Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na vlasy » Léky na padání a růst vlasů

REVALID 270 tobolek

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 23500

87 % 138 recenzí

Chcete krásný účes? Uzdravte své vlasy s lékem Revalid tobolky.

Více informací

999
Ušetříte: 29 % (400 Kč)
Běžná cena: 1 399 Kč

Skladem > 5 ks

Zboží odešleme 19. 12. 2018, předpokládaný termín doručení 20. 12. 2018.

Zboží odešleme 19. 12. 2018, předpokládaný termín doručení 20. 12. 2018.

Doprava jen za 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (138)
Diskuze (1)

Podrobné informace

Podrobné informace - REVALID 270 tobolek

Chcete krásný účes? Uzdravte své vlasy s lékem Revalid tobolky.

sp.zn. sukls44496/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Revalid - tvrdé tobolky

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 1 měsíce nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Revalid a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Revalid užívat
 3. Jak se Revalid užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Revalid uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Revalid a k čemu se používá

Revalid obsahuje aminokyseliny, vitaminy a stopové prvky, které jsou přirozenými složkami potravy. Léčivé látky v Revalidu podporují tvorbu keratinu, který je základní stavební látkou vlasů a nehtů. Revalid má příznivý vliv na růst a posílení vlasů a zpevnění nehtů.

Revalid se užívá při těchto příznacích:

 • vypadávání vlasů na základě různých příčin: plošná ztráta vlasů (difuzní alopecie), zánětlivé onemocnění kštice s tvorbou šupin (seborrhoická alopecie), ztráta vlasů v důsledku některých onemocnění nebo hormonálních vlivů, v těhotenství a po porodu, po užívání některých léků.
 • ztráta vlasů nebo poruchy růstu vlasů neznámého původu
 • narušení struktury vlasů (roztřepené, křehké vlasy, vlasy bez lesku)
 • poruchy růstu nehtů
 • Po ztrátě vlasů v ohraničených oblastech u osob bez patrného místního nebo celkového onemocnění (ložisková alopecie) a ztrátě vlasů mužského typu (androgenní alopecie) je účinek Revalidu omezen na posílení zbylých vlasů.

Revalid je určen pro dospělé a děti od 12 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Revalid užívat

Postižení vlasů je často zhoršováno nevyváženou výživou. Proto má být strava pokud možno dobře vyvážená a pestrá.

Neužívejte Revalid

 • jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

  Upozornění a opatření

Před užitím Revalidu se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

 • V případě užití tobolek Revalid mezi dvěma jídly nebo nalačno se může objevit nauzea nebo lehké gastrointestinální obtíže. Je proto nutné dodržovat doporučený postup (uvedený v bodu 3) a Revalid užívat během jídla nebo po jídle
 • Při vyšším dávkování 6 tobolek denně se ojediněle mohou objevit lehké gastrointestinální obtíže. V tomto případě se doporučuje snížit dávku na 3 tobolky denně.
 • jestliže užíváte 6 tobolek denně, mohou se u Vás objevit lehké zažívací obtíže. V tomto případě se doporučuje snížit dávku na 3 tobolky denně.

Informace pro pacienty s celiakií (nesnášenlivost lepku): jedna tobolka Revalidu obsahuje 1 mg lepku.

Děti

Přípravek nemají užívat děti do 12 let vzhledem k nedostatečným zkušenostem s používáním přípravku v tomto věkovém období.

Další léčivé přípravky a Revalid

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

 • Léčebnou kúru Revalidem je nutno přerušit při onemocnění vyžadujícím podávání sulfonamidů (účinek sulfonamidů může být vlivem Revalidu snížen).
 • Léčebnou kúru Revalidem je nutno přerušit při užívání dopaminergních látek (např. levodopa). Revalid může ovlivnit absorpci a metabolizmus léčivých přípravků obsahujících levodopu, co může mít za následek snížení efektivity léčby levodopou.

Revalid s jídlem a pitím

Revalid užívejte během jídla nebo po jídle a zapijte jej dostatečným množstvím tekutiny.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Revalid mohou těhotné a kojící ženy užívat jen na doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3. Jak se Revalid užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku Dospělí a děti od 12 let:

Obvyklá dávka Revalidu pro dospělé a děti od 12 let je jedna tobolka třikrát denně během jídla nebo po jídle. Přípravek zapijte dostatečným množstvím tekutiny.

I když se příznivý účinek dostavuje nejpozději do konce prvého měsíce léčby, celková doba užívání Revalidu by měla trvat 3 měsíce. Bez porady s lékařem neužívejte Revalid déle než 3 měsíce. V závislosti na závažnosti potíží můžete po dobu prvého měsíce léčby Revalidem užívat vyšší dávku 2 tobolky třikrát denně. Ve druhém a třetím měsíci léčby pokračujte nižší dávkou jedna tobolka třikrát denně.

Děti do 12 let:

Revalid není doporučován pro děti do 12 let vzhledem k nedostatečným zkušenostem, které se týkají bezpečnosti a účinnosti.

Jestliže jste užil(a) více Revalidu, než jste měl(a)

Dosud nebyly hlášeny žádné případy předávkování Revalidem. Pokud jste si vzal (a) více tobolek Revalidu, než jste měl(a), poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Revalid

Pokud jste zapomněl(a) užít Revalid, vezměte zapomenutou dávku co nejdříve, pokud již není čas na další dávku. Poté můžete v užívání pokračovat podle doporučeného dávkovacího schématu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) Revalid užívat

Léčba Revalidem je dlouhodobá. Pokud přestanete Revalid užívat, požadované účinky se nemusí dostavit. Před ukončením léčby se poraďte se svým lékařem. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Během léčby Revalidem se mohou objevit lehké zažívací obtíže, které spolu s pocitem na zvracení a bolestí břicha patří k nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkům. Tyto obtíže obvykle vymizí po úpravě dávkování (viz bod Upozornění a opatření).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Revalid uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do: a na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Revalid obsahuje:

Jedna tobolka obsahuje methioninum racemicum 100,0 mg, cystinum 50,0 mg, calcii pantothenas 50,0 mg, thiamini hydrochloridum 1,5 mg, pyridoxini hydrochloridum 10,0 mg, acidum aminobenzoicum 20,0 mg, milii seminis extractum aquosum siccum 50,0 mg, tritici germinis extractum 50,0 mg, faex medicinalis siccata 50,0 mg, cupri et feri et zinci aminoacidi comlexus: ferrum 2,0 mg, zincum 2,0 mg, cuprum 0,5 mg.

Pomocné látky: koloidní bezvodý oxid křemičitý, glycin, rýžové proteiny, kyselina asparagová (pomocné látky přítomné v komplexu aminokyselin s mědí, zinkem, železem). Tobolka: želatina, chinolinová žluť (E104), indigokarmín (E 132)

Jak Revalid vypadá a co obsahuje toto balení

30, 120, 270 tobolek v blistru PVC/PE/PVdC-AL (3, 12, 27 blistrů po 10 tobolkách)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Ewopharma International, s. r. o. Hlavná 13 831 01 Bratislava Slovenská republika

Výrobce

Ewopharma, spol. s r. o. Areál společnosti Movianto Česká republika Podolí 78e 664 03 Podolí Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 15. 8. 2017

Informace o produktu

Výrobce: EWOPHARMA,spol. s.r.o
Značka: REVALID
Kód výrobku: 23500
Kód EAN: 5909990774425
Kód SÚKL: 17036
Držitel rozhodnutí: EWOPHARMA,spol. s.r.o

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek je vyvinutý k obnovení vlasů a nehtů pomocí esenciálních látek.

Revalid lze užívat 

 • Při vypadávání vlasů.
 • Při narušené struktuře vlasů (roztřepené, křehké vlasy, vlasy bez lesku).
 • Při poruchách růstu nehtů.
 • Po ztrátě vlasů v ohraničených oblastech u osob bez patrného místního nebo celkového onemocnění (alopecia areata) a ztrátě vlasů mužského typu (androgenní alopecie) je účinek Revalidu omezen na posílení zbylých vlasů.

Způsob užívání

Dospělí a děti od 12 let užívají 3x denně jednu tobolku, a to během jídla nebo po jídle zapít dostatečným množstvím vody. Terapie by měla trvat 3 měsíce - účinek je zřejmý po 3-4 týdnech užívání. 

Doplňující informace

Revalid je určen pro dospělé, mladistvé pacienty a pro děti od 12 let. Přípravek je vhodné užívat také u případů soborrhoei, lupů a svědění pokožky hlavy.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

REVALID 270 tobolek – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu REVALID 270 tobolek zobrazíte nebo stáhnete zde: REVALID 270 tobolek.pdf

Recenze (138)

Recenze produktu REVALID 270 tobolek

Recenze od 138 uživatelů s celkovým hodnocením 87 %.

Přidat recenzi produktu

90 %

spokojenost
větší cena
100 %

Přípravek beru krátce (týden), takže úplně ohodnotit zatím nemohu. Vlasy jsou ale i po týdnu užívání lesklejší :-).
60 %

Vlasy mi začaly padat z velkého stresu v práci, pan nadřízený jezdil do práce až mohl řídit a podle toho vypadal pracovní den...Zdraví mám přednější, odešla jsem ve zkušební době. Vlasy jsem měla téměř k pasu a do culíku průměr cca 2,5 cm. Denně jsem měla dlaně plné vlasů, polštář, oblečení, chomáče jako pěsti. Koupila jsem Revalid tříměsíční balení, vlasy ustřihla u lopatek, aby chomáče byly opticky menší. Obarvila odrosty, abych viděla o kolik vlasy poporostou s Revalidem. Po cca dvou měsících se mohutné padání vlasů zastavilo. Brala jsem 3 x jednu tobolku. Párkrát jsem tu večerní zapomněla vzít, tak se užívání protáhlo asi o necelý týden. Nutno užívat s jídlem, jak je psáno v příbalovém letáku, jinak se vrací nechutná pachuť chemie...Na pleti a nehtech jsem žádnou změnu nepoznala. Obsahuje vyšší skupinu vitamínu B, která podporuje chuť k jídlu. Po třech měsících 3,5 kg nabráno, bohužel ne tam, kde by se hodilo, ale v oblasti břicha a stehen. Vlasy co zůstaly nerostly rychleji, viz odrosty. Revalid mám měsíc vybraný, na ježka z podrůstků nových vlasů čekám marně, po třech měsících jsem je očekávala. Vlasů mi zůstalo ani ne polovina, bez culíku jít nemohu, je vidět jak je vlasů málo.

100 %

Po 14 dnech spokojenost , vlasy padaji viditelne méně.

100 %

Kvalita
70 %

Po porodu mi hodně padaly vlasy. Našla jsem tento produkt, beru kapsle 10 dní a výrazně méně vlasů mi zůstane v hřebeni po učesání. Prozatím jsem spokojená.Pavla

100 %

.
100 %

zatím používám krátkou dobu,ale jinak ho znám
100 %

Jsem spokojena,kupuji si produkt opakovaně.Zlepšení kvality vlasů je znát do dvou měsíců.

90 %

spokojena

Diskuze (1)

Diskuze k produktu REVALID 270 tobolek

Přidat nový příspěvek do diskuze

- revalid

(0) 01/10/2013

Dnes jsem si zakoupila tobolky ,tak snad mi pomůžou :-)

Vstoupit do diskuze

Zkušenosti uživatelů

100 % 13/09/2012

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám