Moje srdcovky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léky na křečové žíly

REPARIL - DRAGÉES 20mg 100 tablet

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 432247

K léčbě chronické žilní nedostatečnosti dolních končetin jako otok nohou, křečové žíly, pocit tíhy, bolest, únava, svědění, napětí a křeče v lýtkách.

Více informací

Běžná cena: 179 Kč
159 Kč
Ušetříte: 11 % (20 Kč)

Skladem zítra

Ve středu 12. 8. odešleme, u vás ve čtvrtek 13. 8.

Ve středu 12. 8. odešleme, u vás ve čtvrtek 13. 8.

ZITENAX

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace REPARIL - DRAGÉES 20mg 100 tablet

Léčivý přípravek Reparil-dragées je určen k léčbě chronické žilní nedostatečnosti dolních končetin s projevy, jako jsou otok nohou, křečové žíly, pocit tíhy, bolest, únava, svědění, napětí a křeče v lýtkách. Přípravek je určen k léčbě dospělých. Escin, léčivá látka přípravku Reparil-dragées, zabraňuje hromadění vody v tkáni a vede ke zmírnění otoku tkáně. Oteklé nohy, křečové žíly, pocit tíhy, bolesti, únavy a napětí, které mohou být způsobeny místním otokem v důsledku hromadění vody v tkáni, stejně jako důsledek zánětlivých procesů, rychle ustupují. Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

sp.zn. sukls

46829/2016

Příbalová informace:

informace pro uživatele REPARIL-DRAGÉES escinum enterosolventní tablety Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informaci nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je Reparil-dragées a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Reparil-dragées užívat

3. Jak se Reparil-dragées užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Reparil-dragées uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je Reparil-dragées a k čemu se používá

Léčivý přípravek Reparil-dragées je určen k léčbě chronické žilní nedostatečnosti dolních končetin s projevy, jako jsou otok nohou, křečové žíly, pocit tíhy, bolest, únava, svědění, napětí a křeče v lýtkách. Přípravek je určen k léčbě dospělých. Escin, léčivá látka přípravku Reparil-dragées, zabraňuje hromadění vody v tkáni a vede ke zmírnění otoku tkáně. Oteklé nohy, křečové žíly, pocit tíhy, bolesti, únavy a napětí, které mohou být způsobeny místním otokem v důsledku hromadění vody v tkáni, stejně jako důsledek zánětlivých procesů, rychle ustupují. Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Reparil-drageés užívat Neužívejte Reparil-dragées

 • jestliže jste alergický(á) na escin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • přípravek neužívejte během těhotenství a kojení.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Reparil-dragées se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže trpíte onemocněním ledvin. Pokud se u Vás během léčby objeví zánět kůže (zarudnutí zánětlivého místa spojené s teplotou), zánět žil (zarudnutím a bolestivým zatvrdnutím v průběhu žíly) nebo podkožní zduření, silná bolest, vředy na dolní končetině, náhlý otok jedné nebo obou nohou, srdeční nebo ledvinová nedostatečnost, kontaktujte ihned svého lékaře. Může se jednat o příznaky závažných onemocnění.

Při léčbě přípravkem Reparil-dragées je důležité zachovat další opatření předepsaná lékařem, jako je bandáž nohou, nošení kompresních punčoch a sprchování nohou studenou vodou, neboť užití tohoto přípravku nenahrazuje uvedená preventivní opatření.

Další léčivé přípravky a přípravek Reparil-Dragées Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Reparil-Dragées může zvýšit působení léků, které snižují srážlivost krve (antikoagulancií). Reparil-Dragéés může rovněž zesílit toxické působení některých léků (jako jsou např. aminoglykosidová antibiotika) na ledviny.

Užívání Reparil-dragées s jídlem a pitím

Tablety se užívají po jídle a zapíjejí se dostatečně tekutinou.

Děti a dospívající

Přípravek není určen dětem a dospívajícím do 18 let věku.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek Reparil-dragées by neměl být užíván během těhotenství nebo kojení, neboť příslušná klinická data nejsou dostatečná.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Reparil-Dragées nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Řízení je možné bez omezení.

Důležité informace o některých složkách přípravku

Tento přípravek obsahuje laktózu a sacharózu. Pokud vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se Reparil-drageés užívá

Vždy užívejte Reparil-dragées přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Neurčí-li lékař jinak, užívají dospělí zpočátku 3krát denně 2 tablety, poté jako udržovací dávku 3krát denně 1 tabletu. Tablety se užívají po jídle a zapíjejí se dostatečně vodou. Přípravek se podává ústy.

Délka léčby:

Pokud se do 2 týdnů příznaky nezlepší nebo se dokonce zhorší, přestaňte tento přípravek užívat a vyhledejte lékaře. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek Reparil-dragées déle než 2 měsíce.

Delší léčbu vždy konzultujte s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více Reparil-dragées než jste měl(a)

Při náhodném požití přípravku dítětem nebo při předávkování se poraďte neprodleně s lékařem. Jestliže jste zapomněl(a) užít Reparil-dragées vezměte si tobolku Reparil-dragées jakmile si vzpomenete, v případě, že ještě není čas na další dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů):

 • závrať, bolest hlavy
 • nevolnost (pocit na zvracení), zvracení, průjem, poruchy zažívání Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 z 1000 pacientů):
 • alergická kožní reakce (svědění, vyrážka, zarudnutí, ekzém) Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 z 10 000 pacientů):
 • závažná alergická reakce (v některých případech spojená s krvácením).
 • zrychlený tep, vysoký krevní tlak
 • krvácení z dělohy mimo menstruační cyklus

Dojde-li u Vás ke krvácení či objeví-li se příznaky alergické reakce (kožní vyrážka), prosím, přestaňte užívat přípravek Reparil-dragées a jeho další užívání konzultujte se svým lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Reparil-drageés uchovávat

Přípravek uchovávejte při teplotě do 25oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Reparil-dragées nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Reparil-dragées obsahuje Léčivou látkou je escinum 20 mg v jedné enterosolventní tabletě Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, povidon, magnesium-stearát, sacharosa, mastek, arabská klovatina, oxid titaničitý, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kopolymer MA/MMA 1:1, makrogol 8000, hydroxid sodný, sodná sůl karmelosy, triethyl-citrát, simetikonová emulze SE 4, bílý vosk, karnaubský vosk.

Jak Reparil-dragées vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: lesklé, bílé kulaté enterosolventní tablety balené v blistru.

Balení obsahuje 40 a 100 enterosolventních tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: MEDA Pharma s.r.o. Kodaňská 1441/46 100 00 Praha 10 Česká republika

Výrobce: MADAUS GmbH, 51101 Kolín nad Rýnem Německo Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2.3.2016

Informace o produktu

Výrobce: MYLAN PHARMACEUTICALS s.r.o.
Značka: REPARIL
Kód výrobku: 432247
Kód EAN: 4019338608693
Kód SÚKL: 0208838
ATC skupina: Jiné kapiláry stabilizující látky
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: MYLAN PHARMACEUTICALS s.r.o.

Oznámit nežádoucí účinky

Recenze

Recenze REPARIL - DRAGÉES 20mg 100 tablet

Diskuze

Diskuze REPARIL - DRAGÉES 20mg 100 tablet

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám