receptorů pro
angiotenzin II - mohlo by dojít ke zvýšení hladin draslíku v krvi a ke vzniku hypotenze (příliš nízkého
krevního tlaku). Aby se snížila pravděpodobnost hypotenze po první dávce, je nutno 2 až 3 dny před
zahájením terapie inhibitorem ACE vysadit terapii přípravkem Rhefluin.

Cyklosporin nebo takrolimus mohlo by dojít ke zvýšení hladin draslíku v krvi.

Digoxin amilorid má vliv na vylučování digoxinu, a proto existuje možnost změněné odpovědi na
digoxin.

Digitalisové glykosidy hydrochlorothiazid může zvýšit toxicitu digitalisových glykosidů snižováním
koncentrací draslíku v séru.

Alkohol, barbituráty nebo narkotika může dojít k potenciaci ortostatické hypotenze.

Antidiabetika (perorální léky a inzulín) může být nutná úprava dávky antidiabetika.

Další antihypertenziva (léky proti vysokému krevnímu tlaku) přídatný účinek.
Kortikosteroidy, adrenokortikotropní hormon (ACTH) zintenzívněný nedostatek elektrolytů, zvláště
hypokalémie (nízká hladina draslíku v krvi).

3/6
Presorické aminy (např. adrenalin) možnost snížené odpovědi na presorické aminy, ne však natolik,
aby zabránila jejich použití.

Myorelaxancia, nedepolarizující (např. tubokurarin) možnost zvýšené reaktivity na svalová
relaxancia.

Perorální antikoagulancia (léky proti srážení krve) byla vyslovena domněnka, že thiazidy (mezi něž
hydrochlorothiazid patří) mohou působit proti účinku perorálních antikoagulancií

Pryskyřice cholestyramin a kolestipol absorpce hydrochlorothiazidu je v přítomnosti pryskyřic
s výměnou aniontů narušena. Jednotlivé dávky pryskyřic cholestyraminu nebo kolestipolu se vážou na
hydrochlorothiazid a snižují jeho vstřebávání z trávicího traktu o 85 % (cholestyramin) a 43 %
(kolestipol).

Lékové interakce, interakce s laboratorními testy vzhledem k účinkům na metabolismus vápníku
může hydrochlorothiazid ovlivnit vyšetření funkce příštítných tělísek.

Užívání přípravku Rhefluin s jídlem a pitím
Přípravek Rhefluin může být užíván s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení
Poraďte se s ošetřujícím lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Užívání během těhotenství
Užívání přípravku Rhefluin těhotnými ženami je kontraindikováno.
Jestliže jste těhotná nebo hodláte otěhotnět, sdělte to svému lékaři ještě před zahájením léčby
přípravkem Rhefluin, aby mohl zvážit jiný způsob léčby.

Užívání kojícími matkami
Hydrochlorothiazidová složka přípravku Rhefluin se vyskytuje v mateřském mléku. Pokud
kojíte nebo plánujete kojit, poraďte se s ošetřujícím lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Náhlé snížení krevního tlaku může ovlivnit schopnost se soustředit a rychle reagovat a tudíž
i schopnost řídit motorová vozidla nebo ovládat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Rhefluin
Tento lék obsahuje monohydrát laktosy. Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých
cukrů, obraťte se předtím, než začnete užívat tento lék, na svého lékaře.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK RHEFLUIN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
s ošetřujícím lékařem nebo lékárníkem.

O vhodné dávce rozhodne ošetřující lékař na základě Vašeho zdravotního stavu a podle toho, zda
užíváte ještě jiné léky.

Tablety se většinou zapíjejí vodou.

Užívejte přípravek Rhefluin každý den, přesně podle pokynů lékaře. Je velmi důležité pokračovat
v užívání přípravku Rhefluin tak dlouho, jak Vám ošetřující lékař předepsal. Neužívejte víc tablet než
je předepsaná dávka.

Hypertenze
Obvyklá dávka je jedna tableta přípravku Rhefluin užívaná jednou denně nebo v dílčích dávkách.
4/6

Otoky
Obvyklá zahajovací dávka je jedna tableta denně. Dávku může lékař podle potřeby zvýšit až na
2 tablety denně, v průběhu léčby se však může pokusit o její snížení.

Cirhóza s ascitem a otoky
Obvyklá zahajovací dávka je jedna tableta přípravku Rhefluin užívaná jednou denně. Dávku může
lékař podle potřeby zvýšit až na 2 tablety denně, v průběhu léčby se však může pokusit o její snížení.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Rhefluin, než jste měl(a)
V případě předávkování okamžitě vyhledejte ošetřujícího lékaře, aby Vám mohla být rychle
poskytnuta lékařská pomoc. Nejpravděpodobnějšími příznaky předávkování by byly pocit opojení
nebo závratě v důsledku poklesu krevního tlaku, nadměrná žízeň, zmatenost, změna v objemu
vylučované moči a/nebo rychlý srdeční puls.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Rhefluin
Přípravek Rhefluin byste měli užívat podle předpisu. Pokud byste však vynechali dávku, neberte už
žádnou dávku navíc a pokračujte v léčbě podle obvyklého plánu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Rhefluin
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může i přípravek Rhefluin způsobit nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Při užívaní přípravku Rhefluin se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené dle
frekvence výskytu:
Časté (u 1-10 ze 100 léčených): nechutenství, nespavost, nervozita, bolest hlavy, závratě,
pocit brnění nebo mravenčení na kůži (parestezie), strnulost, ospalost, pocit závratě nebo
točení (vertigo), poruchy srdečního rytmu, dušnost, nevolnost, průjem, bolest břicha,
vyrážka, svědění, bolest dolních končetin, slabost, únava, malátnost
Méně časté (u 1-10 z 1000 léčených): změněná chuť, zvláštní chuť, návaly horka, náhlý
pokles krevního tlaku při zaujetí vzpřímené polohy z lehu, případně sedu (ortostatická
hypotenze), zvracení, zácpa, nadýmání, pocit plnosti v břiše, škytavka, sucho v ústech, žízeň
Vzácné (u 1-10 z 10 000 léčených): duševní zmatenost, krátkodobá ztráta vědomí, poruchy
vidění, svalové křeče, porucha funkce ledvin včetně selhání funkce ledvin, impotence
Není známo (nelze z dostupných údajů určit): těžká celková alergická reakce (anafylaktická
reakce), dehydratace, iontová nerovnováha, dna, nízká hladina sodíku v krvi, deprese,
tachykardie, angina pectoris, zduření nosní sliznice se zhoršeným dýcháním nosem, krvácení
do trávícího traktu, pocení, bolest zad, bolest kloubů, pálivá a řezavá bolest při močení, noční
močení, inkontinence, bolest na hrudi, zvýšená hladina draslíku v krvi, toxicita digitalisu

Další nežádoucí účinky popsané v souvislosti s užíváním jednotlivých složek přípravku Rhefluin:

Amilorid
Vzácné (u 1-10 z 10 000 léčených): třes, bušení srdce, kašel, vypadávání vlasů, časté močení
Velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 léčených): snížené libido (izolované případy),
onemocnění mozku (encefalopatie), ospalost (izolované případy), poruchy trávení, sucho v
ústech, žloutenka (izolované případy), časté močení, křeče močového měchýře (izolované
případy), u jednoho pacienta s částečnou blokádou došlo k rozvoji úplné srdeční blokády
Není známo (nelze z dostupných údajů určit): snížený počet červených krvinek (anémie) a
bílých krvinek (neutropenie), zvonění nebo hučení v uších, aktivace již přítomného peptického
5/6
vředu, bolest šíje, krku a/nebo ramen, bolesti končetin, abnormální jaterní funkce, zvýšený
nitrooční tlak

Hydrochlorothiazid
Velmi časté (u více než 1 z 10 léčených): snížená hladina draslíku v krvi, přítomnost cukru
(glukosy) v moči
Časté (u 1-10 ze 100 léčených): snížený počet krevních destiček, zvýšená hladina kyseliny
močové v krvi, zvýšená hladina cukru v krvi, křeče, podráždění žaludku
Méně časté (u 1- 10 z 1000 léčených): snížený počet bílých krvinek, přechodná porucha
zrakové ostrosti, žluté vidění, dechová tíseň včetně zánětu plicní tkáně, zánět slinivky,
zvýšená citlivost na světlo, kopřivka, mnohočetné tečkovité krvácení do kůže, sliznic či
vnitřních orgánů (purpura), zánět ledvin, horečka
Velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 léčených): snížený počet červených krvinek (anémie),
snížený počet bílých krvinek (agranulocytóza), zánět cév (jednotlivé případy), otok plic, těžká
porucha kůže (toxická epidermální nekrolýza)
Není známo (nelze z dostupných údajů určit): zánět slinné žlázy (sialoadenitida), neklid,
žloutenka

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to bezodkladně
svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK RHEFLUIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Přípravek Rhefluin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a
vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Rhefluin obsahuje
- Léčivými látkami jsou amiloridi hydrochloridum dihydricum 5,68 mg, což odpovídá
amiloridum hydrochloridum 5,0 mg a hydrochlorothiazidum 50 mg v jedné tabletě.
- Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého,
kukuřičný škrob, povidon 25, magnesium-stearát, amylopektin, mikrokrystalická celulosa,
sodná sůl karboxymethylškrobu, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Jak přípravek Rhefluin vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: Kulaté, ploché, nažloutlé až bílé tablety, bez zápachu, se zkosenou hranou a půlící
rýhou na jedné straně. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Velikost balení: 30 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika
6/6

Výrobce
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika
Zentiva a.s., Hlohovec, Slovenská republika


Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
23.2.2011

Recenze

Recenze produktu RHEFLUIN 30 Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu RHEFLUIN 30 Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze