Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Hormonální léky

REMESTYP 1,0 5X10ML/1MG Injekční roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19776

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: FERRING-LÉČIVA A.S., JESENICE U PRAHY
Kód výrobku: 19776
Kód EAN: 8595029600239
Kód SÚKL: 44357
Držitel rozhodnutí: FERRING-LÉČIVA A.S., JESENICE U PRAHY
Krvácení z trávicího a urogenitálního ústrojí - např. z jícnových varixů, gastrických a duodenálních vředů, při funkčních a jiných metroragiích, při porodu a potratu apod. Krvácení spojená s operacemi, zvláště v oblasti břicha a malé pánve. Lokální použití při gynekologických operacích např. na čípku děložním.

Příbalový leták

 

1/4 

   

sp.zn. sukls216774/2012, sukls216790/2012 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

REMESTYP

  

0,2 

REMESTYP

 

1,0 

injekční roztok 

(terlipressinum) 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře.  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4.  

Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Remestyp a k čemu se používá  

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Remestyp používat  

3. 

Jak se přípravek Remestyp používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Remestyp uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Remestyp a k čemu se používá  

 
Přípravek Remestyp je čirý, bezbarvý, injekční roztok obsahující léčivou látku terlipresin.     
 
Po  injekci  do  krevního  oběhu  se  aktivní  látka,  terlipresin  rozštěpí  a  uvolní  se  látka,  zvaná  lypresin. 
Dojde  k  tomu  ve  stěnách  krevních  cév,  což  způsobí  jejich  zúžení  a  omezení  průtoku  krve  do 
postižených žil, a tím sníží se krvácení.  
 
Přípravek se používá pro léčbu: 

-  Krvácení z trávicího a urogenitálního ústrojí-např. z jícnových varixů, gastrických 

a duodenálních vředů, při funkčních a jiných metroragiích, při porodu a potratu apod.  

-  Krvácení spojená s operacemi, zvláště v oblasti břicha a malé pánve.  
-  Lokální použití při gynekologických operacích např. na čípku děložním.  

 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Remestyp používat  
 

Nepoužívejte přípravek Remestyp 

jestliže jste alergický(á) na Terlipressin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

-         při těhotenství 
 
Upozornění a opatření 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Remestyp je zapotřebí 

jestliže trpíte vyšším krevním tlakem 

jestliže trpíte srdečním onemocněním  

u dětí a starších pacientů musí být z důvodu omezených zkušeností dbáno zvláštní opatrnosti      
během léčby 

při septickém šoku. Septický šok je závažný stav způsobený sníženým průtokem krve a 
snížením tlaku krve jako následek závažné infekce. 

 

2/4 

   

 
Oznamte svému lékaři, jestliže se některý z výše uvedených stavů týká Vás. 
V průběhu léčby přípravkem Remestyp  Vám bude stále kontrolován krevní tlak, srdeční tep a 
rovnováha tekutin.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Remestyp  
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v v nedávné době 
užíval(a), 
nebo které možná budete užívat. 
 
Obzvlášť je důležité informovat svého lékaře, jestliže užíváte jakékoli léky na léčbu srdce (např. 
propofol nebo beta-blokátory), neboť jejich účinek se při současném použití s přípravkem Remestyp  
zvyšuje.  
 
Těhotenstvi a kojení  
Léčba přípravkem Remestyp v průběhu těhotenství je kontraindikována.  
Přípravek Remestyp by neměl být podáván kojícím ženám neboť informace o přestupu přípravku 
Remestyp  do mateřského mléka nejsou dostačující. Lékař na základě posouzení prospěšnosti kojení 
pro dítě a prospěšnosti pro matku rozhodne, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání 
přípravku Remestyp. 
 
Poraďte se se svým lékařem dříve než začnete užívat jakýkoli lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 
Účinky nejsou známy.  
 
Přípravek Remestyp obsahuje sodík. 
Množství podaného sodíku je závislé na podané dávce. 
1 ml přípravku obsahuje 3,65 mg sodíku, tj. méně než 1 mmol sodíku (23 mg). 
 
3. 

Jak se  přípravek Remestyp používá 

 
Remestyp je lék, který se používá v nemocnicích a může být podán pouze kvalifikovanými 
pracovníky. 
 
Obvyklá dávka přípravku Remestyp  u akutního krvácení z jícnových varixů je 2 mg s následnou 
dávkou 1 nebo 2 mg každé 4 hodiny do zástavy krvácení po dobu 24 hod. Léčba by měla trvat 
maximálně 48 hodin. Po podání úvodní dávky může být dávkování upraveno podle vaší tělesné 
hmotnosti nebo v případě výskytu nežádoucích účinků.   
 
Krvácení z jícnových varixů: 
1,0  mg  (1  000  g)  každých  4-6  hodin,  po  dobu  3-5  dnů.  Jako  prevence  recidivy  krvácení  se 
doporučuje  pokračovat  v  léčbě,  dokud  není  krvácení  kontrolováno  po  dobu  24-48  hodin.  Dávka  se 
aplikuje intravenózně, obvykle ve formě bolu, lze ji podávat i v krátkodobé infúzi.  
 
Ostatní krvácení z gastrointestinálního traktu:  
1,0  mg  (1  000  g)  každých  4-6  hodin.  Přípravek  lze  použít  také  jako  první  pomoc  v  terénu  při 
klinickém podezření na krvácení z horní části GIT.  
 
Krvácení ze splanchnické oblasti u dětí:  
Obvyklá dávka se pohybuje mezi 8-20  g/kg hmotnosti podávaná v intervalech 4-8 hodin. Podávání 
by  mělo  trvat  po  dobu  krvácení,  obecně  lze  doporučit  obdobný  postup  jako  u  krvácení  v  dospělém 
věku.  Při sklerotizaci  jícnových  varixů  se  podává  jednorázově  dávka  20  g/kg  hmotnosti  ve  formě 
bolu.  
 
Krvácení z urogenitálního ústrojí:  

 

3/4 

   

Dávkovací  rozmezí  je  poměrně  široké  vzhledem  k  různé  aktivitě  plazmatických  a  tkáňových 
endopeptidáz.  
Dávky se proto pohybují v rozmezí 0,2-1,0 mg (200-1 000  g) podávaných v intervalech 4-6 hodin. 
U juvenilní metrorhagie se podávají dávky 5-20  g/kg tělesné hmotnosti. 
 
Přípravek by měl být podáván intravenózně
 
Lokální použití při gynekologických operacích:  
Dávka  0,4  mg  (400  g)  se  doplní  do  10 ml  fyziologickým  roztokem  a  aplikuje  se  intracervikálně 
a/nebo paracervikálně. Účinek takto aplikovaného přípravku se začíná projevovat asi za 5-10 minut. 
Podle potřeby je možné dávku zvýšit nebo opakovat.  
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů ze 100 léčených) jsou : 
-  bolest hlavy 
-  bradykardie (příliš pomalý srdeční tep) 
-  zvýšený krevní tlak 
-  periferní zúžení cév (nedostatečné prokrvení kůže) projevující se bledostí 
-  přechodná bolest břicha 
-  přechodný průjem  
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů z 1000 léčených) jsou : 
-  nízká krevní sodíková úroveň pokud není kontrolována bilance tekutin  
-  nepravidelný srdeční rytmus 
-  zvýšená tepová frekvence 
-  bolest na hrudi 
-  infarkt myokardu (infarkt) 
-  plicní edém 
-  torsade de pointes (aktutní sdrdeční příhoda) 
-  srdeční selhání (příznaky zahrnují problémy s dýcháním, únavu a oteklé kotníky) 
-  nedostatečný tok krve ve střevě 
-  periférní cyanóza (namodralé zbarvení kůže způsobené nedostatkem kyslíku)  
-  návaly horka 
-  dýchací potíže a respirační selhání (obtíže při dýchání) 
-  přechodná nevolnost 
-  občasné zvracení 
-  kožní nekrózy  
-  kontrakce dělohy  
-  snížení průtoku krve dělohou 
-  nekrózy v místě vpichu 

 

 
Vzácně se vyskytující nežádoucí účinky (u 1 až 10 pacientů z 10 000) jsou: 
-  dušnost (dýchací obtíže) 
 
 

Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 

 

4/4 

   

nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  

 
 
5. 

Jak přípravek Remestyp uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah  dětí.  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, vyznačené na obalu. Doba použitelnosti 
se vztahuje na poslední den uvedeného měsíce.  
 
Uchovávejte  v chladničce  (2-8  °C).  Uchovávejte ampulky  v krabičce,  aby  byl  přípravek  chráněn 
před světlem. Chraňte před mrazem.   
Po dobu jednoho měsíce je možné uchovávat přípravek při teplotě do 25 °C (např. v sanitce). 
 
6. 

Obsah balení a další informace  

 
Co přípravek Remestyp obsahuje 

-  Léčivou látkou je: terlipressinum 0,10 mg 

ve formě  terlipressini acetas

 

v 1 ml injekčního 

roztoku. 

     Pomocnými látkami jsou: chlorid sodný, kyselina octová 98%, trihydrát octanu sodného, 

voda na injekci.  

 
 
Jak přípravek Remestyp vypadá a co obsahuje toto balení  
Přípravek je je čirý, bezbarvý, injekční roztok. 
  
Remestyp 0,2      5 x 2 ml   
Remestyp 1,0      5 x 10 ml   
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:  
 
Ferring – Léčiva, a.s. 
K Rybníku 475 
252 42 Jesenice u Prahy, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 24.9.2014. 
 

Recenze

Recenze produktu REMESTYP 1,0 5X10ML/1MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu REMESTYP 1,0 5X10ML/1MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám