Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

RHEFLUIN 30 Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17876

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 17876
Kód EAN: 8594739044944
Kód SÚKL: 76380
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Přípravek je určen ke snížení chorobně zvýšeného krevního tlaku mírného až středně těžkého stupně, případně se sklonem k poklesu hladiny draslíku a u pacientů užívajících přípravky s digitálisem - Rhefluin se používá buď samotný nebo v kombinaci s dalšími léky a k odstranění otoků vzniklých v důsledku nedostatečného srdečního výkonu nebo chronického onemocnění jater, ledvin.

Příbalový leták

 

1/6 

sp.zn. sukls95656/2017 

 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

RHEFLUIN 

5 mg/50 mg 

tablety 

amiloridi hydrochloridum/hydrochlorothiazidum 

 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek RHEFLUIN a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RHEFLUIN užívat 

3. 

Jak se přípravek RHEFLUIN užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek RHEFLUIN uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek RHEFLUIN a k čemu se používá 

 
Přípravek RHEFLUIN obsahuje léčivé látky amilorid-hydrochloridu a hydrochlorothiazid. 
Amilorid je draslík šetřící diuretikum (lék podporující močení, který současně snižuje vyplavování 
draslíku z těla). 
Hydrochlorothiazid je diuretikum. 
Přípravek RHEFLUIN se používá k léčbě vysokého krevního tlaku, otoků (otoky kotníků, chodidel 
a dolních končetin při zadržování vody v organismu v důsledku srdečního onemocnění nebo 
onemocnění jater) a k léčbě ascitu (hromadění vody v břišní dutině). Lékař Vám předepsal přípravek 
RHEFLUIN s cílem zachovat normální hladiny draslíku v krvi. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RHEFLUIN užívat 

 
Neužívejte přípravek RHEFLUIN, jestliže 

  jste alergický(á) na hydrochlorothiazid nebo amilorid-hydrochloridu nebo na kteroukoli další 

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 

  jste alergický(á) na jakékoli léky obsahující sulfonamidy (pokud si nejste jistý(á), co jsou léky 

obsahující sulfonamidy, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka); 

  máte už přirozeně vysoké hladiny draslíku v krvi; 

  užíváte jiná diuretika šetřící draslík nebo přípravky zvyšující množství draslíku v krvi; 

 

2/6 

  máte poruchu funkce ledvin (např. pokles nebo zástava močení – anurie, akutní selhání ledvin, 

těžké zhoršující se onemocnění ledvin a postižení ledvin způsobené cukrovkou – diabetická 
nefropatie). 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku RHEFLUIN se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, především jestliže 

  se u Vás během léčby přípravkem RHEFLUIN vyskytnou vysoké hladiny draslíku v krvi; 

  máte onemocnění srdce a plic; 

  máte onemocnění jater; 

  máte onemocnění ledvin; 

  máte poruchu rovnováhy iontů v krvi; 

  máte zvýšenou hladinu dusíkatých látek v krvi; 

  máte dnu; 

  máte autoimunitní onemocnění lupus erythematodes; 

  se léčíte jiným diuretikem (lékem podporujícím močení); 

  trpíte cukrovku nebo zhoršenou glukózovou toleranci. 

V těchto případech může Váš lékař dávky léků upravit. 
 
Léčivá látka hydrochlorothiazid může způsobovat neobvyklou reakci, která vede k poklesu zrakové 
ostrosti a ke vzniku bolesti oka. To mohou být příznaky zvýšeného tlaku uvnitř oka, ke kterému může 
dojít během hodin až týdnů při užívání přípravku Rhefluin. Tento stav může vést k trvalé ztrátě zraku, 
pokud není léčen. 
 
Použití u dětí 
Používání amilorid-hydrochloridu (který představuje jednu ze složek přípravku RHEFLUIN) u dětí 
nebylo hodnoceno, a proto se nedoporučuje. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek RHEFLUIN 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Lithium (lék na určité duševní nemoci) – jeho vylučování z těla může být vlivem složek přípravku 
RHEFLUIN sníženo a tím se může zvýšit riziko toxicity lithia. 
 
Nesteroidní antirevmatika (léky proti zánětu, revmatu) – jejich podávání může omezit účinky diuretik 
a vést ke zvýšené hladině draslíku v krvi a selhání ledvin, zvláště u starších pacientů. 
 
Doplňky obsahující draslík – může způsobit zvýšení hladin draslíku v krvi. 
 
Diuretika šetřící draslík (léky na odvodnění) – může způsobit zvýšení hladin draslíku v krvi. 
 
Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE inhibitory) (léky působící též proti vysokému 
krevnímu tlaku) – může způsobit zvýšení hladin draslíku v krvi a vznik hypotenze (příliš nízkého 
krevního tlaku). Aby se snížila pravděpodobnost hypotenze po první dávce, je nutno 2 až 3 dny před 
zahájením léčby inhibitorem ACE vysadit léčbu přípravkem RHEFLUIN. 
 
Cyklosporin nebo takrolimus (léky pro potlačení imunitních reakcí) – mohlo by dojít ke zvýšení hladin 
draslíku v krvi. 
 
Digoxin – amilorid má vliv na vylučování digoxinu, což může ovlivnit reakci na léčbu digoxinem. 
 
Digitalisové glykosidy – hydrochlorothiazid může zvýšit toxicitu digitalisových glykosidů snižováním 
koncentrací draslíku v krvi. 
 

 

3/6 

Alkohol, barbituráty nebo léky tlumící činnost nervové soustavy – zvyšují pravděpodobnost vzniku 
ortostatické hypotenze (krátkodobé snížení tlaku způsobené změnou polohy z lehu do stoje). 
 
Antidiabetika (perorální léky k léčbě cukrovky 2. typu a inzulin) – může být nutná úprava dávky 
antidiabetika. 
 
Další léky proti vysokému krevnímu tlaku – zvýšení účinku. 
 
Kortikosteroidy, adrenokortikotropní hormon (ACTH) – snižuje množství iontů v krvi. Zejména 
ovlivňuje hladinu draslíku. 
 
Aminy ovlivňující krevní tlak (např. adrenalin) – možnost snížení učinku těchto aminů. 
 
Nedepolarizující myorelaxancia (léky pro uvolnění svalů při operaci) – možnost zvýšené reaktivity 
na svalová relaxancia. 
 
Perorální antikoagulancia (léky proti srážení krve) – byla vyslovena domněnka, že thiazidy (mezi něž 
hydrochlorothiazid patří) mohou působit proti účinku perorálních antikoagulancií. 
 
Cholestyramin a kolestipol (léky pro snížení hladiny tuků v krvi) – vstřebání hydrochlorothiazidu 
je v přítomnosti cholestyraminu a kolestipolu narušena. Váží se na hydrochlorothiazid a snižují jeho 
vstřebávání z trávicího traktu o 85 % (cholestyramin) a 43 % (kolestipol). 
 
Lékové interakce a vliv na laboratorním testy – vzhledem k účinkům na metabolismus vápníku může 
hydrochlorothiazid ovlivnit výsledky vyšetření funkce příštítných tělísek. 
 
Přípravek RHEFLUIN s jídlem a pitím 
Přípravek RHEFLUIN může být užíván s jídlem nebo bez jídla. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Přípravek RHEFLUIN se nesmí užívat během těhotenství. 
 
Kojení 
Hydrochlorothiazid obsažený v přípravku RHEFLUIN může přecházet do lidského mateřského mléka. 
Pokud užíváte přípravek RHEFLUIN, přestaňte kojit. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Náhlé snížení krevního tlaku může ovlivnit schopnost se soustředit a rychle reagovat, a tudíž může 
ovlivnit i schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravek RHEFLUIN obsahuje monohydrát laktosy 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek RHEFLUIN užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
O vhodné dávce přípravku RHEFLUIN a délce léčby rozhodne Váš lékař na základě Vašeho 
zdravotního stavu a podle toho, zda užíváte ještě jiné léky. 

 

4/6 

 
Tablety se doporučuje zapíjet vodou.  
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Neužívejte víc tablet než je předepsaná dávka. 
 
Vysoký krevní tlak 
Doporučená dávka přípravku RHEFLUIN je 1 tableta denně. Přípravek RHEFLUIN lze užívat 
současně s ostatními léky na snížení krevního tlaku. 
 
Otoky 
Doporučená zahajovací dávka je 1 tableta denně. Dávku může lékař podle potřeby zvýšit 
až na 2 tablety denně. V průběhu léčby může lékař dávku snížit. 
 
Cirhóza jater s ascitem a otoky 
Obvyklá zahajovací dávka je 1 tableta denně. Dávku může lékař podle potřeby zvýšit až na 2 tablety 
denně. V průběhu léčby může lékař dávku snížit. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku RHEFLUIN, než jste měl(a) 
V případě předávkování okamžitě vyhledejte lékaře, aby Vám mohla být rychle poskytnuta lékařská 
pomoc. Příznaky předávkování mohou být pocity opojení nebo závratě v důsledku poklesu krevního 
tlaku, nadměrná žízeň, zmatenost, změna v množství vylučované moči a/nebo rychlý srdeční puls. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek RHEFLUIN 
Pokud zapomenete užít přípravek RHEFLUIN, pokračujte v léčbě podle obvyklého plánu. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste vynechanou nahradil(a) dávku 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek RHEFLUIN 
Přípravek RHEFLUIN byste měli užívat podle předpisu. O ukončení užívání se vždy poraďte se svým 
lékařem. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při užívaní přípravku RHEFLUIN se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené 
dle frekvence výskytu: 
 
Časté (mohou se vyskytnout u 1 z 10 pacientů) 

 

Nechutenství, nespavost, nervozita, bolest hlavy, závratě, pocit brnění nebo mravenčení na kůži 
(parestezie), strnulost, ospalost, poruchy srdečního rytmu, dušnost, nevolnost, průjem, bolest 
břicha, vyrážka, svědění, bolest dolních končetin, slabost, únava, malátnost. 

 
Méně časté (mohou se vyskytnout u 1 ze 100 pacientů) 

 

Změněná nebo zvláštní chuť, návaly horka, náhlý pokles krevního tlaku při zaujetí vzpřímené 
polohy z lehu, případně sedu (ortostatická hypotenze), zvracení, zácpa, nadýmání, pocit plnosti 
v břiše, škytavka, sucho v ústech, žízeň. 

 
Vzácné (mohou se vyskytnout u 1 z 1 000 pacientů) 

 

Duševní zmatenost, krátkodobá ztráta vědomí, poruchy vidění, svalové křeče, porucha funkce 
ledvin včetně selhání ledvin, impotence. 

 

5/6 

 
Není známo (nelze z dostupných údajů určit) 

 

Těžká celková alergická reakce (anafylaktická reakce), dehydratace, iontová nerovnováha, dna, 
nízká hladina sodíku v krvi, deprese, zrychlená srdeční frekvence (tachykardie) bolest na hrudi 
doprovázející onemocnění srdce (angina pectoris), zduření nosní sliznice se zhoršeným dýcháním 
nosem, krvácení do trávicího traktu, pocení, bolest zad, bolest kloubů, pálivá a řezavá bolest při 
močení, noční močení, inkontinence, bolest na hrudi, zvýšená hladina draslíku v krvi, toxicita 
digitalisu. 

 
Další nežádoucí účinky popsané v souvislosti s užíváním jednotlivých složek přípravku RHEFLUIN: 
 
Amilorid 
Vzácné (mohou se vyskytnout u 1 z 1 000 pacientů) 

 

Třes, bušení srdce, kašel, vypadávání vlasů, časté močení. 

 
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout u 1 z 10 000 pacientů) 

 

Snížené libido (izolované případy), onemocnění mozku (encefalopatie), ospalost (izolované 
případy), poruchy trávení, sucho v ústech, žloutenka (izolované případy), časté močení, křeče 
močového měchýře (izolované případy), u jednoho pacienta s částečnou blokádou došlo k rozvoji 
úplné srdeční blokády. 

 
Není známo (nelze z dostupných údajů určit) 

 

Snížený počet červených krvinek (anemie), snížený počet bílých krvinek (neutropenie), zvonění 
nebo hučení v uších, zhoršení již přítomného žaludečního vředu, bolest šíje, krku a/nebo ramen, 
bolesti končetin, abnormální jaterní funkce, zvýšený nitrooční tlak. 

 
Hydrochlorothiazid 
Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů) 

 

Snížená hladina draslíku v krvi, přítomnost cukru v moči. 

 
Časté (mohou se vyskytnout u 1 z 10 pacientů) 

 

Snížený počet krevních destiček, zvýšená hladina kyseliny močové v krvi, zvýšená hladina cukru 
v krvi, křeče trávicího traktu, podráždění žaludku. 

 
Méně časté (mohou se vyskytnout u 1 ze 100 pacientů) 

 

Snížený počet bílých krvinek (leukopenie), přechodná porucha zrakové ostrosti, žluté vidění, 
dechová tíseň včetně zánětu plicní tkáně, zánět slinivky, zvýšená citlivost na světlo, kopřivka, 
mnohočetné tečkovité krvácení do kůže, sliznic či vnitřních orgánů (purpura), zánět ledvin, 
horečka. 

 
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout u 1 z 10 000 pacientů) 

 

Snížený počet červených krvinek (anemie), snížený počet bílých krvinek (agranulocytóza), zánět 
cév (jednotlivé případy), otok plic, závažné kožní onemocnění (toxická epidermální nekrolýza). 

 
Není známo (nelze z dostupných údajů určit) 

 

Zánět slinné žlázy (sialoadenitida), neklid, žloutenka, 

 

zhoršení zraku a náhlá bolest očí (možné příznaky akutní myopie nebo akutního 
glaukomu s uzavřeným úhlem).  

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 

 

6/6 

Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek RHEFLUIN uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za zkratkou EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem 
a vlhkostí. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek RHEFLUIN obsahuje 

 

Léčivými látkami jsou amiloridi hydrochloridum 5,0 mg (ve formě amiloridi hydrochloridum 
dihydricum 5,68 mg), a hydrochlorothiazidum 50 mg v jedné tabletě. 

 

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, 
kukuřičný škrob, povidon 25, magnesium-stearát, amylopektin, mikrokrystalická celulosa, sodná 
sůl karboxymethylškrobu, koloidní bezvodý oxid křemičitý. 

 
Jak přípravek RHEFLUIN vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: kulaté, ploché, nažloutlé až bílé tablety, bez zápachu, se zkosenou hranou a půlicí 
rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Velikost balení: 30 tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika. 
 
Výrobce 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika. 
Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21. 6. 2017 

Recenze

Recenze produktu RHEFLUIN 30 Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu RHEFLUIN 30 Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám