Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Hormonální léky

REMESTYP 1,0 5X10ML/1MG Injekční roztok

Kód výrobku: 19776

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - REMESTYP 1,0 5X10ML/1MG Injekční roztok

sp.zn.sukls391416/2017

Příbalová informace: informace pro pacienta

REMESTYP 0,2 mg injekční roztok

REMESTYP 1

mg injekční roztok

(terlipressinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Remestyp a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Remestyp používat
 3. Jak se přípravek Remestyp používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Remestyp uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Remestyp a k čemu se používá

Přípravek Remestyp je čirý, bezbarvý, injekční roztok obsahující léčivou látku terlipresin.

Po injekci do krevního oběhu se aktivní látka, terlipresin rozštěpí a uvolní se látka, zvaná lypresin. Dojde k tomu ve stěnách krevních cév, což způsobí jejich zúžení a omezení průtoku krve do postižených žil a tím sníží se krvácení.

Přípravek se používá pro léčbu:

 • Krvácení z trávicího a urogenitálního ústrojí - např. z jícnových varixů, gastrických a duodenálních vředů, při funkčních a jiných metroragiích, při porodu a potratu apod.
 • Krvácení spojená s operacemi, zvláště v oblasti břicha a malé pánve.
 • Místní použití při gynekologických operacích např. na čípku děložním.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Remestyp používat

Nepoužívejte přípravek Remestyp

 • jestliže jste alergický(á) na terlipressin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
  • při těhotenství

Upozornění a opatření

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Remestyp je zapotřebí

 • jestliže trpíte vyšším krevním tlakem
  • jestliže trpíte srdečním onemocněním
 • u dětí a starších pacientů musí být z důvodu omezených zkušeností dbáno zvláštní opatrnosti během léčby
 • při septickém šoku . Septický šok je závažný stav způsobený sníženým průtokem krve a snížením tlaku krve jako následek závažné infekce.

Oznamte svému lékaři, jestliže se některý z výše uvedených stavů týká Vás. V průběhu léčby přípravkem Remestyp Vám bude stále kontrolován krevní tlak, srdeční tep a rovnováha tekutin.

Další léčivé přípravky a přípravek Remestyp

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v v nedávné době

užíval(a),

nebo které možná budete užívat.

Obzvlášť je důležité informovat svého lékaře, jestliže užíváte jakékoli léky na léčbu srdce (např. propofol nebo beta-blokátory), neboť jejich účinek se při současném použití s přípravkem Remestyp zvyšuje.

Těhotenstvi a kojení

Léčba přípravkem Remestyp se nesmí v průběhu těhotenství podávat. Přípravek Remestyp nemá být podáván kojícím ženám, neboť informace o přestupu přípravku Remestyp do mateřského mléka nejsou dostačující. Lékař na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti pro matku rozhodne, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání přípravku Remestyp.

Poraďte se se svým lékařem dříve než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není relevantní. Remestyp je lék, který se používá pouze v nemocnicích.

Přípravek Remestyp obsahuje sodík.

Množství podaného sodíku je závislé na podané dávce. 1 ml přípravku obsahuje 3,65 mg sodíku, tj. méně než 1 mmol sodíku (23 mg).

3. Jak se přípravek Remestyp používá

Remestyp je lék, který se používá v nemocnicích a může být podán pouze kvalifikovanými pracovníky.

Obvyklá dávka přípravku Remestyp u akutního krvácení z jícnových varixů je 2 mg s následnou dávkou 1 nebo 2 mg každé 4 hodiny do zástavy krvácení po dobu 24 hod. Léčba by měla trvat maximálně 48 hodin. Po podání úvodní dávky může být dávkování upraveno podle Vaší tělesné hmotnosti nebo v případě výskytu nežádoucích účinků.

Krvácení z jícnových varixů:

1 mg (1 000 g) každých 4-6 hodin, po dobu 3-5 dnů. Jako prevence recidivy krvácení se doporučuje

pokračovat v léčbě, dokud není krvácení kontrolováno po dobu 24-48 hodin. Dávka se podává intravenózně (podání do žíly), obvykle ve formě bolu (jednorázové dávky léku), lze ji podávat i v krátkodobé infuzi.

Ostatní krvácení z trávicího ústrojí:

1 mg (1 000 g) každých 4-6 hodin. Přípravek lze použít také jako první pomoc v terénu při klinickém

podezření na krvácení z horní části trávicího ústrojí.

Krvácení ze splanchnické oblasti u dětí:

Obvyklá dávka se pohybuje mezi 8-20 g/kg tělesné hmotnosti podávaná v intervalech 4-8 hodin. Podávání by mělo trvat po dobu krvácení, obecně lze doporučit obdobný postup jako u krvácení v dospělém věku. Při sklerotizaci jícnových varixů se podává jednorázově dávka 20 g/kg tělesné hmotnosti ve formě bolu (jednorázové dávky léku).

Krvácení z urogenitálního ústrojí:

Dávkovací rozmezí je poměrně široké vzhledem k různé aktivitě plazmatických a tkáňových endopeptidáz. Dávky se proto pohybují v rozmezí 0,2-1,0 mg (200-1 000 g) podávaných v intervalech 4-6 hodin. U juvenilní metroragie se podávají dávky 5-20 g/kg tělesné hmotnosti.

Přípravek má být podáván intravenózně.

Lokální použití při gynekologických operacích:

Dávka 0,4 mg (400 g) se doplní do 10 ml fyziologickým roztokem a aplikuje se intracervikálně a/nebo paracervikálně. Účinek takto aplikovaného přípravku se začíná projevovat asi za 5-10 minut. Podle potřeby je možné dávku zvýšit nebo opakovat.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů ze 100 léčených) jsou :

 • bolest hlavy
 • bradykardie (příliš pomalý srdeční tep)
 • zvýšený krevní tlak
 • periferní zúžení cév (nedostatečné prokrvení kůže) projevující se bledostí
 • přechodná bolest břicha
 • přechodný průjem

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů z 1000 léčených) jsou :

 • nízká krevní sodíková úroveň pokud není kontrolována bilance tekutin
 • nepravidelný srdeční rytmus
 • zvýšená tepová frekvence
 • bolest na hrudi
 • infarkt myokardu (infarkt)
 • plicní edém
 • torsade de pointes (akutní srdeční příhoda)
 • srdeční selhání (příznaky zahrnují problémy s dýcháním, únavu a oteklé kotníky)
 • nedostatečný tok krve ve střevě
 • periférní cyanóza (namodralé zbarvení kůže způsobené nedostatkem kyslíku)
 • návaly horka
 • dýchací potíže a respirační selhání (obtíže při dýchání)
 • přechodný pocit na zvracení
 • občasné zvracení
 • kožní nekrózy
 • kontrakce dělohy
 • snížení průtoku krve dělohou
 • nekrózy v místě vpichu

Vzácně se vyskytující nežádoucí účinky (u 1 až 10 pacientů z 10 000) jsou:

 • dušnost (dýchací obtíže)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Remestyp uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje na poslední den uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem. Po dobu jednoho měsíce je možné uchovávat přípravek při teplotě do 25 °C (např. v sanitce).

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Remestyp obsahuje

 • Léčivou látkou je: terlipressinum 0,10 mg ve formě terlipressini acetas v 1 ml injekčního roztoku. Pomocnými látkami jsou: chlorid sodný, kyselina octová 98%, trihydrát octanu sodného, voda pro injekci.

Jak přípravek Remestyp vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek je čirý, bezbarvý, injekční roztok.

Remestyp 0,2 mg 5 x 2 ml Remestyp 1 mg 5 x 10 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Ferring - Léčiva, a.s. K Rybníku 475 252 42 Jesenice u Prahy, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16. 1. 2018

Informace o produktu

Výrobce: FERRING-LÉČIVA A.S., JESENICE U PRAHY
Kód výrobku: 19776
Kód EAN: 8595029600239
Kód SÚKL: 44357
Držitel rozhodnutí: FERRING-LÉČIVA A.S., JESENICE U PRAHY

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Krvácení z trávicího a urogenitálního ústrojí - např. z jícnových varixů, gastrických a duodenálních vředů, při funkčních a jiných metroragiích, při porodu a potratu apod. Krvácení spojená s operacemi, zvláště v oblasti břicha a malé pánve. Lokální použití při gynekologických operacích např. na čípku děložním.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

REMESTYP 1,0 5X10ML/1MG Injekční roztok – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu REMESTYP 1,0 5X10ML/1MG Injekční roztok zobrazíte nebo stáhnete zde: REMESTYP 1,0 5X10ML/1MG Injekční roztok.pdf

Recenze

Recenze produktu REMESTYP 1,0 5X10ML/1MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu REMESTYP 1,0 5X10ML/1MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám