Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

REMERON SOLTAB 15 MG 30X15MG Tablety rychle rozp. - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15013

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: N.V.ORGANON, OSS
Kód výrobku: 15013
Kód EAN: 8595145700455
Kód SÚKL: 23120
Držitel rozhodnutí: N.V.ORGANON, OSS
Přípravek je určen k léčbě deprese.

Příbalový leták

1/9

Sp. zn. sukls159427/2012, sukls159443/2012, sukls159486/2012

Příbalová informace: Informace pro pacienta

Remeron SolTab 15 mg
Remeron SolTab 30 mg
Remeron SolTab 45 mg
tablety dispergovatelné v ústech
Mirtazapinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.


Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Remeron SolTab a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Remeron SolTab užívat
3. Jak se přípravek Remeron SolTab užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Remeron SolTab uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Remeron SolTab a k čemu se používá

Remeron SolTab patří do skupiny léků označovaných jako antidepresiva.
Remeron SolTab je určen k léčbě deprese u dospělých.
Přípravek Remeron SolTab začíná účinkovat po 1 až 2 týdnech. První známky zlepšení můžete pocítit
až po 2 až 4 týdnech. Jestliže se nezačnete cítit lépe nebo se budete cítit hůře po 2 až 4 týdnech léčby,
sdělte to svému lékaři. Více informací naleznete v bodě 3 v části "Kdy můžete očekávat zlepšení".


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Remeron SolTab užívat

Neužívejte přípravek Remeron SolTab
jestliže jste alergický/á na mirtazapin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6). Pokud je to Váš případ, musíte to sdělit svému lékaři dříve, než začnete
přípravek Remeron SolTab užívat.
jestliže užíváte nebo jste v nedávné době užíval/a (během minulých dvou týdnů) léčivé
přípravky nazývané inhibitory monoaminooxidázy (inhibitory MAO).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Remeron SolTab se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Remeron SolTab je zapotřebí
Použití u dětí a dospívajících do 18 let
Přípravek Remeron SolTab by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let, protože jeho účinnost
nebyla prokázána. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny
přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu,
2/9

sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Váš
lékař přesto může přípravek Remeron SolTab pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v
jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal přípravek Remeron SolTab pacientovi do 18 let a
chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří
jsou léčeni přípravkem Remeron SolTab, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků,
měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku
Remeron SolTab ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této
věkové skupině prokázány.
Při léčbě přípravkem Remeron SolTab byl navíc v této věkové kategorii v porovnání s dospělými
častěji pozorován významný přírůstek hmotnosti.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese
Pokud jste depresivní, můžete někdy mít sebepoškozující nebo sebevražedné myšlenky. Mohou
narůstat, když poprvé začínáte užívat antidepresiva, neboť tyto léčivé přípravky potřebují čas na to,
aby začaly působit, obvykle kolem dvou týdnů, ale někdy i déle.
S větší pravděpodobností se tak můžete cítit:
pokud jste v minulosti měli myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškození.
pokud jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukázaly zvýšené riziko sebevražedného
chování u dospělých mladších 25 let s psychiatrickými stavy, kteří byli léčeni antidepresivy.
Pokud někdy máte myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, jděte přímo k Vašemu lékaři nebo
do nemocnice.

Můžete zjistit, že je přínosné říci svým příbuzným nebo přátelům, že trpíte depresivní poruchou a
požádat je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Můžete je požádat, aby Vám řekli, pokud se
budou domnívat, že se Vaše deprese zhoršila nebo pokud mají obavy ze změn Vašeho chování.

Rovněž věnujte zvláštní pozornost u přípravku Remeron SolTab
jestliže máte nebo jste někdy měli některé z následujících stavů.
Pokud jste to již neudělali, řekněte Vašemu lékaři o těchto stavech dříve, než začnete užívat
přípravek Remeron SolTab
- záchvaty (epilepsie). Pokud se u Vás vyskytnou záchvaty nebo budou Vaše záchvaty častější,
přestaňte užívat přípravek Remeron SolTab a okamžitě kontaktujte svého lékaře;
- onemocnění jater, včetně žloutenky. Pokud se žloutenka objeví, přestaňte užívat přípravek
Remeron SolTab a okamžitě kontaktujte svého lékaře;
- onemocnění ledvin;
- onemocnění srdce nebo nízký krevní tlak;
- schizofrenie. Pokud se psychotické příznaky, jako jsou paranoidní myšlenky, stanou častějšími
nebo vážnějšími, ihned kontaktujte svého lékaře;
- bipolární afektivní porucha (střídání období nadměrné/přílišné aktivity a depresivní nálady).
Pokud se začnete cítit nadměrně aktivně a vybuzeně, přestaňte užívat přípravek Remeron
SolTab a okamžitě kontaktujte svého lékaře;
- diabetes (cukrovka) (může být třeba upravit Vaši dávku inzulínu nebo dalších
antidiabetických přípravků);
- oční onemocnění, jako je zvýšený nitrooční tlak (zelený oční zákal, glaukom);
- problémy s močením, které mohou být způsobeny zvětšenou prostatou.
jestliže se objeví příznaky infekce, jako je nevysvětlitelná vysoká horečka, bolesti v krku,
vřídky v ústech.
Přestaňte užívat přípravek Remeron SolTab a konzultujte okamžitě s Vaším lékařem
vyšetření krve. Ve vzácných případech mohou být tyto příznaky známkami poruch produkce
krevních buněk v kostní dřeni. I když vzácně, mohou se tyto příznaky nejčastěji objevit po 4-
6 týdnech léčby.
jestliže jste starší člověk. Můžete být více vnímavý k vedlejším účinkům antidepresiv.

Další léčivé přípravky a přípravek Remeron SolTab
3/9

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala
nebo které možná budete užívat.

Neužívejte přípravek Remeron SolTab v kombinaci s:
inhibitory monoaminooxidázy (inhibitory MAO). Také neužívejte přípravek Remeron SolTab
během dvou týdnů od ukončení léčby inhibitory MAO. Pokud přestanete užívat přípravek
Remeron SolTab, neužívejte inhibitory MAO během následujících dvou týdnů.
Příklady inhibitorů MAO jsou moklobemid, tranylcypromin (oba jsou antidepresiva) a selegilin
(používán při Parkinsonově chorobě).

Buďte opatrní při užívání přípravku Remeron SolTab v kombinaci s:
antidepresivy, jako jsou SSRI, venlafaxin a L-tryptofan nebo triptany (užívané k léčbě
migrény), tramadolem (lék proti bolesti), linezolidem (antibiotikum), lithiem (užívané k léčbě
některých psychiatrických stavů) a přípravky s obsahem třezalky tečkované Hypericum
perforatum (rostlinný prostředek proti depresi). Ve velmi vzácných případech může sám
Remeron SolTab nebo Remeron SolTab v kombinaci s těmito léčivými přípravky, vést
k takzvanému serotoninovému syndromu. Některé příznaky tohoto syndromu jsou:
nevysvětlitelná horečka, pocení, zrychlení srdeční činnosti, průjem, (nekontrolovatelné) stahy
svalstva, třesavka, abnormálně zesílené reflexy, neklid, změny nálad a bezvědomí. Pokud se u
Vás objevila kombinace těchto příznaků, sdělte to okamžitě svému lékaři.
antidepresivy jako je nefazodon. Mohou zvýšit koncentraci přípravku Remeron SolTab ve
Vaší krvi. Informujte lékaře, pokud užíváte tyto léky. Může být zapotřebí snížit dávku přípravku
Remeron SolTab a po ukončení užívání nefazodonu opět zvýšit dávku přípravku Remeron
SolTab.
přípravky proti úzkosti a nespavosti jako jsou benzodiazepiny;
přípravky proti schizofrenii jako je olanzapin;
přípravky proti alergiím jako je cetirizin;
přípravky proti bolesti jako je morfin.
V kombinaci s těmito přípravky může přípravek Remeron SolTab způsobit zesílení ospalosti
navozené těmito přípravky.
léky proti infekci; léky k léčbě bakteriálních infekcí (jako je erythromycin), léky k léčbě
plísňových infekcí (jako je ketokonazol) a infekce HIV/AIDS (jako jsou inhibitory HIV
proteázy) a léky k léčbě žaludečních vředů (jako je cimetidin).
Užívání těchto přípravků spolu s přípravkem Remeron SolTab může zapříčinit zvýšení množství
přípravku Remeron SolTab v krvi. Informujte lékaře, pokud užíváte tyto přípravky. Může být
zapotřebí snížit dávku přípravku Remeron SolTab a po ukončení užívání těchto přípravků opět
zvýšit dávku přípravku Remeron SolTab.
léky proti epilepsii, jako je karbamazepin a fenytoin;
léky proti tuberkulóze, jako je rifampicin.
V kombinaci s přípravkem Remeron SolTab mohou tyto přípravky snížit koncentraci přípravku
Remeron SolTab v krvi. Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z těchto léčivých
přípravků. Může být zapotřebí zvýšit dávku přípravku Remeron SolTab nebo poté, co tyto
přípravky již nejsou užívány, opět snížit dávku přípravku Remeron SolTab.
léky k prevenci krevní srážlivosti, jako je warfarin.
Remeron SolTab může zvýšit účinek warfarinu v krvi. Informujte svého lékaře, pokud užíváte
tento přípravek. V případě společného užívání s tímto přípravkem je doporučeno, aby Váš lékař
bedlivě sledoval Vaši krev.

Přípravek Remeron SolTab s jídlem a alkoholem
Můžete se cítit ospalí, pokud pijete alkohol a užíváte přípravek Remeron SolTab.
Bude Vám doporučeno nepít žádný alkohol.
Můžete užívat přípravek Remeron SolTab s jídlem i bez něj.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
4/9


Omezená zkušenost s podáváním přípravku Remeron SolTab těhotným ženám nenaznačuje zvýšení
rizika. Nicméně je nutná opatrnost, pokud je užíván během těhotenství.
Pokud užíváte přípravek Remeron SolTab do porodu nebo krátce před porodem, mělo by být Vaše dítě
pod dohledem vzhledem k možným nežádoucím účinkům.
Užívání podobných látek (tzv. SSRI) během těhotenství může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného
zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců, který se projevuje zrychleným
dýcháním a promodráním kůže. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po porodu.
Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte porodní asistentku a/nebo lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Remeron SolTab může snížit Vaši pozornost a schopnost koncentrace. Ujistěte se, že Vaše schopnosti
nejsou ovlivněny, než začnete řídit dopravní prostředek nebo obsluhovat stroje. Jestliže lékař předepíše
přípravek Remeron SolTab pacientovi mladšímu 18 let, ujistěte se, že jeho pozornost a schopnost
koncentrace nejsou ovlivněny předtím než se stane účastníkem dopravního provozu (např. na jízdním
kole).

Remeron SolTab obsahuje zrněný cukr, obsahující sacharózu.
Remeron SolTab obsahuje zrněný cukr, obsahující sacharózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že
nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Remeron SolTab obsahuje aspartam, zdroj fenylalaninu.
Remeron SolTab obsahuje aspartam, zdroj fenylalaninu. Ten může být škodlivý pro pacienty
s fenylketonurií.


3. Jak se přípravek Remeron SolTab užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kolik užívat
Doporučená počáteční dávka je 15 nebo 30 mg každý den. Váš lékař Vám může po několika dnech
doporučit tuto dávku zvýšit, až do výše pro Vás nejúčinnější dávky (mezi 15 až 45 mg za den).
Dávkování je obvykle stejné pro všechny věkové skupiny. Nicméně pokud jste starší pacient/ka nebo
pokud máte ledvinové či jaterní onemocnění, Váš lékař může dávku upravit.

Kdy užívat přípravek Remeron SolTab
Užívejte přípravek Remeron SolTab každý den ve stejný čas.
Nejlépe užívejte přípravek Remeron SolTab v jedné denní dávce večer před spaním. Nicméně, Váš
lékař Vám může doporučit rozdělit dávku přípravku Remeron SolTab - jednou ráno a jednou večer
před spaním. Vyšší dávka by měla být podána před spaním.

Tablety dispergovatelné v ústech se užívají následovně:
Užívejte Vaše tablety ústně.

1. Nerozdrťte tabletu dispergovatelnou v ústech
Neprotlačujte tabletu dispergovatelnou v ústech blistrem, aby nedošlo k jejímu rozdrcení (Obrázek A).
Obr. A
5/9


2. Odtrhněte jeden dílek s tabletou
Každý blistr obsahuje 6 dílků obsahujících tabletu, oddělených perforací. Odtrhněte jeden dílek
s tabletou podél perforace (Obrázek 1).
Obr. 1

3. Sloupněte fólii
Opatrně sloupněte fólii, začněte v rohu označeném šipkou (Obrázky 2 a 3).

Obr. 2

Obr. 3

4. Vyjměte tabletu dispergovatelnou v ústech
Tabletu dispergovatelnou v ústech vyjměte z blistru suchýma rukama a vložte na jazyk (Obrázek 4).

Obr. 4
Tableta se rychle rozpadne a je možno ji spolknout i bez zapití vodou.

Kdy můžete očekávat zlepšení
6/9

Obvykle trvá přípravku Remeron SolTab 1 až 2 týdny, než začne působit a první známky zlepšení
můžete pocítit po 2 až 4 týdnech léčby.
Je důležité hovořit se svým lékařem o účincích přípravku Remeron SolTab během prvních několika
týdnů léčby:
po 2 až 4 týdnech užívání přípravku Remeron SolTab si pohovořte se svým lékařem, jak na Vás
přípravek působí.
Pokud se stále necítíte lépe, může Vám Váš lékař předepsat vyšší dávku. V tomto případě si po dalších
2 až 4 týdnech opět pohovořte se svým lékařem.
Budete potřebovat užívat přípravek Remeron SolTab, dokud Vaše příznaky deprese nezmizí, obvykle
4 až 6 měsíců.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Remeron SolTab, než jste měl(a)
Pokud jste Vy, nebo někdo jiný, užil(a) více přípravku Remeron SolTab, než jste měl(a), zavolejte
ihned svého lékaře.
Nejpravděpodobnější známky předávkování přípravkem Remeron SolTab (bez kombinace s jinými
léčivými přípravky nebo alkoholem) jsou ospalost, dezorientace a zrychlená srdeční činnost.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Remeron SolTab
Pokud máte užívat Vaši dávku přípravku Remeron SolTab jednou denně:
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Užijte Vaši další dávku v obvyklý čas.

Pokud máte užívat Vaši dávku přípravku Remeron SolTab dvakrát denně:
pokud zapomenete užít ranní dávku, jednoduše si ji vezměte spolu s večerní dávkou.
pokud zapomenete užít večerní dávku, neberte si ji další den s ranní dávkou; vynechte ji a
pokračujte v léčbě normálními dávkami ráno a večer.
pokud zapomenete užít obě dávky, nesnažte se vynechané dávky nahradit. Vynechejte obě
dávky a další den pokračujte v léčbě normálními dávkami ráno a večer.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Remeron SolTab
Přestaňte užívat přípravek Remeron SolTab pouze po konzultaci s Vaším lékařem.
Pokud přestanete příliš brzy, Vaše deprese se může vrátit. Pokud se začnete cítit dobře, řekněte to
svému lékaři. Váš lékař rozhodne, kdy může být léčba ukončena.
Nepřestávejte náhle užívat přípravek Remeron SolTab, i když Vaše deprese ustoupila. Pokud náhle
ukončíte léčbu přípravkem Remeron SolTab, můžete cítit pocit na zvracení, mít závrať, být
neklidný(á) nebo úzkostný(á) a mít bolesti hlavy. Těmto příznakům se vyvarujete při pozvolném
vysazování. Váš lékař Vám sdělí, jak snižovat dávky pozvolna.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Pokud se setkáte s jakýmkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte užívat
mirtazapin a okamžitě to sdělte svému lékaři.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):
pocit povznesené nálady nebo emočně na vrcholu (mánie)

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob):
žluté zabarvení očí nebo kůže; může být příznakem narušené funkce jater (žloutenka)
7/9


Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit):
známky infekce, jako je náhlá nevysvětlitelná vysoká horečka, bolest v krku a vřídky v ústech
(agranulocytóza). Ve vzácných případech může Remeron SolTab způsobit poruchu tvorby
krevních buněk (útlum kostní dřeně). Někteří lidé se stanou méně odolní proti infekci, protože
Remeron SolTab může způsobit dočasný nedostatek bílých krvinek (granulocytopenie). Ve
vzácných případech může Remeron SolTab způsobit nedostatek červených a bílých krvinek,
stejně jako krevních destiček (aplastická anemie), nedostatek krevních destiček
(trombocytopenie) nebo zvýšení počtu bílých krvinek (eosinofilie).
epileptický záchvat (křeče)
kombinace příznaků jako je nevysvětlitelná horečka, pocení, zrychlená srdeční činnost, průjem,
(neovladatelné) stahy svalstva, třesavka, abnormálně zesílené reflexy, neklid, změny nálady,
bezvědomí a zvýšené slinění. Ve velmi vzácných případech mohou být tyto příznaky známkou
serotoninového syndromu.
sebepoškozující nebo sebevražedné myšlenky
závažné kožní reakce (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza)

Další možné nežádoucí účinky mirtazapinu jsou:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):
zvýšení chuti k jídlu a přírůstek tělesné hmotnosti
ospalost nebo spavost
bolest hlavy
sucho v ústech

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob):
letargie (spavost, netečnost)
závrať
třes nebo chvění
nevolnost
průjem
zvracení
kopřivka nebo vyrážka na kůži (exantém)
bolest kloubů (artralgie) nebo svalů (myalgie)
bolest zad
pocit závratě nebo mdloby, když prudce vstanete (ortostatická hypotenze)
otoky (typicky kotníků nebo nohou) jako následek nahromadění tekutin (edém)
únava
živé sny
zmatenost
pocit úzkosti
problémy se spaním

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):
zvláštní pocity na kůži např. pálení, bodání, lechtání nebo brnění (parestézie)
pocit neklidných nohou
mdloba (synkopa)
pocit necitlivosti v ústech (orální hypestézie)
nízký krevní tlak
noční můry
pocit neklidu
halucinace
naléhavá potřeba pohybu

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob):
8/9

svalové záškuby nebo stahy (myoklonus)
agresivita

Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit):
zvláštní pocity v ústech (orální parestézie)
zduření v ústech (otok úst)
otoky po celém těle (generalizované otoky)
lokální otoky
snížení hladiny sodíku v krvi (hyponatremie)
nepřiměřená sekrece antidiuretického hormonu
závažné kožní reakce (bulózní dermatitida, erythema multiforme)
náměsíčnost (somnambulismus)
porucha řeči

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících
U dětí mladších 18 let byly v klinických studiích běžně pozorovány následující nežádoucí účinky:
významné zvýšení tělesné hmotnosti, kopřivka a zvýšení hladiny triglyceridů v krvi.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.


5. Jak přípravek Remeron SolTab uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Remeron SolTab obsahuje
Léčivou látkou je mirtazapinum (mirtazapin).
Remeron SolTab 15 mg, tablety dispergovatelné v ústech, obsahují 15 mg mirtazapinu v jedné
tabletě dispergovatelné v ústech.
Remeron SolTab 30 mg, tablety dispergovatelné v ústech, obsahují 30 mg mirtazapinu v jedné
tabletě dispergovatelné v ústech.
Remeron SolTab 45 mg, tablety dispergovatelné v ústech, obsahují 45 mg mirtazapinu v jedné
tabletě dispergovatelné v ústech.
Dalšími složkami jsou zrněný cukr, hypromelóza, povidon K30, magnesium stearát,
methakrylátový kopolymer typ E, aspartam (E951), bezvodá kyselina citronová, krospovidon
(typ A), mannitol (E421), mikrokrystalická celulóza, přírodní a syntetické pomerančové aroma
(č. SN0275512) a hydrogenuhličitan sodný.

Jak přípravek Remeron SolTab vypadá a co obsahuje toto balení
Remeron SolTab jsou tablety dispergovatelné v ústech.

9/9

Remeron SolTab 15 mg tablety dispergovatelné v ústech jsou kulaté, bílé, se zkosenými
hranami, označené na jedné straně kódem TZ/1.
Remeron SolTab 30 mg tablety dispergovatelné v ústech jsou kulaté, bílé, se zkosenými
hranami, označené na jedné straně kódem TZ/2.
Remeron SolTab 45 mg tablety dispergovatelné v ústech jsou kulaté, bílé, se zkosenými
hranami, označené na jedné straně kódem TZ/4.

Tablety dispergovatelné v ústech jsou baleny v perforovaných jednodávkových blistrech odolných
vůči dětem.

Pro přípravek Remeron SolTab 15, 30 a 45 mg jsou dostupné následující balení: 6, 18, 30, 48, 90, 96 a
180 tablet dispergovatelných v ústech (na trhu nemusí být všechny velikosti balení).

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, P.O. Box 20, 5340 BH Oss, Nizozemsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy
Belgie Remeron SolTab
Dánsko Remeron Smelt
Francie Norset
Německo Remergil SolTab
Island Remeron Smelt
Irsko Zispin SolTab
Lucembursko Remergon SolTab
Španělsko Rexer Flas
Velká Británie Zispin SolTab


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 5.6.2013Recenze

Recenze produktu REMERON SOLTAB 15 MG 30X15MG Tablety rychle rozp.

Diskuze

Diskuze k produktu REMERON SOLTAB 15 MG 30X15MG Tablety rychle rozp.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám