Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

REMERON SOLTAB 30 MG 30X30MG Tablety rychle rozp.

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15014

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: N.V.ORGANON, OSS
Kód výrobku: 15014
Kód EAN: 8595145700462
Kód SÚKL: 23126
Držitel rozhodnutí: N.V.ORGANON, OSS
Přípravek je určen k léčbě deprese.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

1/10 

 

Sp.zn.sukls54439/2017 

 

Příbalová informace: Informace pro pacienta 

 

Remeron SolTab 15 mg 
Remeron SolTab 30 mg 
Remeron SolTab 45 mg 

tablety dispergovatelné v ústech 

Mirtazapinum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je přípravek Remeron SolTab a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Remeron SolTab užívat 

3. 

Jak se přípravek Remeron SolTab užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Remeron SolTab uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Remeron SolTab a k čemu se používá 

 
Remeron SolTab patří do skupiny léků označovaných jako antidepresiva. 
Remeron SolTab je určen k léčbě deprese u dospělých. 
Přípravek Remeron SolTab začíná účinkovat po 1 až 2 týdnech. První známky zlepšení můžete pocítit 
až po 2 až 4 týdnech. Jestliže se nezačnete cítit lépe nebo se budete cítit hůře po 2 až 4 týdnech léčby, 
sdělte to svému lékaři. Více informací naleznete v bodě 3 v části „Kdy můžete očekávat zlepšení“. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Remeron SolTab užívat 

 
Neužívejte přípravek Remeron SolTab: 

 

jestliže jste alergický(á) na mirtazapin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). Pokud je to Váš případ, musíte to sdělit svému lékaři dříve, než začnete 
přípravek Remeron SolTab užívat. 

 

jestliže užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) (během minulých dvou týdnů) léčivé 
přípravky nazývané inhibitory monoaminooxidázy (inhibitory MAO). 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Remeron SolTab se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek Remeron SolTab by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let, protože jeho účinnost 
nebyla prokázána. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny 
přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, 
sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Váš 

2/10 

 

lékař přesto může přípravek Remeron SolTab pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je 
v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal přípravek Remeron SolTab pacientovi do 18 let a 
chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří 
jsou léčeni přípravkem Remeron SolTab, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, 
měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku 
Remeron SolTab ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této 
věkové skupině prokázány. Při léčbě přípravkem Remeron SolTab byl navíc v této věkové kategorii 
v porovnání s dospělými častěji pozorován významný přírůstek tělesné hmotnosti. 
 
Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese 
Pokud trpíte depresemi, můžete někdy mít sebepoškozující nebo sebevražedné myšlenky. Mohou 
narůstat, když poprvé začínáte užívat antidepresiva, neboť tyto léčivé přípravky potřebují čas na to, 
aby začaly působit, obvykle kolem dvou týdnů, ale někdy i déle. 
S větší pravděpodobností se tak můžete cítit: 

 

pokud jste v minulosti měl(a) myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškození. 

 

pokud jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukázaly zvýšené riziko sebevražedného 
chování u dospělých mladších 25 let s psychiatrickými stavy, kteří byli léčeni antidepresivy. 

→ Pokud někdy máte myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, ihned kontaktujte svého lékaře 
nebo jděte rovnou do nemocnice. 
 
Můžete zjistit, že je přínosné říci svým příbuzným nebo přátelům, že trpíte depresivní poruchou a 
požádat je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Můžete je požádat, aby Vám řekli, pokud se 
budou domnívat, že se Vaše deprese zhoršila, nebo pokud mají obavy ze změn Vašeho chování. 
 
Rovněž věnujte zvláštní pozornost u přípravku Remeron SolTab 

 

jestliže máte nebo jste někdy měl(a) některé z následujících stavů. 

→ Pokud jste to již neudělal(a), řekněte Vašemu lékaři o těchto stavech dříve, než začnete 
užívat přípravek Remeron SolTab 
- záchvaty (epilepsie). Pokud se u Vás vyskytnou záchvaty nebo budou Vaše záchvaty častější, 
přestaňte užívat přípravek Remeron SolTab a okamžitě kontaktujte svého lékaře; 
- onemocnění jater, včetně žloutenky. Pokud se žloutenka objeví, přestaňte užívat přípravek 
Remeron SolTab a okamžitě kontaktujte svého lékaře; 
- onemocnění ledvin
- onemocnění srdce nebo nízký krevní tlak
- schizofrenie. Pokud se psychotické příznaky, jako jsou paranoidní myšlenky, stanou častějšími 
nebo vážnějšími, ihned kontaktujte svého lékaře; 
- bipolární afektivní porucha (střídání období nadměrné/přílišné aktivity a depresivní nálady). 
Pokud se začnete cítit nadměrně aktivně a vybuzeně, přestaňte užívat přípravek Remeron 
SolTab a okamžitě kontaktujte svého lékaře; 
- diabetes (cukrovka) (může být třeba upravit Vaši dávku inzulínu nebo dalších 
antidiabetických přípravků); 
- oční onemocnění, jako je zvýšený nitrooční tlak (zelený oční zákal - glaukom); 
- problémy s močením, které mohou být způsobeny zvětšenou prostatou. 

- určité typy srdečních onemocnění, které mohou měnit Váš srdeční rytmus, nedávný srdeční 
záchvat, srdeční selhání nebo užívání léků, které mohou měnit srdeční rytmus, 

 

jestliže se u Vás objeví příznaky infekce, jako je nevysvětlitelná vysoká horečka, bolesti v krku, 
vřídky v ústech. 

→ Přestaňte užívat přípravek Remeron SolTab a konzultujte okamžitě s Vaším lékařem 
vyšetření krve.  
Ve vzácných případech mohou být tyto příznaky známkami poruch produkce krevních buněk 
v kostní dřeni. I když vzácně, mohou se tyto příznaky nejčastěji objevit po 4 - 6 týdnech léčby.  

 

jestliže jste starší člověk. Můžete být více vnímavý(á) k vedlejším účinkům antidepresiv. 

 

3/10 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Remeron SolTab 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Neužívejte přípravek Remeron SolTab v kombinaci s: 

 

inhibitory monoaminooxidázy (inhibitory MAO). Také neužívejte přípravek Remeron SolTab 
během dvou týdnů od ukončení léčby inhibitory MAO. Pokud přestanete užívat přípravek 
Remeron SolTab, neužívejte inhibitory MAO během následujících dvou týdnů. 

Příklady inhibitorů MAO jsou moklobemid, tranylcypromin (oba jsou antidepresiva) a selegilin 
(používán při Parkinsonově chorobě). 
 

Buďte opatrní při užívání přípravku Remeron SolTab v kombinaci s: 

 

antidepresivy, jako jsou SSRI, venlafaxin a L-tryptofan nebo triptany (užívané k léčbě 
migrény), tramadolem (lék proti bolesti), linezolidem (antibiotikum), lithiem (užívané k léčbě 
některých psychiatrických stavů), methylenovou modří (používá se při léčbě vysokých hladin 
methemoglobinu v krvi) a přípravky s obsahem třezalky tečkované – Hypericum 
perforatum 
(rostlinný prostředek proti depresi). Ve velmi vzácných případech může sám 
Remeron SolTab nebo Remeron SolTab v kombinaci s těmito léčivými přípravky vést 
k takzvanému serotoninovému syndromu. Některé příznaky tohoto syndromu jsou: 
nevysvětlitelná horečka, pocení, zrychlení srdeční činnosti, průjem, (nekontrolovatelné) stahy 
svalstva, třesavka, abnormálně zesílené reflexy, neklid, změny nálad a bezvědomí. Pokud se u 
Vás objevila kombinace těchto příznaků, sdělte to okamžitě svému lékaři. 

 

antidepresivem nefazodon. To může zvýšit koncentraci přípravku Remeron SolTab ve Vaší 
krvi. Informujte lékaře, pokud tento lék užíváte. Může být zapotřebí snížit dávku přípravku 
Remeron SolTab a po ukončení užívání nefazodonu opět zvýšit dávku přípravku Remeron 
SolTab. 

 

přípravky proti úzkosti a nespavosti jako jsou benzodiazepiny; 
přípravky proti schizofrenii jako je olanzapin; 
přípravky proti alergiím jako je cetirizin; 
přípravky proti silné bolesti jako je morfin. 
V kombinaci s těmito přípravky může přípravek Remeron SolTab způsobit zesílení ospalosti 
navozené těmito přípravky. 

 

léky proti infekci; léky k léčbě bakteriálních infekcí (jako je erythromycin), léky k léčbě 
plísňových infekcí (jako je ketokonazol) a infekce HIV/AIDS (jako jsou inhibitory HIV 
proteázy) a léky k léčbě žaludečních vředů (jako je cimetidin). 
Užívání těchto přípravků spolu s přípravkem Remeron SolTab může zapříčinit zvýšení množství 
přípravku Remeron SolTab v krvi. Informujte lékaře, pokud užíváte tyto přípravky. Může být 
zapotřebí snížit dávku přípravku Remeron SolTab a po ukončení užívání těchto přípravků opět 
zvýšit dávku přípravku Remeron SolTab. 

 

léky proti epilepsii, jako je karbamazepin a fenytoin; 

 

léky proti tuberkulóze, jako je rifampicin. 
V kombinaci s přípravkem Remeron SolTab mohou tyto přípravky snížit koncentraci přípravku 
Remeron SolTab v krvi. Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z těchto léčivých 
přípravků. Může být zapotřebí zvýšit dávku přípravku Remeron SolTab nebo poté, co tyto 
přípravky již nejsou užívány, opět snížit dávku přípravku Remeron SolTab. 

 

léky k prevenci srážlivosti krve, jako je warfarin. 

 

Remeron SolTab může zvýšit účinek warfarinu v krvi. Informujte svého lékaře, pokud užíváte 
tento přípravek. V případě společného užívání s tímto přípravkem je doporučeno, aby Váš lékař 
pečlivě sledoval Vaši krev. 

 

léky, které mohou ovlivnit srdeční rytmus, jako jsou určitá antibiotika nebo některá 
antipsychotika. 

 
Přípravek Remeron SolTab s jídlem a alkoholem 
Můžete se cítit ospalý(á), pokud pijete alkohol a užíváte přípravek Remeron SolTab. 
Bude Vám doporučeno nepít žádný alkohol. 
Můžete užívat přípravek Remeron SolTab s jídlem i bez něj. 

4/10 

 

 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Omezená zkušenost s podáváním přípravku Remeron SolTab těhotným ženám nenaznačuje zvýšení 
rizika. Nicméně je nutná opatrnost, pokud je užíván během těhotenství. 
Pokud užíváte přípravek Remeron SolTab do porodu nebo krátce před porodem, mělo by být Vaše dítě 
pod dohledem vzhledem k možným nežádoucím účinkům. 
Užívání podobných látek (tzv. SSRI) během těhotenství může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného 
zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců, který se projevuje zrychleným 
dýcháním a promodráním kůže. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po porodu. 
Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte porodní asistentku a/nebo lékaře. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Remeron SolTab může snížit Vaši pozornost a schopnost koncentrace (soustředění). Ujistěte se, že 
Vaše schopnosti nejsou ovlivněny, než začnete řídit dopravní prostředek nebo obsluhovat stroje. 
Jestliže lékař předepíše přípravek Remeron SolTab pacientovi mladšímu 18 let, ujistěte se, že jeho 
pozornost a schopnost koncentrace nejsou ovlivněny předtím než se stane účastníkem dopravního 
provozu (např. na jízdním kole). 
 
Remeron SolTab obsahuje zrněný cukr, obsahující sacharózu. 
Remeron SolTab obsahuje zrněný cukr, obsahující sacharózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte 
nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek 
užívat. 
 
Remeron SolTab obsahuje aspartam, zdroj fenylalaninu. 
Remeron SolTab obsahuje aspartam, zdroj fenylalaninu. Ten může být škodlivý pro pacienty 
s fenylketonurií. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Remeron SolTab užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Kolik užívat 
Doporučená počáteční dávka je 15 nebo 30 mg každý den.
 Váš lékař Vám může po několika dnech 
doporučit tuto dávku zvýšit, až do výše pro Vás nejúčinnější dávky (mezi 15 až 45 mg za den). 
Dávkování je obvykle stejné pro všechny věkové skupiny. Nicméně pokud jste starší pacient(ka) nebo 
pokud máte onemocnění ledvin nebo jater, Váš lékař může dávku upravit. 
 
Kdy užívat přípravek Remeron SolTab 
→ Užívejte přípravek Remeron SolTab každý den ve stejný čas. 
Nejlépe užívejte přípravek Remeron SolTab v jedné denní dávce večer před spaním. Nicméně, Váš 
lékař Vám může doporučit rozdělit dávku přípravku Remeron SolTab - jednou ráno a jednou večer 
před spaním. Vyšší dávka by měla být podána před spaním. 
 
Tablety dispergovatelné v ústech se užívají následovně: 
Užívejte tablety ústně. 
 

5/10 

 

1.  

Nerozdrťte tabletu dispergovatelnou v ústech 

Neprotlačujte tabletu dispergovatelnou v ústech blistrem, aby nedošlo k jejímu rozdrcení (Obrázek A). 

Obr. A 

 

 
2. 

Odtrhněte jeden dílek s tabletou 

Každý blistr obsahuje 6 dílků obsahujících tabletu, oddělených perforací. Odtrhněte jeden dílek 
s tabletou podél perforace (Obrázek 1). 

Obr. 1  

 

 
3. 

Sloupněte fólii 

Opatrně sloupněte fólii, začněte v rohu označeném šipkou (Obrázky 2 a 3). 

Obr. 2  

 

 

Obr. 3  

 

 

6/10 

 

4. 

Vyjměte tabletu dispergovatelnou v ústech 

Tabletu dispergovatelnou v ústech vyjměte z blistru suchýma rukama a vložte na jazyk (Obrázek 4). 

Obr. 4  

 

Tableta se rychle rozpadne a je možno ji spolknout i bez zapití vodou. 

 
Kdy můžete očekávat zlepšení 
Obvykle trvá přípravku Remeron SolTab 1 až 2 týdny, než začne působit a první známky zlepšení 
můžete pocítit po 2 až 4 týdnech léčby. 
Je důležité hovořit se svým lékařem o účincích přípravku Remeron SolTab během prvních několika 
týdnů léčby: 
→ po 2 až 4 týdnech užívání přípravku Remeron SolTab si pohovořte se svým lékařem, jak na Vás 
přípravek působí. 
Pokud se stále necítíte lépe, může Vám Váš lékař předepsat vyšší dávku. V tomto případě si po dalších 
2 až 4 týdnech opět pohovořte se svým lékařem. Budete potřebovat užívat přípravek Remeron SolTab, 
dokud Vaše příznaky deprese nezmizí, obvykle 4 až 6 měsíců. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Remeron SolTab, než jste měl(a) 
→ Pokud jste Vy, nebo někdo jiný, užil(a) více přípravku Remeron SolTab, než jste měl(a), zavolejte 
ihned svého lékaře. 
Nejpravděpodobnější známky předávkování přípravkem Remeron SolTab (bez kombinace s jinými 
léčivými přípravky nebo alkoholem) jsou ospalost, dezorientace a zrychlená srdeční činnost
Příznaky možného předávkování mohou zahrnovat změny ve Vašem srdečním rytmu (rychlý, 
nepravidelný srdeční tep) a/nebo mdloby, což mohou být příznaky život ohrožujícího stavu zvaného 
torsades de pointes. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Remeron SolTab 
Pokud máte užívat Vaši dávku přípravku Remeron SolTab jednou denně: 

 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

 

Užijte Vaši další dávku v obvyklý čas. 

 
Pokud máte užívat Vaši dávku přípravku Remeron SolTab dvakrát denně: 

 

pokud zapomenete užít ranní dávku, jednoduše si ji vezměte spolu s večerní dávkou. 

 

pokud zapomenete užít večerní dávku, neberte si ji další den s ranní dávkou; vynechte ji a 
pokračujte v léčbě normálními dávkami ráno a večer. 

 

pokud zapomenete užít obě dávky, nesnažte se vynechané dávky nahradit. Vynechejte obě 
dávky a další den pokračujte v léčbě normálními dávkami ráno a večer. 

 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Remeron SolTab 
→ Přestaňte užívat přípravek Remeron SolTab pouze po konzultaci s Vaším lékařem.  
Pokud přestanete příliš brzy, Vaše deprese se může vrátit. Pokud se začnete cítit dobře, řekněte to 
svému lékaři. Váš lékař rozhodne, kdy může být léčba ukončena. 
Nepřestávejte náhle užívat přípravek Remeron SolTab, i když Vaše deprese ustoupila. Pokud náhle 
ukončíte léčbu přípravkem Remeron SolTab, můžete mít pocit na zvracení, mít závrať, být neklidný(á) 

7/10 

 

nebo úzkostný(á) a mít bolesti hlavy. Těmto příznakům se můžete vyhnout při pozvolném vysazování. 
Váš lékař Vám sdělí, jak snižovat dávky pozvolna. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pokud se setkáte s jakýmkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte užívat 
mirtazapin a okamžitě to sdělte svému lékaři. 
 
Méně časté 
(mohou postihnout až 1 ze 100 osob): 

 

pocit povznesené nálady nebo emočně „na vrcholu“ (mánie) 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob): 

 

žluté zabarvení očí nebo kůže; může být příznakem narušené funkce jater (žloutenka) 

 
Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit): 

 

známky infekce, jako je náhlá nevysvětlitelná vysoká horečka, bolest v krku a vřídky v ústech 
(agranulocytóza). Ve vzácných případech může mirtazapin způsobit poruchu tvorby krevních 
buněk (útlum kostní dřeně). Někteří lidé se stanou méně odolnými proti infekci, protože 
mirtazapin může způsobit dočasný nedostatek bílých krvinek (granulocytopenie). Ve vzácných 
případech může mirtazapin způsobit nedostatek červených a bílých krvinek, stejně jako 
krevních destiček (aplastická anemie), nedostatek krevních destiček (trombocytopenie) nebo 
zvýšení počtu bílých krvinek (eozinofilie). 

 

epileptický záchvat (křeče) 

 

kombinace příznaků jako je nevysvětlitelná horečka, pocení, zrychlená srdeční činnost, průjem, 
(neovladatelné) stahy svalstva, třesavka, abnormálně zesílené reflexy, neklid, změny nálady, 
bezvědomí a zvýšené slinění. Ve velmi vzácných případech mohou být tyto příznaky známkou 
serotoninového syndromu. 

 

sebepoškozující nebo sebevražedné myšlenky 

 

závažné kožní reakce (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza) 

 
Další možné nežádoucí účinky mirtazapinu jsou: 
 
Velmi časté 
(mohou postihnout více než 1 z 10 osob): 

 

zvýšení chuti k jídlu a přírůstek tělesné hmotnosti 

 

ospalost nebo spavost 

 

bolest hlavy 

 

sucho v ústech 

 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob): 

 

letargie (spavost, netečnost) 

 

závrať 

 

třes nebo chvění 

 

nevolnost 

 

průjem 

 

zvracení 

 

zácpa 

 

vyrážka nebo kožní výsev (exantém) 

 

bolest kloubů (artralgie) nebo svalů (myalgie) 

8/10 

 

 

bolest zad 

 

pocit závratě nebo mdloby, když prudce vstanete (ortostatická hypotenze) 

 

otoky (typicky kotníků nebo nohou) jako následek nahromadění tekutin (edém) 

 

únava 

 

živé sny 

 

zmatenost 

 

pocit úzkosti 

 

problémy se spaním 

 
Méně časté 
(mohou postihnout až 1 ze 100 osob): 

 

zvláštní pocity na kůži např. pálení, bodání, lechtání nebo brnění (parestézie) 

 

neklidné nohy (nepříjemné pocity v nohou nutící k pohybu) 

 

mdloba (synkopa) 

 

pocit necitlivosti v ústech (orální hypestézie) 

 

nízký krevní tlak 

 

noční můry 

 

pocit neklidu 

 

halucinace 

 

naléhavá potřeba pohybu 

 
Vzácné 
(mohou postihnout až 1 z 1000 osob): 

 

svalové záškuby nebo stahy (myoklonus) 

 

agresivita 

 

bolest břicha a nevolnost, to může naznačovat zánět slinivky břišní (pankreatitida) 

 
Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit): 

 

zvláštní pocity v ústech (orální parestézie) 

 

zduření v ústech (otok úst) 

 

otoky po celém těle (generalizované otoky) 

 

lokální otoky 

 

snížení hladiny sodíku v krvi (hyponatremie) 

 

nepřiměřená sekrece antidiuretického hormonu 

 

závažné kožní reakce (bulózní dermatitida, erythema multiforme) 

 

náměsíčnost (somnambulismus) 

 

porucha řeči 

 

zvýšené hladiny kreatinkinázy v krvi 

 

potíže s vylučováním moči (zadržování moči) 

 

svalová bolest, ztuhlost a/nebo slabost, ztmavnutí nebo zbarvení moči (rhabdomyolýza) 

 
Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících 
U dětí mladších 18 let byly v klinických studiích běžně pozorovány následující nežádoucí účinky: 
významné zvýšení tělesné hmotnosti, kopřivka a zvýšení hladiny triglyceridů v krvi. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 

9/10 

 

 
5. 

Jak přípravek Remeron SolTab uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Remeron SolTab obsahuje 

 

Léčivou látkou je mirtazapinum (mirtazapin). 
Remeron SolTab 15 mg, tablety dispergovatelné v ústech, obsahují mirtazapinum 15 mg v jedné 
tabletě dispergovatelné v ústech. 
Remeron SolTab 30 mg, tablety dispergovatelné v ústech, obsahují mirtazapinum 30 mg v jedné 
tabletě dispergovatelné v ústech. 
Remeron SolTab 45 mg, tablety dispergovatelné v ústech, obsahují mirtazapinum 45 mg v jedné 
tabletě dispergovatelné v ústech. 

 

Dalšími složkami jsou zrněný cukr, hypromelóza, povidon K30, magnesium-stearát, 
methakrylátový kopolymer typ E, aspartam (E951), bezvodá kyselina citronová, krospovidon 
(typ A), mannitol (E421), mikrokrystalická celulóza, přírodní a syntetické pomerančové aroma 
(č. SN027512) a hydrogenuhličitan sodný. 

 

Jak přípravek Remeron SolTab vypadá a co obsahuje toto balení 
Remeron SolTab jsou tablety dispergovatelné v ústech. 
 
Remeron SolTab 15 mg tablety dispergovatelné v ústech jsou kulaté, bílé, se zkosenými 
hranami, označené na jedné straně kódem „TZ1“. 
Remeron SolTab 30 mg tablety dispergovatelné v ústech jsou kulaté, bílé, se zkosenými 
hranami, označené na jedné straně kódem „TZ2“. 
Remeron SolTab 45 mg tablety dispergovatelné v ústech jsou kulaté, bílé, se zkosenými 
hranami, označené na jedné straně kódem „TZ4“. 
 
Tablety dispergovatelné v ústech jsou baleny v perforovaných jednodávkových blistrech odolných 
vůči dětem. 
 
Pro přípravek Remeron SolTab 15, 30 a 45 mg jsou dostupná následující balení: 6, 18, 30, 48, 90, 96 a 
180 tablet dispergovatelných v ústech (na trhu nemusí být všechny velikosti balení).  
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
N.V. Organon, Kloosterstraat 6, P.O. Box 20, 5340 BH Oss, Nizozemsko 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod názvem Remeron SolTab a 
pod těmito názvy: 
Rakousko, Česká republika, 

Remeron SolTab 

Finsko, Nizozemsko, 
Portugalsko, Rumunsko 
Belgie, Lucembursko 

Remergon SolTab 

10/10 

 

Dánsko, Island 

Remeron Smelt 

Německo 

Remergil SolTab 

Maďarsko, Itálie 

Remeron 

Irsko, Velká Británie 

Zispin SolTab 

Norsko, Švédsko 

Remeron-S 

Slovenská republika 

Remeron Soltab 

Španělsko 

Rexer Flas 

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1. 5. 2017. 

Recenze

Recenze produktu REMERON SOLTAB 30 MG 30X30MG Tablety rychle rozp.

Diskuze

Diskuze k produktu REMERON SOLTAB 30 MG 30X30MG Tablety rychle rozp.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám